Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 21-10-2013
Aflevering 8
RubriekEditorial
TitelAlle waar is naar zijn geld
CiteertitelDD 2013, 54
SamenvattingIn 2012 verscheen het door de Britse advocaat Stafford SMith geschreven boek 'Injustice'. Aan de hand van een beschrijving van de zaak van een in Florida ter dood veroordeelde man - die door de auteur in verschillende beroepsprocedures is bijgestaan - wordt de kwetsbaarheid van het Amerikaanse strafproces indringend verwoord.
Auteur(s)A.A. Franken
Pagina581-588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet wetsvoorstel verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit
CiteertitelDD 2013, 55
SamenvattingRecent heeft de minister voor Veilgiheid en Justitie het wetsvoorstel verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel omvat een brede waaier aan wetswijzigingen die alle erop zijn gericht de bestrijding van financieel-economische criminalilteit slagvaardiger te maken.
Auteur(s)M.J. Borgers , T. Kooijmans
Pagina589-604
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelPapieren werkelijkheid. Het zittingsprocesverbaal in strafzaken (oratie Utrecht)
CiteertitelDD 2013, 56
SamenvattingP. van Kampen, Papieren werkelijheid. Het zittingsprocesverbaal in strafzaken (oratie Utrecht), Den Haag: Boom Lemma uitgevers 2011.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen
Pagina605-609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2013, 58
SamenvattingIn deze rubriek geeft Niels van der Laan een overzicht van relevante (op handen zijnde) wetswijzigingen opdat deze hopelijk niemand zullen ontgaan. Tevens gaat hij in op de huidige stand van zaken met betrekking tot de toezichtdiscussie. Tot slot feliciteert hij Taru Spronken met haar benoeming als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Rob Baumgardt bespreekt de vrijspaak van advocaat Cornegoor die verdacht werd van het medeplegen van valsheid in geschriften. Bart Nooitgedagt gaat in op het beleidsvoornemen van Teeven om te komen tot 'structurele besparingen' op het systeem van gefinancierde rechtsbijstand en de gevolgen daarvan.
Auteur(s)R. Baumgardt , N. van der Laan , B. Nooitgedagt
Pagina612-620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek
TitelPolitie
CiteertitelDD 2013, 59
SamenvattingIn het jaarverslag Nederlandse politie 2012 worden de resultaten die in 2012 zijn behaald op de uitvoering van de landelijke prioriteiten gepresenteerd (Kamerstukken II 2012/13, 29 628, nr. 395).
Auteur(s)T. Blom
Pagina621-625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek
TitelJeugdrecht en jeugdbescherming
CiteertitelDD 2013, 60
SamenvattingEr is het afgelopen half jaar weer veel gebeurd op het terrein van het jeugdrecht, jeugdbeschermings- en jeugdstrafrecht. Zo werd het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht door de Tweede Kamer aanvaard, en werd het wetsvoorstel Jeugdwet aan de Tweede Kamer aangeboden. Verder werd een aantal wetsvoorstellen tot wet verheven, zoals de Wet meldcode kindermishandeling, het vervoer van jeugdigen binnen de jeugdzorginstellingen, de wet tot versterking van de rechtspositie van pleegouders. In het navolgende wordt nader ingegaan op enkele ontwikkelingen.
Auteur(s)I. Wissink
Pagina626-638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelMoord en waanzin. De betekenis van de psychische stoornis bij het bewijzen van voorbedachte raad
CiteertitelDD 2013, 61
SamenvattingIn deze bijdrage onderzoeken wij de betekenis van de psychsiche stoornis voor het bewijs van voorbedachte raad. Meer concreet is de vraag onder welke omstandigheden de psychische stoornis aan het aannemen van voorbedachte raad in de weg kan staan. Ter beantwoording van die vraag wordt in paragraaf 2 eerst ingegaan op de relatie tusen de voorbedacht raad en de (gestoorde) psyche. In paragraaf 3 analyseren wij vervolgens diverse uitspraken van de feitenrechter. In paragraaf 4 sluiten wij ten slotte af met een conclusie en doen wij een suggestie voor nadere structurering van de rechtspraak.
Auteur(s)R. Jansen , L. (Lonneke) Stevens
Pagina639-648
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BP5147
Artikel aanvragenVia Praktizijn