Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 12-08-2013
Aflevering 7/8
RubriekKort & bondig
TitelIs het verdriet van Staatsbosbeheer over?
CiteertitelAgr.r 2013, p. 233
SamenvattingDe Nederlandse Staat koopt en beheert sinds meer dan honderd jaar natuurgebieden. Het bezit daarvan is in de loop der jaren toegenomen tot 250.000 hectaren. Bij de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer van 11 september 1997 zijn de verkrijging, vervreemding en beheer van deze natuurgebieden opgedragen aan de publiekrechtelijke rechtspersoon Staatsbosbeheer. Hoewel Staatsbosbeheer eigen rechtspersoonlijkheid heeft, loopt hij aan de leiband van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In het kader van het terugdringen van het begrotingstekort heeft de regering Rutte I in 2011 besloten dat Staatsbosbeheer in de periode 2013-2017 een bedrag van 100 miljoen euro moet afdragen ter storting in de staatskas.
Auteur(s)W.H.G.A. Filott
Pagina233-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelKavelruil anno 2013: de stand van zaken
CiteertitelAgr.r 2013, p. 234
SamenvattingIn 1971 is door de Minister van Landbouw en Visserij het instrument kavelruil geÔntroduceerd als een vereenvoudigde vorm van het in populariteit afnemende landinrichtingsinstrument 'ruilverkaveling bij overeenkomst'. De kavelruil, die op den duur de ruilverkaveling bij overeenkomst geheel heeft vervangen, vond zijn wettelijke basis in de in 1972 door de Minister vastgestelde 'Beschikking Kavelruil'. Deze Beschikking had als doel om 'op [een] snelle en goedkope wijze via een eenvoudige procedure met overheidshulp tot een betere verkaveling te komen.'
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
Pagina234-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelSubsidieregeling jonge landbouwers, hoe nu verder?
CiteertitelAgr.r 2013, p. 248
SamenvattingOok dit jaar kunnen jonge landbouwers tijdens de openstellingsperiode een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de zogenaamde subsidieregeling jonge landbouwers. Er is echter onzekerheid ontstaan over wie in aanmerking komt voor deze subsidie.
Pagina248-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 21-06-2013, 12/01882
CiteertitelAgr.r 2013, p. 255
SamenvattingBeŽindiging pachtovereenkomst. Aanvulling van de bij opzegging vermelde gronden.
Samenvatting (Bron)BeŽindiging pachtovereenkomst. Aanvulling van de bij opzegging vermelde gronden? Art. 7:370 lid 1 aanhef en onder a BW.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina255-258
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ5346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 22-05-2012, 200.083.740
CiteertitelAgr.r 2013, p. 258
SamenvattingMelkquotum. Ontbinding. Verjaring.
Samenvatting (Bron)BW 3:322, 6:80 Verpachtster vordert ontbinding van pachtovereenkomst en schadevergoeding in verband met verkoop door pachtster van melkquotum. Uit de regel van het eerste lid van artikel 3:322 Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat de rechter niet ambtshalve het middel van verjaring mag toepassen, volgt dat de partij die zich op verjaring beroept, voldoende duidelijk moet aangeven op welke verjaring zij doelt. Ten overvloede overweegt het hof nog als volgt. Indien een pachtovereenkomst wordt beŽindigd, ontstaat volgens vaste rechtspraak van deze kamer op het moment van die beŽindiging een aanspraak van de verpachter op oplevering van een evenredig gedeelte van het met het oorspronkelijk gepachte samenhangende quotum, waartegenover de pachter aanspraak kan maken op vergoeding van in beginsel de helft van de waarde van dat gedeelte. De tussen partijen bestaande pachtovereenkomst is nog niet geŽindigd, zodat de bedoelde verbintenis nog niet opeisbaar is. Tegen die achtergrond kan noch sprake zijn van verjaring van de rechtsvordering van de Gemeente tot ontbinding, noch van verjaring van haar rechtsvordering tot schadevergoeding. In de stellingen van verpachtster ligt besloten dat zij zich erop beroept dat de gevolgen van niet-nakoming op de voet van art. 6:80 BW vůůr opeisbaarheid intreden. Bewijsopdracht in verband met beroep van pachtster op afstand van recht en rechtsverwerking.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina258-263
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX3529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 14-06-2013, 11/05731
CiteertitelAgr.r 2013, p. 263
SamenvattingNietigheid overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Publiek/privaatrecht. Bevoegdhedenovereenkomst. Ruimte voor ruimte (RvR) regeling. Door gemeente bedongen vergoeding voor het verlenen van vrijstelling onder het bestemmingsplan. Uitleg besluit; formele rechtskracht? Nietigheid van contractueel beding; niet voldaan aan voorwaarden RvR-regeling.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina263-283
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ0520
Artikel aanvragenVia Praktizijn