Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 18-01-2013
Aflevering 1
RubriekArtikel
TitelBeoordeling mag geen verrassing zijn
CiteertitelTAR 2013,
SamenvattingAnnotatie bij CRvB 5 januari 2012, LJN: BV0812, TAR 2012/88.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina3-5
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BV0812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-06-2012, 11/2154 AW
CiteertitelTAR 2013, 1
SamenvattingIntrekking hoger beroep betekent niet dat beroep tegen nader besluit teniet wordt gedaan; ingangsdatum bevordering.
Samenvatting (Bron)Intrekking hoger beroep. Nu ten tijde van het nemen van het besluit ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank het hoger beroep van de minister tegen deze uitspraak aanhangig was, wordt het beroep van betrokkene tegen het nieuwe besluit geacht mede voorwerp te zijn geworden van het geding in hoger beroep. Door de intrekking van het hoger beroep kan niet worden bewerkstelligd dat een aldus ontstaan beroep van betrokkene tegen een nieuw besluit teniet wordt gedaan. Bevordering. Ingangsdatum. Betrokkene heeft een belang heeft bij haar beroep, welk belang onder andere gelegen is in de toekomstperspectieven van betrokkene. De minister heeft een onjuiste ingangsdatum vastgesteld in het nieuwe besluit op bezwaar. Gegeven de uitspraak van de rechtbank is in rechte komen vast te staan dat betrokkene voor de duur van het project salarisschaal 11 ontvangt. Ter zitting heeft de minister te kennen gegeven dat niet wordt betwist dat betrokkene op 1 juli 2008 een aanvang met het project heeft gemaakt. De minister heeft dan ook niet op juiste wijze uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank door betrokkene pas met ingang van 1 juli 2009 te bevorderen. Vernietiging van het nieuwe besluit op bezwaar. De Raad voorziet zelf in de zaak en bepaalt de ingangsdatum van de bevordering.
Pagina7-9
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX0468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-07-2012, 11/1680 AW + 11/1681 AW
CiteertitelTAR 2013, 2
SamenvattingStrafontslag.
Samenvatting (Bron)Strafontslag wegens plichtsverzuim. Schorsing en inhoudingsbesluit. Gelet op aard en omvang van het aan appellant verweten plichtsverzuim is de straf van onvoorwaardelijk ontslag daaraan niet onevenredig. Daarbij is terecht betekenis toegekend aan de gegevens dat appellant tot tweemaal toe onjuiste verklaringen heeft afgelegd over zijn betrokkenheid en die van zijn echtgenote, dat de internethandel waar het hier om ging deels een verboden karakter heeft, dat appellant zich nog in andere opzichten aan plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt en dat het vertrouwen in de integriteit van appellant in ernstige mate is geschaad, terwijl van appellant gezien zijn werkzaamheid bij een juridische afdeling juist voorbeeldgedrag verwacht zou mogen worden.
Pagina9-11
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX0516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-07-2012, 11/2178 AW
CiteertitelTAR 2013, 3
SamenvattingOntslag wegens ongeschiktheid anders dan door ziekten of gebreken.
Samenvatting (Bron)Niet nakomen van werkafspraken. Afbreken van verplichte coaching. Beoordeling van het functioneren is onvoldoende. Ontslag op grond van onbekwaamheid dan wel ongeschiktheid voor zijn betrekking anders dan op grond van ziekten of gebreken.
Pagina11-14
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX0505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-07-2012, 10/5473 MAW
CiteertitelTAR 2013, 4
SamenvattingOntheffing uit de opleiding en ontslag; procesbelang.
Samenvatting (Bron)Appellant is van de opleiding ontheven, omdat hij niet opleidbaar wordt geacht voor de functie van Loadmaster Chinook en is vervolgens ontslag verleend wegens wegens ontheffing van de initiële opleiding. Aan appellant is (...) voldoende begeleiding gegeven ter verbetering van zijn tekortkomingen.
Pagina14-17
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX0476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-07-2012, 11/5900 AW
CiteertitelTAR 2013, 5
SamenvattingVerlenging tijdelijke aanstelling; stopzetting arbeidasmarkttoelage.
Samenvatting (Bron)Verlenging van de tijdelijke aanstelling. Geen vaste aanstelling na één jaar. Arbeidsmarkttoelage.
Pagina17-20
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX0524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-07-2012, 11/2235 AW
CiteertitelTAR 2013, 6
SamenvattingTenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag.
Samenvatting (Bron)De aan appellant verweten gedragingen houden ten dele geen plichtsverzuim in, en zijn voor het overige onvoldoende komen vast te staan. Dat betekent dat het college niet bevoegd was om tot de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegde strafontslag over te gaan. De rechtbank is ten onrechte tot een ander oordeel gekomen. De Raad zal de aangevallen uitspraak vernietigen. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Raad het beroep gegrond verklaren en het bestreden besluit eveneens vernietigen. In de gegeven omstandigheden ziet de Raad aanleiding om het primaire ontslagbesluit van 15 december 2009 met toepassing van artikel 8:72, vierde lid van de Awb te herroepen.
Pagina20-24
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX2111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-07-2012, 11/1611 AW + 11/1612 AW
CiteertitelTAR 2013, 7
SamenvattingVoorwaardelijk strafontslag en strafontslag; procesbelang.
Samenvatting (Bron)Voorwaardelijk strafontslag en onvoorwaardelijk strafontslag. Procesbelang bij beoordeling van het voorwaardelijk strafontslag. Het college heeft bij het bestreden besluit 2 de aan het besluit van 2 juli 2008 klevende motiveringsgebreken niet opgeheven, zodat het college niet bevoegd was om aan appellant een disciplinaire straf op te leggen. Opdracht tot het nemen van een nieuw besluit. De Raad overweegt dat de straf van berisping de Raad niet als onevenredig aan de ernst van het plichtsverzuim zou voorkomen.
Pagina24-28
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX1233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-07-2012, 11/1734 AW
CiteertitelTAR 2013, 8
SamenvattingWeigering verstrekking voorschot op aanvulling terugzendpremie aan uitgezonden rechterlijk ambtenaar,
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om met toepassing van de Suppletieregeling rechterlijke ambtenaren een voorschot te verstrekken op de aanvulling van de terugzendpremie in verband met het einde van appellants uitzending. Beleid gaat niet buiten de grenzen van een redelijke beleidsbepaling. Appellant voldoet aan geen van de in de Regeling gestelde eisen voor toekenning van een aanvulling op de terugzendpremie. Aan hem is geen ontslag verleend bij het Hof van Justitie, hij is niet teruggekeerd naar Nederland en hij heeft de terugzendpremie niet ontvangen. Het feit dat er belasting wordt geheven over deze terugzendpremie, indien deze wordt uitbetaald, maakt niet dat sprake is van opgebouwd loon. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel.
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX2453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-07-2012, 11/6769 AW
CiteertitelTAR 2013, 9
SamenvattingWaarnemingstoelage brigadier van politie, vergoeding overwerk.
Samenvatting (Bron)Vergoeding overwerk. Toekenning waarnemingstoelage.
Pagina30-32
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX2817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-07-2012, 11/4708 AW + 11/4709 AW
CiteertitelTAR 2013, 10
SamenvattingAanwijzing hoogleraar als herplaatsingskandidaat, ontslag wegens opheffing betrekking, subsidiair wegens ongeschiktheid; procesbelang.
Samenvatting (Bron)Ontslag wegens ongeschiktheid voor de functie en/of ontslag wegens opheffing van de functie. Door te beoordelen of het ongeschiktheidsontslag met voldoende concrete feiten is onderbouwd, heeft de rechtbank een juiste toetsingsmaatstaf aangelegd. Niet valt in te zien waarom, door pas na afloop van de herplaatsingstermijn de grond van ongeschiktheid te noemen in het ontslagvoornemen, strijd zou bestaan met de zorgvuldigheid of met de rechtszekerheid. Daarbij wordt opgemerkt dat ook bij ongeschiktheidsontslag eerst moet worden gezocht naar ander (passend) werk. Het college heeft de onbekwaamheid of ongeschiktheid van appellant voor zijn functie met voldoende concrete gegevens onderbouwd. Voldoende verbeterkansen. Herplaatsingskandidaat. Procesbelang. Détournement de pouvoir.
Pagina32-37
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX2797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-07-2012, 11/1144 AW
CiteertitelTAR 2013, 11
SamenvattingStrafontslag wegens herhaalde weigering werkhervatting.
Samenvatting (Bron)Plichtsverzuim. Door tot drie keer toe te weigeren aan het werk te gaan terwijl appellant niet ziek was, heeft hij zich aan zeer ernstig plichtsverzuim schuldig gemaakt. Dat het college met betrekking tot de eerste weigering welbewust heeft besloten tot het opleggen van een lichtere straf (de vermindering van verlofuren) is niet onredelijk. Dit kan ook gezegd worden van de straf voor de tweede weigering, die van voorwaardelijk strafontslag. Tegen de achtergrond van twee weigeringen is de derde weigering en het gedrag dat appellant in dat verband heeft getoond, als plichtsverzuim zodanig ernstig dat de zwaarste straf van ontslag niet onevenredig aan dit plichtsverzuim kan worden aangemerkt.
Pagina37-39
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX2820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-08-2012, 11/3081 AW-T + 11/3082 AW-T
CiteertitelTAR 2013, 12
SamenvattingOvereenkomst tussen ambtenaar en bevoegd gezag.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Uit de rechtspraak van de Raad over de intrekking van een door de ambtenaar gedaan ontslagverzoek, inhoudend dat de bekendmaking van de intrekking aan het bevoegd gezag vóórdat het ontslagbesluit is genomen ertoe leidt dat de grondslag aan een ontslag op verzoek is komen te ontvallen (CRvB 27 januari 1994, LJN ZB5046 en TAR 1994, 58 ), blijkt dat een ambtenaar een dergelijk ontslagverzoek mag intrekken. In lijn daarmee valt niet in te zien dat appellant niet het recht zou toekomen om van zijn ondertekening van de overeenkomst, waarmee hij in wezen een voorstel aan het college deed, terug te komen voordat het college zijn besluit had genomen. Dit oordeel brengt mee dat de grondslag is ontvallen aan de overeenkomst tussen appellant en het college. Het college heeft de aanwezigheid van een overeenkomst tussen appellant en het college dus ook ten onrechte aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd. Het bestreden besluit kan in rechte geen stand houden, evenals de aangevallen uitspraak waarbij het beroep tegen dit besluit ongegrond was verklaard. De Raad ziet aanleiding om het college op te dragen het gebrek in het besluit van 21 september 2009 te herstellen. Het college dient een inhoudelijk besluit te nemen op de bezwaren van appellant tegen de besluiten van 15 maart 2007 (schorsing) en 29 mei 2007 (ontslag).
Pagina40-42
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX3536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-08-2012, 12/1618 AW
CiteertitelTAR 2013, 13
SamenvattingOntslag; besluit; ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Aan appellante is bij besluit van 14 juli 2010 per 1 mei 2011 ontslag verleend. De op 28 april 2011 gedane mededelingen zijn niet gericht op nieuw rechtsgevolg. Het bezwaar, voor zover dat is gericht tegen het besluit van 14 juli 2010, is niet-ontvankelijk vanwege niet-verschoonbare termijnoverschrijding.
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX3534
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2012, 11/4602 AW
CiteertitelTAR 2013, 14
SamenvattingBezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard.
Samenvatting (Bron)Bezwaar door bestuursorgaan terecht niet-ontvankelijk verklaard. 1) De brief van 7 september 2010 bevat slechts een herhaling van hetgeen reeds omtrent het ontslag in de brief van 13 augustus 2010 was opgenomen. De brief van 7 september 2010 is dan ook niet gericht op enig zelfstandig rechtsgevolg en is de brief daarom geen besluit. 2) Ten aanzien van brief van 13 augustus 2010 is sprake van termijnoverschrijding.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX4799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2012, 11/2246 AW
CiteertitelTAR 2013, 15
SamenvattingIntrekking taakopdracht als zittingsvertegenwoordiger.
Samenvatting (Bron)Wijziging functie in die zin dat de werkzaamheden als zittingsvertegenwoordiger niet langer aan appellant worden opgedragen. Daarbij is vermeld dat de taak van zittingsvertegenwoordiger gaat rouleren onder een groter aantal raadsonderzoekers dan voorheen op basis van een tweejaarlijks roulatieschema. Beëindiging maandelijkse toelage. Geen opheffing functie. Geen reorganisatie. Een bestuursorgaan is vrij is om zijn organisatie naar eigen inzicht in te richten. Verder heeft de minister erop gewezen dat met de invoering van het roulatiesysteem de in de loop der tijd gewijzigde functie van appellant weer in overeenstemming wordt gebracht met het geldende functiehuis. Niet kan worden gezegd dat de minister bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid de organisatiebelangen zwaarwegender heeft mogen achten dan het persoonlijke belang van appellant om de taak van zittingsvertegenwoordiger - structureel - te kunnen blijven uitoefenen.
Pagina45-47
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BX4801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-11-2012, AWB 12/4482
CiteertitelTAR 2013, 16
SamenvattingMet terugwerkende kracht wijzigen duuraanspraak.
Pagina47-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn