Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 09-07-2013
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelOmgaan met energie-ambities in de praktijk van vastgoed- en gebiedsontwikkeling
CiteertitelVGR 2013, p. 71
SamenvattingBij het ontwikkelen van vastgoed- en gebiedsontwikkeling speelt de vraag of energiebesparende maatregelen het beste op gebouw- of geluidsniveau genomen moeten worden en hoever energie-ambities kunnen reiken. Dat is een vraag die steeds terugkomt wanneer bijvoorbeeld een gemeente de ambitie heeft om een energieprestatie te realiseren die verder gaat dan het huidige Bouwbesluit voorschrijft. Denk bijvoorbeeld aan CO2-neutrale, klimaatneutrale of energieneutrale gebouwen en gebieden.
Auteur(s)B. van de Griendt , J. de Vries
Pagina71-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFinanciŽle bijdragen en Ruimte-voor-Ruimteregelingen
CiteertitelVGR 2013, p. 75
SamenvattingOp 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak waarin de aanvaardbaarheid van het bedingen van een financiŽle bijdrage in het kader van een Ruimte-voor-ruimteregeling, in ruil voor het verlenen van planologische medewerking, ter discussie stond. Het betreffende cassatieberoep richtte zich tegen een arrest van het Hof 's-Hertogenbosch van 27 september 2011.
Pagina75-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBerekening kostenbijdrage in exploitatiegebied
CiteertitelVGR 2013, p. 79
SamenvattingDe wettelijke methode om de kostenbijdrage bij de afgifte van omgevingsvergunningen te kunnen bepalen is complex. Een eenvoudiger aanpak volstaat en leidt tot hetzelfde resultaat. In juridische zin was hier discussie over, maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt onder voorwaarden de pragmatische praktijk te honoreren.
Auteur(s)M. de Haan
Pagina79-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTijdelijk gebruik van gebouwen en gronden
CiteertitelVGR 2013, p. 83
SamenvattingEr kunnen verschillende redenen zijn om gronden of gebouwen tijdelijk voor een specifiek doel te gebruiken. Een gebouw staat leeg en er is vraag naar ruimte voor bijvoorbeeld een onderkomen voor een wijkcentrum in afwachting van een permanent gebouw.
Pagina83-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelEffectief klagen onder de aanbestedingswet?
CiteertitelVGR 2013, p. 86
SamenvattingPer 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Met 1 april als datum voor inwerkingtreding werd afgeweken van de gebruikelijke tijdstippen voor de inwerkingtreding.
Auteur(s)L. van den Berg
Pagina86-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelBodemenergiesystemen: van bodem- naar omgevingsrecht
CiteertitelVGR 2013, p. 87
SamenvattingHet gebruik van gesloten bodemenergiesystemen voor het verwarmen of koelen van bouwwerken door middel van warmte of koude van het grondwater, wordt met ingang van 1 juli 2013 vergunningplichtig.
Auteur(s)O. Kwast
Pagina87-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouwrecht
TitelHet verhaal van het retentierecht
CiteertitelVGR 2013, p. 88
SamenvattingHoewel het retentierecht altijd al een dankbaar onderwerp is geweest in bijdragen zoals deze, valt op dat veelal de wettelijke vereisten ex art. 3:290 BW e.v. centraal staan en meer in het bijzonder het 'feitelijke machtscriterium' de aandacht geniet; dat terwijl het uitoefenen van het retentierecht geen doel op zich is.
Pagina88-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaliteit
TitelExit Nederland, geen exit voor de herinvesteringsreserve (HIR)
CiteertitelVGR 2013, p. 90
SamenvattingBuitenlandse ondernemers die beleggen in Nederlands vastgoed hebben de keuze om de aankoop van Nederlands vastgoed te structureren via een SPV - een Special Purpose Vehicle - met een Nederlandse of een buitenlandse rechtsvorm.
Auteur(s)E. Deijkers , R. Kousen
Pagina90-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondbeleid
TitelConformiteit bij de aanwezigheid van puin in de grond
CiteertitelVGR 2013, p. 91
SamenvattingIn artikel 7:17 lid 1 BW is de zogenaamde conformiteitsregel aangegeven, die inhoudt dat een geleverde zaak aan de overeenkomst dient te beantwoorden. Een verkochte zaak beantwoord niet aan de overeenkomst, als er feitelijke gebreken zijn die de koper niet kende.
Auteur(s)E. Hijmans
Pagina91-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
TitelVerrekening bij faillissement (onder)verhuurder
CiteertitelVGR 2013, p. 93
SamenvattingIn tijden van crisis komt het veelvuldig voor dat zowel huurders als verhuurders te maken krijgen met een faillissement van hun contractspartij bij de huurovereenkomst.
Auteur(s)D. Staring-Sauer
Pagina93-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelBeŽindiging erfpachtsrecht wegens ernstige tekortkomingen
CiteertitelVGR 2013, p. 95
SamenvattingWanneer een erfpachter zijn verplichtingen jegens de erfverpachter niet nakomt, bestaat de mogelijkheid dat er sprake is van ernstige tekortkomingen die de opzegging van het erfpachtsrecht door de erfverpachter rechtvaardigen.
Auteur(s)J. Wijnmaalen
Pagina95-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelPubliek-private samenwerking: DBFM(O) en de rol van de overheid als opdrachtgever
CiteertitelVGR 2013, p. 96
SamenvattingZoals uit mijn eerdere bijdrage in VGR 2013-1 blijkt, zijn Design (D)-, Build (B)-, Finance (F)-, Maintain (M)-, en Operate (O)-overeenkomsten zogenaamde 'geÔntegreerde' contracten waarbij een (semi-)overheid samenwerkt met een private partij om een specifiek project te realiseren.
Auteur(s)O. Laan
Pagina96-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn