Tijdschrift voor de Procespraktijk

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Tijdschrift voor de Procespraktijk
Datum 20-12-2012
Aflevering 6
RubriekArtikelen - Redactioneel
TitelDringend eigen gebruik
CiteertitelTvPP 2012, p. 149
SamenvattingOp 16 oktober 2012 heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage (LJN BY0077) arrest gewezen in een langlopend geschil tussen woningcorporatie DUWO en een huurder, die ten tijde van het sluiten van zijn huurcontract stond ingeschreven als student aan de TU Delft.
Auteur(s)E. Goemans
Pagina149-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Verbintenissenrecht
TitelHuusbewaring zet huurbescherming onder druk
CiteertitelTvPP 2012, p. 151
SamenvattingTijdelijke verhuur van woonruimte is 'in'. De bewoner van een zogenaamde distributiewoning stuit echter op zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke barrières als deze zijn woning tijdelijk aan een derde wil verhuren.
Auteur(s)S.I. Elsinga
Pagina151-155
LinkVolledige tekst artikel (vbk.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Procesrecht algemeen
TitelDe spanning tussen het recht op een eerlijk proces van de werkgever en de privacy van de werknemer
CiteertitelTvPP 2012, p. 156
SamenvattingIn hoeverre kan de werkgever medische gegevens van de werknemer inzien bij procedures over ziekte en arbeidsongeschiktheid?
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina156-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Procesrecht algemeen
TitelMet de hink-stap-sprong naar Straatsburg
CiteertitelTvPP 2012, p. 162
SamenvattingWellicht zou je gelijk kunnen krijgen in Straatsburg, maar voordat het zover is ben je vele jaren en tienduizenden euro's verder doordat eerst de hele marsroute lang de nationale instanties moet worden afgelegd. Een recent arrest van het Europees Hof in Straatsburg lijkt een simpele, snelle en goedkope uitweg te bieden.
Auteur(s)F.J. Fernhout
Pagina162-163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Verbintenissenrecht
TitelMatiging van contractuele boete tussen particulieren
CiteertitelTvPP 2012, p. 164
SamenvattingIngevolge artikel 6:94 lid 1 BW kan de rechter een contractuele boete matigen op verzoek van de schuldenaar in dien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.
Auteur(s)M.M. van Rossum
Pagina164-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelHoge Raad, 28-09-2012, 11/03974
CiteertitelTvPP 2012, p. 175
SamenvattingPretium is een aanbieder van telecommunicatiediensten. In een uitzending van 'Tros Radar' is de wijze van telefonische klantenwerving door Pretium kritisch besproken.
Samenvatting (Bron)(Appel)procesrecht. Recht op pleidooi in incident; art. 134, 208 en 353 Rv. Appelverbod van art. 337 lid 2 Rv; toepasselijkheid doorbrekingsjurisprudentie; gronden voor doorbreking wettelijk appelverbod. Art. 10 EVRM.
Pagina175-175
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX0598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelHoge Raad, 05-10-2012, 11/00249
CiteertitelTvPP 2012, p. 175
SamenvattingDe Hoge Raad oordeelt dat een paraaf kan gelden als een ondertekening in de zin van artikel 156 lid 1 Rv.
Samenvatting (Bron)Bewijskracht aanvullende arbeidsovereenkomst. Ondertekend geschrift, onderhandse akte, art. 156 lid 1 en 3 Rv. Geldt parafering als ondertekening?
Pagina175-176
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BV6698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelHoge Raad, 12-10-2012, 12/00888
CiteertitelTvPP 2012, p. 176
SamenvattingBij de rechtbank is door drie afzonderlijke eisers een vordering ingesteld met betrekking tot de geldigheid van een Europees octrooi en een aanvullend beschermingscirtificaat.
Samenvatting (Bron)Cassatie. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Geval waarin bij één arrest in meerdere zaken tegelijk uitspraak is gedaan. Instellen van beroep bij één dagvaarding.
Pagina176-176
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX5801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelLiteratuur
CiteertitelTvPP 2012, p. 176
Pagina176-176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Verbintenissen-/consumentenrecht
TitelHoge Raad, 21-09-2012, 11/04598
CiteertitelTvPP 2012, p. 176
SamenvattingIn 2003 heeft eiseres verbouwingswerkzaamheden verricht aan de woning van verweerder. In de algemene voorwaarden is onder andere opgenomen dat alle geschillen tussen partijen worden beslecht door arbitrage. Verweerder heeft eiseres gedagvaard voor de Rechtbank Leeuwarden.
Samenvatting (Bron)Algemene voorwaarden; art. 6:233 BW; art. 3 Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Arbitragebeding onredelijk bezwarend? Maatstaf beoordeling. Concrete omstandigheden van het geval.
Pagina176-176
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW6135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Verbintenissen-/consumentenrecht
TitelHoge Raad, 28-09-2012, 11/04252
CiteertitelTvPP 2012, p. 176
SamenvattingEiser heeft gevorderd dat DAS de kosten van de door eiser gekozen advocaat dient te vergoeden.
Samenvatting (Bron)Uitleg overeenkomst rechtsbijstandverzekering; vrije keuze rechtshulpverlener; beding dat bijstand door medewerkers van verzekeraar wordt verleend. Art. 4:67 lid 1 onder a Wft; Richtlijn 87/344/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering. Prejudiciële vragen HvJEU.
Pagina176-177
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW7507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Verbintenissen-/consumentenrecht
TitelHoge Raad, 05-10-2012, 11/02410
CiteertitelTvPP 2012, p. 177
SamenvattingTussen partijen is een geschil ontstaan over het feit dat Delata na 2006 geen software updates meer heeft geleverd aan Tyco en dat Tyco niet heeft betaald voor 2007.
Samenvatting (Bron)Klachtplicht, art. 6:89 BW; onzekerheidsexceptie, art. 6:263 BW; terugwerkende kracht ontbinding, art. 6:269 BW; bevrijdende werking ontbinding, art. 6:271 BW.
Pagina177-177
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW8307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 28-09-2012, 11/02655
CiteertitelTvPP 2012, p. 178
SamenvattingMatiging loonvordering op grond van artikel 6:248 BW
Samenvatting (Bron)Loonvordering; matigingsbevoegdheid rechter, art. 6:248 lid 2 BW (HR 11 juli 2008, LJN BD2408, NJ 2008/418); maatstaf gelijk aan toepassing art. 7:680a BW; omstandigheden van het geval, onaanvaardbare gevolgen, terughoudende toepassing (HR 13 september 2002, LJN AE4291, NJ 2002/496).
Pagina178-179
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW9867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 11-09-2012, 200.073.374/01
CiteertitelTvPP 2012, p. 179
SamenvattingOpzegging arbeidsovereenkomst kan niet eenzijdig ongedaan worden gemaakt.
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar met proeftijd van twee maanden. Opzegging binnen één maand. Proeftijdbeding nietig. Dat betekent niet dat de opzegging nietig is. Werknemer heeft de keuze tussen beroep op vernietigbaarheid en beroep op onregelmatigheid Werknemer niet gehouden in te gaan op het aanbod van werkgever om dienstverband voort te zetten. Gefixeerde schadevergoeding gematigd tot salaris over ongeveer 7 maanden.
Pagina179-179
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX7308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Huurrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 16-10-2012, 200.087.460/01
CiteertitelTvPP 2012, p. 180
SamenvattingIn hoger beroep staat de vraag centraal of DUWO een op beroep op dringend eigen gebruik als bedoeld in artikel 7:274 lid 1 onder c toekomt.
Samenvatting (Bron)Huur studentenwoning zonder dat sprake is van 'campuscontract'. Verhuurder zegt huurovereenkomst op na beëindiging studie huurder wegens dringend eigen gebruik.
AnnotatorTh.S.M. Fraai
Pagina180-181
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:BY0077
Artikel aanvragenVia Praktizijn