Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 30-01-2013
Aflevering 1
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad, 21-12-2012, 11/03696
Citeertitel«JIN» 2013/1
SamenvattingOntslag op staande voet, Herhaaldelijke schending controle voorschriften, Vixia/Gerrits-leer, Deskundigenoordeel art. 7:629a BW
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet, loondoorbetaling, verklaring als bedoeld in art. 7:629a lid 1 BW. Novum in cassatie. Gedeeltelijk art. 81 lid 1 RO.
AnnotatorP. Kruit
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY1209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelKantongerecht Rotterdam, 11-12-2012, onbekend
Citeertitel«JIN» 2013/2
SamenvattingZeearbeidsovereenkomst, Schriftelijkheid, Maritiem Arbeidsverdrag 2006, Uitzending, Inlening, Ontbindingsverzoek
AnnotatorV.G.G. Bergwerf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelKantongerecht Rotterdam, 21-12-2012, 13915112 VZ VERZ 12-8983
Citeertitel«JIN» 2013/3
SamenvattingPayrolling, Werkgeverschap, Materieel werkgeverschap, Formeel werkgeverschap, Afspiegeling, Reflexwerking Beleidsregels Ontslagtaak UWV, Ontbinding
AnnotatorJ.P.H. Zwemmer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad, 07-12-2012, 12/00522
Citeertitel«JIN» 2013/
SamenvattingVerdeling na echtscheiding, Verknochtheid uitgekeerd geldbedrag, Schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Verdeling algehele gemeenschap van goederen na echtscheiding; verknochtheid. Door man ontvangen schadevergoeding verknocht? Criteria verknochtheid, art. 1:94 lid 3 BW (vgl. HR 15 februari 2008, LJN BC0377, NJ 2008/275).
AnnotatorS. van der Linden-Kaajan
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY0957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-08-2012, 200.095.055/01
Citeertitel«JIN» 2013/5
SamenvattingHuwelijksvermogensrecht, Periodiek verrekenbeding, Verrekening ondernemingswinsten, Redelijkheid en billijkheid
Samenvatting (Bron)Zijn partijen in hun huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding overeengekomen dat (mede) ondernemingswinsten als bedoeld in artikel 1:141 lid 4 BW omvat?; verrekening van ondernemingswinsten als hiervoor bedoeld op grond van de redelijkheid en billijkheid; tussenbeschikking.
AnnotatorA.E. van Solinge
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BY1478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-11-2012, 200.100.968/01
Citeertitel«JIN» 2013/6
SamenvattingBenadeling huwelijksgoederengemeenschap, Voorhuwelijkse schulden, Verhaal, Aansprakelijkheid, Verjaring
Samenvatting (Bron)Benadeling van de huwelijksgoederengemeenschap.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BY4163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-10-2012, 200.107.637/01 OK
Citeertitel«JIN» 2013/7
SamenvattingOnjuiste dagvaarding aandeelhouders, Omzetting NV in BV
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer 9 oktober 2012; GLANERBROOK B.V. / ALLE VOORMALIGE ONBEKENDE HOUDERS VAN AANDELEN AAN TOONDER IN HET KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP N.V. KUNSTIJSBAAN GELEEN
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BY5613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-11-2012, 200.111.658/01 OK
Citeertitel«JIN» 2013/8
SamenvattingEnquêteprocedure, Impasse in bestuur, Wantrouwen tussen aandeelhouders, Besluitvorming, Gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid, Onmiddellijke voorziening, Schorsing commissaris, Benoeming commissaris
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer 16 november 2012; JAVA MANAGEMENT B.V / .SMALL SOCIETY B.V. c.s.
AnnotatorG.C. Vergouwen
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BY5630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 27-11-2012, 200.052.133
Citeertitel«JIN» 2013/9
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Betalingsonwil, Beklamel-norm
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Betalingsonwil.
AnnotatorF.M. van Peski , P.J. Peters
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BY5416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Assen, 13-11-2012, 341479 / CV EXPL 12-1572
Citeertitel«JIN» 2013/10
SamenvattingPersonenvennootschappen, Vennootschap onder firma, Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten
Samenvatting (Bron)Art. 18 Wetboek van Koophandel. Hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten van een vennootschap onder firma voor schulden van de vennootschap. De vof is inmiddels ontbonden. Interne afspraken met vrijwaring van één van de vennoten over de afwikkeling van de vof staan aan de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens een schuldeiser van de vof niet in de weg.
AnnotatorM.C. van Rijswijk
UitspraakECLI:NL:RBASS:2012:BY5488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 06-12-2012, 11/02193
Citeertitel«JIN» 2013/11
SamenvattingBestanddeelvorming bij tijdelijke hulpconstructies
Samenvatting (Bron)Goederenrecht. Horizontale natrekking. Kwalificering zaak als bestanddeel van hoofdzaak, art. 3:4 lid 1 BW. Tijdelijke hulpconstructie? Verkeersopvattingen en omstandigheden van het geval.
AnnotatorP.H. Bossema-de Greef
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 07-12-2012, 11/03520
Citeertitel«JIN» 2013/12
SamenvattingInternationaal privaatrecht, Intellectuele-eigendomsrecht, Auteursrecht, Erfolgsort, Rechtsmacht
Samenvatting (Bron)Kort geding. Inbreuk op (gemeenschaps)merkrecht en auteursrecht. plaats waar inbreukmakend handelen zich voordoet. Bevoegdheid kort gedingrechter, plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan, plaats waar schade is ingetreden (Erfolgsort), art. 5 lid 3 EEX-Verordening. Oordeel kort gedingrechter steunt op door bodemrechter vastgestelde feiten. Toewijzing inbreukvordering, aannemelijkheid dreiging van inbreuk.
AnnotatorJ.L. Naves
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX9018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02926
Citeertitel«JIN» 2013/13
SamenvattingNiet-ontvankelijkheid cassatieberoep, Arrest bij verstek gewezen
Samenvatting (Bron)Cassatieberoep tegen in hoger beroep bij verstek gewezen arrest, art. 401b Rv. Niet-ontvankelijkheid.
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY1884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 18-12-2012, 11/02291
Citeertitel«JIN» 2013/14
SamenvattingMaatstaf afwijzing getuigenverzoek
Samenvatting (Bron)Afwijzing getuigenverzoek. Maatstaf. Tegen de achtergrond van de in het arrest weergegeven totstandkomingsgeschiedenis van art. 287 Sv en de in de artt. 288a en 289 Sv vervatte regeling m.b.t. de gang van zaken bij het verhoor van getuigen ttz. moet worden aangenomen dat de in art. 287.1 Sv bedoelde vaststelling door de voorzitter welke - al dan niet ex art. 260.4 Sv door de verdachte meegebrachte - personen als getuigen ttz. zijn verschenen, plaatsvindt onmiddellijk nadat de zaak door het OM is voorgedragen en dat art. 287.2 Sv betrekking heeft op die getuigen. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat het Hof heeft vastgesteld dat de getuige X later en onaangekondigd ttz. is verschenen, alsmede dat blijkens het p-v van de tz. in h.b. bij de aanvang van de behandeling van de zaak door de voorzitter is vastgesteld welke personen ttz. waren verschenen en dat door verdachtes raadsman toen niet is medegedeeld dat hij ex art. 260.4 Sv een getuige had meegebracht die hij ex art. 287.2 Sv ttz. wenste te doen horen, geeft s Hofs oordeel dat X niet kan worden aangemerkt als een meegebrachte getuige - hetgeen verstaan moet worden als een getuige ex art. 287.2 Sv - niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Door het verzoek tot het horen van X af te wijzen op de grond dat het Hof dit niet noodzakelijk acht, heeft het Hof de juiste maatstaf aangelegd.
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY5303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 18-12-2012, 11/03403
Citeertitel«JIN» 2013/15
SamenvattingDoorzoeking woning met toestemming
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Doorzoeking woning met toestemming. Vormverzuim ex art. 359a Sv? Het Hof heeft vastgesteld dat met toestemming van verdachte zijn woning is betreden en doorzocht. Tijdens de doorzoeking werden in de woning aanwezige gegevensdragers in beslag genomen. Het Hof heeft geoordeeld dat aan de f&o die t.t.v. het binnentreden van de woning aan de opsporingsambtenaren bekend waren geen redelijk vermoeden van schuld kan worden ontleend. Dit brengt naar het oordeel van het Hof mee dat de opsporingsambtenaren verdachte niet om toestemming hadden mogen vragen om de woning binnen te treden en te doorzoeken zodat de doorzoeking en inbeslagneming onrechtmatig is. Dit oordeel is onjuist.
