TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 05-03-2013
Aflevering 2
RubriekUit de Redactie
TitelVeranderende tijden
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 39
SamenvattingIn het eerste nummer van de 35ste jaargang van Trema stond: “‘Het bevorderen van een goede, e ciënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging’ is nog steeds een taak van Trema.” Dit geldt onverkort. Er stond ook: “De lezer treft nu een vernieuwde opmaak aan en over enige tijd zelfs kleurenfoto’s.” Deze belofte zijn wij nu, in de 36ste jaargang nagekomen. Kleur is niet de enige verandering. De opmaak is veranderd, wij gaan proberen te werken met een ander soort illustraties en – meest opvallend – het omslag is vernieuwd.
Auteur(s)H. den Tonkelaar
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelManifest
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 40
SamenvattingWij maken ons grote zorgen over de organisatie van de rechtspraak en de nadelige gevolgen daarvan voor de interne onafhankelijkheid van de rechters en de kwaliteit van de rechtspraak. De gang van zaken rond de benoeming van gerechtsbestuurders is de directe aanleiding om deze zorgen in dit manifest te uiten.
Auteur(s)H. den Tonkelaar
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet pamflet: wat te doen?
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 41
SamenvattingIn Leeuwarden roept de raadsheer die is belast met de kwaliteitsportefeuille elke maand de collega’s en secretarissen uit handel bijeen om vakinhoudelijke en organisatorische kwesties te bespreken. Vorig jaar stond in november, tussen de evaluatie van een experiment met comparities na aanbrengen en nieuwe bouwstenen, het punt ‘onrust’ op de agenda.
Auteur(s)M. Fikkers , B. de Hek , J. Kuiper , K. Mollema , R. van der Pol , I. Tubben , M. Zandbergen
Pagina41-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorwaarden scheppen voor kwaliteit rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 44
SamenvattingRechters, raadsheren, gerechtsambtenaren, gerechtsbesturen en de Raad staan allemaal voor hetzelfde doel: goede rechtspraak. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen. Dat vereist onderling vertrouwen. Het manifest uit Leeuwarden, dat de steun van veel rechters en raadsheren heeft gekregen, maakt duidelijk dat dat vertrouwen er lang niet bij iedereen is.
Auteur(s)F.W.H. van den Emster
Pagina44-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRede
TitelRede over de in het manifest genoemde onderwerpen
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 47
SamenvattingRede gehouden door Maria van de Schepop, voorzitter NVvR, bij de ledenbijeenkomst op 11 januari 2013
Auteur(s)M. van de Schepop
Pagina47-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet grote onbehagen nader beschouwd
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 49
SamenvattingIn dit artikel wordt het streven naar e ciency binnen de rechterlijke macht naast het zelfbeeld van de rechter gelegd, zoals dat blijkt uit de belangrijkste richtlijn ter zake van judicial conduct. Een zeer actuele discussie over de spanning tussen rechter en rechterlijke organisatie die wordt veroorzaakt door het denken in geld en productie in de organisatie. Dijkstra benadert dit onderwerp vanuit een ethisch en filosofisch perspectief. Dit artikel sluit aan bij de centrale vraag van het onderzoek dat zij behandelt in haar proefschrift, te weten: welke ruimte de rechter hee om zich persoonlijk te uiten.
Auteur(s)S. Dijkstra
Pagina49-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGroeistuipen bij modernisering
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 55
SamenvattingDe groei van het rechterlijk apparaat hee geleid tot herschikking en modernisering. Peter Kop bespreekt in zijn bijdrage dat deze herschikking en modernisering problemen opleveren met betrekking tot de interne bekostiging, de interne moraal en de presentatie naar de buitenwereld.
Auteur(s)P. Kop
Pagina55-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDrie stellingen naar aanleiding van de NVvRRechterscode
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 61
SamenvattingIn 2011 is de Rechterscode van de NVvR in werking getreden. In de Rechterscode worden vijf kernwaarden geformuleerd en toegelicht waarna een vertaling naar gedrags normen wordt gegeven. In dit artikel bespreekt Mackor enkele zinsneden in de Rechterscode die zij als ‘gevaarlijk’ bestempelt. Daarnaast plaatst Mackor een kritische kanttekening bij de invulling van de waarde van autonomie en bespreekt zij de relatie tussen de waarden van autonomie en ontvankelijkheid.
Auteur(s)A. Mackor
Pagina61-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp weg naar risicomanagement in de rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 66
SamenvattingIn het kader van hun management development-traject hebben De Bruin en Van den Heuvel onderzoek gedaan naar een systeem van risicomanagement binnen de rechtspraak. In het kader van dit onderzoek hebben zij aan ervaren rechters de vraag voorgelegd waar fouten kunnen ontstaan die de potentie hebben om uit te groeien tot een incident. De samenhang tussen risico’s, oplossingen en barrières hebben zij vervolgens in kaart gebracht aan de hand van het zogenaamde bow-tie model. Tot slot bespreken zij de rol die de cultuur binnen de rechtspraak kan hebben bij het opzetten van een risicomanagementsysteem.
Auteur(s)P. de Bruin , H. van den Heuvel
Pagina66-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelNederlandse Justitiegebouwen 1870/1914
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 72
SamenvattingVeel aandacht plegen gerechtsgebouwen als gebouwen niet te krijgen, al zijn ze nog zo opvallend. In Trema hebben wel eens artikelen over gerechtsgebouwen gestaan, maar niet vaak (ze zijn overigens welkom). De dissertatie van Floor gaat niet alleen over gerechtsgebouwen, maar ook over gevangenissen, penitentiaire jeugdinrichtingen en de gebouwen van Veenhuizen.
Auteur(s)H. den Tonkelaar
Pagina72-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelDe Eindhovense brandstichting van 1933
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 74
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek ‘De Vindplaats’ keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto’s tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)C.J. Nierop , J. Snoeijer
Pagina74-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet proefschrift
TitelOver kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
CiteertitelTrema, nr. 2, 2013, p. 78
SamenvattingIn deze rubriek krijgt de auteur van een proefschri de gelegenheid om uiteen te zetten welk belang het proefschri hee voor de rechtspraak (en waarom rechters het proefschrift moeten lezen!). Dit keer is dat mr. K.J.O. Jansen, die op 4 april 2012 cum laude promoveerde op het proefschrift 'Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht'.
Auteur(s)K.J.O. Jansen
Pagina78-79
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn