Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-10-2013
Aflevering 7394
RubriekRedactioneel
TitelAfkoopbaar vertrouwen?
CiteertitelGst. 2013, 101
SamenvattingDe beginselplicht tot handhaving staat sinds de jaren negentig op het repertoire van de bestuursrechter. Onderdeel van deze 'plicht' zijn de 'bijzondere omstandigheden' die een afwijking kunnen rechtvaardigen. Een van de vragen die al jaren leeft is, of, en in welke gevallen, gerechtvaardigd vertrouwen bij de overtreder de beginselplicht beperkt.
Auteur(s)R.J.N. Schl÷ssels
Pagina549-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMedebewindsvorderingen en het vraagstuk van delegatie aan B&W
CiteertitelGst. 2013, 102
SamenvattingHeel wat medebewindswetten willen dat zaken bij gemeentelijke verordening worden geregeld, of maken een verordening uitdrukkelijk mogelijk.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina550-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchadeverhaal via de strafzaak. Een begaanbare weg voor gemeenten?
CiteertitelGst. 2013, 103
SamenvattingDe mogelijkheid om schade in de strafzaak tegen de vermoedelijke veroorzaker ervan te verhalen kan zich niet bij alle slachtoffers in een even grote populariteit verheugen. Bij menigeen bestaat de indruk dat de strafzaak daartoe onvoldoende ruimte biedt.
Auteur(s)A.T.M. ten Broeke
Pagina560-566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 07-11-2012, 201205427/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 104
SamenvattingPubliekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtshandeling. Geen voorbereidingsbesluit. Besluit tot weigering om een overeenkomst tot eigendomsoverdracht te sluiten is geen publiekrechtelijke rechtshandeling. De aan de Awb ten grondslag liggende visie wordt niet aanvaard. (Zutphen)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 december 2010 heeft het college [appellant] op de hoogte gesteld van zijn voornemen geen overeenkomst met de provincie Gelderland te sluiten waarbij de gemeente Zutphen de eigendom van de Vordenseweg van de provincie overneemt.
AnnotatorH.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina567-572
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 09-01-2013, 201203715/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 105
SamenvattingVaststelling huurtarieven door deelgemeente. Publiek- of privaatrecht? Bevoegd orgaan. (Hillegersberg-Schiebroek)
Samenvatting (Bron)Een rechtshandeling is publiekrechtelijk indien het bestuursorgaan de bevoegdheid daartoe ontleent aan een speciaal voor het openbaar bestuur bij of krachtens de wet geschapen grondslag. De bevoegdheid tot het verhogen van de huurtarieven van de volkstuinen en nutstuinen valt hier niet onder, maar is louter privaatrechtelijk. Het feit dat de verhuur van volkstuinen en nutstuinen is opgenomen in verscheidene beleidsmatige stukken doet hier niet aan af. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (ABRS, 10-04-1995, R01.92.1060, LJN: AK3508) kan een bevoegdheid die haar basis vindt in het burgerlijk recht als publiekrechtelijk worden beschouwd indien de bevoegdheid wordt gehanteerd in het kader van een aan het bestuursorgaan opgedragen publieke taak. Het verhuren van volkstuinen en nutstuinen en daarmee het vaststellen van de huurtarieven daarvan kan niet als een zodanige taak worden gezien. Het betoog faalt.
AnnotatorH.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina572-573
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY7987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland, 03-04-2013, C/16/324379 / HA ZA 12-764
CiteertitelGst. 2013, 106
SamenvattingWet op het primair onderwijs (WPO) gaat vˇˇr de Faillissementswet (Fw); positie gemeente in faillissement schoolbestuur; verantwoordelijkheid van de gemeente voor onderwijshuisvesting maakt dat gemeente bij einde gebruik eigendom verkrijgt.
Samenvatting (Bron)Juridische verkrijging schoolgebouw na faillissement. Ter beoordeling staat de vraag of de gemeente na faillissement rechten kan ontlenen aan artikel 110 WPO of dat de curator vrijelijk over het schoolgebouw kan beschikken.
AnnotatorF.J. van der Vaart
Pagina573-578
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:1661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 10-04-2013, 201202768/1/R4
CiteertitelGst. 2013, 107
SamenvattingRegeling over kamerbewoning in een bestemmingsplan en de verhouding met de Huisvestingswet.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
Pagina578-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 31-07-2013, 201210332/1/A2
CiteertitelGst. 2013, 108
SamenvattingZelfstandig schadebesluit; nadeelcompensatie omwonenden i.v.m. exploitatievergunning coffeeshops in voormalig wegrestaureant; pseudoplanschade; kortingspercentage wegens normaal maatschapelijk risico naar analogie art. 6.2 Wro. (Venlo)
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 2 december 2011 heeft de burgemeester aan [wederpartij a] 12.700,00 en aan [wederpartij b] 12.000,00, in beide gevallen te vermeerderen met de wettelijke rente, aan schadevergoeding toegekend.
AnnotatorJ.W. van Zundert
Pagina581-584
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:558
Artikel aanvragenVia Praktizijn