AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 28-09-2013
Aflevering 35
TitelRaad van State, 17-07-2013, 201204534/1/A3
CiteertitelAB 2013/297
SamenvattingOpenbaarheid. Persoonlijke levenssfeer. Namen wachtlijst standplaatsvergunningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2011 heeft het college naar aanleiding van een verzoek van [appellant] de "wachtlijst standplaatsvergunningen gemeente Tiel" openbaar gemaakt met uitzondering van de gegevens die staan vermeld onder de kopjes "datum eerste inschrijving", "naam + voorletters", "adres", "geb.dat.", "a.pers" en "datum betaald?".
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina1745-1748
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-12-2012, 201109732/1/A3
CiteertitelAB 2013/298
SamenvattingOmvangrijk verzoek om openbaarmaking aanbestedingsdossiers. Motief van verzoeker bij bepaling bestuurlijke aangelegenheid. Bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2009 heeft een medewerker van het Ministerie van BZK naar aanleiding van een verzoek van [verzoeker] een overzicht verstrekt van alle aanbestedingen van dat ministerie in de periode 2004 tot en met 2009.
Pagina1748-1752
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY5137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-07-2013, 201211639/1/T1/A2
CiteertitelAB 2013/299
SamenvattingDe uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van een goede en veilige kustverdediging moet worden beschouwd als een normale maatschappelijke ontwikkeling in het openbaar belang. De vraag of de gevolgen van een overheidshandeling al dan niet buiten het normale maatschappelijke risico vallen, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de omvang van de schade. Relatief geringe schade valt binnen het normale maatschappelijke risico.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 23 juni 2011 heeft het college verzoeken van [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellante sub 3] om vergoeding van waardevermindering van hun appartementen als gevolg van de uitvoering van het kustversterkingsplan "Versterking zwakke schakel Noordwijk" afgewezen.
AnnotatorH.K. Gilissen
Pagina1752-1755
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-07-2013, 201211753/1/A2
CiteertitelAB 2013/300
SamenvattingDe uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van een goede en veilige kustverdediging moet worden beschouwd als een normale maatschappelijke ontwikkeling in het openbaar belang. De vraag of de gevolgen van een overheidshandeling al dan niet buiten het normale maatschappelijke risico vallen, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de omvang van de schade. Relatief geringe schade valt binnen het normale maatschappelijke risico.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2012 heeft het college een verzoek van [appellant] om vergoeding van waardevermindering van zijn woning als gevolg van de uitvoering van het kustversterkingsplan "Versterking zwakke schakel Noordwijk" afgewezen.
AnnotatorH.K. Gilissen
Pagina1755-1760
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-07-2013, 201300200/1/A2, 201300201/1
CiteertitelAB 2013/301
SamenvattingBelastingdienst mocht de tegemoetkomingen voor 2007 en 2008 niet los van het bezwaar op nihil stellen. Het betoog dat het besluit van 28 maart 2012 in strijd is met het verbod van reformatio in peius slaagt derhalve.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 13 juli 2010 en 22 juni 2010 heeft de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag voor [appellante] over 2007 en 2008 definitief vastgesteld op 4.548,00 en 7.468,00 alsmede 4.824,00 van haar teruggevorderd.
AnnotatorL.M. Koenraad
Pagina1760-1763
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-01-2013, 201112022/1/A3
CiteertitelAB 2013/302
SamenvattingGeautomatiseerde gegevensverwerkingen moeten voldoen aan beide vereisten van het begrip bestand, wil er sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in art. 2 lid 1 Wbp.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2009 heeft het college aan [appellante] medegedeeld dat haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van haar voormalig dienstverband bij de gemeente Zevenaar en kopieën van documenten met haar betreffende persoonsgegevens uit de personeels- en salarisadministratie verstrekt.
AnnotatorA.M. Klingenberg
Pagina1763-1768
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY9910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-06-2012, 201107629/1/A3
CiteertitelAB 2013/303
SamenvattingVaststelling reconstructietekening zonder publiekrechtelijke grondslag geen besluit; geen besluit tot plaatsen bord 'bushalte'.
Samenvatting (Bron)Ingevolge art. 23 lid 1 aanhef en onder e Rvv 1990 mag een bestuurder zijn voertuig niet laten stilstaan bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord. Ingevolge lid 2 geldt onderdeel e van lid 1 niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers. Het college heeft in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat in een gedeelte van een bepaalde straat riool- en reconstructiewerkzaamheden zullen plaatsvinden en dat de daarop betrekking hebbende reconstructietekening ter inzage ligt. Bij besluit heeft het college het door appellant daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. De voorzieningenrechter het door appellant daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Uit de openbare besluitenlijst van een vergadering van het college volgt dat het college besluit in te stemmen met het concept reconstructieplan volgens de tekening, waarop het bord 'bushalte' is geplaatst voor de woning aan de [locatie a]. De Rb. heeft niet onderkend dat het college daarmee de reconstructietekening heeft vastgesteld. Anders dan appellant betoogt, houdt dit evenwel niet een besluit in als bedoeld in art. 1:3 lid 1 Awb, nu de vaststelling geen publiekrechtelijke grondslag kent. De totstandkoming van een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb vereist een uitdrukkelijk besluit van het college tot het plaatsen van het bord 'bushalte' voor de woning aan de [locatie a]. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat een dergelijk besluit niet is genomen en dat dit ook niet hoefde te worden genomen, omdat het gaat om een feitelijke reconstructie van een bestaande bushalte waarbij geen verplaatsing van het bord 'bushalte' aan de orde is. Dat het college niet heeft beoogd een dergelijk besluit te nemen, blijkt voorts uit de omstandigheid dat een motivering zoals vereist voor een dergelijk besluit ontbreekt. Ook de omstandigheid dat het bord is blijven staan voor de woning [locatie b], bevestigt dat een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb niet is genomen. De voorzieningenrechter heeft dan ook met juistheid geoordeeld dat het college het bezwaar van appellant terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina1768-1771
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW8176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-10-2012, 201110768/1/A3
CiteertitelAB 2013/304
SamenvattingOntzeggen toegang tot een gebouw niet gericht op een publiekrechtelijk rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 juni 2011 heeft het college [appellant] medegedeeld dat het met ingang van 1 juli 2011 het contact van de gemeente Eindhoven met hem voor één jaar verbreekt, dan wel beperkt.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina1771-1775
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY0392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-11-2012, 201202169/2/A3
CiteertitelAB 2013/305
SamenvattingMet ontzegging van toegang tot zwembad geen publiekrechtelijk recht ontnomen.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina1775-1777
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 13-06-2013, 10/854
CiteertitelAB 2013/306
SamenvattingBesluit. Bestuurlijk rechtsoordeel met betrekking tot een Unierechtelijke verordening.
Samenvatting (Bron)Rechtsoordeel - geen belastende weg naar de rechter
AnnotatorR. Ortlep
Pagina1777-1780
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:14
Artikel aanvragenVia Praktizijn