Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 23-11-2012
Aflevering 9
RubriekUit de redactie
TitelRegionale samenwerking op Europese schaal.
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 130
SamenvattingOp 21 september vond in Drenthe de tiende ENCORE-conferentie plaats. ENCORE (Environmental Conference of the European Regions) is een netwerk van regionale milieubestuurders uit de Europese Unie. ENCORE bevordert de politiek samenwerking en draagt bij aan effectivere implementatie van Europees milieu, klimaat en (duurzaam) energiebeleid.
Auteur(s)J. Kramer
Pagina635-635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRuimte voor risico
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 131
SamenvattingAanleiding voor dit artikel is het voorstel tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de totstandkoming van een basisnet, de Wetbasisnet, dat op 19 juni 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Met het Basisnet is een duurzame oplossing beoogd voor genoemde spanning. Het wetsvoorstel vormt daarvoor een belangrijke schakel.
Auteur(s)P.J. Blok
Pagina636-645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelHandhaving van open normen: de kwetsbare rechtsstaat.
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 132
SamenvattingEind 2011 promoveerde Willem Timmer op Het doel wel gesteld, een praktijkonderzoek naar de toepassing van doelregelgeving. Onder doelregelgeving verstaat de schrijver regels die een resultaat voorschrijven, maar die burger of bedrijf maximale vrijheid laten bij het zoeken van een route naar dat doel.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
Pagina646-650
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-06-2012, 201109654/1/R1
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 133
SamenvattingNiet relevant of aangrenzend openbaar speelveld onderdeel is van inrichting (school).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2011, nr. 2011/06/30/07, heeft de raad het bestemmingsplan "Herziening Wienkeskoel II" vastgesteld.
Pagina651-651
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW8871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 24-05-2012, C-97/11
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 134
SamenvattingRechtstreekse werking Afvalstortrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 mei 2012. # Amia SpA tegen Provincia Regionale di Palermo. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Commissione Tributaria Provinciale di Palermo - Italie. # Milieu - Storten van afvalstoffen - Richtlijn 1999/31/EG - Bijzondere heffing voor storten van vaste afvalstoffen - Toepassing van deze heffing op stortplaatsexploitant - Werkingskosten van stortplaats - Richtlijn 2000/35/EG - Vertragingsrente - Verplichtingen van nationale rechter. # Zaak C-97/11.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina651-655
UitspraakECLI:EU:C:2012:306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Leeuwarden, 26-06-2012, BK 11/00136 WOZ
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 135
SamenvattingAanpassing WOZ-waarde als gevolg van kosten asbestverwijdering.
Samenvatting (Bron)In geschil is het antwoord op de vraag of de waarde van de onroerende zaak voor de Wet WOZ per waardepeildatum 1 januari 2008 op een te hoog bedrag is vastgesteld.
Pagina655-657
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2012:BW9707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-07-2012, 10/00787
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 136
SamenvattingAanpassing WOZ-waarde (mede) als gevolg van nabijheid UMTS-mast.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende komt op tegen de WOZ-waarde van haar woning per waardepeildatum 1 januari 2007 (belastingjaar 2008). Belanghebbende stelt onder meer dat haar woning niet vergelijkbaar is met de door de Heffingsambtenaar gehanteerde vergelijkingspanden, nu haar woning dicht(er) bij een UMTS-mast ligt en - in tegenstelling tot de vergelijkingspanden - nadeel ondervindt van het in 2007 gewijzigde bestemmingsplan. Verder onderbouwt belanghebbende met actuele bewijsstukken dat het bij haar woning behorende zwembad gebreken vertoont. Het Hof is van oordeel dat het op grond van deze stukken aannemelijk is dat de gebreken aan het zwembad ook op de onderhavige peildatum reeds aanwezig waren en kent daar - bij gebrek aan tegenbewijs - een waardedrukkend effect aan toe. Verder acht het Hof de beperkende wijziging van het bestemmingsplan een specifiek voor de woning geldende, bijzondere omstandigheid, welke de waarde van de woning kan drukken. Het bepaalde in artikel 18, lid 3, onderdeel c, van de Wet WOZ brengt mee dat bij de waardering van de woning voor het onderhavige jaar rekening moet worden gehouden met het gewijzigde bestemmingsplan. De Heffingsambtenaar is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de wijziging van het bestemmingsplan geen waardedrukkend effect op de woning heeft en heeft daarmee niet voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Het gebrek aan bewijs geldt eveneens voor de stelling van de Heffingsambtenaar dat de ligging nabij een UMTS-mast niet waardedrukkend is. De Heffingsambtenaar heeft deze stelling niet onderbouwd, ondanks zijn eerdere toezegging dat hij een op dit punt toegespitst rapport zou overleggen. Het Hof stelt voorop dat het mogelijk is dat van de aanwezigheid van een UMTS-mast in de nabije omgeving van een woning een waardedrukkend effect op die woning uitgaat. Of dat zo is, hangt af van het antwoord op de vraag of potentiŽle kopers van een zodanige woning zich door de nabije ligging van de UMTS-mast hetzij laten weerhouden van koop, dan wel die ligging als negatieve component in aanmerking nemen bij de prijs die zij bereid zijn voor die woning te betalen. Nu de vergelijkingspanden verder van zon UMTS-mast zijn gelegen en op dit onderdeel niet vergelijkbaar zijn met de woning, acht het Hof ook voor dit onderdeel een waardevermindering op zijn plaats. Gezien de gebreken aan het zwembad, de negatieve gevolgen van de wijzigingen van het bestemmingsplan en de ligging dicht(er) bij een UMTS-mast, acht het Hof een waardevermindering van ongeveer 30.000 gepast. Het Hof verklaart het hoger beroep gegrond.
Pagina657-661
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BX0726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-07-2012, 201112703/1/A1
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 137
SamenvattingOmgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand. Flora- en faunawet. Bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2011 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van houtopstanden op de bij dit besluit nader aangeduide gronden gelegen tussen de Beneluxweg en de rijksweg A-27 te Oosterhout.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina661-666
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-08-2012, 201104130/1/A4
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 138
SamenvattingWatervergunning met voorschriften voor ongewone voorvallen binnen en buiten het bedrijf; art. 6.8 en 6.9 Waterwet vormen geen uitputtende regeling voor ongewone voorvallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2011 heeft het dagelijks bestuur aan Synbra, Zeedijk 25 te Etten-Leur, een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet verleend. Dit besluit is op 28 februari 2011 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina666-669
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX3222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-08-2012, 201104129/1/A4
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 139
SamenvattingRevisievergunning met - door het waterschap voorgestelde - voorschriften voor ongewone voorvallen buiten het bedrijf; art. 17.1 Wet milieubeheer vormt geen uitputtende regeling voor dergelijke ongewone voorvallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2011 heeft het college met toepassing van artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer de voorschriften van de bij besluit van 7 maart 2008 aan Synbra krachtens die wet verleende revisievergunning voor een inrichting bestemd voor het produceren, verwerken en recyclen van kunststoffen, gelegen aan de Zeedijk 25 te †Etten-Leur, aangevuld met voorschriften betreffende de indirecte lozing van afvalwater. Dit besluit is op 28 februari 2011 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina669-672
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX3223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-08-2012, 201101170/1/A4
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 140
SamenvattingEen kennisgeving mag niet uitsluitend via internet worden gedaan, tenzij bij wettelijk voorschrift (zoals een verordening) anders is bepaald.
Samenvatting (Bron)- Algemeen wet bestuursrecht: Algemene wet bestuursrecht: 2.15 lid 1 - Algemeen wet bestuursrecht: Algemene wet bestuursrecht: 6: ahf en onder b
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina672-675
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX4675
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-08-2012, 201001848/1/A4
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 141
SamenvattingNaleefbaarheid vergunningvoorschrift; toets buitenlandse Natura 2000-gebieden.
Samenvatting (Bron)OMGEVINGSRECHT. Milieu (oud). Milieueffectrapportage. De vraag wat wordt verstaan onder samenhangende activiteiten als bedoeld in artikel 14.5, eerste lid, van de Wm wordt door de Afdeling beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. De tekst van de wet geeft daarover namelijk geen uitsluitsel. Habitatrichtlijn. De Nbw 1998 biedt geen grondslag voor het verlenen van een vergunning voor zover het gaat om de mogelijke schadelijke gevolgen van een inrichting voor niet in Nederland gelegen gebieden. Uit het arrest van het HvJ van de Europese Gemeenschappen van 7 september 2004 (LJN: AR3272) volgt dat wanneer een nationale rechter moet nagaan of de toestemming voor een plan of project in de zin van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn rechtmatig is verleend, hij kan toetsen of de door artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn aan de beoordelingsmarge van de bevoegde nationale autoriteiten gestelde grenzen in acht zijn genomen, ook als de bepaling niet in de rechtsorde van de betrokken lidstaat is omgezet ofschoon de daartoe gestelde termijn is verstreken.
AnnotatorA. Collignon , M.M. Kaajan
Pagina675-681
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX5932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-08-2012, 201012244/1/A4
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 142
SamenvattingBevoegdheid tot het verlenen van Natuurbeschermingswetvergunningen; wanneer een handeling invloed heeft op verschillende gebieden ten aanzien waarvan verschillende bestuursorganen bevoegd zijn, moet bij ek bevoegd bestuursorgaan vergunning worden gevraagd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2010 heeft het college aan [vergunninghoudster] vergunning als bedoeld in artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor een varkenshouderij nabij het beschermd natuurmonument "Rouwkuilen". Het besluit is vanaf 3 november 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorB. Arentz
Pagina681-684
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX5979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-08-2012, 201105283/1/A4
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 143
SamenvattingGedeeltelijke instemming met evaluatieverslag bodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2008 heeft het college ingestemd met het verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming, opgemaakt van de bodemsanering op de percelen kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, sectie A, nrs. 2901, 3396 en 3397 (hierna: het evaluatieverslag).
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina684-687
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX5963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 11-09-2012, C-43/10
CiteertitelM en R 2012/9, nr. 144
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing - Communautair waterbeleid - Omleiding van rivier.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 september 2012.#Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. tegen Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon e.a.#Verzoek van het Symvoulio tis Epikrateias om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijnen 85/337/EEG, 92/43/EEG, 2000/60/EG en 2001/42/EG - Communautair waterbeleid - Omleiding van rivier - Begrip ,termijn' voor opstelling van stroomgebiedbeheersplannen.#Zaak C-43/10.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina687-701
UitspraakECLI:EU:C:2012:560
Artikel aanvragenVia Praktizijn