Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 05-09-2013
Aflevering 7/8
TitelWisselwerking tussen publiek- en privaatrechtelijke normen in het vermogensrecht
CiteertitelMvV 2013, 185
SamenvattingHet inmiddels traditionele (zomer)themanummer van het Maandblad voor Vermogensrecht (MvV) is dit jaar gewijd aan de wisselwerking tussen publiek- en privaatrechtelijke normen in het vermogensrecht. Nu is het voor de lezers van MvV natuurlijk allang geen geheim meer dat het privaatrecht en publiekrecht geen gescheiden werelden zijn, voor zover zij dat ooit waren.
Auteur(s)R.D. Lubach , R.M. de Winter
Pagina185-185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht
CiteertitelMvV 2013, 186
SamenvattingLangzamerhand lijkt de emancipatie van het bestuursrecht ten opzichte van het privaatrecht algemeen geaccepteerd te zijn. Ook door de wetgever is als uitgangspunt aanvaard dat het gaat om te onderscheiden rechtsterreinen. Dat brengt mee dat regels uit het ene rechtsgebied niet zonder meer van toepassing zijn in het andere. Anderzijds moeten onnodige verschillen tussen deze rechtsgebieden worden voorkomen. Een consistent rechtstelsel zou immers niet tot uiteenlopende regels moeten komen als daarvoor geen inhoudelijke argumenten bestaan.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina186-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWisselwerking tussen publiek- en privaatrecht en de nieuwe regeling van overheidsaansprakelijkheid in de Awb
CiteertitelMvV 2013, 193
SamenvattingOp 1 juli 2013 is een deel van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking getreden. Dat is de regeling omtrent onrechtmatige overheidsdaad, die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is opgenomen. Het andere deel van deze wet regelt de nadeelcompensatie en is ook bedoeld om in de Awb te belanden, maar het moment waarop het in werking treedt is nog niet duidelijk.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina193-199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStroomlijning van overheidsaansprakelijkheid voor de overschrijding van een wettelijke beslistermijn
CiteertitelMvV 2013, 200
SamenvattingOp 28 november 2006 vraagt Have een vergunning aan voor de exploitatie van een prostitutiepand aan het Amsterdamse Oudekerkplein. De burgemeester schakelt het Landelijk Bureau Bibob in om zich van de integriteit van Have te vergewissen. Have wordt hiervan op de hoogte gebracht. Het blijkt een tijdrovende zaak en de wettelijke termijn waarbinnen over de vergunningaanvraag moet worden beslist, wordt overschreden. Die bedraagt in dit geval, zo stelt de voorzieningenrechter op verzoek van Have vast, zestien weken.
Auteur(s)P.W. den Hollander
Pagina200-206
LinkVolledige tekst artikel (Universiteit Leiden)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNadeelcompensatie, schadevergoeding en bestuursrechtelijke geldschulden: welke rechter, welke regels?
CiteertitelMvV 2013, 207
SamenvattingDe Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) geeft nieuwe regels voor de behandeling van verzoeken om vergoeding van schade wegens rechtmatig en onrechtmatig handelen door de overheid. De Wns heeft tot doel een duidelijkere bevoegdheidsverdeling te realiseren tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter.
Auteur(s)S.A. Gawronski , S.M.C. Nuyten
Pagina207-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Interventiewet en de SNS-onteigening
CiteertitelMvV 2013, 214
SamenvattingDe Wet bijzondere maatregelen financiŽle ondernemingen - pakkender: de Interventiewet - voegt aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) enkele ingrijpende bevoegdheden toe ten bate van twee toezichthouders op het Nederlandse financiŽle stelsel: De Nederlandse Bank (DNB) en de minister van FinanciŽn. De wet is op 13 juni 2012 in werking getreden, zij het dat de wet terugwerkt tot en met 20 januari 2012. Het wetgevingstraject heeft zich overigens in een bloedstollend tempo voltrokken.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , M.J.W. Timmer
Pagina214-218
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTotstandkoming van overeenkomsten en afbreken van onderhandelingen in de context van een gereguleerde aanbestedingsprocedure
CiteertitelMvV 2013, 219
SamenvattingOp de totstandkoming van overeenkomsten die worden gesloten in het kader van een gereguleerde aanbestedingsprocedure zijn de Aanbestedingswet 2012 en het verbintenissenrecht naast elkaar van toepassing. Net zoals dat voor alle andere privaatrechtelijke overeenkomsten geldt, komen ook deze overeenkomsten tot stand door de aanvaarding van een aanbod. Wat dan als 'aanbod' kwalificeert, is een eenvoudig te beantwoorden vraag: dat is de inschrijving van de winnende inschrijver.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
Pagina219-224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Aanbestedingswet 2012, een terechte verdere begrenzing van de contractsvrijheid voor aanbestedende diensten?
CiteertitelMvV 2013, 225
SamenvattingHet aanbestedingsrecht regelt de wijze waarop opdrachten door aanbestedende diensten worden verstrekt teneinde te waarborgen dat publieke middelen op een doelmatige wijze worden uitgegeven.
Auteur(s)J.H. Hollenbeek Brouwer
Pagina225-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPrivate aanbestedingen (weer) vrijheid blijheid?
CiteertitelMvV 2013, 231
SamenvattingEen pleidooi voor meer redelijkheid en billijkheid naar aanleiding van het arrest KLM/Schoonmaakdiensten, HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2900.
Auteur(s)J.M. Hebly , J.W.A. Meesters
Pagina231-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn