Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 11-12-2013
Aflevering 9
RubriekUit de redactie
TitelWie een wet kaatst ....
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 118
SamenvattingAls wetgevingsjurist die al 25 jaar milieuwetgeving schrijft, neem ik ook al 25 jaar kritiek in ontvang, bijvoorbeeld via publicaties in dit tijdschrift.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina571-572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) bestaat niet
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 119
SamenvattingOp 1 januari is voor windturbines de omgevingsvergunning voor i-activiteiten ingevoerd. Het betreft de omgevingsvergunning voor activiteiten, die in art. 2.2a Bor zijn aangewezen op basis van art. 2.1 lid 1 onder i Wabo.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina573-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 19-06-2013, 201208660/1/R1
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 120
SamenvattingVoor de vraag of een hogere waarde is vereist, is de geluidbelasting op de gevel bepalend. Bij de bepaling van de gevelbelasting hoeft slechts met op de gevel invallend geluid rekening te worden te worden gehouden. Eventuele maatregelen ten behoeve van de binnenwaarde zijn pas aan de orde nadat de hogere waarde bepaald.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2012, kenmerk 2012/30299, heeft het college hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld ten behoeve van het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg 2012".
Pagina582-582
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA3634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-12-2012, AWB 11/855
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 121
SamenvattingBestuurlijke boete wegens het op de markt brengen van Advanced Oxidation Technology (AOT) zonder toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Samenvatting (Bron)Boete wegens het op de markt brengen van Advanced Oxidation Technology (AOT) zonder toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het AOT-systeem produceert op de plaats van toepassing een biocide. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is van toepassing. De biocidenrichtlijn is niet van toepassing. Deze richtlijn bevat een uitputtende regeling voor het op de markt brengen van biociden, maar heeft geen betrekking op het op de markt brengen van apparatuur waarmee een biocide kan worden geproduceerd.
AnnotatorE. Broeren
Pagina582-587
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BZ1178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-12-2012, AWB 09/1180
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 122
SamenvattingLast onder dwangsom wegens de weigering medewerking te verlenen aan de vordering inlichtingen te verstrekken over AOT. De vordering is nodig voor de vervulling van de taak van de toezichthouder. Bij gebrek aan toelating behoefde geen (aanvullend) onderzoek naar de eventuele risico's van de AOT-apparatuur voor de volksgezondheid te worden verricht.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom wegens de weigering medewerking te verlenen aan de vordering inlichtingen te verstrekken over Advanced Oxidation Technology (AOT). De vordering om inlichtingen te verstrekken is nodig voor de vervulling van de taak van de toezichthouder. Bij gebrek aan een toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden behofde geen (aanvullend) onderzoek naar de eventuele risico's van de AOT-apparatuur voor de volksgezondheid te worden onderzocht.
AnnotatorE. Broeren
Pagina587-590
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BZ1173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 18-07-2013, C-515/11
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 123
SamenvattingM.e.r.-richtlijn: drempelwaarde; omgekeerde directe werking.
(Salzburger Flughafen GmbH / Umweltsenat)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 juli 2013. # Deutsche Umwelthilfe eV tegen Bundesrepublik Deutschland. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Berlin - Duitsland. # Toegang van publiek tot milieu-informatie - Richtlijn 2003/4/EG - Bevoegdheid van lidstaten om organen die optreden in wetgevende hoedanigheid uit te sluiten van begrip ,overheidsinstantie' als bedoeld in deze richtlijn - Grenzen. # Zaak C-515/11.
AnnotatorJ.H. Jans , K.D. Jesse
Pagina590-594
UitspraakECLI:EU:C:2013:523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-04-2013, 20-002570-12
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 124
SamenvattingOntvankelijkheid Openbaar Ministerie; Carbon Black al of niet een afvalstof; veroordeling art. 8.1 Wet milieubeheer; Vrijspraak art. 13 Wet bodembescherming.
Samenvatting (Bron)1. Het begrip afvalstoffen 2. Veroordeling art. 8.1 Wet milieubeheer 3. Vrijspraak art. 13 Wet bodembescherming
AnnotatorL.E.M. Hendriks
Pagina594-601
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-05-2013, 201107526/1/A4
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 125
SamenvattingNatura 2000 en stikstofproblematiek; 'Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen' en 'Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijsel' onderuit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2010 heeft het college aan de maatschap [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor het oprichten van een veehouderij aan de [locatie] te Luttenberg.
AnnotatorM.M. Kaajan
Pagina602-605
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA0687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-06-2013, 201202428/1/A4
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 126
SamenvattingVoorschrijven van monitoringsmaatregelen niet noodzakelijk. Evenmin verplichting om een einddatum voor de sanering vast te stellen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2012 heeft het college vastgesteld dat ter plaatse van de [locatie] te [plaats] sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is. Daarnaast heeft het college vermeld welke beperkingen in het gebruik van de bodem in acht moeten worden genomen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina605-608
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-07-2013, 201209539/1/R4
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 127
SamenvattingInformele m.e.r.-beoordeling; cumulatie van projecten leidt tot formele m.e.r.-beoordelingsplicht voor ontgrondingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2012 heeft het college een vergunning als bedoeld in de ontgrondingenwet verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sagrex Holding B.V. voor het ontgronden van een aantal percelen in de gemeente Druten.
AnnotatorJ. Gundelach , M.A.A. Soppe
Pagina608-611
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 18-07-2013, C-515/11
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 128
SamenvattingWeigering van het Duitse milieuministerie tot verstrekken van correspondentie die is gevoerd met vertegenwoordigers van de Duitse auto-industrie tijdens overleg dat is voorafgegaan aan de vaststelling van een regeling inzake etikettering van energieverbruik. Deze weigering is in strijd met Richtlijn 2003/4/EG.
(Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 juli 2013. # Deutsche Umwelthilfe eV tegen Bundesrepublik Deutschland. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Berlin - Duitsland. # Toegang van publiek tot milieu-informatie - Richtlijn 2003/4/EG - Bevoegdheid van lidstaten om organen die optreden in wetgevende hoedanigheid uit te sluiten van begrip ,overheidsinstantie' als bedoeld in deze richtlijn - Grenzen. # Zaak C-515/11.
AnnotatorM. Peeters
Pagina611-617
UitspraakECLI:EU:C:2013:523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-08-2013, 201211778/1/A1
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 129
SamenvattingRelatie tussen vergunningsplicht van artikel 2.1, eerste lid, onder b en c, van de Wabo. Uitgebreide voorbereidingsprocedure? Vergunning van rechtswege?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2011 heeft het college geweigerd de maatschap omgevingsvergunning te verlenen voor het dempen van een sloot op het perceel [locatie] te Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas (hierna: het perceel).
AnnotatorS. Hillegers
Pagina617-619
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-07-2013, 201305064/1/A1, 201305064/2/A1
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 130
SamenvattingRelatie tussen toetsingskader uit artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3*, van de Wabo en dat onder 1. Reguliere voorbereidingsprocedure? Vergunning van rechtswege?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning nabij [locatie] te Huissen.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina619-621
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-06-2013, 201209559/1/A1
CiteertitelM en R 2013/9, nr. 131
SamenvattingRelatie tussen toetsingskader uit artikel 2.12 lid 1 onderdeel a, onder 3* Wabo en dat onder 2*. Voortzetting WRO-jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2011 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een luifel aan een bestaande wagenberging op het perceel [locatie] te De Westereen.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina621-624
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:58
Artikel aanvragenVia Praktizijn