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY5315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 18-12-2012, 11/04687
Citeertitel«JIN» 2013/16
SamenvattingAfwijzing vordering TBS met dwangverpleging
Samenvatting (Bron)OM-cassatie en cassatie verdachte. HR t.a.v. middelen verdachte: art. 81 RO. HR t.a.v. middel A-G: Afwijzing vordering TBS met dwangverpleging. De HR herhaalt toepasselijke overweging uit HR LJN BC1311. Aangezien de door de deskundige bij verdachte geconstateerde hyperseksualiteit niet is omschreven in de DSM-IV-TR, wordt deze door het Hof op zichzelf dan ook niet als psychische stoornis aangemerkt, terwijl dat naar het oordeel van het Hof kennelijk slechts anders zou kunnen zijn indien de hyperseksualiteit vergezeld zou gaan van een wel in de DSM-IV-TR geclassificeerde stoornis. Het oordeel van het Hof dat aan verdachte niet de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege kan worden opgelegd, is derhalve in essentie gebaseerd op de opvatting dat slechts een stoornis die is omschreven in de DSM-IV-TR, kan worden aangemerkt als een psychische stoornis zoals bedoeld in art. 37a.1 Sr. Die opvatting is echter te beperkt en dus onjuist. Daarbij verdient nog opmerking dat de enkele omstandigheid dat een stoornis wel als zodanig wordt aangeduid in de DSM-IV-TR, evenmin betekent dat de rechter tot het oordeel dient te komen dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens i.d.z.v. art. 37a Sr.
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY5355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad, 12-10-2012, 11/04394
Citeertitel«JIN» 2013/17
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad, Door derde gemaakte kosten voor opslag verontreinigd bluswater, Vergoedingsplicht gemeente, Algemeen milieubelang, Gehoudenheid tot toepassen bestuursdwang op grond van art. 17.1 Wet milieubeheer, Beleidsvrijheid
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Vergoedingsplicht gemeente voor door derde gemaakte kosten voor opslag verontreinigd bluswater? Algemeen milieubelang. Gehoudenheid tot toepassen bestuursdwang op grond van art. 17.1 Wet milieubeheer? Beleidsvrijheid.
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW7505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State, 31-10-2012, 201108810/1/A3
Citeertitel«JIN» 2013/18
SamenvattingBestuursdwang, Spoedbestuursdwang, Kostenverhaal, Binnentreden woning, Machtiging tot binnentreden woning, Gebrekkige machtiging, Huisrecht, Recht op respect woning
Samenvatting (Bron)HANDHAVING. Bestuursdwang. In de gegeven omstandigheden was onmiddellijk optreden vereist. Gebreken die aan machtiging voor de binnentreding zouden kleven, zijn niet van dien aard dat gebruik van de bij die binnentreding verkregen informatie zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid moet worden gevergd, dat het college zijn besluit niet op die informatie mocht baseren. Nu bij de toepassing van bestuursdwang de binnentredende personen dienen te zijn voorzien van een machtiging, deze niet door het college was afgegeven en het huisrecht in het geding is, hadden de kosten niet op appellante mogen worden verhaald.
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY1691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State, 07-11-2012, 201205427/1/A3
Citeertitel«JIN» 2013/19
SamenvattingBesluit, Overeenkomst, Voornemen geen overeenkomst te sluiten, Publiekrechtelijke rechtshandeling, Privaatrechtelijke rechtshandeling
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 december 2010 heeft het college [appellant] op de hoogte gesteld van zijn voornemen geen overeenkomst met de provincie Gelderland te sluiten waarbij de gemeente Zutphen de eigendom van de Vordenseweg van de provincie overneemt.
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-10-2012, 11/550 WWB
Citeertitel«JIN» 2013/20
SamenvattingToepassingsvoorwaarden in stand laten rechtsgevolgen
Samenvatting (Bron)Handhaving afwijzing van het verzoek om kwijtschelding. De rechtbank heeft het besluit vernietigd en de rechtsgevolgen in stand gelaten. Voor het in stand laten van de rechtsgevolgen is niet vereist dat nog slechts één beslissing mogelijk is. In dit geval is bestreden besluit vernietigd omdat de motivering daarvan geen stand kon houden. Uit een oogpunt van proceseconomie kan het aangewezen zijn de rechtsgevolgen in stand te laten indien het bestuursorgaan vasthoudt aan zijn besluit, dat besluit alsnog voldoende motiveert en de andere partijen zich daarover in voldoende mate hebben kunnen uitlaten. De alsnog kenbaar gemaakte motivering kan de rechterlijke toets doorstaan.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BY0911
Artikel aanvragenVia Praktizijn