AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 24-12-2004
Aflevering 48
TitelHoge Raad, 07-05-2004, C03/013HR
CiteertitelAB 2004/439
SamenvattingBeginsel van formele rechtskracht; taakverdeling bestuursrechter en burgerlijke rechter; geen uitzondering in geval betrokkene in procedure bij bestuursrechter niet in de gelegenheid is geweest tot horen getuigen; uitzondering indien is gehandeld in strijd met een fundamenteel rechtsbeginsel waardoor niet meer gesproken kan worden van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak.
Samenvatting (Bron)7 mei 2004 Eerste Kamer Nr. C03/013HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n DE GEMEENTE DEN HAAG, zetelende te 's-Gravenhage, VERWEERSTER in cassatie, advocaten: mrs. V.P. Aarts en J.A.M.A. Sluysmans. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorG.A. van der Veen
Pagina2201-2210
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO3167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200304566/1
CiteertitelAB 2004/440
SamenvattingLigging plangebied ten opzichte van SBZ kan niet worden vastgesteld; andere inrichting plangebied mogelijk dan in milieueffectrapportage onderzocht; onvoldoende duidelijkheid of uitwerking significante gevolgen heeft. [Gem. Amsterdam]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2002, het bestemmingsplan IJburg, tweede fase vastgesteld.
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina2211-2216
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200308644/1
CiteertitelAB 2004/441
SamenvattingPartiŽle herziening streekplan Gelderland 1996 terzake van omlegging provinciale weg; belang aanwonende onvoldoende bij besluit betrokken; beoordeling eventuele schade mag niet worden doorgeschoven naar gemeentelijke planschadeprocedure; concrete beleidsbeslissing voldoende duidelijk; besluit in strijd met luchtkwaliteitsnorm in Besluit luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2003, kenmerk PS2003-165, hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 2 september 2003, vastgesteld het Streekplan Gelderland 1996, partiŽle herziening inzake omlegging N831 Hedel (oostelijk deel) (hierna: de partiŽle herziening).
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina2216-2223
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200306817/1
CiteertitelAB 2004/442
SamenvattingTewerkstellingsvergunning; cabinepersoneel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2001 heeft de Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening, thans de Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen (hierna: de CWI), aanvragen van appellante om verlening van tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van het verrichten van arbeid door Japanse en Indiase werknemers in de functie van lokaal cabinepersoneel afgewezen.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2223-2225
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200404257/1
CiteertitelAB 2004/443
SamenvattingOnvoldoende vooronderzoek; relatie Grondwaterwet-Habitatrichtlijn; cumulatief effect kleine grondwateronttrekkingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2004, kenmerk CD 11238, heeft verweerder naar aanleiding van een verzoek van [vergunninghoudster] de aan haar bij besluit van 10 april 2001, kenmerk CD11238, verleende vergunning als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Grondwaterwet gewijzigd en deels ingetrokken. Dit aangehechte besluit is op 22 april 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. van Hall
Pagina2226-2229
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200305650/1
CiteertitelAB 2004/444
SamenvattingNieuwe formulering beginselplicht tot handhaving; vaststelling omvang overtreding; machtsvereiste; hoogte dwangsom; motivering voor keuze last onder dwangsom; verlenging begunstigingstermijn; beoordeling in beroep ex nunc.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren (hierna: het college) appellanten sub 1 onder oplegging van een dwangsom gelast 160 bomen te herplanten op hun perceel, zoals bij dit besluit nader aangegeven.
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina2229-2235
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-09-2004, ZW 02/6198
CiteertitelAB 2004/446
SamenvattingNiet-instemming met ruim opgestelde machtiging voor toegang tot medische gegevens.

De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, appellant,
tegen
Gedaagde te X gedaagde
Samenvatting (Bron)Weigering ZW-uitkering omdat de arbeidsongeschiktheid van betrokkene niet langer het gevolg is van de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap.
Annotator Bruning , F.J.L. Pennings , van Voorst , van der Vos
Pagina2237-2239
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR3833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-03-2004, 200305275/1
CiteertitelAB 2004/445
SamenvattingBeslissing inzake een klacht geen besluit waartegen beroep kan worden ingesteld.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 januari 2003 heeft de (plv.) districtschef van de politieregio Midden en West Brabant appellant meegedeeld dat de door hem ingediende klacht met betrekking tot het optreden (dan wel nalaten op te treden) van het politieteam Wilhelminapark ongegrond is verklaard.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina2235-2237
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO5219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-06-2004, 01/3290 NABW
CiteertitelAB 2004/447
SamenvattingBoete; meest gunstige bepaling, overgangsrecht; redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Boete opgelegd op grond van de Abw. Overgangsrecht. Voor de toepassing van art. 15 IVBPR wordt getoetst aan de bepalingen van de Afstemmingsverordening WWB van de gemeente Maastricht. Constatering overschrijding redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM.
AnnotatorH.E. BrŲring , van den Hurk , van Male
Pagina2239-2243
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AP6288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-10-2004, AWB 04/204
CiteertitelAB 2004/448
SamenvattingWinkeltijden; raadsverordening; vrijstelling zon- en feestdagen voor twee bedrijventerreinen; delegatie aanwijzing dagen aan burgemeester en wethouders; afwijzing verzoek vrijstelling voor ander bedrijfsterrein; instemming met geen hoorzitting; weigering wijziging verordening; algemeen verbindend voorschrift; weigering vrijstelling besluit.
Samenvatting (Bron)Winkeltijdenwet
Annotator Doolaard , Hagen , J.H. van der Veen , Wolters
Pagina2243-2247
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR4468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 28-05-2004, AWB 03/76
CiteertitelAB 2004/449
SamenvattingMisbruik van economische machtspositie; bestuurlijke boete; procesbelang.
Samenvatting (Bron)Op 31 december 2002 heeft het College een hoger beroepschrift ontvangen, waarbij appellante hoger beroep instelt tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 26 november 2002, kenmerk MEDED 00/1002-SIMO.
Annotator Heijs , Kuiper , Roemers
Pagina2247-2258
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AP1336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 01-04-2004, AWB 03/320
CiteertitelAB 2004/450
SamenvattingDe goede procesorde verzet zich er niet tegen, in aanmerking nemend dat het gaat om een tweepartijengeding, dat de door de rechtbank terecht buiten beschouwing gelaten grieven inhoudelijk worden beoordeeld in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds
Annotator Aerts , Cusell
Pagina2258-2262
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AO8207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 14-07-2004, 03/638 BESLUI
CiteertitelAB 2004/451
SamenvattingVoor weigering peilbesluit te nemen staat niet de Awb-bezwarenprocedure open maar administratief beroep, voorzover niet anders is bepaald (vgl. art. 148 WSW).

Maatschap Huitema-de Boer, te Heeg, eiseres,
tegen
Het dagelijks bestuur van Wetterskip Frysl‚n, rechtsopvolger van Wetterskip Marne-Middelsee, verweerder
AnnotatorA. van Hall , Visser
Pagina2262-2265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 20-10-2004, 2004/411
CiteertitelAB 2004/452
SamenvattingVerstrekken van informatie door de overheid aan de nieuwsmedia; behoorlijke klachtenbehandeling.

Verzoekschrift van de Landelijke Huisartsen Vereniging te Utrecht, met een klacht over een gedraging van
1. de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
2. de minister van Economische Zaken
Annotator Fernhout , P.J. Stolk
Pagina2265-2269
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn