Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 12-11-2013
Aflevering 9
RubriekArbeidsrecht
TitelHof van Justitie EU, 12-09-2013, C-64/12
CiteertitelJIN 2013/169
SamenvattingToepasselijk recht, Nauwere band, Exceptieclausule, EVO, Rome-I
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 september 2013. # Anton Schlecker tegen Melitta Josefa Boedeker. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland. # Verdrag van Rome inzake recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - Artikel 6, lid 2 - Recht dat van toepassing is bij gebreke van rechtskeuze - Recht van land waar werknemer ,gewoonlijk zijn arbeid verricht' - Overeenkomst die nauwer is verbonden met andere lidstaat. # Zaak C-64/12.
AnnotatorE.K.W. van Kampen
UitspraakECLI:EU:C:2013:551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-07-2013, 200.099.483
CiteertitelJIN 2013/170
SamenvattingOntbinding, Executiegeschil, Overlijden werknemer, Einde van rechtswege, Formele rechtskracht, Jamin/Geels, Rolf/SIDO
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ontbindingsvergoeding en erfrecht.
AnnotatorP.L.M. Schneider
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:5392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-07-2013, 200.113.258/01
CiteertitelJIN 2013/171
SamenvattingWijziging overeengekomen alimentatie, Afwijken wettelijke maatstaven
Samenvatting (Bron)Wijziging van omstandigheden. Uitkering tot levensonderhoud. Echtscheidingsconvenant. Haviltex-criterium.
AnnotatorC. de Bie-Koopman
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:2808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-09-2013, 200.119.947/01 OK
CiteertitelJIN 2013/172
SamenvattingFlex-BV, Statutaire geschillenregeling, Voortduren aandeelhouderschap, Waarde aandelen, Onderzoek door een deskundige, Verbod uitoefening stemrecht
Samenvatting (Bron)Arrest van de Ondernemingskamer van 10 september 2013;
AnnotatorG.C. Vergouwen
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:2899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-09-2013, HD 200.098.615-01
CiteertitelJIN 2013/173
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Beklamel-norm, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt, Onrechtmatige daad
Samenvatting (Bron)bestuurdersaansprakelijkheid
AnnotatorR.A. Wolf
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:4181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-09-2013, 200.090.368
CiteertitelJIN 2013/174
SamenvattingPersonenvennootschappen, Ontvankelijkheid maatschap
Samenvatting (Bron)maatschap die niet onder die naam deelneemt aan het rechtsverkeer, niet-ontvankelijk in haar vordering.
AnnotatorM. Poelsema
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:6823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-10-2013, HD 200.118.514_01
CiteertitelJIN 2013/175
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt, Onrechtmatige daad
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Bewerkstelligen/toelaten dat een vordering die voortvloeit uit een overeenkomst, maar op het moment van het bewerkstelligen/toelaten nog niet bestaat doch wel voorzienbaar is, niet wordt nagekomen.
AnnotatorP. Haas
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:4440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 26-06-2013, C/10/411621 / HA ZA 12-943
CiteertitelJIN 2013/176
SamenvattingConcernrecht, Handtekening, Garantstelling binnen concernverband, Doeloverschrijding
Samenvatting (Bron)Garantstelling binnen concernverband. Kredietverzekeraar spreekt waarborg aan voor onbetaald gebleven vorderingen op vennootschap binnen het concern. Totstandkoming borg: handtekening. Overdracht waarborg op nieuwe kredietverzekeraar. Belgisch recht. Doeloverschrijding.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2013:5310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 07-08-2013, C/10/421647 / HA ZA 13-358
CiteertitelJIN 2013/177
SamenvattingCoöperatie, Opzegging door lid, Uittreden coöperatie, Uittredingsvoorwaarden, Uitbetaling ledentegoed, Lidmaatschapsverhouding, Redelijkheid en billijkheid
Samenvatting (Bron)Coöperatierecht. Opzegging door lid. Cooperatie niet gehouden het door lid opgebouwde "ledentegoed" aan lid uit te betalen.
AnnotatorJ. van der Kraan
UitspraakECLI:NL:RBROT:2013:6178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 06-09-2013, 12/00830
CiteertitelJIN 2013/178
SamenvattingSchadevordering jegens financieel adviseur, Schending zorgplicht, Toerekening, Eigen schuld
Samenvatting (Bron)Schadevordering jegens financieel adviseur, schending zorgplicht, art. 7:401 BW; toerekening, eigen schuld, art. 6:101 BW. Beleggingsdepot en effectenleaseovereenkomsten. Inhoud en strekking bijzondere zorgplicht dienstverlener, bescherming cliënt; verhouding professionele dienstverlener en niet-professionele cliënt (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600). Causaliteitsverdeling, motiveringsplicht. Wezenlijk verschil met situatie van HR 5 juni 2009, ECLI (ECLI:NL:HR:2009:BH2815), NJ 2012/182.
AnnotatorM.C. van Rijswijk
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA1725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 13-09-2013, 12/00395
CiteertitelJIN 2013/179
SamenvattingOneerlijke bedingen, Vernietiging, Ambtshalve toetsing, Hoor en wederhoor, Consumentenbescherming, Appelprocesrecht, Verstekzaken
Samenvatting (Bron)Consumentenrecht. Richtlijn 93/13 EEG (oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten). Contractuele rente. Richtlijnconforme uitleg. Grievenstelsel. Rechtsstrijd in appel. Openbare orde. HvJEU 14 juni 2012, ECLI:NL:XX:2012:BW9433, NJ 2012/512, HvJEU 9 november 2010, ECLI:NL:XX:2010:BO5516, NJ 2011/41 en HvJEU 30 mei 2013, zaak C - 488/11. Appelrechter ambtshalve gehouden om buiten grieven maar binnen grenzen van rechtsstrijd te toetsen of beding oneerlijk is? Oneerlijk beding vernietigen. Ambtshalve toetsing in eerste aanleg. Ambtshalve onderzoek indien rechter vermoedt dat beding oneerlijk is. Instructiemaatregelen om werking richtlijn te verzekeren. Hoor en wederhoor. Aanpassen stellingen. Verstekzaken.
UitspraakECLI:NL:HR:2013:691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 20-09-2013, 12/01513
CiteertitelJIN 2013/180
Samenvatting(Vestiging van) opstalrecht, Eigendom leidingen, (Uitleg) overeenkomst
Samenvatting (Bron)Aanwijzing burgemeester tot verlegging leidingen op eigen kosten energiebedrijf. Uitleg overeenkomst naar aanleiding van verzelfstandiging energiebedrijf. Haviltex-maatstaf. Heeft de gemeente zich verbonden medewerking te verlenen aan vestiging opstalrecht? Eigendom van de grond versus opstalrecht. Bevoegdheid leidingen te hebben of te houden. Kosten verlegging leidingen. Gemeentelijke leidingenverordening en verlegregeling. Bewijsaanbod ter zake van contractueel voorbehoud.
AnnotatorP.H. Bossema-de Greef
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA0727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 27-09-2013, 12/03169
CiteertitelJIN 2013/181
SamenvattingProceskostenveroordeling in incident (provisionele vordering); art. 1019h Rv, Aan verweer tegen de hoogte van de gevorderde proceskosten te stellen eisen, Motiveringsplicht rechter
Samenvatting (Bron)Octrooizaak. Proceskostenveroordeling in incident; art. 1019h Rv. Aan verweer tegen de hoogte van de gevorderde proceskosten te stellen eisen (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556). Provisionele eis met dezelfde strekking als vordering in hoofdzaak; motiveringsplicht rechter bij toewijzing deel van de gevorderde proceskosten in incident. Geen grond voor veroordeling tot terugbetaling van hetgeen op grond van bestreden arrest is voldaan.
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA1733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 27-09-2013, 12/01666
CiteertitelJIN 2013/182
SamenvattingVerjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging vonnis, Overgangsrecht
Samenvatting (Bron)Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak, art. 3:324 BW. Stuiting naar oud recht, art. 120 Overgangswet Nieuw BW. Onmiddellijke werking nieuw BW op grond van art. 68a in verbinding met art. 73 lid 1 Ow NBW met betrekking tot rechtsgevolgen stuiting. Toepassing art. 3:319 lid 2 BW. Art 123 Ow NBW en art. 3:324 en 3:325 BW.
AnnotatorP.C.M. Kemp
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA3740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 24-09-2013, 11/02972
CiteertitelJIN 2013/183
SamenvattingBeroep op noodweer
Samenvatting (Bron)Art. 41 Sr. Beroep op noodweer. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR ECLI BI3895 en HR ECLI BM7508 m.b.t. de proportionaliteits- en subsidiariteitseis bij een beroep op noodweer. Het Hof heeft het beroep op noodweer verworpen o.g.v. zijn oordeel dat verdachte ook een andere uitweg had kunnen vinden. Gelet op de door het Hof vastgestelde f&o is dat oordeel niet begrijpelijk. Conclusie AG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 24-09-2013, 13/00011
CiteertitelJIN 2013/184
SamenvattingStrafrechtelijke immuniteit gemeente
Samenvatting (Bron)Economische zaak. OM-cassatie. Probo Koala. Strafrechtelijke immuniteit gemeente. OM door het Hof n-o verklaard in de vervolging. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:1998:AA9342 m.b.t. de vervolgbaarheid van decentrale overheden (Pikmeer II). Het eerste middel faalt reeds omdat in de feitelijke instanties niet is vastgesteld noch is aangevoerd dat door de in de tenlastelegging omschreven gedragingen van verdachte inbreuk is gemaakt op het recht van leven a.b.i. art. 2 EVRM in die zin die het EHRM daaraan in zijn rechtspraak heeft gegeven, terwijl de mogelijkheid van een dergelijke inbreuk ook geenszins voortvloeit uit (de omschrijving van) die gedragingen. Het tweede middel kan evenmin tot cassatie leiden omdat het Hof zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat de gedragingen van verdachte voldeden aan de hiervoor in Pikmeer II genoemde vereisten. Dat is niet anders v.zv de overwegingen van het Hof betrekking hebben op gedragingen van verdachte die begrepen zouden moeten worden als het gedogen van een mogelijke overtreding van art. 10.37 Wm in de specifieke vorm zoals die is tenlastegelegd.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 24-09-2013, 11/04546
CiteertitelJIN 2013/185
SamenvattingOndervragingsrecht, Steunbewijs
Samenvatting (Bron)Jeugdzaak. Art. 6 EVRM. Ondervragingsrecht, steunbewijs. Afwijzen getuigeverzoek.HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR ECLI BX5539 m.b.t. het gebruik van een niet ttz. afgelegde en voor verdachte belastende verklaring indien de verdediging niet in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad om een dergelijke verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen en aan te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige te (doen) ondervragen. Het Hof heeft in strijd met art. 6.1 en 6.3.ahf.d EVRM het ambtsedig p-v van de verbalisant voor het bewijs gebezigd. De klacht is gegrond. In het licht van hetgeen aan het verzoek van de rm om de verbalisant op te roepen teneinde hem als getuige de (doen) horen, ten grondslag is gelegd, is het oordeel van het Hof dat de noodzaak tot het oproepen van de getuige niet is gebleken, niet zonder meer begrijpelijk.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State, 07-08-2013, 201208356/1/A1
CiteertitelJIN 2013/186
SamenvattingNiet tijdig beslissen, Toekenning dwangsom, Intrekking toekenning dwangsom, Terugvordering
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2009 heeft het college een aanlegvergunning verleend voor de aanleg van een insteekweg vanaf de Hamelendijk ten zuiden van het in aanbouw zijnde pand van de Faes Groep te Reusel.
AnnotatorH.P. Wiersema
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State, 21-08-2013, 201300581/1/A2
CiteertitelJIN 2013/187
SamenvattingOnderwijsvrijheid, Stichting van scholen, Richtingbegrip
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2012 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, thans de staatssecretaris, een verzoek van Pierre Bayle Academie om een protestants-christelijke/rooms-katholieke/algemeen bijzondere school voor vwo te Geldermalsen voor bekostiging in aanmerking te brengen, afgewezen.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:859
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State, 06-08-2013, 11/3560 WSF, 11/4756 WSF
CiteertitelJIN 2013/188
SamenvattingBekendmaking besluiten, Aanvang bezwaartermijn, Elektronische berichtgeving via de website ‘Mijn IB-Groep’, E-mailbericht van plaatsing bericht, Verschoonbare termijnoverschrijding, Algemene Voorwaarden, Bepalingen van openbare orde, Systeem van gegevensverwerking, Bewijslastverdeling, Bewijslevering bij elektronische werkprocessen
Samenvatting (Bron)Elektronische besluiten van de IB-Groep. Het bezwaarschrift van betrokkene is onterecht niet-ontvankelijk verklaard. Inhoudelijk: Primair is in geschil of betrokkene voorafgaand aan de omzetting van een uitwonendenbeurs in een thuiswonendenbeurs met ingang van september 2009 in de gelegenheid is gesteld de afwijking tussen het aan appellant opgegeven woonadres en het GBA-adres ongedaan te maken, zoals vereist in artikel 1.5, eerste lid, van de Wsf 2000. Betrokkene heeft verwijtbaar nagelaten om tegelijk met of kort na de opgave aan de GBA van het nieuwe woonadres, het eerder aan appellant opgegeven foutieve woonadres te corrigeren. Wat door betrokkene is aangevoerd kan niet leiden tot vernietiging van het besluit van 11 augustus 2011.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1216
Artikel aanvragenVia Praktizijn