Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-12-2012
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelGastcolum, De Wetgever en het bestuur. Over de status van de Gids Proportionaliteit, zwarte en grijze lijsten en de commissie van aanbestedingsexperts.
CiteertitelTBR 2012/210, p. 1192-1194
SamenvattingTijdens het langdurige wetgevingsproces van de Aanbestedingswet heeft de Gids Proportionaliteit zich ontwikkeld tot een van de spannendste onderdelen. [...] De Gids bevatte regels ten aanzien van tal van mogelijke eisen die bij een aanbesteding gesteld kunnen worden, waarvan aanbesteders slechts gemotiveerd zouden kunnen afwijken ('comply or explain') [...] De Tweede Kamer nam geen genoegen met de vrijblijvende toepassing van de normen die in de Gids waren opgenomen.
Auteur(s)R.G.T. Bleeker
Pagina1192-1194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTijdelijke verhuur en de voorgenomen wijziging van de Leegstandswet. Wordt het tijdelijk verhuren van (getransformeerde) gebouwen eenvoudiger?
CiteertitelTBR 2012/211, p. 1195-1200
SamenvattingOnlangs, op 11 oktober 2012, heeft het kabinet het voorstel van wet tot wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen aan de Tweede Kamer aangeboden. [...] Hierna zullen wij, voor een goed begrip, een kort overzicht geven van de verschillende mogelijkheden om te komen tot tijdelijke verhuur van woonruimte, meer in het bijzonder die met toepassing van de Leegstandswet.
Auteur(s)M.F.A. Evers , E.A. Minderhoud
Pagina1195-1200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken 2009.
CiteertitelTBR 2012/212, p. 1201-1210
SamenvattingVorig jaar kondigde ik aan een artikel te wijden aan de in de aanhef genoemde algemene voorwaarden. Met dit artikel los ik die belofte in. Het belang van dit onderdeel van bouwnijverheid is technisch gesproken groot. [...] In dit artikel wordt iets over de geschiedenis opgemerkt van deze algemene voorwaarden, de relatie met de UAV (1989/2012) besproken en wordt uitgebreid stil gestaan bij de inhoud van deze algemene voorwaarden.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina1201-1210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Aedes model aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties: een kritische beschouwing.
CiteertitelTBR 2012/213, p. 1211-1218
SamenvattingDeze bijdrage beoogt vast te stellen of het model aannemingscontract, zoals Aedes stelt, als evenwichting kan worden beschouwd of dat het een onredelijke verdeling van de risico's teweeg brengt waar kosten aan zullen worden verbonden.
Auteur(s)A.G.F. Ancery , C.M.D.S. Pavillon
Pagina1211-1218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBoekbespreking: 'J.A. Luzak, The service provider's duty to warn about defects caused by third parties'.
CiteertitelTBR 2012/214, p. 1219-1221
SamenvattingIn dit in het Engels geschreven proefschrift staat, kort gezegd, de (pre)contractuele waarschuwingsplicht van de dienstverlener centraal. [...] Het proefschrift behandelt de niet expliciet in de overeenkomst opgenomen precontractuele en contractuele verplichting van een dienstverlener om voor een risico dat kan voortvloeien uit een overeenkomst met een derde bouwpartij te waarschuwen, in de situatie dat de opdrachtgever een consument (of een daarmee vergelijkbare partij) is.
Auteur(s)S. van Gulijk
Pagina1219-1221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 08-08-2012, 201105349/1/A1
CiteertitelTBR 2012/215, p. 1222-1226
SamenvattingOppervlakteberekening. Bestemmingsplan en vergunningvrij bouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2009 heeft het college aan [belanghebbende] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van een overkapping op het perceel [locatie] te Hellendoorn.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina1222-1226
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX3911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 03-10-2012, 397828 / HA ZA 11-1965
CiteertitelTBR 2012/216, p. 1226-1236
SamenvattingOntpoldering Hedwigepolder. Passende maatregel. Herstel Westerschelde & Saeftinghe.
Samenvatting (Bron)Het geschil van partijen gaat over de vraag of de Staat onrechtmatig handelt jegens de Vogelbescherming door niet over te gaan tot het creŽren van 600 ha nieuwe estuariene natuur, onder meer in de vorm van ontpoldering van de Hedwigepolder (295 ha). Aan de orde is of de Vogelbescherming een rechtstreeks beroep kon doen op Europese regelgeving, in het bijzonder de Habitatrichtlijn. De rechtbank oordeelt dat een beroep op die richtlijn niet kan leiden tot een verplichting tot onder meer ontpoldering, omdat De Staat beleidsvrijheid heeft ten aanzien van de invulling van zijn verplichtingen die uit de Habitatrichtlijn voortvloeien. De stelling dat het ontpolderen van de Hedwigepolder de enige manier is om aan die verplichtingen te voldoen wordt door de rechtbank verworpen. De Vogelbescherming kan ook niet met succes een beroep doen op het Scheldeverdrag tussen Nederland en Vlaanderen, omdat dat verdrag geen rechtstreekse werking toekomt en slechts verplichtingen schept tussen de verdragsluitende partijen. De rechtbank wijst de vorderingen van de vogelbescherming af.
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina1226-1236
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2012:BX8921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22-08-2012, 201111373/1/A2
CiteertitelTBR 2012/217, p. 1236-1240
SamenvattingNoord-Zuidlijn. Afzien toepassen concernkorting op grond van de omstandigheden van het geval? Bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft het college aan [appellante] een schadevergoeding van 106.181,00 toegekend, alsmede een vergoeding voor deskundigenkosten van 1500,00.
AnnotatorR.L. de Graaff , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina1236-1240
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX5293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 25-07-2012, 201201478/1/R2
CiteertitelTBR 2012/218, p. 1240-1244
SamenvattingDe raad dient bij de vaststelling van een exploitatieplan het exploitatiegebied zodanig te begrenzen dat planologisch of functioneel een duidelijke samenhang tussen delen van het exploitatiegebied bestaat. Bij de toepassing van deze criteria komt de raad beoordelingsvrijheid toe. De Afdeling ziet aanleiding voor het oordeel dat de raad geen deugdelijke motivering aan de gekozen begrenzing van het exploitatiegebied ten grondslag heeft gelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2011 heeft de raad het exploitatieplan "Kerkdriel Noord" vastgesteld.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina1240-1244
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX2561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 26-09-2012, 201109863/1/A3
CiteertitelTBR 2012/219, p. 1245-1246
SamenvattingDe raad heeft een perceel aangewezen op grond van art. 5 Wvg met als planologisch basis een gebiedsvisie. De raad heeft bij het besluit op bezwaar de inmiddels vastgestelde structuurvisie als planologische basis aan de vestiging van het voorkeursrecht ten grondslag gelegd. De raad heeft in genoemd besluit op bezwaar terecht beoordeeld of het gebruik van het perceel van UniInvest afwijkt van de in de structuurvisie toegedachte bestemmingen die als planologische basis aan de aanwijzing ten grondslag zijn gelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2009 heeft de raad de gronden op de locatie "Stadionpark", zoals vermeld op de bij het besluit behorende tekening met de naam "Wvg-Stadionpark" en op de perceelslijst van de in de aanwijzing opgenomen percelen, op grond van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina1245-1246
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX8248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 01-12-2012, 71634
CiteertitelTBR 2012/220, p. 1247-1253
SamenvattingTekortkoming bij oplevering. Verjaring. Uitleg art. 217 lid 3 Overgangswet. Oplevering voor of na 1 september 2003.
Pagina1247-1253
Artikel aanvragenVia Praktizijn