Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-06-2013
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn - Toetsversie Omgevingswet (2). Besluitbevoegdheid en meebeslissende bestuursorganen: van verklaring van geen bedenkingen naar advies met instemming.
CiteertitelTBR 2013/76, p. 514-515
SamenvattingDe hoofdregel in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om op een aanvraag om omgevingsvergunning te beslissen. Die hoofdregel is te vinden in het eerste lid van art. 2.4 van de Wabo.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina514-515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRepresentatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden van een bestemmingsplan (deel 2)
CiteertitelTBR 2013/77, p. 516-525
SamenvattingEen analyse van (recente) jurisprudentie en rechtsvragen die zijn blijven bestaan.
Auteur(s)S.M. van Velsen
Pagina516-525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet plattelandswoningen
CiteertitelTBR 2013/78, p. 526-533
SamenvattingRuikt u dat ook? Eh, natuurlijk, maar ja...
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Pagina526-533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRuim baan voor tijdelijke functies bij transformatie van gebouwen
CiteertitelTBR 2013/79, p. 534-539
SamenvattingOp 28 maart 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (hierna: 'Chw') en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Chw en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het Omgevingsrecht.
Auteur(s)E.A. Minderhoud
Pagina534-539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
CiteertitelTBR 2013/80, p. 540-547
SamenvattingBinnen het planschaderecht is op dit moment geen onderwerp zo actueel als het 'normaal maatschappelijk risico'. Hoewel dit zijn grondslag vindt in de al sinds 1 juli 2008 geldende Wet ruimtelijke ordening (Wro), heeft het lang geduurd voor de discussie over de invulling daarvan in de praktijk werkelijk op gang kwam.
Auteur(s)J.H.J. van Erk , C.M.L. van der Lee
Pagina540-547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe verhouding onderaannemer-hoofdaannemer-opdrachtgever (deel 2)
CiteertitelTBR 2013/81, p. 548-563
SamenvattingEen jurisprudentie onderzoek
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina548-563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 01-05-2013, 201209657/1/R3
CiteertitelTBR 2013/82, p. 564-566
SamenvattingFinanciële uitvoerbaarheid bestemmingsplan. Eigendomsverhoudingen hebben geen doorslaggevende betekenis in het kader van uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2012 heeft het college het verzoek van [appellant] om het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid" te wijzigen voor het perceel [locatie] in Breda (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina564-566
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ9051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 01-05-2013, 201209657/1/R3
CiteertitelTBR 2013/83, p. 566-569
SamenvattingWeigering B en W wijzigingsplan vast te stellen. Wijzigingsplan maakt deel uit van bestemmingsplan ('moederplan') waar op het gebaseerd is. Onderdelen uit het 'moederplan' vernietigd door ABRvS. Vernietiging raakt ook de wijzigingsbevoegdheid uit 'moederplan'. Reeds om die reden kan geen wijzigingsplan worden vastgesteld. Voor het perceel van appellant is als gevolg van de vernietiging het oude bestemmingsplan en het daarop gebaseerde wijzigingsplan weer gaan gelden. De door appellant gevraagde wijziging is in strijd met dit oude bestemmingsplan. Weigeringsbesluit B en W niet in strijd met het recht. Geen aanleiding voor proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2012 heeft het college het verzoek van [appellant] om het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid" te wijzigen voor het perceel [locatie] in Breda (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina566-569
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ9051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 01-05-2013, 201209707/1/A1
CiteertitelTBR 2013/84, p. 569-571
SamenvattingHoger beroep. Weigering ontheffing voor het realiseren van studentenkamers in deel van kantoorpand. Alleenstaande studenten hebben niet de intentie om bestendig en voor onbepaalde tijd een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan. Geen sprake van huisvesting van één huishouden en daarmee niet van een woning in de zin van de planvoorschriften. Geen schending van gelijkheidsbeginsel. Geen aanleiding voor proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2011 heeft het college geweigerd aan [appellante] ontheffing te verlenen voor het realiseren van (studenten)kamers in een gedeelte van een kantoorpand, gelegen op het perceel [locatie] te Maastricht.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina569-571
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ9077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 08-05-2013, 201209030/1/A1
CiteertitelTBR 2013/85, p. 571-574
SamenvattingHoger beroep. Ontheffing en reguliere bouwvergunning voor vleeskuikenstal. Geen aanleiding voor oordeel dat toepassing van binnenplanse ontheffingsmogelijkheid in dit geval leidt tot een bestemmingswijziging als gevolg waarvan betrokken planvoorschriften buiten toepassing dienen te worden gelaten. Geen aanleiding voor proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2011 heeft het college aan [vergunninghouder] ontheffing en reguliere bouwvergunning verleend voor het bouwen van een vleeskuikenstal aan de [locatie] te Markelo (hierna: het perceel).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina571-574
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ9739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 06-03-2013, 201113007/1/A4
CiteertitelTBR 2013/86, p. 574-579
SamenvattingOnderscheid project en andere handelingen. Effectiviteit vergunningsvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2011 heeft het college aan de gemeente Katwijk vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de tijdelijke openstelling van een gedeelte van de Cantineweg in Katwijk als ontsluitingsweg.
Pagina574-579
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ3382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 06-03-2013, 201108498/1/R4
CiteertitelTBR 2013/87, p. 579-584
SamenvattingOnderbouwing Plan M.E.R./passende beoordeling. Uitvoerbaarheid beheersmaatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Cantineweg" vastgesteld.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina579-584
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ3384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 11-05-2013, C-258/11
CiteertitelTBR 2013/88, p. 584-591
SamenvattingAantasting van de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied. Eisen aan passende beoordeling. Vereiste mate van zekerheid. Prioritair type habitat. Voorzorgbeginsel.
(Sweetman)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 april 2013. # Peter Sweetman en anderen tegen An Bord Pleanala. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Supreme Court - Ierland. # Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6 - Instandhouding van natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Beoordeling van gevolgen van plan of project voor beschermd gebied - Criteria voor beoordeling van waarschijnlijkheid dat dergelijk plan of project natuurlijke kenmerken van betrokken gebied aantast - Gebied ,Lough Corrib' - Project ,aanleg buitenste rondweg N6 Galway City'. # Zaak C-258/11.
AnnotatorG.C.W. van der Feltz
Pagina584-591
UitspraakECLI:EU:C:2013:220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 18-08-2011, No. 32.640
CiteertitelTBR 2013/89, p. 591-602
SamenvattingKostenverhoging als gevolg van gestegen staalprijzen. Aanpassing van de overeenkomst, ook in geval van dalende staalprijzen?
AnnotatorJ.M. van Dunné
Pagina591-602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 14-03-2013, No. 71.733
CiteertitelTBR 2013/90, p. 602-613
SamenvattingBeëindiging in onvoltooide staat, exclusieve afrekeningsmethodiek? Bestaande en toekomstige aanspraken opdrachtgeefster.
AnnotatorP. Vermeij
Pagina602-613
Artikel aanvragenVia Praktizijn