Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-03-2013
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelOp weg naar de governance code 'Veiligheid in de bouw'
CiteertitelTBR 2013/36, p. 194-197
SamenvattingOp 30 oktober 2012 ondertekende een aantal toonaangevende opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs in de bouw, infra en installatietechniek een intentieverklaring om te komen tot een normstellende governance code. Deze governance code dient de veiligheidscultuur in de bouw te optimaliseren.
Auteur(s)F.J.C. van Altena , J. Otten
Pagina194-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een nieuwe omgevingsrecht (Deel 1)
CiteertitelTBR 2013/37, p. 198-222
SamenvattingVerslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 12 december 2012 te Amersfoort.
Auteur(s)H.D. Tolsma
Pagina198-222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWat gaat de Wet aanpassing bestuursprocesrecht ons brengen?
CiteertitelTBR 2013/38, p. 223-228
SamenvattingPer 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Deze wet heeft een groot aantal, meer en minder ingrijpende gevolgen voor het bestuursprocesrecht. Deels betreft het een aantal technische wijzigingen. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om uit een oogpunt van toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de wetgeving het gehele bestuursprocesrecht zoveel mogelijk in één wet, de Algemene wet bestuursrecht, te regelen. Tot voor kort was het bestuursprocesrecht geregeld in andere wetten, zoals de Wet op de Raad van State (Wet RvS), de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr). Dit geldt met name voor de bepalingen over hoger beroep. De Wet aanpassing bestuursprocesrecht voorziet erin dat de procesrechtelijke bepalingen uit de bovenstaande wetten zoveel als mogelijk zijn overgebracht naar de Awb.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter
Pagina223-228
LinkVolledige tekst artikel (ecompass.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnderaanneming in Europa; uitkomsten van een enquête in België, Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Slowakije, Spanje en Zwitserland
CiteertitelTBR 2013/39, p. 229-240
SamenvattingDe Europese Vereniging voor Bouwrecht wijdde de jaarlijkse bijeenkomst in 2012 aan de positie van de onderaannemer. Ter voorbereiding op die bijeenkomst werd een enquête uitgezet, die beantwoord is door in de titel genoemde leden van de vereniging. In dit artikel wordt van die antwoorden verslag gedaan. De vragen zijn in het Engels opgenomen, zoals zij ook gesteld zijn. De antwoorden zijn samengevat. De volledige antwoorden tezamen met de documentatie, die ter gelegenheid van de voordrachten is verstrekt, is gepubliceerd in een syllabus te raadplegen in de bibliotheek van het Instituut voor Bouwrecht.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina229-240
LinkVolledige tekst artikel (tudelft.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Aanbestedingswet (Deel 1)
CiteertitelTBR 2013/40, p. 241-255
SamenvattingHet was spannend tot het laatste moment, maar op 30 oktober 2012 nam de Eerste Kamer het nieuwe voorstel voor de 'Aanbestedingswet 2012' (hierna: 'Aanbestedingswet') aan. Een week later volgde publicatie in het staatsblad. Een aantal maanden later volgde het Aanbestedingsbesluit. De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit treden gelijktijdig in werking op 1 april 2013 (geen grap). Ook de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement werken 2013 ('ARW 2013') zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.
Auteur(s)R.S. Damsma , G.W.A. van de Meent , A. Stellingwerf Beintema
Pagina241-255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOp weg naar een transparant(er) 2013 (deel 2); een overzicht van één jaar transparatierechtspraak
CiteertitelTBR 2013/41, p. 256-266
SamenvattingDit is een overzichtsartikel in twee delen van alle uitspraken die door Nederlandse rechters en het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2012 zijn gedaan over het transpartiebeginsel in aanbestedingsprocedures. [...] In het eerste deel is in gegaan op de definitie en reikwijdte van het beginsel en op de transparantie die 'vooraf' in acht moet worden genomen. In dit tweede deel zal worden ingegaan op de stransparatieverplichtingen die 'tijdens' en 'na' de aanbestedingsprocedure gelden.
Auteur(s)A. Drahmann
Pagina256-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 24-10-2012, 201101092/1/A4
CiteertitelTBR 2013/42, p. 267-270
SamenvattingOvertreding van de Nbw 1998, handhaving en toetsing aan (concept) beheerplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2010 heeft het college de verzoeken om het toepassen van bestuurlijke handhavingsmiddelen van Stichting De Peel wegens het in strijd met de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) zonder vergunning krachtens deze wet onttrekken van grondwater op 22 locaties ten behoeve van beregening, afgewezen.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina267-270
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY1068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 19-12-2012, 201112785/1/R4
CiteertitelTBR 2013/43, p. 270-272
SamenvattingHet wijzigingsplan biedt de planologische mogelijkheid om agrarisch bedrijf te laten groeien met meer dan 200 koeien of om het bedrijf om te schakelen naar andere diersoorten. Het college van burgemeester en wethouders heeft verzuimd om die reden een m.e.r.-beoordeling te verrichten. Dit leidt tot de vernietiging van het wijzigingsplan. Voor toepassing van de bestuurlijke lus is geen ruimte gelet op de aard van het gebrek en de feitelijke ontwikkeling inzake verplaatsing van de maatschap.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2011 heeft het college het wijzigingsplan  "Wijziging bestemming i.v.m. verplaatsing agrarisch bedrijf [locatie A] naar Dwêrsfeart in Gorredijk" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Pagina270-272
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY6741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05236
CiteertitelTBR 2013/44, p. 273-276
SamenvattingPlan voor het werk. Bestemmingsplan. Eliminatie van voordelen.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Bepalen schadeloossteling. Art. 40c Ow; voordelen of nadelen teweeggebracht door plannen voor het werk waarvoor onteigend wordt. Proceskosten in cassatie; art. 50 Ow niet van toepassing in cassatie.
AnnotatorE. van der Schans
Pagina273-276
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY4119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-12-2011, 390614 / HA ZA 11-974
CiteertitelTBR 2013/45, p. 276-285
SamenvattingBouwtijdvertraging. Bouwtijdverlenging. Nevenaanneming. Coordinatieovereenkomst grondslag voor vertragingsschade.
Samenvatting (Bron)Bouwtijdverlenging UAV?
AnnotatorJ.H.G.M van Goch , L.H. Muller
Pagina276-285
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BU7607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 19-08-2011, 30.571
CiteertitelTBR 2013/46, p. 285-288
SamenvattingAppartementen in oude watertoren. Lekkage. Aanneemster veroordeeld tot herstel. Vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Pagina285-288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 24-02-2012, 71.731
CiteertitelTBR 2013/47, p. 289-295
SamenvattingLekkages. Schorsing van executie. Zekerheidsstelling.
AnnotatorJ.W. Bitter
Pagina289-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn