Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 29-10-2012
Aflevering 6
RubriekArtikelen - Planschade
TitelPlanschade: een actueel overzicht.
CiteertitelPB 2012/6, 4
SamenvattingIn dit artikel zal aan de hand van een aantal recente uitspraken een overzicht worden gegeven van de diverse onderdelen van planschade en de belangrijkste veranderingen en gevolgen daarvan.
Auteur(s)A.C.A. Wit
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - EC Verordening 261/2004
TitelCompensatie vertraging vluchten: uitvoering artikel 16 van de EC Verordening 261/2004.
CiteertitelPB 2012/6, 8
SamenvattingOp 9 mei besloot de Rechtbank Amsterdam prejudiciŽle vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie (Europees Hof) over de wijze van handhaven inzake de Europese Verordening 261/2004 jo. het zogenaamde Sturgeon-arrest.
Auteur(s)J. Sandriman
Pagina8-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-06-2012, 201106145/1/A2
CiteertitelPB 2012/6, 13
SamenvattingBesluit.
Samenvatting (Bron)BESLUIT, DOORZENDPLICHT, WET DWANGSOM EN BEROEP. Tegen het uitblijven van een besluit op een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt, maar staat rechtstreeks beroep bij de Rb. open. Gelet hierop had de minister het bezwaarschrift als beroepschrift moeten doorsturen naar de Rb. De Rb. had in het kader van de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep moeten beoordelen of de brief van de minister een besluit is in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. Daarvoor is bepalend of de daarin opgenomen mededeling, bezien in het wettelijk kader waarin deze is gedaan, is gericht op rechtsgevolg. Dat in die brief is vermeld dat deze geen besluit behelst en dat daarvan ook in andere brieven van de minister is uitgegaan, is niet doorslaggevend voor die beoordeling. Het verzoek van wederpartij om geluidwerende voorzieningen aan haar woning aan te brengen, komt neer op een verzoek om af te wijken van de RGV 1997. Deze regeling biedt de minister daarvoor geen enkele bevoegdheid. De brief van de minister bevat slechts een herhaling van hetgeen uit een wettelijk voorschrift voortvloeit en is aldus niet gericht op rechtsgevolg. De brief is daarom geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW8161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-06-2012, 201107476/1/A3
CiteertitelPB 2012/6, 14
Samenvatting(Gedoog)besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 december 2009 heeft het dagelijks bestuur [appellant] e.a. te kennen gegeven dat het het bevoegde gezag is en niet langer het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland en dat voor het innemen van een ligplaats aan de Diemerzeedijk een ligplaatsvergunning is vereist. Daarbij heeft het voorts te kennen gegeven geen ligplaatsvergunning te zullen verlenen, maar het innemen van een ligplaats zonder vergunning tijdelijk onder voorwaarden te zullen gedogen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW8200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-07-2012, 201110077/1/A1
CiteertitelPB 2012/6, 15
SamenvattingGelijkheids- en vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2009 heeft het college [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast de terrasoverkapping op het perceel Burgemeester Jansenplein 23 te Hengelo te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 04-07-2012, 201107022/1/A3
CiteertitelPB 2012/6, 15
SamenvattingAanvraag niet behandelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2009 heeft de minister een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten inzake de actie dan wel operatie Ochtendgloren (hierna: Ochtendgloren) buiten behandeling gesteld.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX0276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Subsidie
TitelRaad van State, 25-07-2012, 201200696/1/A2
CiteertitelPB 2012/6, 16
SamenvattingIngebrekestelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2010 heeft het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (hierna: het BKK) namens de minister aan Oma van Roodkapje medegedeeld dat hij geen dwangsommen is verschuldigd en daarom niet over zal gaan tot het vaststellen van besluiten als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb).
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX2554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 25-07-2012, 201111907/1/A1
CiteertitelPB 2012/6, 17
SamenvattingDwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2010 heeft het dagelijks bestuur [appellant] onder oplegging van dwangsommen, voor zover hier van belang, gelast het bedrijfsmatig gebruik van de woningen op het perceel [locatie 1], [locatie 2] tot en met [locatie 3] op de tweede bouwlaag en hoger te Amsterdam (hierna: de woningen) te (laten) staken en gestaakt te houden.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX2581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 11-07-2012, 201112872/1/A1
CiteertitelPB 2012/6, 18
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 27 januari 2010 heeft het college zijn onderscheiden beslissingen van 22 januari 2010 om jegens de verenigingen spoedeisende bestuursdwang toe te passen door het slopen van de kopgevels van het flatgebouw op de percelen Rigolettostraat 10 t/m 66 onderscheidenlijk 130 t/m 186 te Den Haag op schrift gesteld. Daarbij is bepaald dat de kosten voor de toepassing van bestuursdwang ten laste van de verenigingen komen.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1021
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-07-2012, 201108687/1/A1
CiteertitelPB 2012/6, 19
SamenvattingPostverzending.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2010 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Osdorp (thans: Nieuw-West) geweigerd aan [appellant] lichte bouwvergunning te verlenen voor het vernieuwen van een gevel op het perceel gelegen aan de [locatie 1] te Amsterdam.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX2584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-07-2012, 201109861/1/A2
CiteertitelPB 2012/6, 20
SamenvattingVolledige heroverweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2009 heeft het college aan Villa Nederheem onder voorwaarden een monumentenvergunning verleend voor het verbouwen tot appartementen van het voormalige gemeentehuis aan de Torenlaan 50 te Blaricum.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-06-2012, 201112199/1/R2
CiteertitelPB 2012/6, 21
SamenvattingNadere stukken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom" vastgesteld.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina21-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW9550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-07-2012, 201109799/1/A1
CiteertitelPB 2012/6, 22
SamenvattingBeleidsregels en in stand laten rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Appellant betoogt dat de Rb. het college ten onrechte niet in de gelegenheid heeft gesteld om het door haar geconstateerde gebrek te herstellen, als bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Het betoog faalt. De ingevolge art. 8:51a lid 1 Awb aan de Rb. toegekende bevoegdheid een zogenoemde bestuurlijke lus toe te passen is discretionair van aard, zodat de Rb., anders dan appellant stelt, niet zonder meer gehouden was hiervan gebruik te maken. Nu appellant niet nadrukkelijk om toepassing van dit artikel heeft verzocht, was de Rb. niet gehouden haar oordeel op dit punt te motiveren.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina22-23
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-07-2012, 201109799/A/A1
CiteertitelPB 2012/6, 23
SamenvattingBestuurlijke lus.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn