Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 04-06-2013
Aflevering 5
RubriekUit de redactie
Titel40 jaar Milieu & Recht!
CiteertitelM en R 2013/5, nr. 64
Samenvatting'Is een nieuw juridisch tijdschrift, zoals dat met dit eerste nummer wordt aangeboden nuttig of nodig?' Met deze zin begint het in 1974 verschenen 0-nummer van het Tijdschrift voor Milieu & Recht. De redactie realiseerde zich dat er respectabele argumenten zijn aan te voeren tegen een nieuw tijdschrift, maar de doorslag om er toch aan te beginnen was, dat 'bij het beheren van ons fysisch-biologisch milieu het rechtsstelsel een functie vervult.'
Auteur(s)J. van den Broek
Pagina283-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVeertig jaar milieurecht: enkele algemene thema's
CiteertitelM en R 2013/5, nr. 65
SamenvattingSinds het ontstaan van het moderne milieurecht, eind jaren zestig, begin jaren zeventig, zijn er meer dan veertig jaren verstreken. Het milieurecht is dus net iets ouder dan hét tijdschrift voor dit vakgebied in Nederland. Voor deze terugblik concentreer ik mij op enkele algemene thema's: de wetgeving, de uitvoering en handhaving daarvan en de rechtsbescherming tegen de uitvoering en handhaving van de milieuwetgeving. Waar dat binnen het bestek van deze bijdrage mogelijk was, betrek ik er ook enkele financieringsaspecten bij.
Auteur(s)L. Michiels
Pagina285-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBodemsanering, bestaat dat nog?
CiteertitelM en R 2013/5, nr. 66
SamenvattingDe affaire Lekkerkerk is de start geweest van bodemsanering en wetgeving op dit gebied. De praktijk met betrekking tot bodemverontreiniging en bodemsanering heeft zich na het gifschandaal in Lekkerkerk voortdurend ontwikkeld en vernieuwd om adequaat in te spelen op veranderende omstandigheden en inzichten. Voor dit themanummer van het tijdschrift Milieu & Recht staan wij stil bij een aantal toonaangevende juridische en technische ontwikkelingen die het beleid omtrent bodemverontreiniging en bodemsanering de afgelopen veertig jaar - in navolging van de uitvoeringspraktijk - heeft doorgemaakt. Tot slot blikken wij kort vooruit.
Auteur(s)W. Braams , J. Burger , K. Winterink
Pagina290-295
LinkVolledige tekst artikel (at-kb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet zelfreinigend vermogen een handje geholpen
CiteertitelM en R 2013/5, nr. 67
SamenvattingSoms is het goed eens terug te kijken. Van de geschiedenis valt immers te leren. Jubilea zijn daarvoor een uitgelezen aanleiding, zo beseft ook Milieu & Recht. In deze beschouwing geven wij in kort bestek een beeld van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het Nederlandse waterkwaliteitsbeheerder in de afgelopen vier decennia, zowel wat de wetgeving als (de resultaten van) het beleid betreft.
Auteur(s)H. Havekes , M. Hofstra
Pagina296-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe lucht geklaard?
CiteertitelM en R 2013/5, nr. 68
SamenvattingDe luchtkwaliteit is, afhankelijk van de stof, thans tussen ruim 20% en 98% beter dan bij verschijnen van het eerste nummer van dit tijdschrift. Een successtory dus. Het Europese en het nationale luchtkwaliteitsrecht heeft daar mede aan bijgedragen. Of de bijzonder strikte manier van omzetting van de Europese kwaliteiteisen tot 2007 ook bijzonder effectief is geweest, is echter de vraag. De thans toegepaste programmatische aanpak is soepeler, maar het bewijs dat daarmee de lucht voldoende schoon wordt is nog niet geleverd. De rechtsbescherming is door deze aanpak wel in ver gaande mate uitgekleed.
Auteur(s)Chr. Backes
Pagina301-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen doelmatiger natuurbeschermingsrecht: bedrieglijk fata morgana of realistisch vergezicht?
CiteertitelM en R 2013/5, nr. 69
SamenvattingIn dit artikel geven wij eerst een terugblik op de ontwikkeling van het natuurbeschermingsrecht, dat wij vervolgens analyseren. De wetgeving blijkt in de praktijk moeilijk toepasbaar. Daarom gaan wij tot besluit in op mogelijkheden om de toepasbaarheid te verbeteren. Met het oog op de lengte van dit artikel verwijzen wij voor van literatuur- en jurisprudentieverwijzingen naar een andere publicatie.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina308-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWarming Up
CiteertitelM en R 2013/5, nr. 70
SamenvattingHet Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is ogenschijnlijk succesvol. De collectieve doelstelling van het protocol om de broeikasgasemissies te reduceren wordt waarschijnlijk gehaald en het onafhankelijke toezicht op de naleving van het protocol blijkt effectief. Desondanks hebben landen zich voorgenomen om het klimaatbeleid op een andere leest te schoeien.
Auteur(s)R. Lefeber , T. Pulles
Pagina314-318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStof voor wetgeving
CiteertitelM en R 2013/5, nr. 71
SamenvattingDat wetgeving de maatschappelijke ontwikkelingen volgt is in de ontwikkeling van het stoffenrecht goed te zien. In de eerste jaren van dit tijdschrift richtten de regels zich voornamelijk op de veiligheidsaspecten van het omgaan met stoffen, zoals etikettering, verpakking en arbeidsomstandigheden. Gaandeweg brak steeds meer het besef door dat stoffen niet alleen positieve eigenschappen hebben, die zich lenen voor tal van nuttige toepassingen, maar ook negatieve eigenschappen, waartegen mens en milieu beter moesten worden beschermd.
Auteur(s)J. Roosen , H. Woldendorp
Pagina319-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn