Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 16-12-2004
Aflevering 16
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2004, C-127/02
CiteertitelJB, 2004/384
SamenvattingBeslissing op prejudiciŽle vraag. Voorzorgbeginsel. Onderzoeksplicht. Rechtstreekse werking. Beoordelingsmarge.

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels,
tegen,
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
in aanwezigheid van: CoŲperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 7 september 2004. # Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels tegen Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna - Begrippen 'plan' of 'project' - Beoordeling van gevolgen van bepaalde plannen of projecten voor beschermd gebied. # Zaak C-127/02.
Annotator von Bahr , M.G.W.M. Peeters , Puissochet , Timmermans
Pagina1652-1665
UitspraakECLI:EU:C:2004:482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-10-2004, C03/118HR
CiteertitelJB, 2004/385
SamenvattingVerordening, bevel tot intrekking (van vaststelling). Buiten toepassing laten, van wetgeving. Taak rechter. Wetgeving, in materiŽle zin.
Samenvatting (Bron)1 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/118HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: STICHTING DE FAUNABESCHERMING, gevestigd te Amstelveen, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n PROVINCIE FRYSL¬N, gevestigd te Leeuwarden, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. G. Snijders. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Annotator Beukenhorst , van Buchem-Spapens , Fleers , Herrman , Kop
Pagina1665-1678
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO8913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, 37631
CiteertitelJB, 2004/386
SamenvattingLegesverordening, onverbindend.
Samenvatting (Bron)Legesverordening onverbindend? Strijd met enig algemeen rechtsbeginsel?
Annotator van Amersfoort , van Maanen , van Oven , Pos
Pagina1679-1681
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 15-10-2004, C03/144HR
CiteertitelJB, 2004/387
SamenvattingOnrechtmatige wetgeving. Nadeelcompensatie.
Samenvatting (Bron)15 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/144HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DIERVERLOSKUNDIGEN DIERENARTSASSISTENTEN EN CASTREURS (voorheen de Nederlandse vereniging voor dierverloskundigen en castreurs), gevestigd te Leiden, 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], 3. [Eiser 3], wonende te [woonplaats], 4. [Eiser 4], wonende te [woonplaats], 5. [Eiser 5], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. K.J. Nijman, t e g e n DE STAAT DER NEDERLANDEN, (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Annotator Aaftink , Bakels , Herrman , Kop , G.E. van Maanen , van Oven
Pagina1681-1693
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP1668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200400844/1
CiteertitelJB 2004/388
SamenvattingHabitatrichtlijn. Beginsel van de gemeenschapstrouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2003, kenmerk CE241, heeft verweerder, op verzoek van [vergunninghouder] de aan hen bij besluit van 10 april 2001, kenmerk CE241 (10268 WO) verleende vergunning als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Grondwaterwet gewijzigd. Dit besluit is op 18 december 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Mouton , M.G.W.M. Peeters , Wiebenga , van Wijmen
Pagina1693-1696
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200402277/1
CiteertitelJB, 2004/389
SamenvattingSubsidie. Rechtsgevolgen, in stand laten.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 juli 2002 heeft de teammanager van LASER namens het bestuur van de stichting "Stichting Fonds Mond- en Klauwzeer" (hierna: het bestuur) aan appellant medegedeeld dat zijn aanvraag om subsidie op grond van de regeling Fonds MKZ is afgewezen.
AnnotatorA.J. Bok , van Kreveld , Zwart
Pagina1696-1699
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200400672/1
CiteertitelJB, 2004/390
SamenvattingAlgemeen verbindend verklaren CAO.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2003 heeft appellant de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten (hierna: CAO) algemeen verbindend verklaard.
Annotator van Kreveld , Mouton
Pagina1700-1701
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200401940/1
CiteertitelJB, 2004/391
SamenvattingVaststelling Regeling tarieven luchtvaart. Besluit, algemeen verbindend voorschrift. Besluit, van algemene strekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2001 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) de "Regeling tarieven luchtvaart 2002" Stcrt. 2001, nr. 240 (hierna: de Regeling tarieven) vastgesteld.
Annotator Claessens , Polak , Troostwijk
Pagina1701-1703
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200402666/1
CiteertitelJB, 2004/392
SamenvattingBesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 oktober 2001 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de Minister) in het kader van de vaststelling van de classificatie van gebouwen en normatieve vierkante meters aan appellante medegedeeld wat de classificatie van haar gebouwenbestand is.
Annotator van Altena , van Dijk
Pagina1703-1705
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200401952/1
CiteertitelJB, 2004/393
SamenvattingBedenkingen. Gedachtewisseling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004, kenmerk Mv 2003-07, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Club CŤrcle Hippique een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een trainingscentrum voor sportpaarden en een paardenpension op het perceel Middenweg 147b te Wijdemeren, kadastraal bekend gemeente Nederhorst den Berg, sectie C, nummers 2953 en 2739. Dit besluit is op 23 januari 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Brink , Hennekens , Wortmann
Pagina1705-1708
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200404192/1
CiteertitelJB, 2004/394
SamenvattingFacturen BSE-testen. Besluit, rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 27 maart 2002 en 28 mei 2002 heeft appellante bezwaar gemaakt tegen de facturen van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (hierna: de RVV) van 22 februari 2002, 8 maart 2002 en 19 april 2002, waarbij aan appellante kosten in rekening zijn gebracht voor de door de RVV in de periode mei tot en met december 2001 uitgevoerde BSE-testen bij de op het bedrijf van appellante aanwezige runderen ouder dan 30 maanden.
Annotator van Dijk , van Ettekoven , van Kreveld , F.A.M. Stroink
Pagina1708-1710
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2004, 200407395/1
CiteertitelJB, 2004/395
SamenvattingVergunning voor vissen van kokkels. Schorsende werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004, kenmerk DRZ/04/2823/ME/SM, heeft verweerder aan verzoekster ten behoeve van de bij haar aangesloten visserijbedrijven een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het mechanisch vissen van kokkels in het staatsnatuurmonument De Waddenzee.
Annotator Dolman , M.G.W.M. Peeters
Pagina1710-1713
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200405766/2
CiteertitelJB, 2004/396
SamenvattingRevisievergunning. Beginsel van de gemeenschapstrouw. CoŲrdinatieregeling Wm-Ww.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004, kenmerk 2003/12302, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan verzoekster sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor inrichting voor de op- en overslag en de bewerking van afvalstoffen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 juli 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Drupsteen , M.G.W.M. Peeters
Pagina1713-1716
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-10-2004, 200405946/1 en 200405946/2
CiteertitelJB, 2004/397
SamenvattingGeding, omvang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo (hierna: het college) [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Annotator Loeb , F.A.M. Stroink
Pagina1716-1718
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-09-2004, 03/1452 NABW
CiteertitelJB, 2004/398`
SamenvattingAanvraag uitkering. Buiten behandeling laten.
Samenvatting (Bron)Nu de hersteltermijn niet was afgewacht, was gedaagde niet bevoegd te besluiten dat de aanvraag van betrokkene niet te behandelen.
Annotator van der Ham , Kooijman , van Sloten
Pagina1718-1720
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR2853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-10-2004, 01/4210 ALGEM + 04/655 CSV + 04/4737 ALGEM
CiteertitelJB, 2004/399
SamenvattingTermijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Termijnoverschrijding nu pas bij aanvullend beroepschrift is gesteld dat het hoger beroep zich mede richt tegen uitspraak inzake gedaagde 2.
Annotator Cusell , van der Net , van Wechem
Pagina1720-1723
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR3821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-10-2004, 02/3375 WAO
CiteertitelJB, 2004/400
SamenvattingMedische besluitenregeling. Professioneel rechtshulpverlener. Tuchtrecht.
Samenvatting (Bron)Onjuiste toepassing artikel 8:32 Awb inzake beschikbaar stellen medische gegevens aan gemachtigde van appellante. Terugwijzing naar Rechtbank.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg , Stam
Pagina1723-1727
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR4349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-10-2004, 02/841 NABW + 02/1007 NABW
CiteertitelJB, 2004/401
SamenvattingGetuige, minderjarig kind.
Samenvatting (Bron)Gezamenlijke huishouding; afzien van horen minderjarige zoon als getuige.
Annotator de Mooij , Roelofs
Pagina1727-1730
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR4539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 30-09-2004, 03 / 1050 NABW AT1 A
CiteertitelJB, 2004/402
SamenvattingProceskostenvergoeding. Heroverweging. Herroeping.

G.W. te Hengelo,eiser,
en,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, verweerder.
Samenvatting (Bron)Vverweerder heeft besloten de uitkering van eiser met ingang van 1 februari 2003 in te trekken omdat eisers vermogen op dat moment 54.979,19 betrof en derhalve meer bedroeg dan het maximaal vrij te laten vermogen voor een alleenstaande
Pagina1730-1732
UitspraakECLI:NL:RBALM:2004:AR3126
Artikel aanvragenVia Praktizijn