Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-08-2013
Aflevering 7391
RubriekRedactioneel
TitelDe beheersverordening en het scheermes van Ockham
CiteertitelGst. 2013, 72
SamenvattingUit de wetenschapsleer kennen we het scheermes van Ockham. Om een probleem te verklaren moet er niet mťťr worden bijgehaald dan noodzakelijk is, aldus de franciscaanse filosoof William van Ockham (rond 1300), die het franciscaanse ideaal van eenvoudig en zuinig leven ook toepaste in wetenschap en filosofie. Het 'scheermes' symboliseert het weglaten van alle overbodige ingewikkeldheden om bij de envoudigste verklaring uit te komen.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Pagina397-398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Winkeltijdenwet gekortwiekt
CiteertitelGst. 2013, 73
SamenvattingOp 28 mei 2013 aanvaardde de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Verhoeven (D66) en Van Tongeren (GroenLinks) tot wijziging van de Winkeltijdenwet 'in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen'. De aanscherping van de toerismebepaling wordt ongedaan gemaakt. Dit is de meest ingrijpende wijziging van de winkeltijdenwetgeving tot nu toe.
Auteur(s)W.P. Adriaanse
Pagina399-402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe modernisering van het staatssteunrecht - de gevolgen voor de gemeentelijke praktijk
CiteertitelGst. 2013, 74
SamenvattingHet staatssteunrecht is een snel ontwikkelend rechtsgebied. De afgelopen jaren heeft de Europese Commissie diverse Verordeningen, Mededelingen, Richtsnoeren, Werkdocumenten en andere documenten op het gebied van staatssteun gepubliceerd die voor de gemeentelijke praktijk vaak van groot belang zijn. Tegelijkertijd is bij gemeenten het besef sterk toegenomen dat de risico's van het niet naleven van het staatssteunrecht aanzienlijk zijn.
Auteur(s)A.D.L. Knook
Pagina403-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Natuurbeschermingswet in een nieuw jasje
CiteertitelGst. 2013, 75
SamenvattingHet wetsvoorstel voor regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) strekt tot vervanging van het huidige wettelijke stelsel voor de natuurwetgeving ter bescherming van gebieden (Natuurbeschermingswet 1998), soorten (Flora- en fauna wet) en houtopstanden (Boswet). De bestaande wetgeving is met name gebaseerd op nationale natuurbescherming, maar is in de loop der tijd keer op keer aangepast aan internationale verplichtingen die Nederland is aangegaan.
Auteur(s)F.H. Damen
Pagina409-416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 16-01-2013, 201112192/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 76
SamenvattingIn deze zaak speelt de combinatie van een verbodsbepaling in de gemeentelijke APV en een door het college van B&W genomen aanwijzingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2009 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een vergunning voor het innemen van een ligplaats in de Groote Sloot ter hoogte van [locatie] te [plaats] of voor een andere locatie binnen de gemeente Zijpe als ligplaats voor een woonschip aan te wijzen afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina417-420
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY8571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00529
CiteertitelGst. 2013, 77
SamenvattingWOB-verzoek binnen de sleutel van het algemene belang. Geen wettelijke grondslag (noch in de WOB noch in de Gemeentewet) om leges te heffen ter zake van het in behandeling nemen van WOB-verzoeken.
Samenvatting (Bron)Het College heeft ter voldoening aan een Wob-verzoek werkzaamheden doen verrichten die bestonden uit (a) het opzoeken van declaraties, het anonimiseren van documenten en het vervaardigen van overzichten, en (b) het maken van kopieŽn. De heffingsambtenaar heeft van belanghebbende leges geheven die voor een bedrag van 276,80 betrekking hebben op de onder (a) bedoelde werkzaamheden. Voor het Hof was in geschil of de legesheffing tot het bedrag van 276,80 is toegestaan op de grond dat de desbetreffende werkzaamheden zijn aan te merken als diensten in de zin van art. 229, lid 1, letter b, van de Gemeentewet. Het Hof heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Op grond van art. 229, lid 1, aanhef en letter b, van de Gemeentewet kunnen rechten worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Door of vanwege het gemeentebestuur verrichte werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als diensten in de zin van die bepaling indien die werkzaamheden rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang. Bij de beantwoording van de vraag of werkzaamheden in het kader van de behandeling van een verzoek op grond van de Wob (hierna: een Wob-verzoek) in overheersende mate verband houden met een individualiseerbaar belang als hiervoor in 3.3.2 bedoeld, dient in het bijzonder acht te worden geslagen op de strekking van de Wob. Volgens art. 2 van de Wob is overheidsinformatie in beginsel openbaar, tenzij andere, zwaarder wegende belangen dat beletten. Deze openbaarheid dient het algemene belang van een goede en democratische bestuursvoering. Art. 2, lid 1, van de Wob bepaalt ook dat het bestuursorgaan bij het verstrekken van informatie overeenkomstig deze wet uitgaat van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. Volgens art. 3, lid 1, van de Wob kan een ieder verzoeken om informatie die is neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Art. 3, lid 3, van de Wob bepaalt dat een verzoeker bij zijn verzoek geen belang behoeft te stellen. Daarin ligt besloten dat het bestuursorgaan bij de behandeling van een Wob-verzoek geen acht mag slaan op het belang van de verzoeker bij het verzoek. Uit dit samenstel van bepalingen moet worden afgeleid dat de openbaarmaking van informatie naar aanleiding van een Wob-verzoek, behoudens de hierna in onderdeel 3.3.7 genoemde werkzaamheden, niet in overheersende mate verband houdt met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang. Het middel betoogt verder dat een gemeente op grond van art. 14 van de Wob een zekere mate van autonome beslissingsbevoegdheid heeft bij het in rekening brengen van leges voor een Wob-verzoek. Ook dit betoog moet worden verworpen. Het miskent dat de delegatiebepaling van art. 14 van de Wob, voor zover deze ziet op het in rekening brengen van kosten, evenals art. 12 van die wet het oog heeft op kostenberekening langs andere weg dan via heffing van leges. De artt. 12 en 14 van de Wob werpen ook geen nader licht op de vraag of bij het verrichten van werkzaamheden op grond van die wet sprake is van dienstverlening in de zin van art. 229 van de Gemeentewet. Het Hof is kennelijk ervan uitgegaan dat het hier niet gaat om informatie die reeds openbaar is en dat derhalve sprake is van openbaarmaking op grond van de Wob. Dit uitgangspunt geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarvan uitgaande brengt het hiervoor in 3.3.4 en 3.3.5 overwogene mee dat de in 3.1.2 onder (a) bedoelde werkzaamheden niet zijn aan te merken als diensten in de zin van art. 229, lid 1, letter b, van de Gemeentewet, zodat heffing van leges uit hoofde van die bepaling niet mogelijk is. Opmerking verdient nog het volgende. Een bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan een ingewilligd Wob-verzoek door het vervaardigen van kopieŽn van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan, mag aan de verzoeker de kosten daarvan in rekening brengen. Ook al is met de openbaarmaking van de verzochte gegevens eerst en vooral het algemeen belang gediend, met de vorm waarin de gegevens aan de verzoeker worden verstrekt is immers in het bijzonder een particulier belang gediend. In zoverre is wel sprake van dienstverlening als bedoeld in art. 229, lid 1, letter b, van de Gemeentewet. Tussen partijen is dan ook terecht niet in geschil dat de heffingsambtenaar leges in rekening mocht brengen voor het vervaardigen van kopieŽn van de documenten waarin de gevraagde informatie is neergelegd.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina420-423
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ0693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 06-03-2013, 201204788/1/A2
CiteertitelGst. 2013, 78
SamenvattingAfwijzing verzoek nadeelcompensatie wegens planschade. Ten onrechte afwijken van deskundigenadvies op basis van contra-advies. Onjuiste toepassing vergewisplicht (Loppersum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2011 heeft het college de aanvraag van [wederpartij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina423-428
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ3393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-05-2013, 10/6782 WMO
CiteertitelGst. 2013, 79
SamenvattingStrekking en reikwijdte van artikel 2 Wmo. Verhouding tussen de artikelen 2 en 4 Wmo.
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag om een financiŽle tegemoetkoming in de kosten van een zeskanaals gehoortoestel voor beide oren, omdat de Zorgverzekeringswet (Zvw) voorziet in (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van hoorapparaten. Het college heeft de aanvraag gelet op artikel 2 van de Wmo terecht afgewezen. De vraag of het college heeft voldaan aan zijn compensatieplicht als bedoeld in artikel 4 van de Wmo, is dan ook niet aan de orde.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , H.F. van Rooij
Pagina428-432
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:CA1427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 05-06-2013, 201204362/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 80
SamenvattingGeen plicht tot vervaardigen van documenten bij WOB-verzoeken, ongeacht mate van inspanning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2010 heeft de directeur een verzoek van [appellant] om het toegepaste gemiddelde bedrag van vermindering van de waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de WOZ-waarde) ter zake van de in 2009 ingediende bezwaarschriften tegen de door de directeur afgegeven beschikkingen inzake de WOZ-waarde openbaar te maken, afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina432-434
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2102
Artikel aanvragenVia Praktizijn