AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 06-12-2013
Aflevering 45
TitelHoge Raad, 13-07-2012, 10/05309
CiteertitelAB 2013/381
SamenvattingBekendmaking. Het (fiscale) bestuursrecht mist een wettelijke bepaling voor de wijze waarop een adreswijziging moet worden doorgegeven.
Samenvatting (Bron)Art. 3:40, 3:41 en 6:8 Awb; art. 22j AWR; aanvang bezwaartermijn; verandering van adres; onjuiste adressering van het aanslagbiljet aan de Belastingdienst te wijten? Mag de Belastingdienst een bepaalde wijze van het doorgegeven van adresgegevens voorschrijven?
AnnotatorR. Ortlep
Pagina2219-2243
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BV1885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-10-2013, 201302047/1/A1
CiteertitelAB 2013/382
SamenvattingDe aanvraag om omgevingsvergunning past binnen de reikwijdte van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, zodat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is en de vergunning van rechtswege is verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2012 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning en een bijgebouw en het verbouwen van een deel van de bestaande woning tot bijgebouw op het perceel [locatie] te Kootwijkerbroek (hierna: het perceel).
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina2243-2251
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-08-2013, 201203302/1/A4
CiteertitelAB 2013/384
SamenvattingCoŲrdinatieregeling milieuvergunning en watervergunning voorziet slechts in formele afstemming en vereist geen inhoudelijke afstemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2012 hebben gedeputeerde staten aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting op het perceel [locatie] te Sleeuwijk.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina2252-2261
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-09-2013, 201205024/1/A3
CiteertitelAB 2013/385
SamenvattingAPV voorziet niet in de situatie dat er twee vergunningaanvragen voor hetzelfde terras voor de Vierdaagsefeesten worden ingediend. De rechter dient zich te beperken tot de vraag of de afweging die de burgemeester heeft gemaakt onredelijk is, dan wel anderszins in strijd is met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij gezamenlijk besluit van 5 juli 2011 hebben de burgemeester en het college, ieder voor zover bevoegd, een aanvraag van [appellant] voor de exploitatie van een vermaakcentrum zonder muziek, inhoudende een terrasvergunning, een ontheffing in het kader van de Drank- en Horecawet en een vergunning voor het plaatsen van objecten, voor locatienummer 428 ten tijde van de Vierdaagsefeesten van 16 tot en met 22 juli 2011 op het Koningsplein te Nijmegen, afgewezen.
AnnotatorA. Drahmann
Pagina2261-2266
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-08-2013, 201202845/1/A4
CiteertitelAB 2013/386
SamenvattingNu de aanvraag niet de beste beschikbare technieken bevat om bestrijdingsmiddelen uit het afvalwater te verwijderen, heeft het college de aanvraag voor deze afvalwaterstromen in redelijkheid kunnen weigeren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2012 heeft het college aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) verleend voor het met behulp van een werk lozen van afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, afkomstig vanaf de locatie van [bedrijf] gelegen aan [locatie] te [plaats] via een afvalwaterzuiveringsinstallatie van Delfland op het oppervlaktewater. Bij dit besluit is vergunning voor het lozen van drie andere afvalwaterstromen geweigerd.
AnnotatorS. Handgraaf
Pagina2266-2277
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-04-2013, 201208220/1/A3
CiteertitelAB 2013/387
SamenvattingGeen strijd rechtszekerheids-, vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 september 2011 heeft het college een aanvraag van [appellant] om vergunning voor het innemen van een standplaats op zondag op de carpoolplaats tussen Klundert en Zevenbergen in de periode tussen 1 juli 2011 en 1 juli 2012 voor de verkoop van bloemen afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina2277-2280
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ7714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-07-2013, 201205291/1/A3
CiteertitelAB 2013/388
SamenvattingVertrouwensbeginsel uitgehold; geen finaliteit wegens beleids- en beoordelingsruimte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2011 heeft de burgemeester aan [appellant sub 2] vergunning verleend om aan de [locatie 1] te Amsterdam een alcoholvrije horeca-inrichting met bijbehorend ongebouwd terras schuin tegenover de inrichting te exploiteren (hierna: de exploitatievergunning).
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina2280-2289
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-08-2013, 201207061/1/A3
CiteertitelAB 2013/389
SamenvattingHebben B&W nu wel of niet een besluit genomen?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2010 heeft de burgemeester aan [appellante] een exploitatievergunning verleend voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met ongebouwd terras aan de [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina2289-2293
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-02-2013, 201200424/T1/A4
CiteertitelAB 2013/390
SamenvattingWanneer is aanleiding voor het maken van een uitzondering op het uitgangspunt dat besluiten in bezwaar ex nunc moeten worden beoordeeld?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2007 heeft het dagelijks bestuur een aanvraag van De Kade Vastgoed om een vergunning voor woningonttrekking ingewilligd onder de voorwaarde van het betalen van een financiŽle compensatie van 176.904,00.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina2293-2296
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ1693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-05-2013, 201200424/1/A3
CiteertitelAB 2013/391
SamenvattingNa vernietiging stelt Afdeling een termijn voor het nemen van een nieuw besluit en verbindt daaraan een dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2007 heeft het dagelijks bestuur een aanvraag van [appellante], om een vergunning voor woningonttrekking ingewilligd onder de voorwaarde van het betalen van een financiŽle compensatie van 176.904,00.
Pagina2296-2298
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA0164
Artikel aanvragenVia Praktizijn