Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 04-12-2013
Aflevering 11
RubriekKort & bondig
TitelDe Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij: een zorgvuldig bestuurlijk instrument?
CiteertitelAgr.r 2013, p. 369
SamenvattingIn Noord-Brabant gaat het roer opnieuw om. Dat is althans de bedoeling van Provinciale Staten, zo blijkt uit het ontwerp van de Verordening ruimte 2014 (hierna: de verordening). Hielden eerdere Brabantse verordeningen ex art. 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening reeds een drastische beleidswijziging in, als het aan Provinciale Staten ligt, drukken zij in de toekomst nog meer dan nu al het geval is hun stempel op de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina369-371
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelWetsvoorstel voor de Programmatische Aanpak Stikstof: juridisch houdbare oplossing voor agrarische ondernemers?
CiteertitelAgr.r 2013, p. 372
SamenvattingAls er binnen het agrarisch recht een wet is die veelvuldig wordt gewijzigd, is het wel de Natuurbeschermingswet. De wijzigingen betreffen niet het herstellen van 'schoonheidsfoutjes', maar veeleer pogingen om onjuistheden en onvolledigheden in de wet te herstellen.
Auteur(s)F.H. Damen
Pagina372-383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelTaxatie van de pachtwaarde en de vrije verkeerswaarde van verpachte grond
CiteertitelAgr.r 2013, p. 384
SamenvattingBij een geschil over de pachtwaarde, de verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik of beide in samenhang kunnen partijen zich wenden tot de grondkamer of in hoger beroep de Centrale Grondkamer om deze waarde te bepalen. In de regel wordt dan een onderzoek ter plaatse ingesteld door deskundigen. Het advies in de vorm van een taxatierapport wordt uitgebracht aan de grondkamer of Centrale Grondkamer. Deze betrekken het advies bij de beslissing. Aangezien de Centrale Grondkamer zich een zelfstandig oordeel dient te vormen, beschikt deze over eigen, onafhankelijke deskundigen die de zaak opnieuw bekijken. Een verschil met de regionale grondkamers is, dat de Centrale Grondkamer voor het hele land bevoegd is en deskundigen ook worden geacht voor het gehele land de Centrale Grondkamer van advies te kunnen dienen.
Auteur(s)H. Rogaar
Pagina384-392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-02-2013, 200.086.702
CiteertitelAgr.r 2013/5739
SamenvattingPachtovereenkomst. Mestrechten.
Samenvatting (Bron)Wetsartikelen: art. 7:312 en 7:317 BW. Vastlegging pachtovereenkomst geweigerd omdat de overeenkomst tussen partijen zich naar inhoud en strekking niet als een pachtovereenkomst laat kwalificeren. De overeenkomst tussen partijen strekte ertoe dat de met de grond samenhangende mestrechten te gelde konden worden gemaakt door de mestruimte tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen. De percelen werden niet daadwerkelijk aan de contractant in gebruik verstrekt ter uitoefening van de landbouw en zijn door hem ook niet bedrijfsmatig gebruikt voor enige vorm van bodemcultuur zoals bedoeld in artikel 7:312 BW. Dat de percelen vervolgens wel aan derden ter beschikking zijn gesteld voor het houden van vee e.d., maakt de overeenkomst tussen partijen nog niet tot een pachtovereenkomst.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina397-400
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ1861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 26-06-2013, 201204314/1/R1
CiteertitelAgr.r 2013/5740
SamenvattingLandbouwontwikkelingsgebied. Nieuwvestiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2012, nr. 012.035.0007, heeft de raad het bestemmingsplan "LOG gebieden Buitengebied, partiŽle herziening LOG gebieden" vastgesteld.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina400-402
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 26-06-2013, 201206406/1/T1/R4
CiteertitelAgr.r 2013/5741
SamenvattingOvergangsrecht. Activiteitenbesluit milieubeheer.
AnnotatorG.L.C.C. van den Waardenburg
Pagina402-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 02-10-2013, AWB 12/554
CiteertitelAgr.r 2013/5742
SamenvattingBedrijfstoeslag. Vliegveld. Subsidiabele hectare.
Samenvatting (Bron)vliegveld, subsidiabele oppervlakte, bedrijfstoeslag
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
Pagina408-411
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelStichting Instituut voor Agrarisch recht te Wageningen, 12-07-2013, ?
CiteertitelAgr.r 2013/5743
SamenvattingArbitrage. Akte van maatschap. Ontbinding.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina411-416
Artikel aanvragenVia Praktizijn