Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-11-2013
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelSchaliegas in Nederland
CiteertitelTBR 2013/155, p. 1021-1036
SamenvattingEen verkenning van het juridisch kader voor verdeling van exploratie- en winningsrechten, vergunningverlening en aansprakelijkheid.
Auteur(s)M.A.M. Dieperink , J.F. de Groot , R.D. Lubach , J.W.A. Meesters , A. de Snoo
Pagina1021-1036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet boetebeding inzake te late oplevering en de juridische instrumenten om in te grijpen in de gevolgen
CiteertitelTBR 2013/156, p. 1037-1050
SamenvattingSedert jaar en dag wordt het boetebeding inzake te late oplevering in de bouwsector gehanteerd. De opname in de overeenkomst geschiedt op initiatief van de opdrachtgever of de aannemer, veelal door middel van het toepasselijk verklaren van in de bouwsector gebruikelijke algemene voorwaarden waarin het beding is opgenomen.
Auteur(s)P. Vermeij
Pagina1037-1050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGelijkwaardigheid in het bouwrecht
CiteertitelTBR 2013/157, p. 1051-1063
SamenvattingGelijkwaardigheid is een begrip dat op diverse plaatsen in het bouwrecht gehanteerd wordt. Het komt voor in het kader van de publiekrechtelijke regelgeving (Bouwbesluit) dat bepalingen kent waarmee andere dan in die regelgeving beschreven oplossingen mogelijk worden gemaakt. In privaatrechtelijke zin komt het voor in het aanbestedingsrecht welk gericht is op bevordering van concurrentie en vrije mededinging alsmede in het bouwcontractenrecht, zij het in dit laatste gebied niet met zoveel woorden.
Pagina1051-1063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelWaarom in de nieuwe Omgevingswet kan worden volstaan met het generieke schorsings- en vernietigingsrecht en specifieke interventieinstrumenten niet nodig zijn
CiteertitelTBR 2013/158, p. 1064-1068
SamenvattingReactie op TBR 2013/138, J.C.W. Gazendam c.s., Van reactieve aanwijzing naar corrigerend instructiebesluit
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina1064-1068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelHet schrappen van de reactieve aanwijzing gaat ten koste van flexibele provinciale sturing
CiteertitelTBR 2013/159, p. 1069-1072
SamenvattingReactie op TBR 2013/138, J.C.W. Gazendam c.s., Van reactieve aanwijzing naar corrigerend instructiebesluit
Auteur(s)D. Korsse
Pagina1069-1072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op A. Snijders, noot onder Rb. Den Haag, 3 juli 2013, TBR 2013/142
CiteertitelTBR 2013/160, p. 1073-1074
SamenvattingIn zijn annotatie onder de uitspraak van de Rb. Den Haag van 3 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:7607 (Beheersverordening Vlietzone Den Haag), is A. Snijders kritisch over het oordeel van de rechtbank.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina1073-1074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 18-09-2013, 201208105/1/R2
CiteertitelTBR 2013/161, p. 1075-1084
SamenvattingBeroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 'de Zeeland'. Het risico van duurzame ontwrichting van het voorzieningspatroon, eerste levensbehoeften. Rechtvaardiging door dwingende redenen. Leegstand, gevolgen voor het woon- en leefklimaat en het ondernemersklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2012, kenmerk RVB12-0033, heeft de raad het bestemmingsplan "De Zeeland" vastgesteld.
