AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 31-12-2004
Aflevering 49
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-11-2004, 4143/02
CiteertitelAB 2004/453
SamenvattingGeluidsoverlast als gevolg van horeca; overtreding nationale geluidsnormen; gedogen; ontbreken handhavend optreden door autoriteiten ten aanzien van exploitanten; positieve verplichting tot handhaving; huisrecht; privé-leven; schadevergoeding.

Moreno Gómez,
tegen
Spanje.
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award
AnnotatorT. Barkhuysen
Pagina2271-2281
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:1116JUD000414302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200401330/1
CiteertitelAB 2004/454
SamenvattingAlsnog verbinden termijn aan gedoogverklaring staat gelijk aan weigering om voor langere tijd te gedogen; geen besluit.

Appellanten, te Hendrik-Ido-Ambacht,
tegen
Het college van GS van Zuid-Holland, verweerder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gorssel (hierna: het college) aan appellante toestemming gegeven voor de aanleg van een weg parallel aan de Scheggertdijk te Almen, gemeente Gorssel, vanaf de Wagenvoortsedijk tot het perceel Scheggertdijk 7.
Annotator van Ettekoven , A.A.J. de Gier , van Kreveld
Pagina2281-2283
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200307780/1
CiteertitelAB 2004/455
SamenvattingOnvoldoende onderzocht of normen niet worden overschreden (Gem. Hendrik-Ido-Ambacht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2003, het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Langeweg en omgeving" vastgesteld.
Annotator Dolman , Simons-Vinckx , J. Struiksma
Pagina2284-2288
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2004, 200307610/1 en 200308243/1
CiteertitelAB 2004/456
SamenvattingAanzegging bestuursdwang wegens strijd met bestemmingsplan; voorlopig bouwverbod ziet niet op gebruik dat van bouwwerk of perceel wordt gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen, rechtsvoorganger van het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer (hierna: het college), het verzoek van [verzoekers] om handhavend op te treden tegen bepaalde op het perceel [locatie] te [plaats], thans te Aalsmeer (hierna: het perceel), opgerichte bedrijfsbebouwing alsmede tegen het van het perceel gemaakte gebruik voor op- en overslagactiviteiten, afgewezen.
Annotator van Angeren , van den Brink , van Ettekoven , A.G.A. Nijmeijer
Pagina2288-2295
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200400599/1
CiteertitelAB 2004/457
SamenvattingLast onder dwangsom wegens het laten gebruiken van gronden in strijd met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel aan de Koningsweg nabij de A27, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O, nummer 462 (hierna: het perceel) als semi-permanente woon- dan wel verblijfplaats door stadsnomaden uiterlijk op 1 september 2002 te beëindigen en beëindigd te houden, alsmede om alle aanwezige opstallen, onderkomens (waaronder tenten) en voertuigen die voor het betreffende verblijf worden gebruikt te verwijderen dan wel doen verwijderen.
Annotator van Buuren , A.G.A. Nijmeijer , Zwart
Pagina2295-2298
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200304489/1
CiteertitelAB 2004/458
SamenvattingWijziging tracébesluit voorziet in verkorting geluidsscherm; schending privaatrechtelijke overeenkomst; belangenafweging; vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet op 21 mei 2003 vastgesteld het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid Aanvulling V.
Annotator van Buuren , Hennekens , C.N.J. Kortmann
Pagina2299-2306
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9924
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200401601/1
CiteertitelAB 2004/459
SamenvattingAanschrijving is besluit ex art. 1:3 Awb: Telecommunicatiewet bevat specifieke kostentoedeling voor verleggen kabels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2002 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) appellante aangeschreven een glasvezelkabel in de bodem van de Westerschelde tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen te verplaatsen in verband met de verbreding en verlegging van de vaargeul in die waterweg.
AnnotatorA. van Hall , Polak , Troostwijk , Zwart
Pagina2306-2309
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-04-2004, 200206430/1
CiteertitelAB 2004/460
SamenvattingIPPC-richtlijn; richtlijnconforme interpretatie van art. 8.11 lid 3 Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2002, kenmerk 220100, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor de productie van chloor, waterstof, loog, chloorbleekloog en zoutzuur in een membraanelektrolyse-inrichting op het perceel Welplaatweg 12 te Botlek-Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AK, nummers 67, 70, 360, 361 en 362. Dit besluit is op 1 november 2002 ter inzage gelegd.
Annotator Hennekens , M.P. Jongma , Schaafsma , van Wijmen
Pagina2309-2316
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO7095
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200305804/1
CiteertitelAB 2004/461
SamenvattingIPPC-richtlijn; belangrijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2003, kenmerk 220400, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aluminium & Chemie Rotterdam B.V." een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor de productie van anoden voor de aluminiumindustrie aan de Oude Maasweg 80 te Botlek-Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Botlek-Rotterdam, sectie AK, nummers 316, 317, 393, 581, 630, 633 en 599 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 18 juli 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Beekhuis , Hennekens , M.P. Jongma , Simons-Vinckx
Pagina2317-2319
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-11-2004, 03/4179 WAO
CiteertitelAB 2004/462
SamenvattingToepassing CBBS in WAO-procedures.
Samenvatting (Bron)Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Zolang het CBBS niet wordt aangepast, worden zwaardere eisen gesteld aan motivering schattingsbesluiten.
AnnotatorF.J.L. Pennings , Spaas
Pagina2319-2325
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR4719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 02-11-2004, AWB 03/898
CiteertitelAB 2004/463
SamenvattingOntbinding in het handelsregister ingeschreven vereniging; toezending aan vereniging en aan haar bestuurders op hun laatst bekende adressen; bekendmaking; bezwaar nagenoeg een jaar later en voorts 9 weken na nadere informatie; verschoonbare termijnoverschrijding?; alsnog niet-ontvankelijk in bezwaar; zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)ontbinding van A, op grond van artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek
Annotator Bekker , Cusell , Fierstra , J.H. van der Veen
Pagina2326-2329
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR5348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-05-2004, AWB 03/623
CiteertitelAB 2004/464
SamenvattingVerlies van procesbelang.
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet
Annotator Hagen , Kuipers , Wolters
Pagina2330-2333
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AO9592
Artikel aanvragenVia Praktizijn