Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-02-2013
Aflevering 2
TitelIn memoriam - Toon de Gier
CiteertitelTBR 2013/19, p. 90-90
SamenvattingOp 15 januari 2013 overleed onverwachts mr. Toon de Gier.
Auteur(s)P.J.J. van Buuren
Pagina90-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan dik hout zaagt met planken ...!
CiteertitelTBR 2013/20, p. 91-92
SamenvattingNederland spant zich al jaren in om in multilateraal verband goede wereldwijde afspraken te maken om tot duurzaam bosbeheer te komen. Daarbij is de inzet een ge´ntegreerde aanpak met gelijkwaardige aandacht voor ecologische, economische en sociale aspecten. Nederland richt zich in het bijzonder op: a. verduurzaming van de houtketen door legale en duurzame houtoogst te stimuleren; b. verduurzaming van de handelsketens van grondstoffen die bijdragen aan ontbossing [...]; c. een productievere en efficiŰntere landbouw die bijdraagt aan de vermindering van de druk op het bosareaal; d. een goede en duurzame financiering van het bosbeheer zodat de economische waarde van het bos instandhouding ervan stimuleert.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Pagina91-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBesturen op afspraak (deel 2); De mogelijke inhoud van een regeling van bestuursovereenkomsten in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2013/21, p. 93-100
SamenvattingIn deel 1 van deze bijdrage (TBR 2013/4) zijn wij ingegaan op de wenselijkheid van een regeling voor bestuursovereenkomsten in de Omgevingswet. Onder bestuursovereenkomsten verstaan wij overeenkomsten waarin besturen met elkaar afspraken maken over de wijze waarop gebruik zal worden gemaakt van publiekrechtelijke bevoegdheden. Deel 1 hebben wij afgesloten met de conclusie dat de Omgevingswet een uitgelezen kans biedt om op het deelgebied van het omgevingsrecht, bestuursovereenkomsten van een wettelijke basis te voorzien.
Auteur(s)Y. Sch÷nfeld , A. Snijders , F.P.C.L. Tonnaer
Pagina93-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek onteigeningsjurisprudentie 2012
CiteertitelTBR 2013/22, p. 101-109
SamenvattingDit is alweer onze derde kroniek onteigeningsjurisprudentie. Ook dit jaar wordt dezelfde indeling gehanteerd als de voorgaande jaren. Het onteigeningsprocesrecht van zowel de Hoge Raad als lagere rechters komt eerst aan de orde. Vervolgens bespreken wij het schadeloosstellingsrecht. Het onderwerp varia vervalt dit keer, nu er geen uitspraken zijn verwezen die zicht voor bespreking lenen.
Auteur(s)J.S. Procee , M. Rus-van der Velde , M.W. Scheltema , E.J. Snijders-Storm , R.T. Wiegerink
Pagina101-109
LinkVolledige tekst artikel (juridischkennisportaal.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAan de aanemer verschuldigde vertragingsschade; praktische aanknopingspunten uit de jurisprudentie
CiteertitelTBR 2013/23, p. 110-117
SamenvattingRegelmatig komt het voor dat de aannemer of de opdrachtgever schade lijdt doordat te laat met de bouw wordt begonnen, de uitvoering van het werk langer duurt dan is overeengekomen, gegevens te laat worden verstrekt, beslissingen te laat worden genomen en/of het werkt te laat wordt opgeleverd. De wel bekende: 'vertragingsschade'. Wanneer de aannemer aansprakelijk is voor deze vertragingsschade zal doorgaans in de standaardvoorwaarden een korting zijn opgenomen voor elke dag dat sprake is van vertraging. De omgekeerde situatie, waarin de opdrachtgever aansprakelijk is voor de vertraging, is de omvang van de vertragingsschade een stuk moeilijker te bepalen.
Auteur(s)L. Mundt , T.A. Terlien
Pagina110-117
LinkVolledige tekst artikel (staaladvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOp weg naar een transparant(er) 2013 (deel 1); een overzicht van ÚÚn jaar transparantierechtspraak
CiteertitelTBR 2013/24, p. 118-127
SamenvattingDit is een overzichtsartikel in twee delen van alle uitspraken die door Nederlandse rechters en het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2012 zijn gedaan over het transparatiebeginsel in aanbestedingsprocedures. Het 'transparantiebeginsel' wordt in verschillende betekenissen gebruikt, maar in dit artikel beperk ik me tot het beginsel zoals dat in het (Europese) aanbestedingsrecht tot uitdrukking wordt gebracht.
Auteur(s)A. Drahmann
Pagina118-127
LinkVolledige tekst artikel (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelAedes en de waarschuwingsplicht van de aannemer
CiteertitelTBR 2013/25, p. 128-132
SamenvattingMet belangstelling heb ik kennis genomen van het artikel van A.G.F. Ancery en C.D.M.S. Pavillon in het Tijdschrift voor Bouwrecht van december 2012 over de Aedes model aannemingsovereenkomst voor woningbouwcorporaties. In dit artikel betogen auteurs o.m. dat de uitbreiding van de waarschuwingsplicht van de aannemer redelijk is omdat op dit punt een gedrachtsverandering aan de kant van de inschrijvers gewenst is. In meen dat deze uitbreiding van de waarschuwingsplicht niet redelijk is en leg hierna uit waarom.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Pagina128-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 14-11-2012, 201202006/1/A1
CiteertitelTBR 2013/26, p. 133-134
SamenvattingBouwplan kan nimmer worden uitgevoerd. Geen belanghebbende. Geen aanvraag. Geen besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 december 2010 heeft het college de door [appellant] ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een steiger met loopbrug op het perceel Molendijk, steiger nummer [] te Krimpen aan de Lek (hierna: het perceel) buiten behandeling gesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina133-134
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY3028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 28-11-2012, 201203251/1/A1
CiteertitelTBR 2013/27, p. 134-136
SamenvattingFunctioneel ondergeschikt. Bijbehorend bouwerk. Bijkeuken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2011 heeft het college geweigerd aan [belanghebbende] omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit op het perceel [locatie] te Oosterhout (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina134-136
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY4437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 07-11-2012, 201201277/1/A2
CiteertitelTBR 2013/28, p. 136-140
SamenvattingPlanschade. Belanghebbende. Schadevergoeding. Overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 1 december 2009 heeft het college aan [appellant a] 14.000,00, [appellante b] 14.000,00, de erven [appellant c] 35.000,00, [appellant d] 7.250,00 en [appellant e] 5.250,00,00 ter vergoeding voor planschade toegekend.
AnnotatorJ.J. van der Gouw
Pagina136-140
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 31-01-2012, 200.071.487/01
CiteertitelTBR 2013/29, p. 140-145
SamenvattingPlan voor het werk. Eliminatie. Bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Vervolg op HR 9 juli 2010, LJN: BL1634. Toepassing van de eliminatieregel. Artikel 40c Onteigeningswet. Vaststelling werkelijke waarde.
AnnotatorE. van der Schans
Pagina140-145
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:BY1944
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 07-11-2012, 201105458/1/R4
CiteertitelTBR 2013/30, p. 145-152
SamenvattingKostenverhaal is niet mogelijk voor bestaande bouwmogelijkheden die al gerealiseerd zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Duurzame glastuinbouwgebieden" en de bij dit bestemmingsplan behorende exploitatieplannen "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 1, Noukoop", "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 2, Balijade, glastuinbouw", "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 4, Pijnacker-West, glastuinbouw", "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 5, Dwarskade", "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 6, Rijskade" en "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 7, Overgauw" vastgesteld.
Pagina145-152
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Amsterdam, 25-08-2010, 393060/HA ZA 08-818
CiteertitelTBR 2013/31, p. 152-165
SamenvattingVerbouwing kantoorgebouw De Bazel. UAV 1989. Gewone rechter. Meerwerk- en schriftelijkheidseis. Korting over kalenderdagen. Co÷rdinatieverplichting nevenaannemer en aansprakelijkheid.
Pagina152-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-03-2012, 200.077.356/01
CiteertitelTBR 2013/32, p. 165-178
SamenvattingVerbouwing kantoorgebouw De Bazel. UAV 1989. Gewone rechter. Meerwerk- en schriftelijkheidseis. Korting over kalenderdagen. Co÷rdinatieverplichting nevenaannemer en aansprakelijkeid.
Samenvatting (Bron)Verbouwing kantoorgebouw De Bazel te Amsterdam. Afrekening. Uitleg van de opdracht, het bestek en de UAV 1989. Meer- en minderwerkprocedure niet (goed) gevolgd. Comparitie bepaald voor deskundigenbericht.
AnnotatorA.F.J. Jacobs
Pagina165-178
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BW4791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHoge Raad, 07-12-2012, 11/02861
CiteertitelTBR 2013/33, p. 178-189
SamenvattingEuropese openbare aanbestedingsprocedure. Rechtmatigheid uitsluiting van inschrijving wegens door OPTA geconstateerde overtreding nadat gunningsbeslissing was meegedeeld.
Samenvatting (Bron)Europese openbare aanbestedingsprocedure. Rechtmatigheid uitsluiting van inschrijving wegens door OPTA geconstateerde overtreding nadat gunningsbeslissing was meegedeeld. Fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht, gelijke behandeling inschrijvers, transparantiebeginsel. Duidelijke en ondubbelzinnige kenbaarheid gunningscriteria en uitsluitingsgronden in aanbestedingsdocumenten (HvJEU 24 januari 2008, LJN BC5729, NJ 2008/307). Dwingend voorgeschreven uitsluitingsgronden, art. 45 lid 1 Richtlijn 2004/18/EG. Art. 4 en 6 Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira); onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing; latere aanvulling van de relevante redenen voor de gunningsbeslissing in beginsel niet mogelijk; uitzondering wegens bijzondere redenen of omstandigheden
AnnotatorB.J.H. Blaisse-Verkooyen
Pagina178-189
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW9231
Artikel aanvragenVia Praktizijn