Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 15-12-2004
Aflevering 6
TitelDe aanstellingskeuring, het zwijgrecht en de spreekplicht van de sollicitant en de zieke werknemer
SamenvattingDe arbeidsongeschikte werknemer mag zich gedurende de laatste decennia in toenemende mate in de interesse van opeenvolgende kabinetten verheugen. De trend is duidelijk: in toenemende mate is de arbeidsongeschikte werknemer tot zorg van de werkgever verklaard, in beginsel ongeacht de aard of oorzaak van de arbeidsongeschiktheid.
Auteur(s)W.J. de Jong
Pagina140-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe openabre behandeling van wetsvoorstel 28167 inzake het concurrentiebeding in de Tweede Kamer
SamenvattingArt. 7:653 lid 1 BW omschrijft het concurrentiebeding als een beding tussen werkgever en werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam zijn. Doorgaans wordt een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen om te voorkomen dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde periode bij een concurrent in dienst te zijn of als zelfstandige concurrerende activiteiten te ontplooien.
Auteur(s)N. IJzerman
Pagina143-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEenheid in verscheidenheid?
SamenvattingHeeft een ontbindingsverzoek dat wordt ingediend in die situaties waarbij de arbeidsovereenkomst ook zonder ontbinding op korte termijn zal eindigen, een redelijke kans van slagen? Alhoewel artikel 7:685 lid 1 BW voorziet in een onbelemmerde toegang tot de Rechter, is de rechtspraak verdeeld. De kantonrechters te Almelo hebben in overeenkomstige zaken, waarbij door weknemers tijdens de CWI-procedure respectievelijk opzegtermijn een ontbindingsverzoek werd ingediend, tegengestelde beslissingen gegeven. Dit geeft aanleiding voor een verkenning.
Auteur(s)R.F. Kötter
Pagina152-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe ondernemingsovereenkomst en andere afspraken in de Wet Medezeggenschap Werknemers
SamenvattingInmiddels is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend strekkende tot vervanging van de Wet op de ondernemingsraden. Het betreft de Wet Medezeggenschap Werknemers. Blijkens het persbericht opent de nieuwe wet meer mogelijkheden voor maatwerk bij medezeggenschap. Daarbij kan dit maatwerk worden bereikt door middel van het maken van aanvullende afspraken. Hieronder wordt bekeken welke afspraken mogelijk zijn en welke juridische implicaties daarbij (kunnen) bestaan.
Auteur(s)S.F.H. Jellinghaus
Pagina156-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArbeids- en rusttijden in negen Europese landen
SamenvattingIn 1989 verscheen het resultaat van een eerste onderzoek naar de arbeidstijdenwetgeving in negen geďndustrialiseerde landen in het kader van de voorbereiding van wat uiteindelijk de Arbeidstijdenwet (Atw) zou worden. Ruim vijf jaar later daarna werd een zeer ingrijpende, actualisering en de bewerking van dit onderzoeksresultaat gepubliceerd. En nu, weer bijna tien jaar later daarna, verschijnt een rapport waarin de resultaten van een derde onderzoek op dit terrein in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn opgenomen.
Auteur(s)J. van Drongelen , D.J.J. Korver
Pagina162-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 21-10-2004, C-455/03
SamenvattingOver grensoverschrijdende detachering van 'derdelands' werknemers binnen de EU en de noodzaak van een werkvergunning.

Commissie/Luxemburg
AnnotatorM.S. Houwerzijl
Pagina167-170
Artikel aanvragenVia Praktizijn