Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 24-08-2013
Aflevering 7
RubriekUit de redactie
TitelVan stoomlocomotief naar Fyra?
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 85
SamenvattingIn het milieurecht lijkt inmiddels een voortdurende verbouwing gaande, waarbij voor de technische verworvenheden van de moderne tijd een steeds belangrijker rol is weggelegd.
Auteur(s)J. Rutteman
Pagina397-398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEinde-afvalfase, (te) strenge criteria voor secundaire grondstoffen?
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 86
SamenvattingHet Europees afvalstoffenrecht is eigenlijk nimmer rustig bezit geweest, zoals maar weer een blijkt uit het in 2008 geďntroduceerde leerstuk van 'einde-afvalfase'. Sommige afvalstoffen kunnen (onder voorwaarden) vroegtijdig haan het afvalstoffenpredicaat ontsnappen. Wat mij betreft een belangrijke breuk met het verleden.
Auteur(s)A. van Rossem
Pagina399-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelToezicht en handhaving in het omgevingsrecht - VMR Themamiddag, 18 april 2013
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 87
SamenvattingVoldoet de huidige wijze van toezicht en handhaving in het omgevingsrecht en welke ontwikkelingen vinden op dit gebied plaats? De Vereniging voor Milieurecht nodigde vier sprekers uit om te spreken over hun ervaringen met toezicht en handhaving in het omgevingsrecht.
Auteur(s)N. Teesing , M.J.C. Visser
Pagina406-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-07-2012, 201011201/1/R4
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 88
SamenvattingToelaatbaarheid geluidsimmissienorm in bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2010, kenmerk 10/21010, heeft de raad het bestemmingsplan "Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld" vastgesteld.
AnnotatorJ.C. van Oosten
Pagina409-415
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-01-2013, 201102611/1/R2
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 89
SamenvattingBestemmingsplan. Bestrijdingsmiddelen. Spuitzone. Ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting opgenomen in planregels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad van de gemeente Overbetuwe het bestemmingsplan "Buitengebied, Noordhoeksestraat 5" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina416-420
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY8000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht EU, 07-03-2013, T-370/11
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 90
SamenvattingAfwijzing beroep Polen tegen de door de Europese Commissie vastgestelde gratis toewijzingscriteria voor broeikasgasemissierechten.
(Republiek Polen / Europese Commissie)
AnnotatorM. Peeters
Pagina420-429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 14-03-2013, C-420/11
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 91
SamenvattingSchending MER-richtlijn en causaliteit.
(Jutta Leth / Republik Österreich, Land Niederösterreich)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 maart 2013.#Jutta Leth tegen Republik Osterreich, Land Niederosterreich.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Milieu - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten - Vergunning voor dergelijk project zonder passende beoordeling - Doelstellingen van deze beoordeling - Voorwaarden voor recht op schadevergoeding - Bescherming van particulieren tegen vermogensschade al dan niet daaronder begrepen.#Zaak C-420/11.
AnnotatorJ.H. Jans , K.D. Jesse
Pagina430-435
UitspraakECLI:EU:C:2013:166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-04-2013, 201205193/1/A4
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 92
SamenvattingInvorderingsbeschikking; beginselplicht tot invordering en eisen aan onderzoek ter vaststelling of last is overtreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2011 heeft het college besloten tot invordering van een door BioEnergy-Maasland verbeurde dwangsom wegens het niet naleven van een aan haar op 24 maart 2010 opgelegde last onder dwangsom.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina435-438
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ7769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-04-2013, 12/996002-07
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 93
SamenvattingNiet-ontvankelijkverklaring vorderingen benadeelde partijen in milieustrafzaak. Maatstaf 'onevenredige belasting van het strafgeding'.
Samenvatting (Bron)Grote overschrijding van de redelijke termijn en zoals ook in het vonnis staat het opzettelijk vervuilen van het milieu met ruim 4000 liter (verontreinigde) dieselolie
AnnotatorH.J.A. van Ham
Pagina438-444
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2013:BZ7888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-05-2013, 201200553/1/A4
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 95
SamenvattingDrie uitspraken over overgangsrecht art. 1.2 en 1.2a Invoeringswet Wabo: milieuvergunning en bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2011 heeft het college aan [belanghebbenden] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een varkenshouderij aan [locatie] te Hengelo.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina444-445
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA0683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 13-11-2012, AWB 12/383 en 12/399
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 96
SamenvattingDrie uitspraken over overgangsrecht art. 1.2 en 1.2a Invoeringswet Wabo: milieuvergunning en bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Verleende bouwvergunning (art. 44 Ww oud) ten behoeve van intensieve veehouderij en geaccepteerde melding als bedoeld in artikel 8.19 Wm ten behoeve van het veranderen van de inrichting. Bij beslissing op bezwaar worden gelijktijdig de melding herroepen, in die zin dat deze alsnog wordt geweigerd, en de bouwvergunning in stand gelaten. Gevolg is dat de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning alsnog had moeten worden aangehouden. Betekenis van art. 52 Ww voor de nog aan te vragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, 1e lid en onder e van de Wabo. Een redelijke wetsuitleg van artikel 1.2, tweede lid, van de Invoeringswet Wabo brengt naar het oordeel van de rechtbank met zich dat de omgevingsvergunning voor de activiteit van het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, wat betreft de toepassing van artikel 52, tweede lid, van de Woningwet, moet worden beschouwd als een milieuvergunning. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat vergunninghoudster, teneinde het bouwplan te verwezenlijken, zich door inwerkingtreding van de Wabo gedwongen ziet een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in te dienen, die aan de hand van alsdan van toepassing zijnde rechtsregime door verweerder moet worden beoordeeld. Een dergelijke opvatting doet afbreuk aan de bedoeling van de wetgever om de voorbereiding van de beslissing op de bouwaanvraag conform het oude recht te laten geschieden uit oogpunt van rechtszekerheid. Het vorenstaande betekent dat de aanhoudingsplicht van artikel 52 van de Ww in dit geval eveneens eindigt door verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina446-450
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2012:BY4596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-05-2013, 201202866/1/R1
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 97
SamenvattingWijziging jurisprudentie: referentiesituatie passende beoordeling plan; representatieve invulling maximale planologische mogelijkheden; alternatievenonderzoek milieueffectrapport.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening [locatie] Markelo" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorJ. Gundelach , M.A.A. Soppe
Pagina450-458
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ9083
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-02-2013, AWB 11/411 AWB 11/420
CiteertitelM en R 2013/7, nr. 98
SamenvattingHet begrip biocide in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De claim is niet bepalend voor de bestemming van het product. Er is sprake van een biocide omdat is voldaan aan het aanwendingscriterium. Door toevoeging aan de naam van het middel is een eigen toelating vereist.
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft door appellante in het geding gebrachte beslisboom ten onrechte bij de beoordeling betrokken. Daardoor is uitgegaan van een onjuist vertrekpunt en de conclusies die zij op grond daarvan heeft getrokken, kunnen naar het oordeel van het College dan ook niet worden gevolgd. Vernietiging van de uitspraak. Materiële beoordeling van het geschil: uitleg van het begrip biocide uit artikel 1, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De rechtbank heeft door vooral betekenis toe te kennen aan de claim van een product blijk gegeven van een onjuiste uitleg van de wet. Voor het product HGX houtwormmiddel is een eigen toelating vereist. Betreft door de toevoeging HGX een ander product.
AnnotatorE. Broeren
Pagina458-462
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:BZ5187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelDe uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen
CiteertitelM en R 2013/7, nr.
SamenvattingJ.E. van den Brink, De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelputen en uitdagingen, Serie Recht en Praktijk - Staat- en bestuursrecht, deel SB6, Deventer: Kluwer 2013, 1048 pagina's.
Pagina470-470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBouwen en ontwikkelen met de Wabo. Wabo en omgevingsvergunning, met accent op bouwprojecten en gebiedsontwikkeling
CiteertitelM en R 2013/7, nr.
SamenvattingA.G.A. Nijmeijer, S. Hillegers en T.E.P.A. Lam, Bouwen en ontwikkelen met de Wabo. Wabo en omgevingsvergunning, met accent op bouwprojecten en gebiedsontwikkeling, Deventer: Kluwer 2013, 196 pagina's.
Pagina470-470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelGeschilbeslechting door de bestuursrechter
CiteertitelM en R 2013/7, nr.
SamenvattingA.T. Marseille en H.D. Tolsma, Geschilbeslechting door de bestuursrechter, Deventer: Kluwer 2013, 160 pagina's.
Pagina470-470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBouwregelgeving in woord en beeld, editie 2013. Wegwijs in het doolhof van regelgeving.
CiteertitelM en R 2013/7, nr.
SamenvattingA.J. Uyhthoven, Bouwregelgeving in woord en beeld, editie 2013. Wegwijs in het doolhof van regelgeving, Den Haag: SDU 2013.
Pagina470-470
Artikel aanvragenVia Praktizijn