AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 11-12-2004
Aflevering 46
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 14-01-2004, T-109/01
CiteertitelAB 2004/411
SamenvattingOntoelaatbare staatssteun voor mestverwerking; ondanks onjuiste informatie van de Nederlandse autoriteiten is er geen gerechtvaardigd vertrouwen ontstaan jegens de Commissie.

Fleuren Compost BV, te Middelharnis (Nederland), verzoekster,
tegen
Commissie van de EG, domicilie gekozen te hebbende te Luxemburg, verweerster.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer - uitgebreid) van 14 januari 2004. # Fleuren Compost BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Beroep tot nietigverklaring - Staatssteun - Steun toegekend door Koninkrijk der Nederlanden aan mestverwerkende bedrijven - Regeling door Commissie voor bepaalde tijd goedgekeurd - Steun toegekend voor of na toegestane periode. # Zaak T-109/01.
AnnotatorA.J.C. de Moor-van Vugt
Pagina2079-2097
UitspraakECLI:EU:T:2004:4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200401386/1
CiteertitelAB 2004/412
SamenvattingIn Planologische Kernbeslissing-Schiphol (pkb-Schiphol) neergelegde beleid ten aanzien van de luchthaven geconcretiseerd in aanwijzingsbesluit minister van V&W in overeenstemming met minister van VROM inzake intensivering
gebruik en vaststelling geluidzones; schadevergoeding gevorderd in verband met intensivering gebruik verlengde Kaagbaan; causaal verband met aanwijzingsbesluit, verslechtering positie appellanten?

Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 mei 2001 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam "Schadeschap Luchthaven Schiphol" (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellanten om vergoeding van schade op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina2097-2101
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200400722/1
CiteertitelAB 2004/413
SamenvattingZelfstandige handhaving van de bouwverordening bij onherroepelijke bouwvergunning niet mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ameland (hierna: het college) het verzoek van appellant †afgewezen om handhavend op te treden ten aanzien van de garage, gebouwd op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina2101-2105
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200308687/1
CiteertitelAB 2004/414
SamenvattingVoorzienbaarheid en risicoaanvaarding; vergoeding meerkosten van verleggen drinkwaterleiding in waterkering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 1999 hebben dijkgraaf en heemraden van het waterschap IJsselmonde (hierna: dijkgraaf en heemraden) een verzoek van Waterleidingbedrijf Oost-IJsselmonde om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorA. van Hall
Pagina2105-2108
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200308395/1
CiteertitelAB 2004/415
SamenvattingMotiveringsgebrek; ambsthalve aanvulling van feiten?

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2001 heeft de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna: de bestuurscommissie) het verzoek van appellante tot uitbetaling van een voorschot in het kader van de subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000 (hierna: de regeling KITS 2000) afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina2109-2112
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-08-2004, 200308642/1
CiteertitelAB 2004/416
SamenvattingSchending hoorplicht in bezwaar kan niet met toepassing van art. 6:22 worden gepasseerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2002 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierna: de Minister) aan appellante een subsidie verleend op de voet van de Regeling beŽindiging veehouderijtakken (hierna: de Regeling) tot een bedrag van, voorzover hier van belang, 1.150.323.
AnnotatorN. Verheij
Pagina2112-2114
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200400667/1
CiteertitelAB 2004/417
SamenvattingBezwaar ten onrechte opgevat als beroep op hardheidsclausule.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2000 heeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Staatssecretaris) de huursubsidie over het tijdvak van 1 juli 1998 tot 1 juli 1999 van ? 372,00/? 168,81 opnieuw vastgesteld op ? 608,00/? 275,90.
AnnotatorN. Verheij
Pagina2114-2118
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-09-2004, 200406484/1
CiteertitelAB 2004/418
SamenvattingEerlijk proces; vervallenverklaring uitspraak.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2118-2119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2004, 200400719/1
CiteertitelAB 2004/419
SamenvattingBelanghebbende; vertrouwensbeginsel.

Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 15 maart 2002, heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) een aanvraag van appellanten sub 1 voor een ontheffing om ligplaats in te nemen met de [dekschuit] naast de [woonboot] aan de [locatie] afgewezen.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina2119-2122
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-12-2003, 200304267/1
CiteertitelAB 2004/420
SamenvattingVergunning Wet op de openluchtrecreatie; derde wie eerder een vergunning is geweigerd, geen belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veere (hierna: het college) aan [derde belanghebbende] en mede-eigenaren vergunning ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wet op de Openluchtrecreatie verleend voor het houden van een kampeerterrein (camping De Hermitage) aan de Groeneweg te Oostkapelle op een perceel, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie K, nr. 719.
AnnotatorR.S. Wertheim
Pagina2122-2124
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AO0791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-07-2004, 01/6405 WW
CiteertitelAB 2004/421
SamenvattingSollicitatieplicht; verifieerbaarheid.
Samenvatting (Bron)Maatregel WW-uitkering. Vaststelling van verifieerbaarheid van sollicitatieactiviteiten.
AnnotatorP.S. Fluit
Pagina2124-2127
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR1576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 06-10-2004, 2004/385
CiteertitelAB 2004/422
SamenvattingMeldingsplicht hobbydieren; mogelijkheid om anoniem te melden.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina2127-2129
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn