Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-08-2013
Aflevering 7390
RubriekRedactioneel
TitelEen school sluiten?
CiteertitelGst. 2013, 63
SamenvattingIn deze aflevering (Gst. 2013/64) schrijven Pieter Huisman en ik over toezicht op onderwijs. Die bijdrage was nog niet gereed of de diefstal van examens in de school Ibn Ghaldoun in Rotterdam trad aan het licht. In de Tweede Kamer en in de gemeenteraad van Rotterdam werden onmiddellijk vragen gesteld of de school niet moest worden gesloten. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs liet weten dat hij eerst de resultaten van een onderzoek naar de school wilde afwachten.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina349-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToezicht op verzelfstandigd openbaar onderwijs
CiteertitelGst. 2013, 64
SamenvattingHet toezicht op het openbaar onderwijs is een taak van het gemeentebestuur, verbonden met de grondwettelijke opdracht dat het openbaar onderwijs 'van overheidswege' wordt gegeven. De 'governance' van het openbaar onderwijs, de inrichting van het bestuur en het toezicht, is een onderwerp van discussie geworden door een aantal misstanden die zijn geconstateerd bij het verzelfstandigd openbaar onderwijs.
Auteur(s)P.W.A. Huisman , L.J.J. Rogier
Pagina350-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Crisis- en herstelwet (deel II): een blijvertje!
CiteertitelGst. 2013, 65
SamenvattingIn de vorige editie van de Gemeentestem heeft u in deel I van dit artikel kunnen lezen dat de wetgever de Crisis- en herstelwet als dermate succesvol heeft ervaren, dat hij heeft besloten de wet permanent te maken, dat wil zeggen: voor onbepaalde tijd te verlengen. In het eerste deel is de aandacht uitgegaan naar het toepassingsbereik en de procedurele voordelen van hoofdstuk 1 van de Chw en is de relevante jurisprudentie besproken. In dit deel II gaan wij verder waar we gebleven waren en komen de bijzondere Chw-instrumenten van hoofdstuk 2 aan bod.
Auteur(s)E.C.M. Schippers , A.J. van der Ven , M.C. van der Werf
Pagina359-368
LinkVolledige tekst (bloggebiedsontwikkeling.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 20-02-2013, 201204511/1/A2
CiteertitelGst. 2013, 66
SamenvattingPlanschade is (volledig) voorzienbaar als de ontwikkeling in het concrete beleidsvoornemen niet nauwkeurig is bepaald en uiteindelijk ruimer is dan hetgeen beschreven in dit voornemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2010 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF. Limpens-Cuijpers
Pagina369-373
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ1658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 27-02-2013, 201210134/1/R2
CiteertitelGst. 2013, 67
SamenvattingBestemmingsplan en evenementen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Hurwenen, herziening 2011 Wielewaallaan" vastgesteld.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
Pagina373-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ2506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 03-04-2013, AWB 12/11517
CiteertitelGst. 2013, 68
SamenvattingInvorderingsbeschikking. Invorderingsverzoek. Weigering door bestuursorgaan om verbeurde dwangsom in te vorderen. Overtreding is alsnog beŽindigd voordat het invorderingsverzoek is ingediend door de derdebelanghebbende. De derdebelanghebbende heeft daarom geen (proces)belang bij een beroep tegen de weigering om in te vorderen.
Samenvatting (Bron)Weigering gemeente om na verzoek ex artikel 5:37 Awb om verbeurde last onder dwangsom in te vorderen. In de situatie waarin de overtreding ongedaan is gemaakt, zij het na ommekomst van de begunstigingstermijn, maar voordat het verzoek om invordering werd gedaan, heeft de derde-belanghebbende geen procesbelang bij beroep tegen weigering. Het belang van een adequate handhaving en het uitgangspunt dat verbeurde dwangsommen worden ingevoerd geldt vooraleerst in de verhouding tussen handhavend bestuursorgaan en overtreder. De aanspraak op handhaving van de derde-belanghebbende die nadeel ondervindt van de overtreding is hiervan een afgeleide. In de rechtsverhouding tussen degene die verzoekt om handhaving en het bestuursorgaan geldt dat de verzoeker om handhaving een rechtsmiddel moet hebben om ongedaanmaking van de overtreding te waarborgen. Het met artikel 5:37, tweede lid, Awb beoogde doel, beeindigen van de overtreding, is in dit geval al beriekt. De overtreding is ongedaan gemaakt en in die zin is de last onder dwangsom uitgewerkt, aangezien de dwangsom is vastgesteld op een berdag ineens, niet per overreding of tijdseenheid. Begunstiginsgtermijn van (twede) last onder dwangsom is onredelijk lang: geen aanleiding om begunstigingstermijn te koppelen aan termijn die nodig is om onderliggende overtreding te legaliseren.
AnnotatorT. Sanders
Pagina379-384
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 15-05-2013, 201207122/1/A1
CiteertitelGst. 2013, 69
SamenvattingVernietiging van uitspraak rechtbank waarbij last onder dwangsom is herroepen. De consequentie van deze vernietiging is dat de dwangsom per direct wordt geacht te zijn verbeurd. Om dit te voorkomen stelt de Afdeling een nieuwe begunstigingstermijn vast, hoewel zij het beroep ongegrond verklaart.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2011 heeft het college Scharloo Beheer een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van de in het water aangebrachte palen en vlonder op het perceel de Kerkvaartsehaven achter de percelen Scharlo 10 tot en met 20a te Waspik.
AnnotatorC.J. IJdema
Pagina384-387
LinkVolledige tekst (avdw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA0154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelKoninklijk Besluit, 17-06-2013, ---
CiteertitelGst. 2013, 70
SamenvattingBeheersverordening Wro. Oneigenlijk gebruik. Juridische gebreken. Doorkruising provinciaal volkshuisvestingsbeleid. Ontbreken van rechtsbescherming. Belangenverstrengeling. Permanente bewoning van recreatiewoningen. Schorsing. (Voerendaal).
Pagina387-388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek openbareorderecht
CiteertitelGst. 2013, 71
SamenvattingIn deze kroniek beschrijven wij een aantal ontwikkelingen dat zich in de periode mei 2012 tot en met mei 2013 heeft voorgedaan in het openbare-orderecht. Wij bespreken hieronder eerst relevante wetgeving die op dit moment in de maak is of in het afgelopen jaar in werking is getreden. Daarna volgt een bespreking van beleidsontwikkelingen en vanuit openbare-ordeperspectief belangrijke gebeurtenissen in de achterliggende periode. Wij schetsen vervolgens de relevante jurisprudentie op het terrein van het openbare-orderecht. Daarna signaleren wij enige in de kroniekperiode verschenen literatuur op dit gebied. Wij sluiten deze kroniek af met een korte slotbeschouwing.
Auteur(s)A.E.M. van den Berg , J.H.A. van der Grinten
Pagina389-396
LinkVolledige tekst (kvdl.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn