Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 03-04-2013
Aflevering 3
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad, 01-02-2013, 11/05047
Citeertitel«JIN» 2013/42
SamenvattingGekwalificeerde aansprakelijkheid, Ondergeschikten, Grove schuld, Concordantiebeginsel, Loodsenwet
Samenvatting (Bron)Arubaans recht. Zeerecht. Aansprakelijkheid van loodsen; vereiste van opzet of grove schuld. Art. 6:170 BWA. Art. 3 Nederlandse Loodsenwet. Concordantiebeginsel.
AnnotatorE.F.V. Boot , G.W. van der Voet
LinkVolledige tekst annotatie (Erasmus Universiteit Rotterdam)
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY1880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad, 08-02-2013, 11/04410
Citeertitel«JIN» 2013/43
SamenvattingInzagerecht, Wet bescherming persoonsgegevens, Interne notities, Reikwijdte art. 35 Wbp
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Verzoek om inzage van verwerkte persoonsgegevens op de voet van art. 35 Wet Bescherming Persoonsgegevens.
AnnotatorG. Leijten
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY4196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 14-12-2012, 329646 / HA RK 12-434
Citeertitel«JIN» 2013/44
SamenvattingAansprakelijkheid, Vrijwilliger, Uitoefening van beroep of bedrijf, Schending zorgplicht, Ontbreken veiligheidsmaatregelen, Eigen schuld
Samenvatting (Bron)Deelgeschil. Letselschade. Leider, als vrijwilliger werkzaam, van scoutingvereniging valt van kabelbaan op scoutingterrein. Rechtbank is bevoegd kennis te nemen van een vordering op grond van 7:658 lid 4 BW. Verzoek valt onder het toepassingsbereik van de Wet deelgeschilprocedure. De voor de beoordeling relevante toedracht van het ongeval kan zonder nadere bewijslevering worden vastgesteld. Artikel 7:658 lid 4 BW is niet van toepassing op de verhouding tussen de als vrijwilliger werkzame leider en de scoutingvereniging. De rechtbank toetst vervolgens aan de hand van de kelderluikcriteria of de vereniging op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk is en beslist dat scoutingvereniging aansprakelijk is.
AnnotatorP.L.M. Schneider
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BZ1412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-08-2012, 200.090.708/01
Citeertitel«JIN» 2013/45
SamenvattingSamenlevingsovereenkomst, Natuurlijke verbintenis, Erfrecht
Samenvatting (Bron)Schenking ter zake des doods; natuurlijke verbintenis; conversie; geldige samenlevingsovereenkomst, geldig testament?
AnnotatorK.A. Boshouwers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BZ0744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 04-12-2012, 200.071.152
Citeertitel«JIN» 2013/46
SamenvattingOvereenkomst verdeling woning, Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, Machtiging te gelde maken
Samenvatting (Bron)Eenvoudige gemeenschap. Woning. Artikel 3:174 BW. Toedeling. Ontslag hoofdelijkheid. Nakoming van de overeenkomst tot verdeling van de woning in strijd met de redelijkheid en billijheid nu ontslag uit de hoofdelijkheid niet mogelijk is.
AnnotatorG.H.J. Spée
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Oost-Nederland, 18-01-2013, C/08/134000 / KG ZA 12-269
Citeertitel«JIN» 2013/47
SamenvattingKort geding geldvordering, Spoedeisend belang, Restitutierisico, Proceskostenveroordeling in familiezaak
Samenvatting (Bron)Verstekzaak; veroordeling tot betaling geldsom ter zake afkoop partneralimentatie waaraan tussen partijen gesloten overeenkomst aan ten grondslag ligt, afwijzing vordering tot betaling fiscale schade.
AnnotatorA.H. van Haga
UitspraakECLI:NL:RBONE:2013:BY9677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-01-2013, HD 200.092.168 & HD 200.094.128
Citeertitel«JIN» 2013/48
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder (art. 6:162 BW) . . .