AnnotatorG.H.J. Heutink
Pagina1075-1084
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 25-09-2013, 201210000/1/A1
CiteertitelTBR 2013/162, p. 1084-1087
SamenvattingHandhaving. Verbod in stand laten bouwwerk ziet niet op bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning was vereist. Verandering van niet-ingrijpende aard?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2011 heeft het college Goedvast op straffe van een dwangsom van 7.500,00 gelast om binnen drie maanden na dagtekening van het besluit de illegale situatie aan de Laan van Nieuw Oost-IndiŽ 158 te Den Haag (hierna: het perceel) te beŽindigen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1084-1087
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 09-10-2013, 201304379/1/R2
CiteertitelTBR 2013/163, p. 1087-1090
SamenvattingTussenuitspraak (bestuurlijke lus). Begrenzing bestemmingsplan. Financieel-economische uitvoerbaarheid. Exploitatieopzet als vertrouwelijk stuk aangemerkt. Raad heeft onvoldoende inzicht geboden in financiŽle uitvoerbaarheid plan. Raad is verplicht enig inzicht te bieden in deze financiŽle uitvoerbaarheid. Plan vastgesteld in strijd met art. 3.1.6 lid 1 onder f Bro. Hersteltermijn van 6 weken na verzending tussenuitspraak. Beslissing over proceskostenveroordeling in einduitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Huisdijk - Gerichtenweg" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina1087-1090
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 09-10-2013, 201206895/1/R3
CiteertitelTBR 2013/164, p. 1090-1097
SamenvattingPlanperiode. In beginsel niet in overstemming met een goede ruimtelijke ordening om in een bestemmingsplan bestemmingen op te nemen die niet binnen de planperdiode van 10 jaar zullen worden verzwezenlijkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Heesch" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina1090-1097
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 09-10-2013, 201211566/1/R4
CiteertitelTBR 2013/165, p. 1097-1101
SamenvattingBeroep tegen reactieve aanwijzing (RA). RA heeft betrekking op plandeel met gebiedsaanduiding 'Wro-zone wijzigingsgebied-7' met bijbehorende planregels. Geen aanleiding voor oordeel dat GS zich niet in redelijkheid op standpunt hebben kunnen stellen dat provinciale belangen met het oog op een goede ruimtelijke ordening het geven van een RA noodzakelijk maken. Geen wettelijke mogelijkheid tot het geven van een RA bij de vaststelling van een wijzigingsplan. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Lansingerland een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat het plandeel met de gebiedsaanduiding 'Wro-zone wijzigingsgebied-7' op de verbeelding en artikel 31, lid 31.2.4, van de planregels, voor zover dat betrekking heeft op deze gebiedsaanduiding, geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Rottezoom", zoals dat door de raad bij besluit van 27 september 2012 is vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina1097-1101
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 10-07-2013, 201211330/1/A1
CiteertitelTBR 2013/166, p. 1101-1104
SamenvattingSplisten bouwplan. Vergunningvrij bouwen. Bijbehorend bouwwerk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2012 heeft het college [appellant], onder oplegging van een last onder dwangsom van 1.000,00 per week met een maximum van 10.000,00, gelast om vůůr 5 maart 2012 de overkapping en de masten op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina1101-1104
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 31-03-2010, 31.130
CiteertitelTBR 2013/167, p. 1104-1105
SamenvattingIncidenteel vonnis. Verpanding vorderingen. Tussenkomst. Pandhouder en arbitraal beding.
(Curator / De Gemeente)
Pagina1104-1105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 10-05-2011, 31.130
CiteertitelTBR 2013/168, p. 1105-1107
SamenvattingVordering pandhouder (Bank). Vordering (on)duidelijk. Wettelijke rente.
(De Bank / De Gemeente)
Pagina1105-1107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 25-09-2012, 71.696
CiteertitelTBR 2013/169, p. 1107-1118
SamenvattingPositie houder van hem in pand gegeven vorderingen. Gehoudenheid pandhouder aan arbitraal beding. Positie procespartijen in arbitrage op het moment dat ťťn van hen in staat van faillissement gesteld wordt. Wijze waarop pandhouder de in pand gegeven vordering kan uitwinnen nadat pandgever daaromtrent een procedure is begonnen.
(De Gemeente / De Bank)
AnnotatorJ.W. Bitter
Pagina1107-1118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn - Het auteursrecht van de architect in beweging?
CiteertitelTBR 2013/, p. 1020-1020
SamenvattingMet belangstelling en met een glimlach las ik dit artikel (zonder vraagteken) van de hand van prof. mr. dr. M.A.B. Cao-Duivis naar aanleiding vaan een expertmeeting georganiseerd door het Instuut, de BNA en Stijl Advocaten.
Auteur(s)A.A.M. Evers
Pagina1020-1020
Artikel aanvragenVia Praktizijn