Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 05-11-2013
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelGedoogregelgeving bebundeld
CiteertitelAgr.r 2013, p. 321
SamenvattingDe Omgevingswet komt eraan. Een zogenaamde 'toetsversie' heeft in brede kring gecirculeerd, de eerste aankondingen van congressen en cursussen vallen op de mat en een daadwerkelijk ontwerp wordt toch wel in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar verwacht.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina321-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelVerordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
CiteertitelAgr.r 2013, p. 323
SamenvattingOm verslechtering van Natura 2000-gebieden te voorkomen, geldt een algemene plicht voor lidstaten van de Europese Unie om hiertoe passende maatregelen te treffen. In de Natuurbeschermingswet 1998 heeft dit zich onder meer vertaald in art. 19ke. Dit artikel bepaalt dat het bevoegd gezag er zorg voor dient te dragen dat passende maatregelen worden om verslechtering van de kwaliteit van de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied te voorkomen.
Auteur(s)F.H. Damen
Pagina323-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelMilieueffectrapportage en veehouderijbedrijven
CiteertitelAgr.r 2013, p. 23
SamenvattingGrote veehouderijen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu. Dat komt vooral door de uitstoot van amoniak uit dierenverblijven, maar ook geur en geluid spelen een rol. Deze milieugevolgen moeten volledig worden meegewogen bij het (planologisch) mogelijk maken van grote veehouderijen. Dit gebeurt met de procedure van de milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.). Het rapport waarin de milieugevolgen zijn meegewogen, heeft het milieu-effectrapport (hierna: MER).
Auteur(s)J.M.M. Kroon
Pagina332-338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelNatuurbescherming
CiteertitelAgr.r 2013, p. 339
SamenvattingVerslag jaarvergadering 2013 Vereniging voor Agrarisch Recht.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Pagina339-347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 02-10-2013, 201307089/2/R2
CiteertitelAgr.r 2013/5734
SamenvattingNBW-vergunning. Beleidsregels Gelderland.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2013, kenmerk 2013-000911, heeft het college, na toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, aan [belanghebbende] een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het houden van 335 melkkoeien, 137 stuks jongvee en 10.018 opfokhennen en hanen van legrassen aan de [locatie] te MariŽnvelde nabij het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina351-352
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 02-10-2013, 201304505/1/V6
CiteertitelAgr.r 2013/5735
SamenvattingBoete. Vreemdelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2011 heeft de minister [wederpartij] een boete opgelegd van 76.000,00 wegens negentien overtredingen van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina352-354
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 05-06-2012, C-489/10
CiteertitelAgr.r 2013/5736
SamenvattingGemeenschappelijk landbouwbeleid. Randvoorwaardenkorting. Sanctie. Ne bis in idem.
(Polen / Bonda)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juni 2012.#Lukasz Marcin Bonda.#Verzoek van de Sad Najwyzszy om een prejudiciele beslissing.#Gemeenschappelijk landbouwbeleid -- Regeling inzake een enkele areaalbetaling -- Verordening (EG) nr. 1973/2004 -- Artikel 138, lid 1 -- Uitsluiting van steun in geval van onjuiste verklaring over oppervlakte -- Bestuurlijke sanctie of strafrechtelijke sanctie -- Verbod van dubbele sanctie in strafzaken -- Beginsel ne bis in idem.#Zaak C-489/10.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina354-359
UitspraakECLI:EU:C:2012:319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-06-2013, AWB 10/454 A
CiteertitelAgr.r 2013/5737
SamenvattingGemeenschappelijk landbouwbeleid. Randvoorwaardenkorting. Aansprakelijkheid voor andermans handelen. Evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Bedrijfstoeslag 2009. Volledige toerekening aan landbouwer van niet-naleving door de persoon door wie landbouwgrond is overgedragen (artikel 23, lid 1, Verordening (EG) nr. 73/2009).
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina359-360
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:CA3165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie, 08-07-2013, ?
CiteertitelAgr.r 2013/5738
SamenvattingArbitrage. Tarrapercentage zaaiuien. Schadevergoeding.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina360-364
Artikel aanvragenVia Praktizijn