Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 15-02-2013
Aflevering 1
RubriekUit de redactie
TitelILawsysteem dringend gewenst
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 1
SamenvattingOp 1 januari 2013 is de reikwijdte van het Activiteitenbesluit uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten en activiteiten in middelgrote stookinstallaties, IPPC-installaties, grote stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties, titaanoxide-installaties en oplosmiddeleninstallaties. Ook activiteiten in de rubber- en kunststofverwerkende industrie, in de voedingsmiddelenindustrie, de schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintballinrichtingen), de betonindustrie, de grafische industrie en inrichtingen voor onder meer het onderhouden , repareren en reinigen van spoorwegvoertuigen vallen onder het Activiteitenbesluit (Stb. 2012, 441, 552 en 558).
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bestuurlijke strafbeschikking voor milieu- en keurfeiten
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 2
SamenvattingNa de succesvolle invoering van de bestuurlijke strafbeschikking (bsb) voor overlastfeiten in de openbare ruimte is het aantal feiten waarvoor de bsb sinds 1 mei 2012 kan worden ingezet aanzienlijk uitgebreid in aantal en ernst. Vanaf die datum is de bsb ook voor milieu- en keurfeiten in werking getreden. Bij milieufeiten valt niet alleen te denken aan relatief eenvoudige feiten als het stort- en verbrandingsverbod van afvalstoffen tot 10m3 (art. 10.2 Wet milieubeheer, Wm) en de zorgplicht voor de bodem (art. 13 Wet bodembescherming, Wbb), maar ook aan meer ingewikkelde feiten als het verbod op sluikhandel (EVOA en art. 10.60 Wm).
Auteur(s)H.J.A. van Ham , A.M.C.C. Tubbing
Pagina2-10
LinkVolledige tekst artikel (tubbingmilieuadvies.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelBelang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 3
SamenvattingIn 2011 promoveerde Lidy Wiggers-Rust op een proefschrift waarin zij een grondige analyse maakt van het begrip 'belang', de betekenis daarvan voor de ontvankelijkheid en ontwikkelingen rond het relativiteitsvereiste. De auteur heeft zich in haar onderzoek zowel door het bestuursrecht als het privaarecht bewogen, opzoek naar eenheid en verschil, waarbij zij bijzonder aandacht heeft besteed aan het milieurecht. Een ambitieus project dat evenwel, dankzij het uitzonderlijke feit dat de auteur op al deze terreinen deskundig is, heeft geresulteerd in een boek dat de lezer op tal van punten de ogen opent.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina11-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelEuropees waterbeheer: eerlijk zullen we alles delen?
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 4
SamenvattingOp 16 november 2012 is Jasper van Kempen in Utrecht gepromoveerd bij Marleen van Rijswick en Ben Schueler. Bij deze feestelijke gelegenheid hield Van Rijswick een opvallend mooie laudatio.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-10-2012, 201108630/1/A4
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 5
SamenvattingVerzoek tot handhaving geluidsvoorschriften verbonden aan milieuvergunning voor kinderboerderij afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2010 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden ten aanzien van de kinderboerderij aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting), afgewezen.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY1051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 19-11-2012, 01/995009-12
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 6
SamenvattingAsbestzaak. Strafmotivering.
Samenvatting (Bron)Een werkstraf van 200 uren subsidiair 100 dagen hechtenis voor het slopen van asbesthoudend materiaal zonder een daartoe bevoegd bedrijf in te schakelen en de voor de sloop vereiste maatregelen te treffen.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2012:BY3450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Assen, 29-03-2012, 11/715 WABOA
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 7
SamenvattingOnlosmakelijke samenhang in de zin van art. 2.7 Wabo.
AnnotatorE.R.M. Holtz-Russel
Pagina18-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-05-2012, 201107534/1/A2
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 8
SamenvattingAchteraf verleende vergunning aan het waterschap door het eigen dagelijks bestuur voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Rechtbank heeft bij het in stand laten van rechtsgevolgen betekenis kunnen toekennen aan een onderzoek waarin de vrees voor een toename van paddenoverlast wordt weerlegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2005 heeft het college vergunning verleend aan het waterschap Hollandse Delta voor het aanleggen, hebben en onderhouden van natuurvriendelijke oevers langs de hoofdwatergang 17500 - 17520 en de kavelsloten ter hoogte van de percelen Heerjansdam A3076 en A3223 nabij de Langeweg in Zwijndrecht.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina24-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW4497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-05-2012, 201007346/1/R2
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 9
SamenvattingBestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van een bestaand, gezoneerd, industrieterrein, waarvan de zone zich uitstrekt over het grondgebied van de buurgemeente.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2010, kenmerk 2009-021073, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Arnhem bij besluit van 19 oktober 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Kleefse Waard - Koningspley Noord" (hierna: het plan).
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina27-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW5961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-08-2012, 201110080/1/R3
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 10
SamenvattingEerste uitspraak over de toepassing van een gebiedsontwikkelingsplan ex art. 2.3 Crisis- en herstelwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Nuland Oost" (hierna: het plan), het gelijknamige gebiedsontwikkelingsplan en het exploitatieplan "Nuland Oost 2011" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina35-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX3299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 06-09-2012, C490/10
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 11
SamenvattingRechtsgrondslagen in het energierecht.
AnnotatorH.B.B. Vedder
Pagina41-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-10-2012, 201108556/1/A3
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 12
SamenvattingBescherming van paling; gevolgen voor vissen op schubvis - verbod op elektrovisserij niet onverbindend/ontheffing terecht geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2010 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) geweigerd [appellant] ontheffing te verlenen van het verbod om in de periode van 1 september tot en met 30 november 2010 te vissen met het electrovisapparaat.
Pagina48-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY0406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18-10-2012, AWB 12/340
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 13
SamenvattingDe lotgevallen van Pablo: dierenmishandeling - spoedbestuursdwang - meevoeren hond met gebroken voorpoot.
Samenvatting (Bron)Spoedbestuursdwang; meevoeren hond met gebroken voorpoot
AnnotatorB. Arentz
Pagina52-55
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BY1527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-10-2012, 201207197/1/A4 en 201207197/2/A4
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 14
SamenvattingTwee uitspraken toetsmoment Natura 2000.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2012 heeft het college vergunning als bedoeld in de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Doetinchem.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina55-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY1017
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-10-2012, 201101092/1/A4
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 15
SamenvattingTwee uitspraken toetsmoment Natura 2000.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2010 heeft het college de verzoeken om het toepassen van bestuurlijke handhavingsmiddelen van Stichting De Peel wegens het in strijd met de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) zonder vergunning krachtens deze wet onttrekken van grondwater op 22 locaties ten behoeve van beregening, afgewezen.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina58-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY1068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Zwolle, 24-10-2012, Awb 11/679
CiteertitelM en R 2013/1, nr. 16
SamenvattingWatersysteemheffing.
Samenvatting (Bron)Eiseres is eigenaresse van het perceel met een oppervlakte van 4.71.25 hectare. Dit perceel is gelegen in het gebied van het Waterschap Regge en Dinkel en wordt beheerd volgens het beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. In geschil is of verweerder voormeld perceel terecht als "ongebouwd overig" heeft aangemerkt en daarvoor het bijbehorende tarief heeft gehanteerd. In de tekst van art. 116, onderdeel c, van de Waterschapswet noch in de geschiedenis van de totstandkoming ervan is steun te vinden voor het betoog van eiseres dat voor de uitleg van het begrip natuurterreinen aansluiting moet worden gezocht bij andere wetgeving, zoals de Wet op de belastingen van rechtsverkeer en het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet. Naar het oordeel van de Rb. zal het begrip "natuurterrein" als bedoeld in art. 116, onderdeel c, van de Waterschapswet in de specifieke context van de Waterschapswet moeten worden uitgelegd. De Rb. wijst hierbij op de artikelsgewijze toelichting (Kamerstukken II 2005/06, 30 601, nr. 3, blz. 25): "Er is niet gekozen voor een limitatieve opsomming van terreinen zoals bijvoorbeeld o.a. duinen en heidevelden. Een dergelijke opsomming kan immers nooit volledig zijn. Daarom wordt een kwalitatieve omschrijving van het begrip natuurterrein voorgesteld." Het geschil spitst zich toe op de vraag of de inrichting en het beheer van het perceel geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur. Niet in geschil is dat het perceel niet is aan te merken als bos of open water. Onder verwijzing naar de uitspraken van het Gerechtshof Arnhem van 29 november 2011 (LJN: BU7721) en van 6 december 2011 (LJN: BU8358) overweegt de Rb. dat onder "geheel of nagenoeg geheel" 90 % of meer moet worden verstaan. Dat betekent dat de inrichting Ún het beheer van het perceel slechts beperkt, minder dan 10 %, mogen zijn afgestemd op andere doelstellingen dan het behoud of de ontwikkeling van natuur. Voor het antwoord op de vraag in welke mate de inrichting en het beheer zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur, is naar het oordeel van de Rb. van belang of, en in hoeverre, het perceel is ingericht en daadwerkelijk wordt gebruikt voor andere doeleinden dan behoud of ontwikkeling van natuur. Gelet op de begripsbepalingen in de Waterschapswet en de Verordening geldt voor ongebouwde onroerende zaken het algemene begrip daarvan als hoofdregel en vormen natuurterreinen, als species van ongebouwde onroerende zaken, de uitzondering. Dit brengt mee dat op eiseres, die een beroep doet op die uitzondering, tegenover de betwisting door verweerder de last rust aannemelijk te maken dat zij van toepassing is. De Rb. is van oordeel dat eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat ten aanzien van het beheer van het perceel sprake is van natuurterrein in de zin van de Waterschapswet en de Verordening. Eiseres heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de inrichting van het perceel geheel of nagenoeg geheel en duurzaam is afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur. De Rb. acht voor dit oordeel redengevend dat eiseres zelf in de gronden van het beroep heeft aangegeven dat het perceel in de komende jaren verder zal worden ingericht als natuurterrein, met name door het omhoog brengen van de beekbodem van de aangrenzende Elsbeek en het aanbrengen van groepen struweel. Ook uit de drie fotos in het Alterra-rapport kan een inrichting zoals hiervoor bedoeld niet worden afgeleid. Nu noch het beheer, noch de inrichting geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur, komt de Rb. tot de conclusie dat het perceel niet is aan te merken als natuurterrein in de zin van de Waterschapswet en de Verordening en dat verweerder het perceel terecht als "ongebouwd overig" heeft aangemerkt en het daarbij behorende tarief heeft gehanteerd. Het beroep is ongegrond.
AnnotatorP.E. Lindhout
Pagina61-64
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2012:BY2026
Artikel aanvragenVia Praktizijn