Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 07-06-2013
Aflevering 23
RubriekVooraf
TitelDe jaarvergadering van de NJV over Immuniteiten
CiteertitelNJB 2013, 1388
SamenvattingDat achter het thema "Immuniteiten" - het thema voor de jaarvergadering van de NJV op 14 juni 2013 in Breda - spetterende politieke controverses schuil gaan, zal menig niet-jurist zich niet realiseren. De onmogelijkheid om een Kamerlid te vervolgen wanneer deze zich in de Tweede Kamer heeft schuldig gemaakt aan haat zaaien; de onmogelijkheid om een gerechtelijk vooronderzoek te starten met de vraag of de Nederlandse Staat het gevangeniswezen zo heeft georganiseerd dat het overleiden van mensen in de cel is aan te merken als dood door schuld; ja, ook de onmogelijkheid om de Verenigde Naties in rechte ter verantwoording te roepen waar deze 7000 moslimmannen onvoldoende hebben beschermd - het gaat steeds over immuniteiten.
Auteur(s)Y. Buruma , C.E. Drion
Pagina1499-1501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelDe Vereniging Martijn mag toch bestaan - Over de scheiding van recht en moraal
CiteertitelNJB 2013, 1389
SamenvattingEnigszins gechargeerd kan worden gesteld dat de redenering op grond waarvan de rechtbank de Vereniging Martijn verbood vooral door morele gronden is ingegeven, terwijl het hof in de beslissing waarmee zij dit verbod ongedaan maakt vooral rechtsstatelijke argumenten de doorslag laat geven en het recht strikt scheidt van de moraal. Daarmee vormt het juridisch geschil inzake de Vereniging Martijn tevens een illustratie van een klassiek rechtstheoretisch vraagstuk, namelijk de vraag of recht en moraal al die niet behoren te worden gescheiden.
Auteur(s)G. Molier
Pagina1502-1509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelHet relativiteitsvereiste en de vergoeding van vermogensschade bij overheidsaansprakelijkheid - Kritiek en voorstel voor alternatief
CiteertitelNJB 2013, 1390
SamenvattingDe arresten Duwbak Linda en Iraanse vluchtelinge geven blijk van een activistische toepassing van het relativiteitsvereiste als instrument om de omvang van de overheidsaansprakelijkheid in toom te houden. Het grootse bezwaar tegen de doorslaggevende rol van het primaire doel van publiekrechtelijke regelingen die daaruit volgt, is dat het algemeen belang een prominente rol speelt bij de doelstelling van alle publiekrechtelijke regelingen.
Auteur(s)L. di Bella
Pagina1510-1515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelDe strafbaarstelling van illegaliteit - Met een kanon op een mug schieten?
CiteertitelNJB 2013, 1391
SamenvattingWordt met de strafbaarstelling van illegaal verblijf met een kanon op een mug geschoten?
Auteur(s)S. Wahedi
Pagina1516-1520
LinkVolledige tekst (library.uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelMaatregel van SGP niet logisch
CiteertitelNJB 2013, 1392
SamenvattingReactie op Kooijman NJB 2013/659
Auteur(s)K. Vreden
Pagina1521-1521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2013,
SamenvattingTerecht stelt Vreden, dat art. 10 van het Program van Beginselen zelf ook een besluit is, d.w.z. tot stand gekomen door instemming van de leden. Maar het gaat bij een besluit in juridische zin om het beoogde rechtsgevolg.
Auteur(s)R. Kooijman
Pagina1522-1522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-04-2013, 17299/12
CiteertitelNJB 2013, 1394
SamenvattingArt. 3 EVRM. Verbod van onmenselijke en vernederende behandeling. Uitlevering van terrorismeverdachte aan VS. Gevangenisomstandigheden in 'supermax prison' in VS. Mogelijk ongerechtvaardigd lange strafduur. Ernstige psychische kwalen bij verdachte. Schending.

(Aswat / Verenigd Koninkrijk)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Extradition) (Conditional) (United States of America)
Pagina1523-1524
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0416JUD001729912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-05-2013, 10/04818
CiteertitelNJB 2013, 1395
SamenvattingAlimentatie. HR: 1. Kinderalimentatie. 2. Gezag van gewijsde.
Samenvatting (Bron)Echtscheiding. Hoogte kinderalimentatie, feitelijk oordeel. Partneralimentatie: grievend gedrag alimentatiegerechtigde? Verwerping prealabel verweer, belang bij cassatieberoep, gezag van gewijsde? HR 25 mei 2007, LJN BA0902, NJ 2007/518.
Pagina1524-1525
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA0356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-05-2013, 12/00480
CiteertitelNJB 2013, 1396
SamenvattingNalatenschap. Begunstiging bij sommenverzekering. Twee schuldeisers van een nalatenschap vorderen dat een uitkering uit sommenverzekering wordt aangemerkt als een begunstiging waarvan de waarde moet worden vergoed aan de nalatenschap.
Samenvatting (Bron)Taak executeur nalatenschap, art. 4:144 lid 1 BW. Voldoening schulden nalatenschap uit legaat, vermindering legaten, art. 4:120 BW; begunstiging door uitkering sommenverzekeraar, art. 4:126 lid 1 en 2, aanhef en onder b BW. Wijziging hoedanigheid executeur in vereffenaar na beneficiaire aanvaarding, art. 4:195 en 4:149 lid 1 aanhef en onder d BW. Taken vereffenaar, art. 4:211 BW. Aansprakelijkheid vereffenaar, art. 4:184 lid 2 aanhef en onder d BW.
Pagina1525-1526
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ3643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-05-2013, 12/02270
CiteertitelNJB 2013, 1397
SamenvattingOntkenning van het vaderschap. Belanghebbende. Een kind ontkent het vaderschap van de wettige vader en verzoekt de rechtbank de ontkenning van het vaderschap gegrond te verklaren.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap (art. 1:200 BW) en tot vaststelling vaderschap van een ander (art. 1:207 BW). Kring van belanghebbenden en recht van hoger beroep van broer of zuster; art. 358, 798 en 806 Rv. Procesreglement overige (Boek 1) zaken (Stcrt 2005, 52 en Stcrt 2013, 7448). Geen uitzondering op grond van nauwe familierechtelijke band of mogelijke herverdeling nalatenschap. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
Pagina1526-1527
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ3641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-05-2013, 12/02759
CiteertitelNJB 2013, 1398
SamenvattingKinderalimentatie. Wijziging. Echtscheidingsconvenant. Onderbouwing grief.
Samenvatting (Bron)Verzoek wijziging kinderalimentatie, art. 1:401 BW. Afwijzing op grond van bepaling in echtscheidingsconvenant; geen draagkrachtberekening overgelegd.
Pagina1527-1527
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ1466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-05-2013, 12/04705
CiteertitelNJB 2013, 1399
SamenvattingFaillissement. Getuigen. De rechter-commissaris in faillissementszaken beslist om getuigen te horen. In hoger beroep overweegt de rechtbank dat zij deze beslissing slechts marginaal kan toetsen.
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Verzoek tot vernietiging beschikking rechter-commissaris tot horen van getuigen, art. 66 lid 1 Fw. Toetsing beschikking in hoger beroep, art. 67 Fw. Ruime bevoegdheid rechter-commissaris.
Pagina1527-1528
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ3645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-05-2013, 12/01075
CiteertitelNJB 2013, 1400
SamenvattingHuur bedrijfsruimte. Onderhuur. Ongerechtvaardigde verrijking. Na beŽindiging van de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder, onderhandelt de hoofdverhuurder met de zittende onderhuurder over de totstandkoming van een huurovereenkomst. De onderhandelingen mislukken. De hoofdhuurder vordert een gebruiksvergoeding over de periode waarin de onderhuurder de bedrijfsruimte gedurende de onderhandelingen is blijven gebruiken.
Samenvatting (Bron)Huur bedrijfsruimte. BeŽindiging huur en onderhuur. Voortzetting gebruik bedrijfsruimte door onderhuurder gedurende onderhandelingen over nieuwe huurovereenkomst. Verschuldigdheid gebruiksvergoeding op de voet van art. 6:212 BW. Berekening schade eigenaar bedrijfsruimte naar objectieve maatstaven.
Pagina1528-1528
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ1782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-05-2013, 12/03191
CiteertitelNJB 2013, 1401
SamenvattingCassatie middel. De HR geeft een vooropstelling over de eisen waaraan cassatiemiddelen dienen te voldoen en oordeelt dat de aangevoerde middelen daar niet aan voldoen.
Samenvatting (Bron)Cassatie. Niet-ontvankelijkheid. Eisen waaraan cassatiemiddelen dienen te voldoen; art. 407 lid 2 Rv.
Pagina1528-1529
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA0828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 14-05-2013, 12/02168
CiteertitelNJB 2013, 1402
SamenvattingMedeplegen. In casu slagende bewijsklacht nu over de bewezen 'actieve betrokkenheid bij het uitvoeren' niet meer is vastgesteld dan dat de verdachte tijdens de overval met een van de betrokkenen heeft gebeld.
Samenvatting (Bron)Slagende bewijsklacht medeplegen.
Pagina1529-1529
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ9945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 14-05-2013, 12/01819
CiteertitelNJB 2013, 1403
SamenvattingGrooming. Te ruime toepassing art. 248a Sr ten opzichte van art. 23 Verdrag van Lanzerote?
Samenvatting (Bron)Grooming. 1. Verhouding art. 248e Sr en art. 23 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Verdrag van Lanzarote). 2. Kwalificatieklacht. Ad 1. De klacht die kennelijk berust op de opvatting dat de rechter zou moeten en mogen toetsen in hoeverre art. 248e Sr overeenkomt met art. 23 van het Verdrag van Lanzarote kan niet tot cassatie leiden, nu dat uitgangspunt onjuist is omdat bedoeld verdragsvoorschrift zich tot de wetgever richt en niet tot de rechter. Opmerking verdient dat bedoeld verdragsartikel slechts minimumvoorschriften beoogd te geven. Ad 2. De klacht dat het bewezenverklaarde kan worden gekwalificeerd als het ondernemen van enige handeling gericht op het verwezenlijken van een ontmoeting zoals bedoeld in art. 248e Sr faalt, nu s Hofs oordeel dat dit het geval is juist is.
Pagina1529-1530
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ9941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 14-05-2013, 11/04560 J
CiteertitelNJB 2013, 1404
SamenvattingEisen aan bewezenverklaring: niet aannemelijk of niet geloofwaardig bevonden feiten of omstandigheden dan wel verklaringen mogen niet bij de bewijsmiddelen worden opgenomen (vgl. HR 20 maart 2012, LJN BV3442, NJ 2012/204).
Samenvatting (Bron)Jeugdzaak. 1.Redengevend bewijsmiddel. 2. Verzuim te beslissen op de vordering b.p. Ad 1. HR herhaalt LJN BV3442. Het middel klaagt terecht dat de door het Hof als ongeloofwaardig bestempelde verklaring onder de bewijsmiddelen is opgenomen. Dit behoeft in dit geval evenwel niet tot vernietiging van de bestreden uitspraak te leiden omdat de misslag - gelet op de bewijsvoering als geheel - niet aan een behoorlijke motivering van de bewezenverklaring in de weg staat. Ad 2. Nu uit dat de aan de HR toegezonden stukken blijkt dat de vordering van de b.p. niet is ingesteld op de in art. 51g Sv voorziene wijze, ziet de HR geen aanleiding de uitspraak ambtshalve te vernietigen.
Pagina1530-1530
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ9936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 14-05-2013, 12/00755
CiteertitelNJB 2013, 1405
SamenvattingVerbod vooringenomenheid rechter art. 271 lid 2 Sv: ook het openbaar ministerie kan als procespartij aanspraak erop maken dat de rechter ter terechtzitting niet blijk geeft van enige overtuiging omtrent schuld of onschuld van de verdachte.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Het middel klaagt terecht niet over het afwijzen van het door de AG gedane wrakingsverzoek. De klacht over schending van art. 271.2 Sv faalt op de gronden vermeld in de conclusie AG onder 3.9.2.
Pagina1530-1532
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ8902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 27-03-2013, 201207066/1/R2
CiteertitelNJB 2013, 1406
Samenvatting1. Art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening biedt de grondslag voor een gebruiksregel met een voorwaardelijke verplichting dat gronden met een natuurbestemming binnen twee jaar na het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen van een woongebouw dienen te zijn ingericht en ingericht te blijven overeenkomstig een opgesteld inrichtings- en beheerplan. 2. Opdracht tot verwerking vernietigde en zelf voorziend aangepaste planregels in elektronisch vastgesteld plan op www.ruimtelijkeplannen.nl
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Landgoed Laag Erf" vastgesteld.
Pagina1532-1533
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ7514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 24-05-2013, 201109839/1/V2
CiteertitelNJB 2013, 1407
SamenvattingDe staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mocht een asielvergunning weigeren aan een vreemdeling, omdat hij zijn bekering tot het christendom niet geloofwaardig vond. De Afdeling ziet geen aanleiding voor het stellen van prejudiciŽle vragen aan het Hof van Justitie.
Samenvatting (Bron)De staatssecretaris mocht een asielvergunning weigeren aan een vreemdeling, omdat hij zijn bekering tot het christendom niet geloofwaardig vond.
Pagina1533-1534
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA0955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-05-2013, 11/7089 ZW
CiteertitelNJB 2013, 1408
SamenvattingHet onderzoek ter zitting is gesloten op 30 augustus 2011. Door in de aangevallen uitspraak te overwegen dat de door appellant bij brief van 5 september 2011 overlegde stukken geen aanleiding geven tot een ander oordeel over het verzekeringsgeneeskundig onderzoek, heeft de rechtbank gehandeld in strijd met artikel 8:69 van de Awb.
Samenvatting (Bron)BeŽindiging ZW-uitkering. 1) Door in de aangevallen uitspraak, nadat het onderzoek ter zitting was gesloten, te overwegen dat de door appellant naderhand overgelegde stukken geen aanleiding geven tot een ander oordeel, heeft de rechtbank gehandeld in strijd met artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht. 2) Voldoende medische grondslag. Het opstellen van een FML is bij een beoordeling in het kader van de ZW niet nodig.
Pagina1534-1535
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:CA0752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18-04-2013, AWB 11/36
CiteertitelNJB 2013, 1409
SamenvattingVervoer van dieren die niet geschikt zijn voor transport. Last onder dwangsom en invordering van verbeurde dwangsom. Overtreder niet tijdig op de hoogte gebracht van de controlebevindingen en daardoor beperkt in de mogelijkheden van verdediging.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom en invorderingsbeschikking. Artikel 9 Verordening 1/2005
Pagina1535-1536
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:CA0592
Artikel aanvragenVia Praktizijn