Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 07-11-2012
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelDe bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet en de Rechtbank Breda
CiteertitelAgr.r 2012, p. 287
SamenvattingTerwijl de komkommertijd vanwege de zomervakantie in juridisch Nederland leek te zijn aangebroken, schudde de Rechtbank Breda veel juristen wakker.
Auteur(s)T.J. Mellema-Kranenburg
Pagina287-288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelNon-conformiteit bij onroerende zaken
CiteertitelAgr.r 2012, p. 289
SamenvattingIn een aantal artikelen in het Advocatenblad heeft mr. J, Dammingh de ontwikkelingen besproken van de aansprakelijkheid voor gebreken aan onroerende zaken en de positie van de verkoper.
Auteur(s)W.M. Bijloo , A. Buth
Pagina289-296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelVergunningvrij bouwen
CiteertitelAgr.r 2012, p. 297
SamenvattingOp 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingevoerd. Volgens de hoofdregel van de Wabo is bouwen vergunningplichtig. De uitzondering op deze hoofdregel is het vergunningvrij bouwen.
Auteur(s)F. Verheij
Pagina297-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 15-05-2012, 200.085.596
CiteertitelAgr.r 2012, p. 316
SamenvattingOntbinding. Wanprestatie.
Samenvatting (Bron)art. 6:265, 7:355 BW Verpachtster vordert ontbinding en ontruiming op grond van: (a) pachter heeft zonder toestemming van verpachtster de aan hem verpachte gronden gedeeltelijk beteeld met akkerbouwgewassen in plaats van met tuinbouwgewassen, (b) pachter is met zijn echtgenote een maatschap aangegaan zonder dat ten aanzien van de zeggenschap over de door hem gepachte gronden een voorbehoud is gemaakt; (c) pachter heeft in meerdere jaren een aanmerkelijk deel van het verpachte aan derden in onderpacht in gebruik gegeven en is daarmee eind 2009 doorgegaan ook nadat de rentmeester van verpachtster hem dit had verboden. Hof wijst vordering af. Ad a: Van een overeengekomen bestemming die de teelt van akkerbouwgewassen niet toelaat, is geen sprake. Ad b: Dat de door pachter gepachte gronden in de maatschap zijn ingebracht, aldus dat ook de zeggenschap over het gepachte bij de maten gezamenlijk is komen te liggen, volgt niet uit de tekst van de maatschapsakte en kan ook niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de met het gepachte behaalde bedrijfsresultaten als resultaten van de maatschap aan de fiscus zijn verantwoord. Die verantwoording is immers gerelateerd aan de resultaten van het gebruik van de landbouwgronden en niet aan de zeggenschap over die gronden. Ad c: Het hof laat in het midden of sprake is van onderverpachting (conform het standpunt van verpachtster) of van deelteelt (conform het standpunt van pachter). Als sprake was van onderverpachting, rechtvaardigt in het gegeven geval (zie arrest) de tekortkoming de ontbinding niet.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina316-318
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BW6542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 10-07-2012, 200.105.104
CiteertitelAgr.r 2012, p. 318
SamenvattingHuur. Onbevoegdheid pachtrechter. Verwijzing.
Samenvatting (Bron)Rv 1019k; BW 7:311 Pachtkamer van rechtbank verklaart zich onbevoegd, maar laat na te verwijzen naar de wel bevoegde rechter. Hoger beroep op de pachtkamer van het gerechtshof ontvankelijk? De strekking van de wettelijke regeling omtrent de bevoegdheid en van HR 28 april 2006, LJN AV0050, NJ 2007, 89 ([eiser]/Gemeente Franekeradeel) is om processuele verwikkelingen met de daaraan voor partijen verbonden inspanningen en kosten zoveel mogelijk te vermijden en vertraging in de afdoening van de zaak te beperken. In verband daarmee wordt de beslissing omtrent de bevoegdheid zoveel mogelijk in één (feitelijke) instantie genomen. Dat is daarom niet bezwaarlijk omdat de bevoegdheid een voorvraag betreft en niet de beslissing op de zaak zelf. Het oordeel omtrent het onderwerp van het geschil krijgt ook geen kracht van gewijsde, omdat het voorlopig van karakter is. Gelet op de inhoud van de memorie van grieven strekt het onderhavige hoger beroep er niet toe dat het hof het verzuim van de pachtkamer in eerste aanleg om te verwijzen zal herstellen welk herstel op eenvoudiger wijze dan door het instellen van een rechtsmiddel kan plaatsvinden met toepassing van art. 31 Rv maar strekt het hoger beroep in plaats daarvan tot een voortzetting van het debat omtrent de aard van de tussen partijen bestaande rechtsbetrekking en een herbeoordeling van de vraag welke rechter bevoegd is. In verband met de hiervoor bedoelde strekking van de wettelijke regeling respectievelijk rechtspraak van de Hoge Raad, behoort een zodanig beroep niet tot de mogelijkheden. Appellante kan in haar hoger beroep dus niet worden ontvangen. Overwegingen ten overvloede over de aard van de rechtsbetrekking. Door partijen ondertekende en door de grondkamer goedgekeurde "pachtwijzigingsovereenkomst" behelsde mede een wijziging in de aard van het gebruik, in die zin dat de toenmalige pachter de resterende gronden niet langer ten behoeve van de landbouw zou gebruiken. Die overeenkomst behelsde dus een beëindiging van de pacht en het aangaan van een huurovereenkomst voor het vervolg.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina318-320
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX3537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 14-09-2012, 11/02850
CiteertitelAgr.r 2012, p. 320
SamenvattingVarkensrechten. Onverschuldigde betaling.
Samenvatting (Bron)Art. 81 RO. Onrechtmatig handelen door weigering teruglevering als onverschuldigd betaald aan te merken varkensrechten. Art. 6:162 en 6:203 BW.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina320-326
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW9234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 12-09-2012, 201109103/1/A3
CiteertitelAgr.r 2012, p. 326
SamenvattingVerkeersbesluit. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2009 hebben de colleges, voor zover thans van belang, besloten tot het opheffen van een doelgroepenstrook en het instellen van venstertijden voor landbouwverkeer op de N302 tussen de turborotonde Knardijk/Harderdijk in de provincie Flevoland en het kruispunt Ceintuurbaan-Leuvenumseweg te Harderwijk in de provincie Gelderland (hierna: verkeersbesluit).
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina326-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX7109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 19-09-2012, 201012080/1/R4
CiteertitelAgr.r 2012, p. 328
SamenvattingBestemmingsplan buitengebied. Geurhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina328-344
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX7725
Artikel aanvragenVia Praktizijn