Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 25-06-2013
Aflevering 6
RubriekKort & bondig
TitelBestemmingsplan buitengebied en agrarisch bouwblok: representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden
CiteertitelAgr.r 2013, p. 201
SamenvattingBij het opstellen van een milieueffectrapportage voor een bestemmingsplan voor het buitengebied moet, zoals bij ieder bestemmingsplan, worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden die het plan biedt (zie bijvoorbeeld ABRvS 23 januari 2013, LJN BY9225, r.o. 3.3 (Montferland)). Hetzelfde geldt voor de (veelal) van het MER onderdeel uitmakende passende beoordeling (art. 19j van de Natuurbeschermingswet 1998). Een bestemmingsplan kan flexibiliteitbepalingen bevatten in de vorm van wijzigings- en ontheffingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina201-201
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelIntensieve veehouderijen en Natura2000-gebieden in het bestemmingsplan buitengebied; Doelvoorschriften bieden uitkomst voor een theoretisch probleem
CiteertitelAgr.r 2013, p. 203
SamenvattingHet adviesbureau, waar ik werkzaam ben, maakt veel bestemmingsplannen voor het buitengebied. De wens om intensieve veehouderijen in de nabijheid van Natura2000-gebieden uitbreidingsmogelijkheden te bieden in het bestemmingsplan buitengebied heeft de praktijk de afgelopen jaren menig hoofdbrekens gekost. Maar na het opstellen van een aantal bestemmingsplannen voor het landelijk gebied en de daarbij behorende Milieueffectrapportages hebben we een aanpak gevonden waar zowel de opdrachtgevende gemeentes als de commissie m.e.r. tevreden mee zijn.
Pagina203-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelTuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
CiteertitelAgr.r 2013, p. 208
SamenvattingDe voorgenomen opheffing van de productschappen, zoals in het regeerakkoord neergelegd, roept tal van vragen op. Een van die vragen betreft de toekomst van de door de schappen ingestelde tuchtgerechten. Het eenvoudige antwoord is: die worden ook opgeheven. In dit nummer van Agrarisch Recht willen wij niettemin een wat meer afgewogen verhaal laten horen. Dit artikel beoogt een algemeen kader te schetsen. In een volgend artikel gaat mr. Henke in op de handhavingsaspecten, vanuit zijn ervaring bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, terwijl mr. Everts een bijdrage levert vanuit haar ervaring als tuchtrechter.
Auteur(s)D.W. Bruil , W.M.A.K. Parmet
Pagina208-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelTuchtrecht binnen de PBO; ervaringen met het tuchtrecht als handhavingsinstrument
CiteertitelAgr.r 2013, p. 212
SamenvattingMet de aangekondigde opheffing van de productschappen is het goed om de wijze van handhaving door twee van deze bedrijfslichamen, het Productschap Pluimvee en Eieren en het Productschap Vee en Vlees, tegen het licht te houden.
Pagina212-214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe waarde van de tuchtrechtspraak als instrument van handhaving
CiteertitelAgr.r 2013, p. 215
SamenvattingIn het regeerakkoord van oktober 2012 is de knoop doorgehakt: 'De pbo's zullen worden afgeschaft'. De regelgeving zal vergaand worden overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Dat roept de vraag op hoe na afschaffing van de wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie 2004 de handhaving van die regelgeving zal worden vormgegeven. Is de rol van het tuchtrecht dan definitief uitgespeeld? Of zal mét het badwater ook het 'kind' worden weggegooid?
Een korte verkenning van de waarde van tuchtrechtspraak.
Auteur(s)W.N. Everts
Pagina215-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2013, 200.095.328 en 200.095.335
CiteertitelAgr.r 2013, p. 221
SamenvattingGoed pachter. Maatschap. Eigen gebruik. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)6:265, 7:369, 7:370 en 7:376 BW Vorderingen tot ontbinding wegens tekortkoming en tot beëindiging. Maatschap tussen pachter en voormalige pachter geen tekortkoming. Bedrijfsmatig gebruik van het gepachte. Geen dringend eigen gebruik. Belangenafweging.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina221-224
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ1044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-02-2013, AWB 12/217 tussenuitspraak
CiteertitelAgr.r 2013, p. 224
SamenvattingToeslagrechten. Grond.
Samenvatting (Bron)bedrijfstoeslag 2010; dubbelclaim; meerdere landbouwers die perceel stellen te gebruiken; nader onderzoek nodig; wijze van toedeling van perceel.
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
Pagina224-227
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:BZ4264
Artikel aanvragenVia Praktizijn