Journaal Ondernemingsrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Journaal Ondernemingsrecht
Datum 30-10-2012
Aflevering 9
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelHoge Raad, 03-02-2012, 10/02648
CiteertitelJRV 2012, 993
SamenvattingDe vermogensrechtelijke aard van pensioenaanspraken onder een bedrijfstakpensioenfonds
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht; pensioenreglement BPF. Geen verjaring pensioenaanspraken op de voet van art. 3:307 BW. Pensioenaanspraken vloeien zelfstandig en rechtstreeks voort uit Pensioenreglement. Vordering tot toekenning pensioenaanspraken heeft karakter van verklaring voor recht dat rechthebbende jegens BPF uit hoofde van Pensioenreglement pensioenaanspraken heeft en ook steeds heeft gehad. Hieraan doet niet af dat een pensioenaanspraak een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt.
AnnotatorL. van der Meij
Pagina315-315
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BT8462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelHoge Raad, 06-04-2012, 11/01496
CiteertitelJRV 2012, 994
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid. Invordering. Betalingsonmacht.
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 36 IW 1990; art. 7, lid 2, Uitvoeringsbesluit IW 1990. Eerdere melding van betalingsonmacht geldt niet voor naheffingsaanslag die betrekking heeft op niet aangegeven bedragen.
Pagina315-315
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BR7065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-02-2012, 200.075.430/01
CiteertitelJRV 2012, 995
SamenvattingOntbinding. Vereffening. Verjaring. Stuiting. Belastingschuld. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Voor betekening akte is heropening vereffening niet nodig.
Samenvatting (Bron)Vervolg op HR 5 december 2008, LJN BF0411. 1. De vordering is rechtsgeldig gestuit door betekening van een stuitingsverklaring aan de niet meer bestaande vennootschap, zonder dat de vereffening heropend behoefde te worden. 2. Het stond de Ontvanger vrij om ondanks de door de inspecteur gedane uitlating dat zij eigenbouwer was, de aansprakelijk gestelde partij primair aansprakelijk te blijven houden uit hoofde van inlenerschap.
AnnotatorH.J.M.M. van Boxel
Pagina315-316
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BV8919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-02-2012, 200.079.334/01
CiteertitelJRV 2012, 996
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid. Betalingsonmacht. Betalingsonwil. Selectieve betaling. Tussenarrest. Bestuurder die niet op zoek gaat naar nieuwe financiers voor noodlijdende vennootschap leidt niet tot bestuurdersaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Niet nieuwe verplichtingen aangegaan terwijl bestuurder wist/behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet zou nakomen en geen verhaal zou bieden. Betalingsonwil? Bewijslastverdeling. Verplichting om aanvullende financiering te zoeken niet spoedig grond voor persoonlijke aansprakelijkheid. Geen persoonlijke garantstelling. Wijze van vormgeving van de financiële structuur waarbinnen de vennootschap functioneerde op zichzelf onvoldoende grond voor persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Niet gebleken van misleiding van de wederpartij over funding van de vennootschap. Nauwkeurig moet worden vastgesteld van welke veronderstellingen partijen konden uitgaan met betrekking tot de (toekomstige) solvabiliteit van de vennootschap. Aktewisseling daarover. Vrijheid van de bestuurder om in het belang van de vennootschap te selecteren welke vorderingen wel en niet worden betaald. Aktewisseling over gemaakte keuzes. Selectieve betaling van salaris van bestuurder is echter krachtige aanwijzing voor betalingsonwil bij die bestuurder.
AnnotatorW.J.M. van Andel
Pagina316-316
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BW1995
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 23-03-2012, 200.102.930
CiteertitelJRV 2012, 997
SamenvattingEigen aangifte van faillissement. Kan de curator van een vennootschap eigen aangifte doen van het faillissement van een dochtervennootschap?
Samenvatting (Bron)Conflict tussen curator en bestuurder van gefailleerde holding. Curator van de moedervennootschap doet eigen aangifte van het faillissement van de dochtervennootschap. Bestuurder komt in verzet tegen faillietverklaring en betwist bevoegdheid van de curator om het faillissement aan te vragen.
Pagina316-317
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BW3806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 27-03-2012, 200.096.216
CiteertitelJRV 2012, 998
SamenvattingVordering tot instelling eigen OR in hoger beroep opnieuw afgewezen.
Samenvatting (Bron)Vordering in kort geding tot instellen en in stand houden van een ondernemingsraad.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina317-317
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BW0569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 03-04-2012, 200.058.102/01 arrest 3/4/12
CiteertitelJRV 2012, 999
SamenvattingBestuurdersaanprakelijkheid. Administratieplicht. Wanneer is sprake van een ondeugdelijke administratie in geval van bestuurdersaanprakelijkheid op grond van art 2:248 BW jo. 2:10 lid 1 BW?
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid ogv 2:248 BW. De omvang van de boekhoudverplichting als bedoeld in artikel 2:10 BW. Weerlegging van het in artikel 2:248 lid 2 BW gegeven vermoeden door het aanwijzen van andere feiten en omstandigheden die oorzaak van het faillissement zijn geweest. Verrekeningsproblematiek tussen groepsvennootschappen. Ten slotte overwegingen ten aanzien van artiel 42 en 47 Fw.
Pagina317-317
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2012:BW0725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2012, HD 200.093.291
CiteertitelJRV 2012, 1000
SamenvattingStortingsplicht. Oprichting. Is de vordering tot volstorting van de aandelen dan wel de rekening-courantverhouding voor cessie vatbaar?
Samenvatting (Bron)verplichting tot volstorting op aandelen. geen kasrondje. vordering (failliete) vennootschap uit hoofde van de rekening-courantschuld is overdraagbaar.
Pagina317-318
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BW3510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-05-2012, HD 200.074.125 T
CiteertitelJRV 2012, 1001
SamenvattingAansprakelijkheid. Aandeelhouder. Afgeleide schade. Onrechtmatige daad. Bewijsopdracht. Tussenarrest. Advies aan vennootschap kan onder omstandigheden ook onrechtmatig zijn jegens aandeelhouders/bestuurders.
Samenvatting (Bron)Poot/ABP, afgeleide aansprakelijkheid; rechtstreekse onrechtmatige daad jegens bestuurders BV..
AnnotatorS.M.C. van Thiel
Pagina318-318
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BW5445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-05-2012, HD 200.074.106 T2
CiteertitelJRV 2012, 1002
SamenvattingStichting. Commissaris. Ontslag. Ontslagbesluit. Vernietiging. Statuten. Governance Code voor Woningbouwcorporaties. Governance Code voor Woningbouwcorporaties kan statuten niet terzijde stellen.
Samenvatting (Bron)Ontslag voorzitter raad van commissarissen stichting/woningcorporatie; weigering voorzitter raad van commissarissen om een extra vergadering bijeen te roepen?. Bewijsopdracht.
AnnotatorM. Holtzer
Pagina318-319
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BW6056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 19-06-2012, 200.086.736/01
CiteertitelJRV 2012, 1003
SamenvattingRechtspersonenrecht. Stichting. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Bestuurders aansprakelijk voor overijld en lichtvaardig besluit tot ontbinding en vereffening.
Samenvatting (Bron)Persoonlijke aansprakelijkheid stichtingsbestuurders die tot voortijdige ontbinding van de stichting zijn overgegaan.
Pagina319-319
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2012:BX4239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerecht in Eerste Aanleg Aruba, 29-06-2012, ARO 2012/102
CiteertitelJRV 2012, 1004
SamenvattingDirecte werking van enquêteregeling BW Curaçao. Geen noodzaak voor het treffen van voorlopige voorzieningen.
Pagina319-319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2012, 200.102.711/01
CiteertitelJRV 2012, 1005
SamenvattingConcernenquête. Gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid. Onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 13 juni 2012; Wessels Holding B.V. c.s. / Steltix Nederland B.V. e.a.
Pagina320-320
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX0327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-06-2012, 200.105.308/01
CiteertitelJRV 2012, 1006
SamenvattingGeen concernenquête. Verzoeksters partieel niet ontvankelijk. Gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid. Onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 14 juni 2012; Olav Rosenberg Belastingadviseurs B.V. / Rosenberg van der Does & Partners Holding B.V. e.a.
Pagina320-320
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX0330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelHof Amsterdam, 19-06-2012, ARO 2012/114
CiteertitelJRV 2012, 1007
SamenvattingBeëindiging van het bevolen onderzoek.
Pagina321-321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-06-2012, 200.093.760
CiteertitelJRV 2012, 1008
SamenvattingUitkoop. Openbaar bod. Zetelverplaatsing. Prijsbepaling. Waarde van aandelen in doelvennootschap gelijk aan waarde van aandelen in bieder.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 19 juni 2012 New World Resources PLC
AnnotatorM.W. Josephus Jitta
Pagina321-321
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BW8798
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-06-2012, 200.104.038/01
CiteertitelJRV 2012, 1009
SamenvattingGegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid. Onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 20 juni 2012; Holding Van Den Bercken-Adriaens B.V. / Adriaens Molenbouw Weert B.V. e.a.
Pagina321-321
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX0326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelOndernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, 21-06-2012, 200.037.768 OK
CiteertitelJRV 2012, 1010
SamenvattingAfwijzing verzoek tot blokkering statutenwijziging en schorsing van door de OK benoemde bestuurder bij wijze van onmiddellijke voorzieningen. Toewijzing verzoek vervanging onderzoeker. Afwijzing verzoek tot verbod aan aandeelhouder tot verrichten van bepaalde handelingen en doen van uitlatingen.
Pagina322-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-06-2012, 200.095.623/01
CiteertitelJRV 2012, 1011
SamenvattingTijdigheid verzoekschrift. Comparitie van partijen bevolen.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 28 juni 2012; De Ondernemingsraad van de Politieregio Twente / de Politieregio Twente
Pagina322-322
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX0317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 04-07-2012, 200.105.810/01
CiteertitelJRV 2012, 1012
SamenvattingGegronde reden voor twijfel aan een juist beleid. Onderzoek bevolen. Benoeming bestuurder en overdracht ten titel van beheer van aandelen bij wijze van onmiddellijke voorzieningen.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 4 juli 2012; Inspirationz B.V. / Matchez en Talented Factory B.V.
Pagina323-323
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX4165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 04-07-2012, 200.087.317/01
CiteertitelJRV 2012, 1013
SamenvattingReeds getroffen voorzieningen niet toereikend; ontbinding van de vennootschap en benoeming vereffenaar; benoeming bestuurder en overdracht ten titel van beheer.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 4 juli 2012; Scherpenzeel Pensioen B.V. c.s. / Königsberg B.V.
Pagina323-323
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX4163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-07-2012, 200.089.863/01
CiteertitelJRV 2012, 1014
SamenvattingVaststelling van de prijs na deskundigenbericht. Toewijzing van de vordering.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 10 juli 2012; PPR S.A. c.s. / Tinker c.s.
Pagina323-323
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX4162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-07-2012, 200.103.41/01
CiteertitelJRV 2012, 1015
SamenvattingBesluit tot reorganisatie kennelijk onredelijk. Tekortschieten ondernemer inzake informatieverplichtingen jegens de OR. Verplichting besluit in te trekken.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 12 juli 2012; OR VVN / VVN
Pagina324-324
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX4170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-07-2012, 200.107.415
CiteertitelJRV 2012, 1016
SamenvattingBesluit tot sluiting van een schoollocatie niet nietig. Schoolbestuur verplicht tot vergoeding advocaatkosten deelraad. Schoolbestuur verplicht medezeggenschapsstatuut vast te stellen.
Samenvatting (Bron)uitspraak Ondernemingskamer d.d. 17 juli 2012 Deelraad van de OBS De Zwanenburcht / Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn
Pagina324-325
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX1685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-07-2012, 200.104.427/01
CiteertitelJRV 2012, 1017
SamenvattingBesluit tot sluiting afdeling kennelijk onredelijk. Verplichting tot intrekking en ongedaanmaking gevolgen. Verbod op uitvoeringshandelingen.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 18 juli 2012; OR WML / WML
Pagina325-325
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX4168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-07-2012, 200.088.528/01 OK
CiteertitelJRV 2012, 1018
SamenvattingWanbeleid. Veroordeling (oud-)bestuurders in de kosten van het onderzoek. Vernietiging van besluiten en tijdelijke buitenwerkingstelling van statutaire bepaling bij wijze van voorzieningen. Beëindiging van eerder getroffen onmidddellijke voorzieningen.
Pagina325-326
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX4160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-07-2012, 200.107.354/01
CiteertitelJRV 2012, 1019
SamenvattingOntvankelijkheid verzoekster. Gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid. Onderzoek bevolen. Schorsing van bestuurders. Benoeming van een betuurder en overdracht ten titel van beheer van aandelen bij wijze van onmiddellijke voorzieningen.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 24 juli 2012; Van Helden-Hoksbergen / Dixberg Holding B.V.
Pagina326-326
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX4161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Zwolle, 27-07-2011, 174952 / HA ZA 10-1148
CiteertitelJRV 2012, 1020
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid. Oneerlijke handelspraktijken. Bestuurder aansprakelijk voor namens vennootschap verrichte oneerlijke handelspraktijken.
Samenvatting (Bron)Bestuurderaansprakelijkheid in geval van een soort piramideconstructie met vakantiewoningen in Afrika. Vordering onder aanvulling van rechtsgronden toegewezen op grond van artikelnr. 6: 193b, 193c en 193d.
AnnotatorJ.B.S. Hijink
Pagina327-327
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2011:BV6739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 15-02-2012, 307122 / HA ZA 11-1081
CiteertitelJRV 2012, 1021
SamenvattingBoedeltekort. Bestuurdersaansprakelijkheid. Rente. Kan over het bedrag tot voldoening van het boedeltekort rente worden gevorderd?
Samenvatting (Bron)Afwijzing vordering wettelijke rente bij veroordeling van bestuurder op de voet van art. 2:248 BW, nu het berekenen van wettelijke rente over het uiteindelijke tekort zou betekenen dat na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst nog vermogen zou resteren en art. 2:248 BW daarvoor geen grondslag biedt (r.o. 3.2). Ook afwijzing van de vordering tot vergoeding van de proceskosten bij gebrek aan belang, nu de proceskosten al volledig worden meegeteld bij de berekening van het tekort (r.o. 3.3).
Pagina327-327
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BW0733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Arnhem, 21-03-2012, 218269
CiteertitelJRV 2012, 1022
SamenvattingVolstorting. Bestuurdersaansprakelijkheid. Kan de rechtbank ambtshalve de vraag aan de orde stellen of de niet-volstorting van de aandelen in de failliete vennootschap een onbelangrijk verzuim is ex art. 2:248 lid 2 BW?
Samenvatting (Bron)Hoewel geen van beide partijen zich hierop heeft beroepen de curator stelt zich op het standpunt dat nooit is volgestort en Signus B.V. c.s. stellen zich op het standpunt dat meteen bij de oprichting is volgestort stelt de rechtbank ambtshalve de vraag aan de orde of de tijdelijke tekortkoming in de administratie ten aanzien van de vordering op Signus in de periode tussen de oprichting en de uitvoering van de volstorting kan worden aangemerkt als een onbelangrijk verzuim, dat ingevolge de derde zin van artikel 2:248 lid 2 BW niet in aanmerking wordt genomen voor het onweerlegbaar aannemen van een kennelijk onbehoorlijke taakuitoefening van het bestuur en voor het wel weerlegbare vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak was van het faillissement.
Pagina327-328
UitspraakECLI:NL:RBARN:2012:BW0636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-03-2012, 402002 / HA ZA 11-2321
CiteertitelJRV 2012, 1023
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid. Is het aanvragen van het eigen faillissement een onrechtmatige daad jegens een werknemer?
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvraag van eigen faillissement door bestuurder van de vennootschap met het uitsluitende doel om te voorkomen dat aan werknemer de normale arbeidsrechtelijke bescherming werd geboden.
Pagina328-328
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2012:BW2957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 28-03-2012, 499304 / HA ZA 11-2474
CiteertitelJRV 2012, 1024
SamenvattingVerbintenissenrecht. Werkt slechts aan maatschap gerichte stuitingsbrief tevens jegens afzonderlijke vennoten?
Samenvatting (Bron)Rechtsverwerking in verband met (door andere partijen) elders gevoerde procedures. Gezag van gewijsde na verval van instantie. Verjaring; stuiting door brieven gericht aan de maatschap werkt ook jegens de vennoten. Doorhaling ter rolle laat op zichzelf de stuitende werking van de dagvaarding onverlet.
Pagina329-329
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2012:BW1180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-04-2012, 401956 / HA ZA 11-2317
CiteertitelJRV 2012, 1025
SamenvattingBesluit. Ontslag. Statutair bestuurder. Bijeenroeping. AVA. Nietigheid. Redelijkheid en billijkheid. Beroep op nietigheid ontslagbesluit statutair bestuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Samenvatting (Bron)Vernietiging, nietigheid besluit vennootschap, 2:14, 2:15, 2:8 BW.
AnnotatorJ.M. Blanco Fernandez
Pagina329-330
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2012:BW2533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 04-04-2012, 307708 / HA ZA 11-1177 MT/4253
CiteertitelJRV 2012, 1026
SamenvattingBesluit tot ontslag statutair bestuurder rechtsgeldig genomen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht en vennootschap Ontslag statutair bestuurder Ontslag op staande voet
AnnotatorL.G. Verburg
Pagina330-330
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BW1741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 11-04-2012, 312071 / HA RK 11-380
CiteertitelJRV 2012, 1027
SamenvattingExecutoriale verkoop. Executoriale titel. Betekenistermijn. Statutaire goedkeuringsregeling. Prospectusplicht. Verzoek om toestemming verkoop aandelen, ondanks blokkeringsregeling en prospectusplicht, toewijsbaar.
Samenvatting (Bron)Verzoek verkoop aandelen (474g Rv). Termijn indienen verzoek van 1 maand (lid 1) start na betekening aan de vennootschap (715 lid 3 Rv). Die betekening kan nog na indienen verzoekschrift plaatsvinden.
AnnotatorS.N.J. Putter , T. van Wijngaarden
Pagina330-331
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BW3470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Zutphen, 25-04-2012, 125257/HA ZA 11-840
CiteertitelJRV 2012, 1028
SamenvattingGeschillenregeling. Komt de vordering tot overname van de aandelen voor toewijzing in aanmerking?
Pagina331-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 02-05-2012, 507133 / HA ZA 11-2898
CiteertitelJRV 2012, 1029
SamenvattingOnrechtmatige daad. Schuldeiser. Vereenzelviging. Overgang van onderneming. Misbruik van identiteitsverschil levert onrechtmatige daad jegens schuldeiser op.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad door het maken van misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen; verwijzing naar Hoge Raad 13 oktober 2000 (LJN: AA7480, Rainbow). Vordering van kosten van conservatoir beslag op grond van artikel 706 Rv toegewezen ook al waren nog niet alle beslagformaliteiten afgerond.
Pagina332-332
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2012:BW7116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Zwolle-Lelystad, 16-05-2012, 174038/HL ZA 1014.10
CiteertitelJRV 2012, 1030
SamenvattingAfwijzing van de vordering tot gedwongen overname van aandelen.
Pagina332-332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 23-05-2012, 370520 / HA ZA 10-2394
CiteertitelJRV 2012, 1031
SamenvattingGeschillenregeling. Uittreding. Ontslag. Minderheidsaandeelhouder. Uittredingsvordering. Geen beknelde minderheidsaandeelhouder: uittredingsvordering afgewezen.
Samenvatting (Bron)Geschillenregeling 2:343 BW. 0,55% aandeelhouder ontslagen als bestuurder van de BV, een zuivere holding. De aandelenparticipatie vormt evident geen substantieel vermogensbestanddeel van de aandeelhouder. Belangenschending, maar niet van dien aard is dat het voortduren van het aandeelhouderschap niet van de aandeelhouder kan worden gevergd.
AnnotatorC.D.J. Bulten
Pagina332-333
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2012:BW7215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Groningen, 06-06-2012, HA ZA 11-518
CiteertitelJRV 2012, 1032
SamenvattingVereffening. Vereniging. Batig saldo. Liquidatiebesluit. Redelijkheid en billijkheid. Batig saldo na vereffening vermogen vereniging komt toe aan leden.
AnnotatorJ.M. Blanco Fernandez
Pagina333-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 20-06-2012, 232198 HA ZA 11-1079
CiteertitelJRV 2012, 1033
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid. Aandelen. Stortingsplicht. Kasrondje. Niet voldaan aan stortinsplicht nu gestorte bedrag voor oprichtingsdatum is teruggestort aan oprichter.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid van bestuurder wegens niet volstorten van aandelen vennootschap. Ongeoorloofd kasrondje. Het beroep van de bestuurder op het zogenaamde Biggles-arrest (NJ 1989/699) gaat hier niet op. De rechtbank stelt vast dat het gestorte bedrag nog vóór de oprichtingsdatum van de vennootschap volledig is teruggestort op de rekening van de enig aandeelhouder die het bedrag eerst enkele dagen daarvoor had gestort. Niet duidelijk is in hoeverre de op te richten vennootschap na de terugstorting nog over het geld kon beschikken. Uit de terugboeking conform opdracht blijkt niet dat het ging om een lening. Uit de door de bestuurder overgelegde jaarstukken van de verschillende vennootschappen blijkt ook niet dat de terugboeking van het stortingsbedrag is gedaan ten titel van een op zakelijke voorwaarden overeengekomen lening. Wat die zakelijk voorwaarden inhielden is ook niet gesteld. Zo is niet bekend of renteafspraken zijn gemaakt en of rentebetalingen ook hebben plaatsgevonden. De rechtbank is gelet op dit alles van oordeel dat niet is voldaan aan de stortingsplicht en dat de bestuurder naast de failliet hoofdelijk aansprakelijk is ex artikel 2:180 lid 2 sub b BW.
AnnotatorM.C. van Rijswijk
Pagina333-334
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2012:BW8973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Zwolle, 04-02-2009, 96673 / HA ZA 04-596
CiteertitelJRV 2012, 1034
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid. Enquêterecht. Civielrechtelijke aansprakelijkheid. Wanbeleid. Rechtbank neemt oordeel OK dat sprake is van wanbeleid niet over.
Samenvatting (Bron)Beoordeling van vorderingen aangehouden in afwachting bevindingen van de ondernemingskamer.
AnnotatorR.P. Jager
Pagina334-334
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2009:BI3440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank Assen, 27-06-2012, 90511 / HA RK 11-230
CiteertitelJRV 2012, 1035
SamenvattingVereniging. Verbodenverklaring. Vereniging Martijn wordt verboden, omdat zij voor haar leden nastreeft seksueel contact met kinderen te kunnen hebben en dat verheerlijkt.
Samenvatting (Bron)Verbodenverklaring Vereniging Martijn. De rechtbank overweegt dat de werkzaamheid van de Vereniging Martijn in strijd is met de openbare orde. Ingevolge art. 2:20 BW verklaart de rechtbank haar verboden, ontbindt haar en benoemt een vereffenaar.
Pagina335-335
UitspraakECLI:NL:RBASS:2012:BW9477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspersonenrecht - Vennootschapsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-06-2012, 418735 / KG ZA 12-469
CiteertitelJRV 2012, 1036
SamenvattingRechtspersonenrecht. Machtsstrijd binnen stichtingsbestuur leidt niet to herziening van ontslag als bestuurder maar wel tot herstel in functie als geestelijke. Procesrecht. Bevoegdheid voorzieningenrechter naast kantonrechter.
Samenvatting (Bron)Vordering van eiser (onder II) om de stichting As-Soennah te veroordelen tot onverwijlde ongedaanmaking van de uitschrijving uit het handelsregister van eiser als bestuurder en onverwijlde herinstallatie van eiser als bestuurder wordt afgewezen. De voorzieningenrechter beveelt de stichting [D], [E] en [F] onverwijld uit te schrijven uit het handelsregister, op straffe van een dwangsom van 1.000,-- voor iedere dag na de eerste dag volgende op de betekening van dit vonnis dat de stichting in gebreke is hieraan te voldoen, met een maximum van 20.000,--. [D], [E] en [F] zijn niet rechtsgeldig als bestuursleden benoemd. De schorsing van eiser als Imam heeft niet conform de statuten plaatsgevonden en is onrechtmatig. Het toegangsverbod voor eiser tot de moskee hangt samen met zijn onrechtmatige schorsing als Imam en niet valt in te zien hoe hij - na de opheffing van die schorsing - zijn functie als Imam kan uitoefenen zonder dat hij toegang heeft tot zijn werkplek de moskee. De voorzieningenrechter veroordeelt de stichting tot opheffing van de aan eiser opgelegde schorsing uit zijn dienstbetrekking als Imam en gelast de stichting eiser onverwijld onbelemmerde toegang te verlenen tot de moskee, op straffe van een dwangsom van 2.000,-- voor iedere dag na de eerste dag volgende op de betekening van dit vonnis dat de stichting in gebreke is hieraan te voldoen, met een maximum van 30.000,--.
Pagina335-335
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2012:BW7935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelHof van Justitie EU, 07-06-2012, C-39/11
CiteertitelJRV 2012, 1087
SamenvattingKapitaalverkeer. Bedrijfsvoorzieningskas. Collectieve beleggingsinstelling.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 juni 2012. # VBV - Vorsorgekasse AG tegen Finanzmarktaufsichtsbehorde (FMA). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgerichtshof - Oostenrijk. # Vrij verkeer van kapitaal - Artikelen 63 VWEU en 65 VWEU - Bedrijfsvoorzieningskassen - Belegging van activa - In andere lidstaat gevestigde beleggingsfondsen - Belegging in dergelijke fondsen enkel toegestaan wanneer zij op nationaal grondgebied vergunning hebben om hun rechten van deelneming te verhandelen. # Zaak C-39/11.
AnnotatorE. van Praag
Pagina349-349
UitspraakECLI:EU:C:2012:327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelHof van Justitie EU, 28-06-2012, C-19-11
CiteertitelJRV 2012, 1088
SamenvattingPrejudiciële beslissing, voorwetenschap, marktmanipulatie. Prejudiciële beslissing over uitleg 'concrete informatie'.
AnnotatorG.T.J. Hoff
Pagina349-350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelHoge Raad, 13-07-2012, 10/05279
CiteertitelJRV 2012, 1089
SamenvattingEffectenlease. Toestemmingsvereiste art. 1:88 lid 1 onder d BW. 'Overeenkomst Ohra Flexbeleg' koop op afbetaling en huurkoop?
Samenvatting (Bron)Effectenleaseproduct; restschuld. Geen effectenbemiddeling maar koop, art. 7:1 jo. 7:9 BW, op afbetaling, art. 7A:1576 BW. Aflevering, termijnbetaling. Art. 1:88 lid 3 BW van toepassing. Art. 3:246 BW; openbaar pandrecht van bank op aandelenvordering van deelnemer gelijk te stellen met levering onder opschortende voorwaarde van volledige betaling.
Pagina350-351
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW4989
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-04-2012, AWB 10/254 AWB 10/309
CiteertitelJRV 2012, 1090
SamenvattingTipverbod. Bestuurlijke boete. Openbaarmaking bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Boete wegens overtreding van het mededelingsverbod als bedoeld in artikel 5:57, eerste lid, onder a, Wft. Voor de vraag of sprake is van voorwetenschap kan de betrouwbaarheid van de informatiebron mede van belang zijn. De omstandigheid dat de overtreding werd begaan in het kader van een kredietoverenkomst draagt bij aan de conclusie dat sprake is van een verminderde ernst van de overtreding. Artikel 1:97 Wft noopt tot vroegtijdige publicatie van een gewijzigd boetebesluit in de situatie dat de voorzieningenrechter een publicatieverbod heeft opgelegd en nadien (tussentijds) een gewijzigd boetebesluit wordt bekendgemaakt.
AnnotatorR. Lamp , A.J.P. Tillema , J.A. Voerman
Pagina351-352
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BW3574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-04-2012, AWB 10/254 AWB 10/309
CiteertitelJRV 2012, 1090
SamenvattingTipverbod. Bestuurlijke boete. Openbaarmaking bestuurlijke boete. Is het tipverbod overtreden en heeft de rechtbank een juiste toepassing gegeven aan het publicatieregime van de Wft?
Samenvatting (Bron)Boete wegens overtreding van het mededelingsverbod als bedoeld in artikel 5:57, eerste lid, onder a, Wft. Voor de vraag of sprake is van voorwetenschap kan de betrouwbaarheid van de informatiebron mede van belang zijn. De omstandigheid dat de overtreding werd begaan in het kader van een kredietoverenkomst draagt bij aan de conclusie dat sprake is van een verminderde ernst van de overtreding. Artikel 1:97 Wft noopt tot vroegtijdige publicatie van een gewijzigd boetebesluit in de situatie dat de voorzieningenrechter een publicatieverbod heeft opgelegd en nadien (tussentijds) een gewijzigd boetebesluit wordt bekendgemaakt.
Pagina351-352
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BW3574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-06-2012, AWB 09/125 AWB 09/142
CiteertitelJRV 2012, 1091
SamenvattingGrensoverschrijdende juridische fusie. Arcelor-Mittal. Marktmisbruik. Handhavend optreden. Verzoek om handhavend op te treden in verband met mogelijk marktmisbruik door Mittal Steel terecht door AFM afgewezen.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Marktmisbruik. Verzoek om handhaving in verband met berichtgeving rond overname. Belanghebbende. Procesbelang. Zorgvuldig onderzoek door de AFM.
AnnotatorV.H. Affourtit , M.M. van den Broek
Pagina352-353
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BW7748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-07-2012, AWB 12/631
CiteertitelJRV 2012, 1092
SamenvattingBeleggingsdiensten. Vergunningplicht. Appelverbod. Voorlopige voorziening. Geen doorbreking appelverbod: verzoek voorlopige voorziening afgewezen.
Samenvatting (Bron)Verzoek om voorlopige voorziening hangende hoger beroep tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. De voorzieningenrechter verwacht dat het College zich onbevoegd zal verklaren van het hoger beroep kennis te nemen, omdat geen aanleiding bestaat het appèlverbod te doorbreken. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen.
AnnotatorS.M.C. Nuyten
Pagina353-353
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BX0927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 26-04-2012, 01/997512-08
CiteertitelJRV 2012, 1093
Samenvatting (Bron)De rechtbank s-Hertogenbosch heeft de twee hoofdverdachten voor hun aandeel in de fraudezaak Easy Life veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren en 6 maanden. De rechtbank acht bewezen dat de beide verdachten zich samen met hun mededaders hebben schuldig gemaakt aan oplichting, meermalen gepleegd. De rechtbank acht ook bewezen dat beide verdachten hebben deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, terwijl beide verdachten van die organisatie leider waren. Door het handelen van verdachten en hun mededaders zijn honderden inleggers voor vele miljoenen euros gedupeerd.
Pagina353-353
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2012:BW3958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 09-05-2012, HA ZA 11-2228
CiteertitelJRV 2012, 1094
SamenvattingVermogensbeheer. Zorgplicht. Geen schending zorgplicht door vermogensbeheerder.
Pagina353-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 23-05-2012, 483584 / HA ZA 11-594 vonnis incidenten
CiteertitelJRV 2012, 1095
SamenvattingBevoegdheidsincident in Fortis-zaak. Pluraliteit verweerders. Litispendentie. Is de Rechtbank Amsterdam bevoegd kennis te nemen van de door de VEB ingestelde vorderingen tegen de oud-bestuurders van Fortis NV/SA (nu: Ageas) die in België woonachtig zijn?
Samenvatting (Bron)Bevoegdheidsincident, verzoek aanhouding i.z. VEB - Ageas c.s. (6 en 28 EEX Vo) De rechtbank Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van de door de VEB tegen Ageas N.V. en SA/NV (voorheen Fortis), haar (Belgische) oud bestuurders en een aantal banken ingestelde vorderingen. De rechtbank is van oordeel dat tussen die vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting. Dit om te voorkomen dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare beslissingen worden gegeven. Omdat de rechtbank in ieder geval bevoegd is ten aanzien van de in Nederland gevestigde en/of woonplaats hebbende gedaagden is zij op grond van artikel 6 EEX Vo ook bevoegd ten aanzien van de vorderingen tegen de in België wonende en/of gevestigde gedaagden. Het verzoek om aanhouding in afwachting van de uitkomst van een vergelijkbare Belgische procedure wordt afgewezen. Onzeker is op welke termijn de procedure in Brussel voortgezet zal kunnen worden en in welke vorm dat zal geschieden - als voortzetting van de huidige procedure dan wel in het kader van een eventueel strafgeding. Ook is onzeker wat in het laatste geval aard en inhoud zal (kunnen) zijn van een eventueel te wijzen vonnis en welk gewicht daaraan in het kader van de onderhavige zaak toegekend zal kunnen worden. Mede in het licht van het in artikel 6 EVRM gewaarborgde recht van behandeling binnen een redelijke termijn kan aanhouding van de uitspraak in de onderhavige procedure in afwachting van een, vooralsnog, onzeker vervolg in België niet worden gerechtvaardigd. Een verzoek om tussentijds hoger beroep toe te laten, wordt afgewezen.
Pagina354-354
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2012:BW6423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelRechtbank Arnhem, 24-05-2012, 05/980046-05
CiteertitelJRV 2012, 1096
SamenvattingStrafrecht. Kredietinstelling. Vergunningplicht. Ongebruikelijke transacties. Meldinsplicht. Geldboete. Op Curaçao gevestigde kredietinstelling overtreedt art. 38 Wtk 1992 en art. 9 Wet MOT.
Samenvatting (Bron)Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer. Vrijspraak van overtreding van artikel 6 van de Wtk 1992 en deelname aan een criminele organisatie. Veroordeling voor overtreding van artikel 38 van de Wtk 1992 en artikel 9 van de Wet MOT.
Pagina355-355
UitspraakECLI:NL:RBARN:2012:BW6488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelRechtbank Haarlem, 13-06-2012, 182199 / HA ZA 11-700
CiteertitelJRV 2012, 1097
SamenvattingVermogensbeheer. Zorgplicht. Schending zorgplicht onvoldoende onderbouwd: vorderingen belegger afgewezen.
Samenvatting (Bron)Vordering tot vergoeding van schade als gevolg van verliezen in beleggingsportefeuille afgewezen. Gedaagde heeft eiser voldoende geïnformeerd en heeft haar informatieplicht niet geschonden. Voorts heeft eiser onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit zou kunnen worden afgeleid dat gedaagde haar zorgplicht bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geschonden en niet, zoals overeengekomen, behoudend heeft belegd.
Pagina355-355
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2012:BW8562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 12-07-2012, AWB 11/5391
CiteertitelJRV 2012, 1098
SamenvattingVoorwetenschap. Tipverbod.
Samenvatting (Bron)AFM heeft de CEO van Schuitema een boete opgelegd van 100.000 wegens overtreding van artikel 5:57 lid 1, onderdeel a, Wft (het tipverbod). De rechtbank is van oordeel dat de CEO als primaire insider beschikte over koersgevoelige informatie ter zake van Super de Boer toen hij op 23 september 2009, de ondernemersdag van C1000, uitlatingen heeft gedaan. De rechtbank is echter van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de CEO tijdens die bijeenkomst concrete informatie ter zake van zijn voorwetenschap heeft meegedeeld. Dat één van de aanwezige C1000-ondernemers vervolgens een handelsorder inzake Super de Boer heeft ingelegd op grond van de subjectieve invulling die de betrokken C1000-ondernemer aan de informatie heeft gegeven, kan geen maatstaf zijn voor de thans voorliggende vraag of de CEO objectief gezien het mededelingsverbod heeft overtreden. De rechtbank herroept het primaire besluit tot boeteoplegging en tot openbaarmaking daarvan.
AnnotatorF. Bahadin
Pagina356-356
UitspraakECLI:NL:RBROT:2012:BX1377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 12-07-2012, AWB 11/5270
CiteertitelJRV 2012, 1099
SamenvattingVoorwetenschap.
Samenvatting (Bron)AFM heeft een C1000-ondernemer een bestuurlijke boete van 114.000 opgelegd wegens overtreding van artikel 5:56 lid 3, onderdeel a, Wft. AFM heeft in deze zaak niet de stukken ingebracht die zien op de vraag of de CEO ten tijde van zijn uitlatingen tijdens de ondernemingsdag van C1000 op 23 september 2009 beschikte over voorwetenschap. Evenmin heeft AFM enige motivering daaraan gewijd in het bestreden besluit. Nu de vraag of de CEO zelf over voorwetenschap beschikte een essentiële voorwaarde vormt voor de vraag of eiser als zogenoemde secundaire insider in de zin van artikel 5:56 lid 3 Wft gebruik heeft gemaakt van de voorwetenschap die hem door de CEO is meegedeeld, moet worden geoordeeld dat AFM ofwel niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft ingediend ofwel uitgaat van een verkeerde uitleg van de voorliggende rechtsvraag, zodat het bestreden besluit niet in stand kan blijven wegens een motiveringsgebrek. De rechtbank ziet ervan af om AFM de gelegenheid te bieden een en ander te herstellen via de zogenoemde bestuurlijke lus in de zin van artikel 8:51a Awb door middel van een tussenuitspraak als bedoeld in 8:80a Awb, op grond van het hierna volgende. Bij uitspraak van heden in de zaak met zaaknummer 11/5391 heeft de rechtbank overwogen dat de CEO op 23 september 2009 weliswaar beschikte over voorwetenschap doch dat hij niet het in artikel 5:57 lid 1, onderdeel a, Wft neergelegde mededelingsverbod heeft overtreden. De rechtbank verwijst voor de motivering van dit oordeel naar die uitspraak en maakt die motivering ook in deze zaak de hare. Hieruit volgt dat eiser geen gebruik heeft gemaakt van voorwetenschap bij de door hem verrichte transactie, terwijl dit wel de grondslag vormt van het bestreden besluit. Hetgeen eiser heeft aangevoerd omtrent het al dan niet gebruikmaken van voorwetenschap behoeft daarom geen bespreking. De rechtbank herroept het primaire besluit tot boeteoplegging en tot openbaarmaking daarvan.
AnnotatorF. Bahadin
Pagina356-356
UitspraakECLI:NL:RBROT:2012:BX1381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEffectenrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 22-06-2012, AWB 12/2081
CiteertitelJRV 2012, 1100
SamenvattingBeleggingsdiensten. Vergunningplicht. Lastoplegging. Begunstigingstermijn. Voorlopige voorziening. Lastoplegging heeft terecht plaatsgevonden; geen voorlopige voorziening, behoudens korte schorsing begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)In het kader van deze procedure zal de voorzieningenrechter in het midden laten of AFM gehouden was de anonieme tips in onbewerkte vorm aan de voorzieningenrechter over te leggen. Het stond AFM immers ook vrij om ambtshalve te controleren of verzoeker na de sluiting van het eerdere onderzoek niet wederom activiteiten was opgestart die mogelijk strijdig zijn met artikel 2:96 van de Wft. Gelet op hetgeen was vermeld op de door AFM gemaakte uitdraai van de nieuwe website van verzoeker was er voldoende aanleiding voor AFM om een nieuw onderzoek te starten naar de activiteiten van verzoeker en op basis daarvan inlichtingen te vorderen. Anders dan verzoeker meent moeten dagafschriften van (een) betaalrekening(en) van verzoeker worden aangemerkt als zakelijke gegevens en bescheiden in de zin van artikel 5:17 van de Awb. De artikelen 5:16, 5:17 en 5:20 van de Awb en artikel 1:74 van de Wft in onderling verband gelezen, kunnen niet anders worden begrepen dan dat (een toezichthouder van) AFM in beginsel bevoegd is (kopieën van) dagafschriften van betaalrekeningen te vorderen, waar die zich ook bevinden.
AnnotatorS.M.C. Nuyten
Pagina356-356
UitspraakECLI:NL:RBROT:2012:BW9478
Artikel aanvragenVia Praktizijn