Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-11-2012
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelHet behoud van archeologische waarden met behulp van waterregelgeving.
CiteertitelTBR 2012/196, p. 1082-1096
SamenvattingUit recent onderzoek is gebleken dat een verlaging van de grondwaterstand en de daarmee gepaard gaande oxidatie desastreuze gevolgen kan hebben voor archeologische waarden bestaande uit organische resten, zoals scheepshout, leer, zaden, etc. [...] Genoemd onderzoek maakt duidelijk dat juridische bescherming van archeologisch waardevolle organische resten in de bodem noodzakelijk is om deze te behouden.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina1082-1096
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelThe constructor's duties to warn about design failures in the DCFR from a Dutch perspective.
CiteertitelTBR 2012/197, p. 1097-1107
SamenvattingIn 2005, the Study Group on an European Civil Code and the Acquis Group Undertook a commitment to prepare the Draft Common Frame of Reference for European private law (the 'DCFR') in order to present it to the European Commission.
[...]
The purpose of this article is to present the rules applicable to the constructor's duties to warn that have been included in the DCFR.
Auteur(s)J. Luzak
Pagina1097-1107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeŽindiging van grote overheidsprojecten, in het bijzonder Blauwestad (Groningen) en Wieringerrandmeer (Noord-Holland)
CiteertitelTBR 2012/198, p. 1108-1116
SamenvattingMet de huidige crisis is het slagen van projecten minder vanzelfsprekend geworden dan voorheen in goede tijden. [...] Door mij zijn twee ruimtelijke-ordening-projecten van de overheid bekeken. Het eerste project is dat van de Blauwestad in Groningen. [...] Het tweede project dat ik bespreek, is het Wieringerrandmeer in Noord-Holland.
Auteur(s)F.M. van Cassel-van Zeeland
Pagina1108-1116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEerst offertes beoordelen en dan geschiktheid vaststellen? - een riskante vernieuwing.
CiteertitelTBR 2012/199, p. 1117-1125
SamenvattingDe voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn in Nederland over het algemeen met instemming begroet. [...] In dit artikel wordt ingegaan op de consequenties van de door de Commissie voorgestelde versoepeling in het geval dat niet het criterium van de laagste prijs maar het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd en relatieve beoordeling wordt toegepast.
Auteur(s)T.H. Chen
Pagina1117-1125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel(Ver)bouwen; het fiscale bestek.
CiteertitelTBR 2012/200, p. 1126-1134
SamenvattingBij de afweging een onroerende zaak te renoveren of geheel te slopen en een nieuwe onroerende zaak te bouwen is de financiŽle haalbaarheid van zo'n project vaak allesbepalend. [...] We zullen ons in dit artikel beperken tot oude onroerende zaken ten aanzien waarvan het voornemen bestaat deze te slopen dan wel te renoveren.
Auteur(s)M.A. Broekman , D.J.M. Westerhoff
Pagina1126-1134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17-10-2009, 201112248/1/A1
CiteertitelTBR 2012/201, p. 1135-1135
SamenvattingVoorbereidingsbesluit. Besluit genomen ten behoeve van WRO-vrijstelling. Geen overgangsrecht van toepassing. Voorbereidingsbesluit niet appellabel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2010 heeft de raad voor het perceel [locatie] een voorbereidingsbesluit genomen om vrijstelling te kunnen verlenen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1135-1135
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY0411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelGerecht EU, 14-06-2012, T-396/09
CiteertitelTBR 2012/202, p. 1136-1147
SamenvattingVerplichting van lidstaten om luchtkwaliteit te beschermen en te verbeteren. Aan lidstaat toegestane tijdelijke afwijking. Verzoek tot interne herziening op grond van Aarhus-Verordening. Recht op rechtsmiddel. Maatregel van individuele strekking. Geldigheid. Verdrag van Aarhus.
AnnotatorD.G.J. Sanderink
Pagina1136-1147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelKoninklijk Besluit, 09-07-2012, 12001565
CiteertitelTBR 2012/203, p. 1148-1154
SamenvattingOnteigening. Noodzaak. Minnelijk overleg.
AnnotatorB.S. ten Kate
Pagina1148-1154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 14-06-2012, 71761
CiteertitelTBR 2012/204, p. 1155-1167
SamenvattingDirectievoering architect. Meerwerk-offertes, onderhoudstermijn en omzettingsverklaring. Vergoeding kosten vaststellen schade en aansprakelijkheid.
Annotator van Gulijk
Pagina1155-1167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 01-06-2012, 10/03161
CiteertitelTBR 2012/205, p. 1168-1178
SamenvattingGoedkeuringsvoorbehoud. Totstandkomingsvoorbehoud. Opschortende voorwaarde. Redelijkheid en billijkheid. Aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen. Intentieovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Overeenkomstenrecht. Onderhandelingen met gemeente. Verplichting tot dooronderhandelen? Totstandkoming overeenkomst onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door college van B&W? Betekenis van art. 160 lid 1, aanhef en onder e, Gemeentewet. Toepasselijkheid art. 6:23 lid 1 BW. Uitleg goedkeuringsvoorbehoud als opschortende voorwaarde of totstandkomingsvoorwaarde? Veroordeling gaat verder dan petitum; Hoge Raad doet zelf de zaak af.
AnnotatorJ. Hoekstra
Pagina1168-1178
LinkVolledige tekst artikel (Straatman Koster Advocaten)
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BV1748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 21-09-2012, 11/04598
CiteertitelTBR 2012/206, p. 1179-1186
SamenvattingAannemingsovereenkomst met consument. Arbitragebeding in algemene voorwaarden. Maatstaf beoordeling. Concrete omstandigheden van het geval. Onredelijk bezwarend?
Samenvatting (Bron)Algemene voorwaarden; art. 6:233 BW; art. 3 Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Arbitragebeding onredelijk bezwarend? Maatstaf beoordeling. Concrete omstandigheden van het geval.
AnnotatorC.M.D.S. Pavillon
Pagina1179-1186
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW6135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel(Rectificatie) Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), 21 december 2011, No. 416-592 (Doorbreking aansprakelijkheidsbeperking)
CiteertitelTBR 2012/207, p. 1187-1187
SamenvattingRectificatie noot
Auteur(s)C.A. Adriaansens
Pagina1187-1187
Artikel aanvragenVia Praktizijn