Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 13-12-2013
Aflevering 7396
RubriekRedactioneel
TitelDe Koning: ambt of orgaan?
CiteertitelGst. 2013, 117
SamenvattingBinnenkort bestaat het koninkrijk 200 jaar.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Pagina629-630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gedragscode voor raadsleden gewogen ... en te licht bevonden
CiteertitelGst. 2013, 118
SamenvattingGemeenteraden zijn wettelijk verplicht een gedragscode voor de eigen leden, wethouders, en de burgemeester op te stellen om de integriteit in de gemeente te waarborgen. In deze bijdrage wordt, op basis van de modelgedragscode, nagegaan of de gedragscode voor dat doel geschikt is.
Auteur(s)H. Doornhof , S.A.J. Munneke
Pagina631-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden nader bezien
CiteertitelGst. 2013, 119
SamenvattingNa meerdere pogingen tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 (WPV) in verband met de Verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar vervoer per spoor en over de weg (PSO-Verordening) heeft de Eerste Kamer uiteindelijk een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 (WPV 2000) op 2 oktober 2012 aangenomen.
Auteur(s)C.E. Houtkooper
Pagina642-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 08-08-2013, 201303484/2/A2
CiteertitelGst. 2013, 120
SamenvattingBezwaar. Verschoonbare termijnoverschrijding.
AnnotatorL.J. Gerritsen , T.E.P.A. Lam
Pagina652-654
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 21-08-2013, 201210478/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 121
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken. Afgeleid belang maar toch belanghebbende vanwege fundamenteel recht op arbeid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2011 heeft het college het verzoek van [verzoeker] om [appellant] bij te schrijven als leidinggevende op de, op grond van de Drank- en Horecawet, aan [verzoeker] verleende vergunning (hierna: de DHW-vergunning), afgewezen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina654-658
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 21-08-2013, 201207257/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 122
SamenvattingBelanghebbendebegrip in Wegenwet heeft dezelfde betekenis als belanghebbendebegrip in Awb. Toepassing van het criterium van het persoonlijk belang. Belanghebbende bij beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het voetpad op de Voordijk tussen de Schuttenburg en de Voetangelweg te Abcoude (hierna: het voetpad) onttrokken aan het openbaar verkeer.
AnnotatorH.D. Tolsma
Pagina658-662
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Omgevingsrecht
CiteertitelGst. 2013, 123
SamenvattingIn deze kroniek staan de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de afgelopen twee jaar (oktober 2011-september 2013) centraal. Aan bod komt jurisprudentie over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden de belangrijkste wijzigingen in deze wetten kort belicht. Andere omgevingswetten zoals de Woningwet, de Crisis- en herstelwet, de Wet milieubeheer, de natuurwetten en de Waterwet blijven in deze kroniek buiten beschouwing. De Omgevingswet - die op dit moment bij de Afdeling advisering van de Raad van State ligt - valt eveneens buiten het bereik van deze kroniek.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina663-671
Artikel aanvragenVia Praktizijn