TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 05-12-2013
Aflevering 12
RubriekColumn
TitelDe marathonman
CiteertitelTRA 2013, 99
SamenvattingIn re-integratieland werden wij kort geleden geconfronteerd met een misverstand: een werknemer heeft zich schuldig gemaakt aan het lopen van de marathon van Rotterdam terwijl hij voor zijn werk ziek was. Hij is op staande voet ontslagen omdat het volstrekt duidelijk zou zijn dat deelname aan dit soort hardloopwedstrijden ten koste gaat van zijn gezondheid en de re-integratie belemmert.
Auteur(s)P.H. Burger
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelSociale partners en uitvoering sociale zekerheid: terug naar af of nieuwe mogelijkheden?
CiteertitelTRA 2013, 100
SamenvattingIn het sociaal akkoord is opgenomen dat sociale partners betrokken worden bij de 'regie' van de WW. Dit leidde direct tot felle kritiek, aangezien zij er in het verleden 'een puinhoop' van zouden hebben gemaakt. Deze bijdrage gaat in op de vraag of deze kwalificatie spoort met de historische feiten en hoe in andere landen sociale partners in het socialezekerheidsstelsel opereren. Ook behandelt de auteur de wijze waarop betrokkenheid van sociale partners uitgewerkt kan worden.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina5-11
LinkVolledige tekst (library.uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelArbeidsrechtelijke bescherming in geval misstanden aan de zijde van werkgevers in de private of publieke sector
CiteertitelTRA 2013, 101
SamenvattingDe behandeling in de Tweede Kamer van het Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders maakt de arbeidsrechtelijke bescherming bij misstanden een zeer actueel thema. Welke bescherming hebben werknemers en ambtenaren op dit moment en welke knelpunten ervaren (potentiŽle) klokkenluiders nog? Dit artikel gaat in op deze vragen en laat zien dat het Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders een bijdrage kan leveren aan de oplossing van nog bestaande knelpunten. Er blijft wel wat te wensen over en daarom sluit het artikel af met enkele suggesties voor verdere verbeteringen.
Pagina12-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHoeveel hoop gloort er nog voor de werknemer met een multicausaal ziektebeeld? - Hoge Raad versmalt bandbreedte voor toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel
CiteertitelTRA 2013, 102
SamenvattingIn zijn '7-juni-arresten' over een werknemer met een multicausaal ziektebeeld heeft de Hoge Raad nadere invulling gegeven aan de 'arbeidsrechtelijke omkeringsregel'. De Hoge Raad lijkt de deur in het slot te gooien voor toepassing van de omkeringsregel bij multicausale ziektebeelden, die vaak worden omgeven door algemene causaliteitsonzekerheid. Het ligt evenwel genuanceerder: bijzondere omstandigheden die sterk wijzen op causaliteit tussen de arbeidsomstandigheden en het multicausale ziektebeeld kunnen toepassing van de omkeringsregel naar het zich laat aanzien rechtvaardigen. De arresten en voornoemde nuance komen in deze bijdrage aan de orde.
Auteur(s)J.T. van der Kroon
Pagina17-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 06-09-2013, 12/00490
CiteertitelTRA 2013, 103
SamenvattingOmen est nomen - Over wijzigingsbedingen, art. 7:613 BW, 6:248 lid 2 en pensioenen.
Samenvatting (Bron)Indexeringsregeling bedrijfspensioen. Uitleg pensioenreglement, bevoegdheid (voormalig) werkgever tot wijziging onder Pensioen- en Spaarfondsenwet. Beoordelingsmaatstaf: toepasselijke wet- en regelgeving, inhoud van de overeenkomst; misbruik van bevoegdheid, art. 3:13 BW; uitoefening in strijd met redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 lid 2 BW. Aanspraak op indexatie, wijziging ook na afloop arbeidsovereenkomst mogelijk, voortbestaan rechtsverhouding tussen partijen. Handhaving reeds verworven aanspraken op pensioen en indexering.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina22-23
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA0566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-09-2013, 200.114.229/01
CiteertitelTRA 2013, 104
SamenvattingDe PGB zorgovereenkomst is een arbeidsovereenkomst maar met een andere belangenafweging en in casu met een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde.
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst en PGB. Doorbetaling loon bij ziekte van zorgverlener? Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst bij einde PGB. Opname in instelling waardoor PGB wordt PGB wordt stopgezet doet arbeidsovereenkomst eindigen. Afrekening vakantiedagen.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:6871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 20-06-2013, C-635/11
CiteertitelTRA 2013, 105
SamenvattingNederland heeft art. 16 van de Richtlijn Grensoverschrijdende fusies niet op juiste wijze geÔmplementeerd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 20 juni 2013.#Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden.#Niet-nakoming - Richtlijn 2005/56/EG - Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen - Artikel 16, lid 2, sub a en b - Vennootschap ontstaan uit grensoverschrijdende fusie - Werknemers die werkzaam zijn in lidstaat waar vennootschap is gevestigd of in andere lidstaten - Medezeggenschapsrechten - Niet dezelfde rechten.#Zaak C-635/11.
AnnotatorI. Zaal
Pagina26-27
UitspraakECLI:EU:C:2013:408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-08-2013, 12-1848 ZW
CiteertitelTRA 2013, 106
SamenvattingNietige arbeidsovereenkomst, doel en strekking Ziektewet, aanspraak op ziekengeld, loonaanspraken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2007 heeft het Uwv beslist dat appellant geen ziekengeld toekomt op de grond dat hij op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag niet verzekerd was ingevolge de ZW. Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt dat het Uwv appellant ten onrechte op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag niet verzekerd heeft geacht op grond van de ZW aangezien hij als schepeling geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan. Partijen zijn nog slechts verdeeld over de vraag wanneer de arbeidsovereenkomst is geŽindigd. Het Uwv heeft op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, van de ZW terecht vastgesteld dat appellant met ingang van 24 februari 2002 geen recht heeft op een ZW-uitkering.
AnnotatorL. van den Berg
Pagina27-29
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 18-07-2013, C-426/11
CiteertitelTRA 2013, 107
SamenvattingOvergang van ondernemingen - Richtlijn 2001/23/EG - Behoud van rechten van werknemers - Dynamische clausules die verwijzen naar collectieve overeenkomsten waarover wordt onderhandeld en die worden vastgesteld na de datum van overgang van onderneming.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 juli 2013.#Mark Alemo-Herron e.a. tegen Parkwood Leisure Ltd.#Verzoek van de Supreme Court of the United Kingdom om een prejudiciele beslissing.#Overgang van ondernemingen - Richtlijn 2001/23/EG - Behoud van rechten van werknemers - Collectieve overeenkomst die op tijdstip van overgang van toepassing is op vervreemder en werknemer.#Zaak C-426/11.
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
Pagina29-31
UitspraakECLI:EU:C:2013:521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelGecombineerde bespreking
CiteertitelTRA 2013, 108
SamenvattingJ. Heinsius & J.J.M. Lamers, Wet op de ondernemingsraden / Wet op de Europese ondernemingsraden, Deventer, Kluwer 2012, Lexplicatie no. 5.35a, 838 p.
ISBN: 9789013102499

F.W.H. Vink & R.H. van het Kaar, Inzicht in de ondernemingsraad. Een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden, Den Haag: Sdu 2012 (24e druk), 436 p.
ISBN: 9789012389624

L.G. Verburg (bew.), Rood's Wet op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2013 (2e druk), 682 p.
ISBN: 9789013040258
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn