Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-09-2013
Aflevering 9
RubriekArtikelen
TitelHet belang van een 'Europees ruimtelijke ordening': lees uit de geschiedenis
CiteertitelTBR 2013/122, p. 816-831
SamenvattingOp dit moment wordt gewerkt aan een grondige herziening en integratie van de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht. Veel van de omgevingsrechtelijke wetgeving wordt be´nvloed door het Europese milieurecht. Dat geldt ook voor het terrein van de ruimtelijke ordening, alhoewel deze invloed meer indirect van karakter is en er vooralsnog niet gesproken kan worden van een Europees ruimtelijk ordeningsrecht.
Auteur(s)A. Pol
Pagina816-831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorwaardelijke bestemming in toetsversie Omgevingswet
CiteertitelTBR 2013/123, p. 832-838
SamenvattingDe in februari j.l. uitgebrachte toetsversie van de concept-Omgevingswet (hierna: 'de Toetsversie') bevat een noviteit in het Nederlands publiekrechtelijk planologisch instrumentarium: de mogelijkheid om bouwplannen planologisch in te passen op voorwaarde dat de kosten van openbare voorzieningen en faciliteiten privaatrechtelijk worden verhaald. Deze noviteit is ge´nspireerd op de wat langere ervaring die Engelse en Spaanse gemeenten hebben met faciliterend grondbeleid. Het huidige voorstel biedt mogelijkheden maar kan ook op een aantal punten worden verbeterd.
Pagina832-838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen recht op onteigening of schadevergoeding bij schaduwschade? Een voorstel mede in het licht van art. 1 EP.
CiteertitelTBR 2013/124, p. 839-847
SamenvattingNieuwe werken (zoals wegen, spoorlijnen en gebouwen) en activiteiten komen niet van de ene op de andere dag tot stand. Zij komen pas tot stand na een (niet zelden langdurig) proces. Grofweg kunnen in dat proces drie belangrijke momenten worden onderscheiden. Het eerste belangrijke moment is het moment waarop de overheid het voornemen voor het werk of de activiteit bekendmaakt. Het tweede belangrijke moment is het moment waarop de overheid publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht om de werken of activiteiten rechtens mogelijk te maken. Het derde belangrijke moment is dat waarop de werken en activiteiten daadwerkelijk tot stand komen.
Auteur(s)D.G.J. Sanderink
Pagina839-847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe planvergelijking bij uitwerkingsregels
CiteertitelTBR 2013/125, p. 848-851
SamenvattingVoor het eerst, na inwerkingtreding van de Wro per 1 juli 2008, heeft de Afdeling zich in haar uitspraak van 27 april 2011 (Breda) uitgelaten over de onder vigeur van de Wro te maken planvergelijking, wanneer sprake is van een bestemmingsplan met uit te werken bestemmingen, welke uit te werken bestemmingen nadien zijn uitgewerkt in een uitwerkingsplan.
Pagina848-851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAedes - Neprom Model Basisopdracht Adviseurs: op weg naar paritaire voorwaarden
CiteertitelTBR 2013/126, p. 852-860
SamenvattingNadat Aedes vorig jaar een nieuw model aannemingsovereenkomst met bijbehorende administratieve bepalingen heeft opgesteld, hebben Aedes en Neprom onlangs gezamenlijk een nieuw Model Basisopdracht Adviseurs opgesteld. Deze modelovereenkomst gaat uit van de toepasselijkheid van de DNR 2011.
Auteur(s)A. Oldengarm , A.M. Ubink
Pagina852-860
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBoekbespreking van dissertatie van Esra Bektas 'Knowledge SHaring Strategies for Large Complex Building Projects'
CiteertitelTBR 2013/127, p. 861-864
SamenvattingAan de Technische Universiteit Delft werd op 28 juni 2013 een besprekenswaardig (Engelstalig) proefschrift verdedigd dat kort gezegd gaat over het delen en managen van kennis tussen partijen in ontwerpteams.
Auteur(s)S. van Gulijk
Pagina861-864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese Aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2013/128, p. 864-874
SamenvattingDeze kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Europees Hof van Justitie (het 'Hof') zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2012 en de eerste helft van 2013.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooyen
Pagina864-874
LinkVolledige tekst (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelHoge Raad, 14-06-2013, 11/05731
CiteertitelTBR 2013/129, p. 875-882
SamenvattingPubliek/privaatrecht. Bevoegdhedenovereenkomst. Exploitatieovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Publiek/privaatrecht. Bevoegdhedenovereenkomst. Ruimte voor ruimte (RvR) regeling. Door gemeente bedongen vergoeding voor het verlenen van vrijstelling onder het bestemmingsplan. Uitleg besluit; formele rechtskracht? Nietigheid van contractueel beding; niet voldaan aan voorwaarden RvR-regeling.
AnnotatorM.A.M. Dieperink
Pagina875-882
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ0520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 14-08-2013, 201112936/1/R1
CiteertitelTBR 2013/130, p. 882-893
SamenvattingEinduitspraak na tussenuitspraak en gedeeltelijke herziening tussenuitspraak (bestuurlijke lus). Regulering coffeeshops in bestemmingsplan. Ontvankelijkheid. Afstandscriterium en aan bestuursorganen toevertrouwde belangen. Strijdigheid van bestemmingsplan met Horecanota 2008.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: K÷bbesweg" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina882-893
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 17-07-2013, 201210561/1/A1
CiteertitelTBR 2013/131, p. 893-895
SamenvattingBeperken vergunningvrij bouwen met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2011 heeft het dagelijks bestuur [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast de uitbouw aan de zijgevel van de woning op het perceel [locatie] te Amsterdam (hierna: het perceel), binnen twaalf weken te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina893-895
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 21-03-2013, 71.745
CiteertitelTBR 2013/132, p. 896-909
SamenvattingWoningbouw met duurzame energievoorziening door middel van WKO. Tegenvallende verkoopcijfers. Zonneboiler in plaats van WKO. Noodzakelijke wijziging.
AnnotatorT.M. Huisman
Pagina896-904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 08-02-2013, 137652 CV EXPL 12-37844
CiteertitelTBR 2013/133, p. 904-909
SamenvattingEigenmachtig funderingsherstel van mandelige muur. Noodzaak herstel. ReŰel en acuut gevaar.
AnnotatorO. Laan
Pagina904-909
Artikel aanvragenVia Praktizijn