Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 22-03-2013
Aflevering 12
RubriekVooraf
TitelVergoeding na medische ongevallen. Van systemen naar mensen.
CiteertitelNJB 2013, 605
SamenvattingHet roer moet om, het systeem aangepakt, moet de SP hebben gedacht toen zij eind 2012 bij monde van Kamerlid Leijten een initiatiefwetsvoorstel Compensatiefonds Medische Fouten aankondigde.
Auteur(s)T. Hartlief
Pagina735-735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelSupersnelrecht bij de Afdeling
CiteertitelNJB 2013, 606
SamenvattingOp 1 februari 2013 heeft de Minister van FinanciŽn, gebruikmakend van de nieuwe Interventiewet, besloten tot onteigening van effecten en vermogensbestanddelen van SNS Reaal en haar dochter SNS Bank. Naast de uitstaande aandelen werden ook achtergestelde obligaties en onderhandse leningen onteigend. Als klap op de vuurpijl werden zelfs de eventuele verplichtingen en aansprakelijkheden jegens SNS onteigend. Belanghebbenden konden binnen tien dagen bij de Afdeling in beroep komen tegen het besluit en dat deden ze massaal.
Auteur(s)M. de Jongh , A. Schild
Pagina736-743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelZorgplichten van multinationals in Nederland
CiteertitelNJB 2013, 607
SamenvattingOp 30 januari jl. wees de Rechtbank Den Haag een - zoals hier zal worden betoogd - baanbrekend eindvonnis inzake de aansprakelijkheidsclaims tegen Shell door een viertal Nigeriaanse boeren en de Nederlandse NGO Milieudefensie. Het baanbrekende aspect is simpelweg het feit dat de Rechtbank zich inhoudelijk en in ťťn geval bevestigend uitspreekt over de vraag of en in hoeverre de aangesproken ondernemingen in rechte verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de in het geding zijnde olielekkages. De uitspraak laat zien dat 'second best' helemaal zo slecht nog niet hoeft te zijn, en dat foreign direct liability claims op basis van andere juridische grondslagen dan de Alien Tort Statute niet alleen politiek minder omstreden zullen zijn maar wellicht, onder omstandigheden, juridisch ook kansrijker.
Auteur(s)L. Enneking
Pagina744-750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelKlagen over nemo tenetur? Niet langer bij de beklagrechter!
CiteertitelNJB 2013, 608
SamenvattingUit een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt te volgen dat over (dreigende) schending van het nemo tenetur-beginsel niet langer kan worden geklaagd in de beklagprocedure. Daarmee bestaat er de facto geen rechtsmiddel meer om tegen te gaan dat informatie die in een procedure met een verplichtend karakter is afgegeven in het strafrechtelijk onderzoek wordt betrokken.
Auteur(s)T. Kelder , C. Noorduyn
Pagina751-752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op Bewijsbeslissingen bij kantonrechters dubieus
CiteertitelNJB 2013, 609
SamenvattingIn zijn artikel 'Bewijsbeslissingen bij kantonrechter dubieus' trekt Hendrik Gommer, op basis van observaties van vier studenten in de rechtszaal bij de behandeling van in totaal 150 kantonstrafzaken, verstrekkende conclusies ten aanzien van de kwaliteit van de (bewijs)beslissingen die door de kantonrechters worden genomen. Met name zouden sommige rechters ter zitting blijk geven van vooringenomenheid ten aanzien van de schuld van de verdachte, en ook zouden zij onvoldoende aandacht besteden aan door ontkennede verdachten opgeworpen alternatieve scenario's voor de tenlastelegging.
Auteur(s)F. van Dijk
Pagina753-753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelDiscussie of rookgordijn
CiteertitelNJB 2013, 610
Samenvatting'Het gaat om de discussie, dat is waar het in de wetenschap op draait', zo stelt Peter van Koppen. Het artikel Bewijsbeslissingen bij kantonrechters dubieus heeft beslist discussie opgeleverd. Kamervragen door PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt zelfs. Tegelijkertijd wordt door wetenschapper Van Koppen, voorzitter Kring van kantonrechters Wiegman en de Raad van de Rechtspraak een rookgordijn opgetrokken. Volgens Van Koppen is ons zero-budget onderzoekje van 'nul wetenschappelijke waarde'. Volgens Wiegman wordt er maar wat rondgebazuind en de RvdR bijt zich vast in gemankeerde statistiek. Het voert te ver om alle kritiek en steunbetuigingen te bespreken, maar de Kamervragen bieden interessante aanknopingspunten.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina754-755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op Tekortkomingen bij de uithuisplaatsing
CiteertitelNJB 2013, 611
SamenvattingHet artikel van Joost Huijer en Ido Weijers over tekortkomingen bij verzoeken om een machtiging uithuisplaatsing snijdt een belangrijk onderwerp aan. Helaas moet ik constateren dat de algemene aanbevelingen die zij doen op basis van hun onderzoek een goede onderbouwing ontberen.
Auteur(s)M. Scheele
Pagina756-756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2013, 612
SamenvattingEigenlijk zegt Marcel Scheele dat onze bevindingen niks betekenen. Hij meent althans dat onze bevindingen geen aanleiding kunnen geven tot (conclusies en) aanbevelingen. We weten immers helemaal niet of onze bevindingen representatief zijn. Dat laatste klopt. Uiteraard hebben we in ons stuk op geen enkele wijze willen betogen dat er sprake is van representativiteit. Maar daarmee zijn onze bevindingen nog niet zonder betekenis.
Auteur(s)J. Huijer , I. Weijers
Pagina757-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-10-2012, 67724/09
CiteertitelNJB 2013, 613
SamenvattingVerbod van dwangarbeid en verplichte arbeid. Onder bedreiging van fysiek geweld en terugzending naar land van herkomst afdwingen van onbetaalde hulp bij huishouding en gezinsverzorging.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 4 - Prohibition of slavery and forced labour (Article 4-1 - Servitude;Article 4-2 - Compulsory labour;Forced labour);No violation of Article 4 - Prohibition of slavery and forced labour (Article 4-1 - Servitude;Article 4-2 - Compulsory labour;Forced labour);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
Pagina758-758
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:1011JUD006772409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 26-02-2013, C-617/10
CiteertitelNJB 2013, 614
SamenvattingHandvest van grondrechten van Europese Unie - Toepassingsgebied - Artikel 51 - Ten uitvoer brengen van Unierecht - Bestraffing van gedragingen waarmee eigen middel van Unie wordt geschaad - Artikel 50 - Beginsel ne bis in idem - Nationale regeling waaronder dezelfde onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens twee aparte procedures, een bestuurlijke en een strafrechtelijke - Verenigbaarheid.
(Aklagaren / Hans Akerberg Fransson)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 februari 2013.#Aklagaren tegen Hans Akerberg Fransson.#Verzoek van het Haparanda tingsratt om een prejudiciele beslissing.#Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Toepassingsgebied - Artikel 51 - Ten uitvoer brengen van het Unierecht - Bestraffing van gedragingen waarmee eigen middelen van de Unie worden geschaad - Artikel 50 - Beginsel ne bis in idem - Nationale regeling waaronder dezelfde onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens twee aparte procedures, een bestuurlijke en een strafrechtelijke - Verenigbaarheid.#Zaak C-617/10.
Pagina758-759
UitspraakECLI:EU:C:2013:105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 08-03-2013, 11/05665
CiteertitelNJB 2013, 615
SamenvattingAlgemene voorwaarden. Terhandstelling. De organisator van een jaarlijks evenement schakelt voor de evenementen van 2006 en 2007 een beveiligingsbureau in. Tijdens het evenement van 2007 ontstaat schade. De organisator stelt het beveiligingsbureau daarvoor aansprakelijk. Het beveiligingsbureau beroept zich op een exoneratieclausule in haar algemene voorwaarden. HR: Onbegrijpelijk oordeel. In het licht van de gedingstukken is het onbegrijpelijk het oordeel van het hof dat als vaststaand kan worden aangenomen dat de algemene voorwaarden waren gedrukt op de achterzijde van de opdrachtbevestiging van 2007.
Samenvatting (Bron)Overeenkomst van opdracht; schadevordering wegens tekortschieten opdrachtnemer. Toepasselijkheid van in algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule? Terhandstelling van algemene voorwaarden bij sluiten van de overeenkomst?
Pagina759-760
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY5056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 08-03-2013, 12/00155
CiteertitelNJB 2013, 616
SamenvattingVertegenwoordiging. Een directeur van een besloten vennootschap ondertekent een schuldbekentenis waarin niet de besloten vennootschap, maar hijzelf als schuldenaar wordt genoemd. Hij betoogt dat de schuldbekentenis namens de besloten vennootschap is gedaan. Het hof overweegt dat de directeur niets heeft gesteld waaruit volgt dat de wederpartij dat wist of moest begrijpen. HR: Onbegrijpelijk oordeel.
Samenvatting (Bron)Vertegenwoordiging. In onderhandse akte vervatte schuldbekentenis op eigen naam afgegeven namens een derde? Onbegrijpelijk oordeel.
Pagina760-760
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY5058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 08-03-2013, 12/05425
CiteertitelNJB 2013, 617
SamenvattingWet Bopz. Machtiging tot voortgezet verblijf. Second opinion. De rechtbank verleent een machtiging tot voortgezet verblijf, met afwijzing van een verzoek om een second opinion. De afwijzing van de gevraagde second opinion is onbegrijpelijk, aangezien in het dossier slechts psychiatrische rapportages van jaren geleden zijn te vinden, terwijl betrokkene zich ter zitting alsnog bereid verklaarde om psychiatrisch onderzocht te worden.
Samenvatting (Bron)BOPZ-zaak. Verzoek tot machtiging voortgezet verblijf, art. 15 Wet BOPZ. Aan geneeskundige verklaring voorafgaand psychiatrisch onderzoek (art. 5 Wet BOPZ); verzoek betrokkene tot second opinion. Aan afwijzing van dit verzoek te stellen motiveringseisen (HR 29 april 2005, LJN AS5978, NJ 2007/153). Weigering door betrokkene tot medewerking?
Pagina760-761
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY7925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 08-03-2013, 12/05637
CiteertitelNJB 2013, 618
SamenvattingWet Bopz. Voorlopige machtiging. Horen van betrokkene. HR: De overweging dat betrokkene 'ondanks herhaald aanbellen de deur niet opende dan wel niet aanwezig was', kan niet de conclusie dragen dat betrokkene niet bereid was zich te doen horen.
Samenvatting (Bron)BOPZ-zaak. Verzoek tot voorlopige machtiging; behandeling buiten aanwezigheid betrokkene. Verplichting betrokkene te horen; oproeping; vaststellen geen bereidheid gehoord te worden, art. 8 Wet BOPZ (vgl. HR 8 juli 2005, LJN AT8128).
Pagina761-761
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ3590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 11-09-2012, 10/04886
CiteertitelNJB 2013, 619
SamenvattingStrafbare voorbereiding. A-G: niet vereist is dat uit de uiterlijke verschijningsvorm van het voorbereidingsvoorwerp de objectieve bestemming tot het criminele doel blijkt; de klemtoon ligt op de subjectieve bestemming ervan. Art. 81 RO-afdoening.
Samenvatting (Bron)HR: 81.1 RO. Conclusie AG over art. 46.1 Sr, voorwerp kennelijk bestemd tot het begaan van een misdrijf.
Pagina761-762
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX4481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 08-03-2013, 11/01551
CiteertitelNJB 2013, 620
SamenvattingRechtstreekse werking EU-rechtelijk beginsel? Legaliteitsbeginsel. PrejudiciŽle vraag over betrokkenheid bij fraude en toepassing van het nultarief. Rechtstreekse werking van het EU-rechtelijke beginsel dat een belastingplichtige die betrokken is bij btw-fraude of misbruik geen recht kan doen gelden op de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen en het recht op aftrek? Of dient voor de toepassing van dit beginsel een grondslag aanwezig te zijn in nationale wettelijke bepalingen?
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting; art. 9, lid 2, aanhef en letter b, van de Wet OB en post a.6 Tabel II. s Hofs oordeel dat het nultarief voor intracommunautaire leveringen niet van toepassing is, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting of is anders onvoldoende gemotiveerd. PrejudiciŽle vraag over betrokkenheid bij fraude en de toepassing van het nultarief.
Pagina762-763
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BW5378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 08-03-2013, 12/03195
CiteertitelNJB 2013, 621
SamenvattingScholingsuitgaven. Kosten vwo-opleiding in beginsel niet aftrekbaar.
Samenvatting (Bron)Scholingsuitgaven. Kosten vwo-opleiding alleen onder bijzondere omstandigheden aftrekbaar.
Pagina764-764
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ3568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 20-02-2013, 201111933/1/V6
CiteertitelNJB 2013, 622
SamenvattingPrejudiciŽle vragen over afspraken die Europa heeft gemaakt met Turkije over het vrije verkeer van Turkse werknemers. Op grond van die afspraken mogen lidstaten van de Europese Unie geen nieuwe beperkingen opleggen met betrekking tot de werkgelegenheid van Turkse werknemers.
Samenvatting (Bron)I. Kan in een situatie als aan de orde in het hoofdgeding een opdrachtgever die ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen 1994 moet worden aangemerkt als werkgever van de desbetreffende Turkse werknemers, zich jegens de Nederlandse overheid beroepen op de standstill-bepaling van artikel 13 van Besluit nr. 1/80 of de standstill-bepaling van artikel 41 van het Aanvullend Protocol? II.a Moet de standstill-bepaling van artikel 13 van Besluit nr. 1/80 of de standstill-bepaling van artikel 41 van het Aanvullend Protocol aldus worden uitgelegd dat deze in de weg staat aan de invoering van een verbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen 1994, voor opdrachtgevers om werknemers, met de nationaliteit van een derde land, in dit geval Turkije, zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland arbeid te laten verrichten, indien deze werknemers in dienst zijn bij een Duitse onderneming en via een Nederlandse inlenende onderneming ten behoeve van de opdrachtgever in Nederland werken? II.b Is daarbij van belang dat het een werkgever reeds vůůr de inwerkingtreding van zowel de standstill-bepaling van artikel 41 van het Aanvullend Protocol als de standstill-bepaling van artikel 13 van Besluit nr. 1/80 verboden was een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning arbeid te laten verrichten op grond van een arbeidsovereenkomst en dat dit verbod eveneens vůůr de inwerkingtreding van de standstill-bepaling van artikel 13 van Besluit nr. 1/80 is uitgebreid tot inlenende ondernemingen aan wie vreemdelingen ter beschikking worden gesteld?
Pagina764-765
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ1632
Artikel aanvragenVia Praktizijn