Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-10-2012
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn, De Wet natuurbescherming en de planologische bescherming van (nationale) natuurdoelen. Bijl aan de wortel van het natuurbelang?
CiteertitelTBR 2012/174, p. 956-957
SamenvattingHet voorstel voor de wet inzake de Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) is op 30 augustus 2012 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 29 juni bracht de Afdeling Advisering van de Raad van State [...] advies uit over het wetsvoorstel. Het advies bevat kritische kanttekeningen.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina956-957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRO Standaarden 2012
CiteertitelTBR 2012/175, p. 958-963
SamenvattingOp 19 juli 2012 zijn via de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2012, houdende de vaststelling van digitale standaarden voor de ruimtelijke ordening (Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, Rsro) de nieuwe RO Standaarden gepubliceerd. Deze standaarden vervangen de RO Standaarden uit 2008. [...] In dit artikel wordt stilgestaan bij de wijzigingen die in de versie van 2012 zijn doorgevoerd.
Auteur(s)F.J. Plantinga , J. van der Velde
Pagina958-963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRuimte voor ruimtelijke ordening in de besluitvorming over hoofdinfrastructuur.
CiteertitelTBR 2012/176, p. 964-970
SamenvattingDe omvang en complexiteit van grote infrastructurele projecten brengt een aantal moeilijkheden met zich mee. [...]
In dit artikel wil ik inzicht bieden in de wijze waarop er in het besluitvormingsproces rondom grote infrastructurele projecten aandacht wordt besteed aan de belangen die een rol spelen in het kader van de ruimtelijke ordening.
Auteur(s)R.R. Wingens
Pagina964-970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet retentierecht bij aanneming van werk. De (on)mogelijkheden tot uitoefening van dit recht.
CiteertitelTBR 2012/177, p. 971-984
SamenvattingHet retentierecht kent twee aspecten. Het gaat om enerzijds het recht van terughouding van een zaak en anderzijds biedt het een verhaalsrecht met voorrang. [...] In dit artikel zal worden ingegaan op vragen als: wanneer leent de zaak zich voor terughouding en heeft de aannemer de feitelijke macht, voor welke vorderingen kan de aangifte van de zaak worden opgeschort en tegen wie kan het retentierecht worden ingeroepen.
Auteur(s)P. Vermeij
Pagina971-984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet gebruik van doorverwijzingen in algemene voorwaarden. Bouw en logistieke dienstverlening vergeleken.
CiteertitelTBR 2012/178, p. 985-991
SamenvattingDe onderzoeksvraag die in deze bijdrage centraal staat is hoe rechters en arbiters doorverwijzingen in algemene voorwaarden in de bouwpraktijk beoordelen en welke criteria zij daarbij hanteren [...].
Auteur(s)S. van Gulijk , G.J.S. van der Velden
Pagina985-991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProjectontwikkeling in de vuurlinie van aanbestedingsrecht en staatssteun.
CiteertitelTBR 2012/179, p. 992-1003
SamenvattingSinds de financiŽle crisis is begonnen worden veel overeenkomsten tussen gemeenten en ontwikkelaars met betrekking tot gebiedsontwikkeling, veelal door gemeenten, als wurgcontracten ervaren [...]. In recente jurisprudentie lijken er mogelijkheden te zijn tot het aantasten of openbreken van ontwikkelcontracten. [...] Wij zullen in het navolgende eerst uiteenzetten wat het Europees juridisch kader is van aanbestedingsrecht en staatssteunrecht waaraan (projectonwikkel)overeenkomsten moeten worden getoetst. Daarna zullen wij recente nationale uitspraken bespreken waaruit blijkt dat de toepassing van het Europese recht tot verschillende uitkomsten leiden.
Auteur(s)A.A. Boot , J.C. van Haersolte
Pagina992-1003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelBespreking kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht. Integrale herziening Onteigeningswet?!?
CiteertitelTBR 2012/180, p. 1004-1008
SamenvattingHet voorstel om het onteigeningsbesluit gelijk te stellen met iedere andere planologische maatregel, althans het onteigeningsbesluit te integreren in de vaststelling van het bestemmingsplan leidt mijns inziens tot een achteruitgang in de rechtsbescherming van de onteigende partij. In het navolgende bespreek ik enkele aspecten van deze beperking van de rechtsbescherming, zonder dat ik daarmee een uitputtende weergave daarvan meen te (kunnen) schetsen.
Auteur(s)R. van der Zwan
Pagina1004-1008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelEnkele recente ontwikkelingen rondom bestekswijzigingen.
CiteertitelTBR 2012/181, p. 1009-1012
SamenvattingDe procedure van meer en minderwerk die in par. 36 van de UAV 2012 is opgenomen, is bekend. De opdrachtgever heeft het recht om bestekswijzigingen op te dragen. De aannemer mag niet weigeren deze uit te voeren, tenzij de in par. 36 lid 3 genoemde percentages worden overschreden. Par. 36 lid 4 bepaalt dat opdrachtgever en aannemer voor de uitvoering van de bestekswijzigingen overeenstemming bereiken over de prijs ervan.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Pagina1009-1012
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 25-04-2012, 201111989/1/A4
CiteertitelTBR 2012/183, p. 1014-1018
SamenvattingStelsel van de Waterwet: elementen in de besluitvorming tot het verwezenlijken van waterbergingsgebieden. Verhouding bestemmingsplan, projectplan en gedoogplicht. Projectplan omvat louter tweede element en betreft bepalingen rond de aanleg en inrichting van het waterbergingsgebied. Schadevergoeding op grond van de Waterwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2011 heeft het algemeen bestuur het projectplan Waterberging Diesdonk vastgesteld.
AnnotatorG.J.M. de Jager
Pagina1014-1018
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW3861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 12-09-2012, 201112865/1/T1/A1
CiteertitelTBR 2012/184, p. 1018-1020
SamenvattingOmgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Beleidsregels vastgesteld onder vigeur van de WRO niet te gebruiken bij toepassing Wabo. Niet dezelfde bestuursbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Verlenen omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een woning en een garage. De gemeenteraad heeft bij besluit van 21 december 2000 het "Vrijstellingenbeleid artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening" vastgesteld. Volgens dit beleid dient verweerder in de nader aangegeven gevallen de vrijstellingsmogelijkheid van art. 19, lid 3 van de WRO en art. 20, lid 1, onder a, van het Bro in beginsel te gebruiken. Het Vrijstellingenbeleid is op 6 april 2001 in werking getreden. Na de inwerkintreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), noch na de inwerkingtreding van de Wabo heeft bekrachtiging daarvan plaatsgevonden. Hoewel de in art. 2.12, lid 1, aanhef en onder a, onder 2, van de Wabo opgenomen bevoegdheid tot afwijking van het bestemmingsplan of beheersverordening een voortzetting betreft van de in art. 3.23 van de Wro neergelegde bevoegdheid, die op haar beurt weer een voortzetting was van de in art. 19, lid 3 van de WRO neergelegde bevoegdheid zijn de beleidsregels in het Vrijstellingenbeleid geen beleidsregels voor de toepassing van de bevoegdheid als bedoeld in art. 2.12, lid 1, aanhef en onder a, onder 2, van de Wabo. Daartoe overweegt de Afdeling dat de toepassingsmogelijkheden van deze bevoegdheid als opgenomen in art. 4 van bijlage II bij het Bor niet dermate met de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid als bedoeld in art. 19, lid 3 van de WRO, als opgenomen in art. 20, lid 1 van het Bro 1985 overeenkomen, dat van eenzelfde bevoegdheid gesproken kan worden. Zo is het begrip bijbehorend bouwwerk ingevoerd, zijn de zogenoemde categorieŽn van gevallen uitgebreid en worden andere, ruimere eisen aan de categorieŽn van gevallen gesteld. De voorzieningenrechter heeft dit niet onderkend. Gelet op het voorgaande heeft het college het besluit van 28 september 2011 door de weigering van de omgevingsvergunning te motiveren onder verwijzing naar het Vrijstellingenbeleid in strijd met art. 3:46 Awb genomen. Dit klemt te meer nu het college is teruggekomen van een verlening van de omgevingsvergunning uitsluitend op grond van dit Vrijstellingenbeleid.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1018-1020
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX7118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 15-08-2012, 201107472/1/A3
CiteertitelTBR 2012/185, p. 1020-1023
SamenvattingHuisvestingswet. Bouwvergunning. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2008 heeft het dagelijks bestuur [wederpartijen] onder oplegging van een dwangsom gelast, om binnen vier maanden na de verzending van het besluit de samenvoeging van de appartementen gelegen aan de [locatie A] en [locatie B] te Amsterdam ongedaan te maken.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina1020-1023
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX4682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 25-04-2012, 201105573/1/A4 en 201105587/1/A4
CiteertitelTBR 2012/186, p. 1023-1030
SamenvattingBuitenring Parkstad Limburg. Toename stikstofdepositie. Saldering. Toepassing artikel 19kd Nbw 1998.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 29 maart 2011, met kenmerken CAS201100001678/DOC201100016913 en CAS201100001679/DOC201100015827, heeft het college aan de provincie Limburg vergunning als bedoeld in de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de aanleg en het gebruik van delen van het wegtracť Buitenring Parkstad Limburg (hierna: BPL).
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina1023-1030
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW3863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 01-08-2012, 201108638/1/T1/A2
CiteertitelTBR 2012/187, p. 1031-1034
SamenvattingBetrekken binnenplanse ontheffingsmogelijkheid bij maximale invulling bestemmingsplan? Planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2010 heeft het college het verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorR.L. de Graaff , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina1031-1034
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX3316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 05-09-2012, 201113115/1/A2
CiteertitelTBR 2012/188, p. 1035-1037
SamenvattingPast ontwikkeling naar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gevoerde planologische beleid? Normale maatschappelijke risico.
Samenvatting (Bron)De wetgever heeft geen nadere regels gegeven voor verhoging van de forfaitaire drempel van twee procent, als bedoeld in art. 6.2, lid 2, aanhef en onder b, van de Wro. Dit doet echter niet af aan de zelfstandige betekenis van het eerste lid van dat artikel. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van dat artikel (Kamerstukken II 2002-2003, 28 916, nr. 3, blz. 63) valt af te leiden dat alleen die schade wordt vergoed welke uitkomt boven de financiŽle nadelen die behoren tot het maatschappelijke risico dat elke burger behoort te dragen en dat het normale maatschappelijke risico, dat met zoveel woorden in de wet is vastgelegd, moet worden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de schade. Het college heeft derhalve ten onrechte niet als eerste onderzocht of en zo ja, in hoeverre de door belanghebbende gestelde schade binnen het normale maatschappelijke risico valt en krachtens art. 6.2, lid 1 van de Wro, geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening behoort te blijven. De Rb., die slechts heeft getoetst of bijzondere omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan een groter deel dan twee procent van de waarde van de onroerende zaak als bedoeld in art. 6.2, lid 2, aanhef en onder b, van de Wro voor rekening van belanghebbende blijft, heeft dit niet onderkend (uitspraak van 24-11-2011, LJN: BU5336).
Pagina1035-1037
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX6492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 25-05-2012, 10/01194
CiteertitelTBR 2012/189, p. 1037-1047
SamenvattingFormele rechtskracht, onjuiste mededelingen.
Samenvatting (Bron)Art. 6:162 BW. Aansprakelijkheid zelfstandig bestuursorgaan jegens derdebelanghebbende voor advisering aan overheid ten behoeve van besluiten in de zin van art. 1:3 Awb. Advisering gedekt door formele rechtskracht van die besluiten? Wettelijke taak; onzorgvuldig handelen.
AnnotatorM.E. Gelpke
Pagina1037-1047
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BU9920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 29-04-2010, 30701
CiteertitelTBR 2012/190, p. 1047-1050
SamenvattingVaste aanvangsdatum of niet? Overmacht. Schadevergoeding.
Pagina1047-1050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 01-06-2011, 71574
CiteertitelTBR 2012/191, p. 1050-1057
SamenvattingTe laat opleveren. Rechtsgevolg. Terugkomen op eerdere afspraken. Gedekt verweer. Bewijslast.
AnnotatorJ.W. Bitter
Pagina1050-1057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Groningen, 30-11-2011, 111629 / HA ZA 09-674
CiteertitelTBR 2012/192, p. 1057-1068
SamenvattingSamenloop van toerekenbare tekortkoming en opzegging. De opzegging van de overeenkomst wijzigt niet een al ontstaan recht op schadevergoeding uit wanprestatie.
Samenvatting (Bron)Opzegging van een aannemingsovereenkomst en schadevergoeding op basis van wanprestatie.
AnnotatorF.M. van Cassel-van Zeeland
Pagina1057-1068
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2011:BU8749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelCommissie van Geschillen van het koninklijk Instituut van Ingenieurs, 21-12-2011, 416-592
CiteertitelTBR 2012/193, p. 1068-1076
SamenvattingIngestorte balkons. Doorbreking aansprakelijkheidsbeperking.
AnnotatorC.A. Adriaansens
Pagina1068-1076
Artikel aanvragenVia Praktizijn