AnnotatorP. Haas
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Den Haag, 29-01-2013, 200.100.783/01
Citeertitel«JIN» 2013/49
SamenvattingPersonenvennootschappen, Vof, Aansprakelijkheid vennoot
Samenvatting (Bron)vennoot vof o.g.v. art. 18 WvK aangesproken tot nakoming gestelde kredietovereenkomst
AnnotatorG.T. Flapper , J. Stikkelbroeck
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2013:BZ2612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 16-01-2013, C/10/414419 / KG ZA 12-1006
Citeertitel«JIN» 2013/50
SamenvattingGedwongen aandelenoverdracht, Schorsing bestuurder
Samenvatting (Bron)Gedwongen aandelenoverdracht is niet toewijsbaar. Wel aanleiding om gedaagde als bestuurder tijdelijk te schorsen.
AnnotatorG.C. Vergouwen , I. Akdeniz
UitspraakECLI:NL:RBROT:2013:BZ0080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 01-02-2013, 11/05244
Citeertitel«JIN» 2013/51
SamenvattingVernietiging vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling, Onjuiste inlichtingen
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Vordering tot wijziging vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling/wanprestatie/onrechtmatige daad. Art. 6:228 lid 1, onder a, BW. Inlichting die niet rechtstreeks aan dwalende partij is verstrekt of niet specifiek is verstrekt in verband met overeenkomst waarvan vernietiging wordt ingeroepen. Miskenning grenzen rechtsstrijd.
AnnotatorP.C.M. Kemp
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY3129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 08-02-2013, 11/00230
Citeertitel«JIN» 2013/52
SamenvattingVerjaring, Samenloop tussen 3:316 en 3:317 BW, Geen exclusiviteit van regelingen
Samenvatting (Bron)Tekortschieten financiële dienstverlening Bank, gebrekkig advies, schadevordering. Klachtplicht art. 6:89 BW, tijdigheid klacht, relevante omstandigheden. Stuiting verjaring, art. 3:317 lid 1 BW; stuitende werking door daad van rechtsvervolging, art. 3:316. Causaal verband tussen onjuiste advisering en ontstaan van schade.
AnnotatorR.A. Wolf
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BX7846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00351
Citeertitel«JIN» 2013/53
Samenvatting(Appel)procesrecht, Mogelijkheid van het aanvoeren van nieuwe weren en nieuwe grieven in appel, Concentratie van het processuele debat, Zelfstandige positie van het incidentele beroep ten opzichte van het principale beroep, Reformatio in peius
Samenvatting (Bron)(Appel)procesrecht. Mogelijkheid van het aanvoeren van nieuwe weren en nieuwe grieven in appel. Concentratie van het processuele debat. Zelfstandige positie van het incidentele beroep ten opzichte van het principale beroep. Reformatio in peius?
AnnotatorM.C. van Rijswijk
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY6699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 30-11-2012, CPG 12/03781
Citeertitel«JIN» 2013/54
SamenvattingPrejudiciële beslissing, Deurwaarders-kort geding, Executie hypotheekakte
Samenvatting (Bron)Prejudiciële beslissing, art. 392 Rv. Beoordelingsvrijheid Hoge Raad, gebondenheid aan feitelijke beslissingen. Kan hypotheekakte na uitwinning dienen als executoriale titel in de zin van art. 430 Rv voor restantvorderingen? Uitleg HR 26 juni 1992, LJN ZC0646, NJ 1993/449 (Rabobank/Visser). In akte met voldoende bepaaldheid omschreven, bestaande vordering of rechtsverhouding.
AnnotatorN. de Boer
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY4889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 12-02-2013, 13/00259 CW
Citeertitel«JIN» 2013/55
SamenvattingVerlenging tbs, Van der Velden tegen Nederland
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Artt. 37a, 37b, 38d en 38e Sr en art. 359 Sv. Verlenging terbeschikkingstelling (TBS). HR haalt de wetsgeschiedenis van art. 38e Sr en art. 359.7 Sv aan en citeert uit de uitspraak van het EHRM van 31 juli 2012, Van der Velden tegen Nederland, LJN: BX9093. De HR verstaat EHRM LJN: BX9093 aldus dat aan de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om vrijheidsberoving te kunnen aanmerken als rechtmatig i.d.z.v. art. 5.1 EVRM, duidelijk moeten zijn omschreven en de wijze waarop zij worden toegepast in redelijkheid voorzienbaar moet zijn. Dat brengt mee dat in gevallen als het onderhavige het oordeel van de opleggingsrechter over de vraag of de TBS is opgelegd t.z.v. een geweldsmisdrijf, beslissend is voor de vraag of de maatregel o.g.v. artt. 38d en 38e Sr vatbaar is voor verlenging. De verlengingsrechter zal in de regel betrekkelijk eenvoudig kunnen vaststellen of de opleggingsrechter de TBS heeft gemaximeerd, indien de opleggingsrechter in zijn motivering van de opgelegde TBS tot uitdrukking heeft gebracht dat de maatregel wel of niet t.z.v. een geweldsmisdrijf is opgelegd. Dit is vooral van belang indien het misdrijf niet zonder meer kan worden gekarakteriseerd als geweldsmisdrijf, zoals bij bedreiging of belaging ter zake waarvan o.g.v. art. 37a.1 onder 1 Sr TBS kan worden opgelegd. De enkele omstandigheid dat de opleggingsrechter in zijn motivering niet met zoveel woorden heeft vermeld dat de TBS is opgelegd t.z.v. een geweldsmisdrijf, brengt echter nog niet mee dat de maatregel niet meer voor verlenging vatbaar is indien haar totale duur een periode van vier jaar te boven gaat. Of de TBS is opgelegd t.z.v. een geweldsmisdrijf kan ook worden afgeleid uit de overige inhoud van de einduitspraak van de opleggingsrechter. Als op grond daarvan evident is dat sprake is van een geweldsmisdrijf, kan niet worden gezegd dat de mogelijkheid van verlenging na vier jaar voor de terbeschikkinggestelde niet voorzienbaar was. De opvatting van het Hof dat het, afgezien van gevallen als vorenbedoeld, niet aan de verlengingsrechter is door interpretatie van de uitspraak van de opleggingsrechter alsnog vast te stellen of de TBS al dan niet is opgelegd t.z.v. een geweldsmisdrijf, vindt geen steun in EHRM LJN: BX9033 en kan niet als juist worden aanvaard. Geen rechtsregel verzet zich ertegen dat de verlengingsrechter mede o.g.v. andere dan in de einduitspraak vermelde gegevens door interpretatie van het oordeel van de opleggingsrechter tot het oordeel komt dat de TBS is opgelegd t.z.v. een geweldsmisdrijf, terwijl ook niet kan worden uitgesloten dat andere processtukken waarover de opleggingsrechter beschikte, daaromtrent uitsluitsel geven. Geen rechtsregel staat eraan in de weg dat de verlengingsrechter het oordeel dat sprake was van een geweldsmisdrijf, besloten kan achten in de einduitspraak van de opleggingsrechter. In gevallen als het onderhavige, waarin bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is bewezenverklaard, komt het hierop aan, dat het oordeel van de verlengingsrechter dat de TBS destijds is opgelegd t.z.v. een geweldsmisdrijf in redelijkheid voorzienbaar moet zijn en dus voor de terbeschikkinggestelde niet als een verrassing komt.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY8434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 19-02-2013, 11/03713
Citeertitel«JIN» 2013/56
SamenvattingAfgegeven machtiging tot binnentreden door een niet gecertificeerde hulpOvJ
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Vormverzuim. Afgegeven machtiging tot binnentreden door een niet gecertificeerde hulpOvJ. De HR zet onder verwijzing naar en in aanvulling op eerdere rechtspraak dienaangaande het toetsingskader bij vormverzuimen a.b.i. art. 359a Sv en de daaraan eventueel te verbinden gevolgen uiteen. s Hofs oordeel dat het verzuim leidt tot bewijsuitsluiting is ontoereikend gemotiveerd, nu het Hof aan het concrete nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt niet kenbaar aandacht heeft besteed. Voorts volgt uit de uitspraak van het Hof niet dat sprake is van een situatie waarin art. 6 EVRM zonder meer tot bewijsuitsluiting noopt en heeft het Hof de situatie zonder dat nader te motiveren gelijkgesteld met de situatie waarin in het geheel geen machtiging is afgegeven. Ten slotte heeft het Hof ten onrechte achterwege gelaten nadere feitelijke vaststellingen te doen naar de stelling van het OM dat een andere, wel bevoegde autoriteit eveneens een machtiging wel zou hebben verleend, nu voor de waardering van de ernst van het verzuim dat van belang kan zijn.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY5322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 19-02-2013, 12/03826 CW
Citeertitel«JIN» 2013/57
SamenvattingToepassing art. 591a WvSv
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Is art. 591a Sv van toepassing bij een sepot en/of bij art. 12 Sv, als die procedure is geëindigd met een n-o of een afwijzing, of als die art. 12 Sv gegrond is verklaard maar uiteindelijk de strafzaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of toepassing van art. 9a Sr? Redelijke wetsuitleg brengt mee dat in geen van de in de middelen bedoelde situaties het toekennen van een vergoeding voor de kosten van een raadsman o.g.v. art. 591a.2 Sv is uitgesloten.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BX5566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad, 23-11-2012, 12/04292
Citeertitel«JIN» 2013/58
SamenvattingCassatieberoep tegen uitspraak administratieve rechter, Ontbreken wettelijke bevoegdheidsgrondslag, Eiser niet-ontvankelijk
Samenvatting (Bron)Cassatieberoep tegen uitspraak administratieve rechter. Niet-ontvankelijkheid. Art. 78 RO.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY3973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad, 30-11-2012, 11/04120
Citeertitel«JIN» 2013/59
SamenvattingOpstalaansprakelijkheid, Gebrekkige rioleringen, Beroep op tenzij-clausule
Samenvatting (Bron)Opstalaansprakelijkheid; art. 6:174 BW. Aansprakelijkheid gemeente voor schade aan fundering huizen als gevolg van lage grondwaterstanden (paalrot)? Gebrekkige rioleringen? Beroep op tenzij-clausule.
AnnotatorR.J.B. Schutgens
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State, 19-12-2012, 201108497/1/A3
Citeertitel«JIN» 2013/60
SamenvattingVerzoek om actieve openbaarmaking rapport op gemeentelijke website, Elektronische publicatie, Vorm van openbaarmaking, Dwangsom wegens niet-tijdig beslissen, Schadevergoeding wegens het overschrijden van de redelijke termijn, Civil rights and obligations, Doorzending van beroepschrift tegen een nieuw besluit op bezwaar, Beoordeling van samenhangende besluiten, Rechtseenheid en proceseconomie, Bewijslast plaatsgevonden vergadering en opgelegde geheimhouding
Samenvatting (Bron)Bij brief van 19 oktober 2010 heeft het college [appellant sub 2] medegedeeld dat het diens brieven van 4 en 6 oktober 2010 ter beantwoording heeft doorgestuurd naar de raad van de gemeente Heemstede. Voorts heeft het college [appellant sub 2], in reactie op diens brief van 8 oktober 2010, het Planschade risicoanalyserapport voor het plangebied Centrum e.o. (hierna: het rapport) toegezonden. Tot slot heeft het college [appellant sub 2], in reactie op diens brief van 17 oktober 2010, medegedeeld dat de door hem verzochte schriftelijke uitwerking van een audioverslag van een vergadering van de raadscommissie Ruimte ongeveer 180,00 aan leges zal bedragen.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY6659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State, 09-01-2013, 201107478/1/A4 en 201107480/1/A4
Citeertitel«JIN» 2013/61
SamenvattingAanwijzing als beschermd gemeentelijk landschapsmonument, Belanghebbende, Bestuursorgaan, Besluit onbevoegd genomen, Regeling uitputtend, Regelgevende bevoegdheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2009 heeft het college het gebied De Biltse Duinen aangewezen als beschermd gemeentelijk landschapsmonument en criteria vastgesteld waaraan vergunningaanvragen worden getoetst.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY7985
Artikel aanvragenVia Praktizijn