Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 28-02-2013
Aflevering 1
TitelInteractie tussen bestuursrechter en civiele rechter bij de waardebepaling van gronden
CiteertitelVGR 2013, p. 1
SamenvattingBij zaken over exploitatieplannen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak te maken met uitspraken van de civiele rechter in onteigeningszaken. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de bestuurlijke en civiele uitspraken elkaar beÔnvloeden, met name wat betreft het onderwerp inbrengwaarde.
Auteur(s)T.A. te Winkel
Pagina1-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoofdlijnen regelgeving inzake milieueffectrapportage
CiteertitelVGR 2013, p. 7
SamenvattingDe gestage stroom aan m.e.r.-jurisprudentie is een reden om de hoofdlijnen van de m.e.r.-regelgeving eens op een rij te zetten, voorafgegaan door een korte omschrijving van het instrument m.e.r. De m.e.r.-regelgeving is namelijk geen rustig bezit. Ook nu lopen er wetgevingstrajecten met onmiskenbare gevolgen voor de m.e.r., bijvoorbeeld bij de in voorbereiding zijnde Omgevingswet. Dit artikel biedt een overzicht van het instrument m.e.r. en blikt kort vooruit richting de nieuwe ontwikkelingen.
Auteur(s)M.A.A. Soppe
Pagina7-14
LinkVolledige tekst artikel (Soppe Gundelach Witbreuk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe privaatrechtelijke eis als basis voor ruimte voor ruimte
CiteertitelVGR 2013, p. 15
SamenvattingIn een uitspraak van 26 september 2012 inzake Oirschot heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende beslissing neergelegd inzake ruimte voor ruimte. Het gaat om een in een wat grotere verzameluitspraak verstopt beroep van twee uit een totaal van wel dertig appellanten. In dit artikel wordt de uitspraak in het kader geplaatst van eerdere jurisprudentie over ruimte voor ruimte.
Auteur(s)E.R. Hijmans
Pagina15-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSocial Return bij aanbesteding van overheidsopdrachten
CiteertitelVGR 2013, p. 18
SamenvattingIn dit artikel komen de mogelijkheden binnen het huidige rechtskader aan bod om sociale overwegingen, zogeheten Social Return, bij aanbesteding van overheidsopdrachten toe te passen. Daarbij komt aan de orde wat Social Return is, hoe Social Return is toe te passen in de verschillende fases van de aanbestedingsprocedure, en hoe in de rechtspraak wordt omgegaan met Social Return.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Pagina18-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelVerplicht de vereiste proactieve houding van inschrijvers tot procederen vůůr de aanbesteding?
CiteertitelVGR 2013, p. 25
SamenvattingVan inschrijvers op een aanbesteding wordt - zo volgt uit de op het Grossmann-arrest gebaseerde jurisprudentie - een proactieve houding verwacht. Wanneer de inschrijver tegen onduidelijkheden of onvolkomenheden in de aanbestedingsstukken aanloopt, dient hij dit voorafgaand aan de aanbesteding te melden aan de aanbesteder, zodat de aanbesteder deze nog ongedaan kan maken. Wanneer de inschrijver dit nalaat en eerst na de aanbesteding stelt dat er fouten of onvolkomenheden in de stukken zaten, wordt in het algemeen aangenomen dat hij zijn rechten heeft verwerkt om daar nog in dit stadium tegen op te komen.
Auteur(s)L. Knoups
Pagina25-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFinancieel recht
Titel'Bankierende' vastgoedfondsen
CiteertitelVGR 2013, p. 26
SamenvattingDe marktomstandigheden voor vastgoedbeleggingen zijn de afgelopen jaren sterk verslechterd. De vastgoedsector is daarnaast kwetsbaar gebleken voor verschillende vormen van fraude en andere integriteitsinbreuken. Deze factoren brengen een verhoofd risico voor beleggers. De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft daarom het toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen voor consumenten aangescherpt.
Auteur(s)J. den Hamer , M. Stevens
Pagina26-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondbeleid
TitelGezwabber rond de onderhandelingsplicht bij onteigening
CiteertitelVGR 2013, p. 29
SamenvattingVoordat de Kroon gevraagd kan worden om tot onteigening over te gaan verlangt de Kroon op basis van artikel 17 van de Onteigeningswet, dat een verzoeker om onteigening (de onteigenende partij) een redelijke poging tot minnelijke verwerving heeft ondernomen. De Kroon heeft in 2012 meerdere besluiten genomen over het onderhandelen met eigenaren en huurders (derde belanghebbenden), maar die besluiten geven een nogal zwabberend beeld.
Auteur(s)I.R. Keetell-Homringhausen
Pagina29-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht en pacht
TitelBrengt de nieuwe ROZ-modelhuurovereenkomst winkelruimte 2012 de gewenste balans tussen de belangen van verhuurder en huurder?
CiteertitelVGR 2013, p. 31
SamenvattingDe modelhuurovereenkomsten van de ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) zijn jarenlang de standaard in de markt geweest. In de huidige huurdermarkt worden de verhuurdersvriendelijke ROZ-modellen echter nog nauwelijks toegepast. De onderhandelingen over aanpassingen op het modelcontract zijn vaak langdurig, waardoor in de praktijk de laatste tijd regelmatig andere modellen naar voren worden geschoven.
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina31-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelStrengere controles bij risicovolle bedrijven - actualiteiten
CiteertitelVGR 2013, p. 34
SamenvattingToezicht op risicovolle bedrijven is het afgelopen jaar intensief toegenomen. Bovendien wordt hieraan in de media uitgebreid aandacht besteed. Een recent voorbeeld is de stillegging van een groot deel van het bedrijf van BASF in de Meern op 8 november 2012. Bij het bedrijf zouden essentiŽle gebreken zijn geconstateerd op grond van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (brzo). Dit gebeurde tijdens een jaarlijkse inspectie verricht door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). Diverse nationale en regionale media, zoals NOS, RTV Utrecht, NRC Handelsblad, De Telegraaf, enz. berichtten onmiddellijk na stillegging uitvoerig hierover.
Auteur(s)M. Brans
Pagina34-35
LinkVolledige tekst artikel (houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelHypotheek op een aandeel in een gemeenschappelijk goed
CiteertitelVGR 2013, p. 36
SamenvattingBij het aantrekken van financieringen is het bieden van zekerheden voor de terugbetaling van de (beoogde) lening van groot belang. Het hypotheekrecht neemt een prominente plaats in als het gaat om het verstrekken van een onderpand aan de financier. Naast de mogelijkheid om een geheel registergoed met hypotheek te belasten, bestaat de mogelijkheid om een (onverdeeld) aandeel dat men in een registergoed heeft met hypotheek te belasten. Een dergelijk aandeel in een gemeenschappelijk goed kan een aandeel als bedoeld in titel 3.7 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) zijn. In deze bijdrage sta ik stil bij de mogelijkheden en gevolgen van het vestigen van een hypotheek op een dergelijk aandeel.
Auteur(s)J. Wijnmaalen
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelMaakt de huidige economische crisis leegstand ruimtelijk relevant(er)?
CiteertitelVGR 2013, p. 37
SamenvattingTekst en uitleg bij de tussenuitspraak van de Afdeling van 5 december 2012 inzake Emmeloord - De Deel, Stadshart
Auteur(s)A.M. Ferwerda
Pagina37-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelPubliek-private samenwerking: DBFM(O)
CiteertitelVGR 2013, p. 39
SamenvattingUit de meest recente voortgangsrapportage DBGM(O) van het Ministerie van FinanciŽn van 3 december 2012, blijkt dat het RIjk de ambitie heeft om het succes van DBFM(O) (Design, Build, Finance, Mantain, Operate) verder uit te bouwen en de toppositie van Nederland binnen Europa te versterken.
Auteur(s)O. Laan
Pagina39-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn