AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 18-12-2004
Aflevering 47
TitelHoge Raad, 22-10-2004, 37096
CiteertitelAB 2004/423
SamenvattingDe mogelijke schending van een door het EG-Verdraggewaarborgde vrijheid kan in cassatie niet aan de orde komen, omdat dit een onderzoek van feitelijke aard vergt waarvoor in cassatie geen plaats is.

Arrest gewezen op het beroep in cassatie van X NV te Z tegen de uitspraak van het Hof te 's-Gravenhage van 30 maart 2001, nr. BK-99/01440, betreffende na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting.
Samenvatting (Bron)13, lid 1-kosten, Bosal, gebrek aan feitelijk grondslag.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina2131-2133
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR4356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzitter†Raad van State, 18-08-2004, 200406414/1
CiteertitelAB 2004/424
SamenvattingRuimte voor afzien van handhaving; belangenafweging; evenredigheidstoetsing; uitvoerbaarheid last onder dwangsom.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2004, verzonden op 15 juli 2004, heeft verweerder verzoekers onder aanzegging van bestuursdwang gelast de overtreding van artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer te beŽindigen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina2133-2138
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-04-2004, 200303633/1
CiteertitelAB 2004/425
SamenvattingM.e.r.-plicht in provinciale milieuverordening onverbindend omdat betreffende gebied niet is aangewezen als milieubeschermingsgebied; stand-stillbeginsel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2000, no. DGRLD/VI/L00.350053, heeft verweerder sub 1 in overeenstemming met verweerder sub 2 met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw de aanwijzing van het luchtvaartterrein Midden-Zeeland gewijzigd (hierna: A-besluit). Bij besluit van gelijke datum heeft verweerder sub 2 in overeenstemming met verweerder sub 1 toepassing gegeven aan artikel 26 van de Lvw in samenhang met artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) voor het luchtvaartterrein Midden-Zeeland (hierna: RO-besluit).
AnnotatorA.B. Blomberg
Pagina2138-2148
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO7929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200408815/1
CiteertitelAB 2004/426
SamenvattingNiet tijdig opgemerkte onjuiste opgave kandidaatstelling; niet-toelating onjuist; nieuwe verkiezingen in verband met mogelijke verwarring bij de kiezers; overeenkomstige toepassing Kieswet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2004 heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland (hierna: de Verenigde Vergadering) onder verwijzing naar het desbetreffende advies van de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van 27 oktober 2004 geweigerd appellant als lid van de Algemene Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard toe te laten.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina2148-2151
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200401655/1
CiteertitelAB 2004/427
SamenvattingGeen herziening onherroepelijke rechterlijke uitspraak op grond van KŁhne & Heitz
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 1 augustus 2001, in zaak no. 200005216/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank Utrecht van 16 oktober 2000 bevestigd.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina2152-2155
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200401584/1
CiteertitelAB 2004/428
SamenvattingBeslissing op bezwaar gebaseerd op overtreding van andere voorschriften dan die welke aan het primaire besluit ten grondslag waren gelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 22 februari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen (hierna: het college) de aanvraag van appellante om vergunning te verlenen voor het aanbrengen van lichtreclame aan de voorgevel van het pand Rembrandtweg 28/30 te Amstelveen (hierna: het pand), geweigerd en appellante op straffe van een dwangsom aangeschreven zes aanwezige gevelreclames te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden.
AnnotatorB.W.N. de Waard
Pagina2155-2158
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-06-2004, 200306227/1
CiteertitelAB 2004/429
SamenvattingIndieningstermijn; gelijkheidsbeginsel; hardheidsclausule.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2001 is appellante meegedeeld dat haar aanvraag om een tegemoetkoming ingevolge de Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp (Uitkeringsregeling) niet in behandeling kan worden genomen, omdat deze aanvraag niet tijdig is ingediend.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina2158-2161
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP4639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-03-2004, 200303362/1
CiteertitelAB 2004/430
SamenvattingTermijnstelling voor het geven van een onderzoeksopdracht, het nemen van een ontwerpbesluit en het nemen van een nieuw besluit; gezien de lange duur van de procedure, tevens een dwangsom op grond van 8:72 lid 7 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 1994, kenmerk 18072/93, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fabriek van Diastatische Producten B.V." te Leiden vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een moutextractfabriek op het perceel Rijndijk 156, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie W, nummers 4418, 4419, 4420 en 4150.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina2161-2164
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO6063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200402659/1
CiteertitelAB 2004/431
SamenvattingWeigering verklaring van geen bezwaar door gedeputeerde staten wegens strijd met streekplan; in regeling 'ruimte voor ruimte' ligt ruimtelijke afweging besloten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: gedeputeerde staten) geweigerd de door het college van burgemeester en wethouders van Someren gevraagde verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), ten behoeve van het oprichten van een kantoor met loods aan de [locatie 1] te Someren, te verlenen.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina2164-2168
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200304093/1
CiteertitelAB 2004/432
SamenvattingUitvoerbaarheid plan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Smallingerland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2002, het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina2168-2180
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-12-2003, 200301115/1
CiteertitelAB 2004/433
SamenvattingPlanschadevergoeding; voordeelsverrekening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 1998 heeft appellant een verzoek van [verzoeker] om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, afgewezen.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina2180-2183
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AO0820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-09-2004, 200404485/1
CiteertitelAB 2004/434
SamenvattingRechtstreekse werking.

A en B, mede namens hun minderjarige kinderen, appellanten, tegen de uitspraak van de Rb. 's-Gravenhage van 20 april 2004 in het geding tussen:
appellanten
en
de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2183-2184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-08-2004, 200306971/1
CiteertitelAB 2004/435
SamenvattingRechtstreekse werking; dubbele nationaliteit; heroverweging.
Samenvatting (Bron)Bij Koninklijk Besluit van 4 februari 2002 is het Koninklijk Besluit van 2 april 2001, waarbij aan [verzoeker] (hierna: de vreemdeling) het Nederlanderschap is verleend, ingetrokken.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2184-2188
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-05-2004, 200402373/1
CiteertitelAB 2004/436
SamenvattingPrecedentwerking van een gemotiveerde 'interim measure' van de president van het EHRM; legaliteitsbeginsel; SchŁtznorm; relativiteit.
Samenvatting (Bron)SomaliŽ / interim measures / EU-staat
Pagina2188-2192
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-09-2004, AWB 03/551
CiteertitelAB 2004/437
SamenvattingEZ-subsidie; ambtshalve vaststelling en terugbetaling teveel betaalde subsidie; bezwaar niet-ontvankelijk verklaard; inzending uittreksels handelsregister maatschap enkele dagen na expiratie van door verweerder gestelde termijn; CBB: verschoonbaar; opschorting beslistermijn.
Samenvatting (Bron)Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina2192-2196
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR3590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-07-2004, AWB 03/443
CiteertitelAB 2004/438
SamenvattingBestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen); overgangsregime; voorlopige toelatingen en verlengingsbesluiten; expiratie; procesbelang; inmiddels toelating (art. 3 Bestrijdingsmiddelenwet 1962) voor tien jaren; beroep niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Appellanten hebben bij brief van 14 april 2003, bij het College binnengekomen op 15 april 2003, beroep ingesteld tegen een besluit van verweerder van 7 maart 2003. Bij dit besluit heeft verweerder zijn primaire besluiten van 29 maart 2002 tot toelating van de bestrijdingsmiddelen Twist (toelatingsnummer 12288 N) en Flint (toelatingsnummer 12289 N) gewijzigd, c.q. gecorrigeerd voor zover het betreft het aantal in het percolaat gevonden niet-geÔdentificeerde metabolieten en heeft verweerder de bezwaren van appellanten conform het advies van de adviescommissie ongegrond verklaard.
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina2196-2200
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AQ5828
Artikel aanvragenVia Praktizijn