Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 11-10-2013
Aflevering 35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2013, 2108
SamenvattingNa het Srebrenica arrest van 6 september jl., waarin de Hoge Raad in niet mis te verstane bewoordingen de Staat aansprakelijk houdt wegens onrechtmatige daad jegens de eisende partijen in deze zaak, lijken de overige ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht slechts klein bier. Met die kanttekening passeren toch nog vele vermeldenswaardige ontwikkelingen in met name rechtspraak en literatuur.
Auteur(s)T.H.M. van Wechem
Pagina2372-2382
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2013, 2109
SamenvattingIn deze kroniek wordt ruim aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen en debatten binnen de strafrechtspraak, aan recent ingediende belangrijke (concept)wetsvoorstellen, aan de levenslange gevangenisstraf en arrest van de Hoge Raad waarin materieelrechtelijke knopen zijn doorgehakt, aan een ministeriŽle brief over de toekomst van het strafrecht en aan de stand van zaken in de rechtspraak over het coffeeshopbeleid en de Terugkeerrichtlijn en zijn gevolgen voor de straftoemeting. De bestreken periode loopt van april tot en met augustus 2013, met een kleine achterwaartse overschrijding (de besproken arresten van de Hoge Raad dateren van 12 maart 2013).
Auteur(s)Th.A. de Roos
Pagina2382-2389
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2013, 2110
SamenvattingBarkhuysen en Den Ouden merkten in de kroniek van dit voorjaar op dat het bestuursrecht roerige tijden meemaakt. Dat kan van deze kroniekperiode niet worden gezegd. Er is echter wel het nodige gebeurd. Nieuwe wetgeving is in werking getreden en er is weer de nodige rechtspraak verschenen die aandacht behoeft. Het debat over de vernieuwing van de organisatie van de bestuursrechtspraak heeft zich dit voorjaar en in de zomer voortgezet. En zo is er nog meer dat in deze kroniek aan de orde komt.
Auteur(s)E.J. Daalder , C.A. Geleijnse
Pagina2390-2400
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek burgerlijk procesrecht
CiteertitelNJB 2013, 2111
SamenvattingDe belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn gelegen in de meer algemene ontwikkelingen op rechtsplegingsniveau. Normaliter worden die behandeld in de voorjaarskroniek Rechtspleging. Aangezien die dit jaar niet is verschenen, wordt daar in deze kroniek kort bij stilgestaan. op het vlak van de jurisprudentie is het beeld als vanouds. Aardverschuivingen hebben niet plaatsgevonden, maar er zijn weer genoeg uitspraken die de moeite waard zijn. De kroniek beperkt zich tot die uitspraken die van belang zijn om het overzicht te behouden.
Auteur(s)M.H. de Boer , M. Ynzonides
Pagina2401-2410
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
CiteertitelNJB 2013, 2112
SamenvattingHet motto van het regeerakkoord 'Bruggen slaan' is ook passend voor de Europese en Nederlandse constitutionele ontwikkelingen van het afgelopen jaar: ze staan in dezelfde sleutel. Afgelopen jaar is op allerlei manieren getracht bruggen te slaan met burgers en maatschappelijke organisaties om zo breed draagvlak te krijgen voor hervormingen in de zorg, de energievoorziening en de woningmarkt.
Auteur(s)G. Boogaard , M.L. van Emmerik , H.-M.Th.D. ten Napel , W.J.M. Voermans
Pagina2411-2419
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van de grondrechten
CiteertitelNJB 2013, 2113
SamenvattingHet kabinet-Rutte II toont zich actief bij het bevorderen van gelijke behandeling en laat een nieuwe visie zien op buitenlands mensenrechtenbeleid. Het HvJ EU deed belangwekkende uitspraken over de werking van het EU-grondrechtenhandvest, het EHRM handelde in 2012 voor het eerst meer klachten af dan er binnenkwamen. Tegelijkertijd zijn er zorgen: de economische crisis treft de grondrechten van vooral kwetsbare groepen, grondrechten van immigranten en asielzoekers staan onder druk, de digitalisering van de samenleving en de behoefte aan informatie en veiligheid bieden voortdurende uitdagingen voor gegevensbescherming en privacy. Het jaar 2012/2013 laat een breed palet zien van problemen en lichtpuntjes op het terrein van de grondrechten.
Auteur(s)J.H. Gerards
Pagina2420-2430
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2013, 2114
SamenvattingDe rollercoaster van het arbeids- en sociaal recht stampte ook het afgelopen jaar onvermoeibaar door. Het regeerakkoord was nog niet droog of er lag een sociaal akkoord waar op dit moment druk aan gemorreld wordt. Hoe het nu echt verder moet en zal gaan met het sociaal recht is dan ook nog niet helemaal duidelijk. De rechtspraak liet zich ondertussen niet van de wijs brengen en sprak gestaag recht.
Auteur(s)B. Barentsen , S.F. Sagel
Pagina2431-2443
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2013, 2115
SamenvattingDe wetgever is druk in de weer met allerlei beschermingsacties. Jeugdzorg en kinderbescherming gaan naar de gemeenten. De vrijheidsbeneming van jeugdigen met machtiging gesloten jeugdzorg tijdens vervoer en in de gerechten is nu van een wettelijke titel voorzien. Onderwijs- en zorgorganisaties moeten met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken. Aan het wetsvoorstel over meerderjarigenbescherming wordt gesleuteld. Huwelijksdwang wordt aangepakt. Er zijn ook wetsvoorstellen met een uitgesproken moreel tintje. Een trouwambtenaar die weigert huwelijken van gelijk geslacht te sluiten wordt in de toekomst met ontslag bedreigd. Door het initiatiefwetsvoorstel partneralimentatie zouden vrouwen de arbeidsmarkt op worden gejaagd. En de pogingen om lesbisch en transseksueel ouderschap in het gareel van het ouderschapsrecht te krijgen worden voortgezet.
Auteur(s)C.J. Forder , M.J. Vonk
Pagina2444-2452
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek migratierecht
CiteertitelNJB 2013, 2116
SamenvattingHet migratierecht lijkt aan elkaar te hangen van de incidenten. Met de ruime beleidsdoelstellingen en beperkte middelen om deze te bereiken is dat ook niet verwonderlijk. Migratierecht gaat daarbij steeds minder over het bewaken van fysieke grenzen en het al dan niet verlenen van toelating, maar steeds meer over het bewaken van de status van personen, ongeacht waar zij zich bevinden. Schiphol vormt daarvan een mooie illustratie: voor de elite wordt de grenscontrole zo makkelijk mogelijk gemaakt, asielzoekers belanden bij voorkeur in vreemdelingenbewaring.
Auteur(s)H. Battjes , P. Boeles , E. Brouwer , T. Spijkerboer , S. van Walsum
Pagina2453-2464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2013, 2117
SamenvattingDe ontwikkelingen op het terrein van het belastingrecht zijn nauwelijks bij te benen. De wetgever heeft weer een heel aantal nieuwe belastingen uitgevonden waarbij soms onomwonden in de toelichting wordt vermeld dat de primaire doelstelling budgettair van aard is. Massale bezwaarprocedures van inhoudingsplichtigen bleven niet uit. En uiteindelijke blijk de tijd dan rijp om het mes in de hypotheekrenteaftrek te zetten.
Auteur(s)L.J.A. Pieterse
Pagina2464-2474
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek internationaal privaatrecht
CiteertitelNJB 2013, 2118
SamenvattingNa drieŽnhalf jaar is er eindelijk weer een Kroniek IPR. In deze periode hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op vrijwel alle terreinen van het internationaal privaatrecht op mondiaal, Europees en nationaal niveau. Met de inwerkingtreding van boek 10 BW op 1 januari 2012 is de codificatie van het Nederlandse commune IPR voltooid, een mijlpaal in het Nederlandse IPR, ook al gaat het grotendeels om een consolidatie van bestaande regelgeving. Gelet op de vele wetgevingsactiviteiten op mondiaal en Europees niveau is de manoeuvreerruimte van de Nederlandse wetgever steeds beperkter geworden. Er is veel gebeurd op het terrein van het IPR familierecht, zo is het IPR met betrekking tot levensonderhoud ingrijpend veranderd. De wetgevingsactiviteiten op het terrein van het vermogensrecht zijn in de verslagperiode minder intensief geweest, vooral omdat in het verleden al de nodige verdragen en EU verordeningen op dat gebied tot stand zijn gebracht. Het IPR vermogensrecht heeft in de verslagperiode echter wel tot een grote hoeveelheid rechtspraak geleid. Ook was er de nodige rechtspraak over het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst. En de lang gekoesterde wens om van de Europese Unie ťťn groot procesterritoir te maken waarbinnen de rechterlijke beslissingen vrij kunnen circuleren, is een stapje dichterbij gekomen.
Auteur(s)F. Ibili
Pagina2475-2487
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn