Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-05-2013
Aflevering 5
RubriekKort & bondig
TitelMag een pachter het melkquotum verkopen?
CiteertitelAgr.r 2013, p. 159
SamenvattingZoals het er nu naar uit lijkt te zien, zal het melkquotum in 2015 worden afgeschaft. Of er een regeling voor in de plaats zal komen en welke dat dan zal zijn, is nog niet duidelijk. De waarde van het melkquotum is de afgelopen jaar in het licht van de voorgenomen afschaffing van het quoteringsstelsel, fors gedaald. Als een producent de waarde nog te gelde wil maken, zal er snel verkocht moeten worden. In de praktijk is de vraag aan de orde of het een pachter toegestaan is om zonder medewerking van de verpachter het quotum te verkopen en zo ja, de volledige opbrengst te behouden.
Auteur(s)E.H.M. Harbers
Pagina159-160
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelActiviteitenbesluit milieubeheer, algemene regels voor de veehouderij
CiteertitelAgr.r 2013, p. 161
SamenvattingHet Activiteitenbesluit (voluit: Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) geeft algemene milieuregels voor inrichtingen. De grondslag voor het Activiteitenbesluit is te vinden in de Wet Milieubeheer (hierna: Wm). Op grond van deze wet moeten inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, voldoen aan algemene regels die voorschriften bevatten met betrekking tot het milieu. Het uitgangspunt is dat de algemene regels voor alle inrichtingen gelden, tenzij een deel daarvan is uitgezonderd. Voor de uitzonderingen is een omgevingsvergunning milieu vereist.
Auteur(s)G.A.M. Jongbloed
Pagina161-164
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelSpelregels voor samenwerking en concurrentie
CiteertitelAgr.r 2013, p. 165
SamenvattingSamenwerking en concurrentie zijn twee onderwerpen die veelvuldig worden besproken door producenten in de land- een tuinbouwsector. De discussies gaan veelal over de lage prijzen die producenten ontvangen voor hun producten en de inkoopmacht aan de zijde van de afnemers. Kern van deze discussies komt neer op de vraag wanneer ondernemingen mogen samenwerken. In dit artikel worden de spelregels voor samenwerking en concurrentie in de land- en tuinbouwsector uiteengezet.
Auteur(s)M.J. Plomp
Pagina165-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 19-12-2012, GP 11/701
CiteertitelAgr.r 2013/5720
SamenvattingPachtovereenkomst voor de duur van één jaar.
(Bergmans / MVJ)
Pagina172-175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-04-2013, 200.121.481
CiteertitelAgr.r 2013/5721
SamenvattingVoortgezet gebruik. Geliberaliseerde pacht.
Samenvatting (Bron)3:33, 3:35, 7:311 en 7:397 BW. Kort geding in pachtzaak. Mondelinge bereidheid van verpachter om de gronden nogmaals één jaar aan pachter te verpachten, mocht pachter in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet opvatten als een aanbod tot het aangaan van (wederom) een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van een jaar. Overweging ten overvloede: beroep van pachter op pachtbescherming naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina175-177
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ8802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 19-12-2012, 201112785/1/R4
CiteertitelAgr.r 2013/5722
SamenvattingMER-beoordeling. Drempelwaarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2011 heeft het college het wijzigingsplan  "Wijziging bestemming i.v.m. verplaatsing agrarisch bedrijf [locatie A] naar Dwêrsfeart in Gorredijk" vastgesteld.
AnnotatorF.H. Damen
Pagina177-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY6741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 13-03-2013, 201201924/1/R3
CiteertitelAgr.r 2013/5723
SamenvattingProvinciale ruimtelijke verordening. Reconstructieplan. Ontheffingsregeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2011, kenmerk C2019308, heeft het college van gedeputeerde staten (hierna: het college) geweigerd ontheffing te verlenen van het in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied voor een nieuw bouwblok voor een intensieve veehouderij aan de [locatie] in Sterksel.
Pagina180-183
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ4013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 13-03-2013, 201203440/1/R3
CiteertitelAgr.r 2013, p. 183
SamenvattingProvinciale ruimtelijke verordening. Reconstructieplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2011, kenmerk C2007788, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) geweigerd ontheffing te verlenen van het in artikel 9.4, eerst lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij voor een nieuw bouwblok voor een intensieve veehouderij aan de [locatie] in Leende.
Pagina183-187
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ4015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 13-03-2013, 201204099/1/R3
CiteertitelAgr.r 2013/5725
SamenvattingProvinciale ruimtelijke verordening. Reconstructieplan. Ontheffingsregeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2011 heeft het college van gedeputeerde staten (hierna: het college) geweigerd ontheffing te verlenen van het in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied voor een nieuw bouwblok voor een intensieve veehouderij aan de [locatie] in Gilze.
Pagina187-190
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ4016
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 13-03-2013, 2012020/1/R3
CiteertitelAgr.r 2013/5726
SamenvattingProvinciale ruimtelijke verordening. Reconstructieplan.
(Ontheffing Stevensbeek)
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina190-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn