Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 02-12-2013
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn - Bouwrecht en de burgerlijke rechter
CiteertitelTBR 2013/172, p. 1124-1126
SamenvattingIn Londen zetelt het TCC (Technology and Construction Court) Het hoofd van het TCC, mr. Justice Akenhead en zes andere rechters beslechten technologische geschillen en bouwzaken. Dat doen zij vooral in het Rolls Building in Londen maar ook in 10 andere nevenzittingsplaatsen van het TCC.
Auteur(s)L.C. van den Berg
Pagina1124-1126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOverheidseigendom van (onroerende) openbare zaken: tijd voor een publiekrechtelijk eigendomsrecht?
CiteertitelTBR 2013/173, p. 1126-1134
SamenvattingDe vraag naar de publiek- dan wel privaatrechtelijke aard van het 'toebehoren' van onroerende openbare zaken aan de overheid betreft een ingewikkeld vraagstuk, dat zich al vraag in de continentaal-Europese rechtstraditie heeft gemanifesteerd.
Pagina1126-1134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeheersverordening Hellebeuk (gemeente Voerendaal): strijd met het recht maar geen vernietiging door de Kroon.
CiteertitelTBR 2013/174, p. 1135-1146
SamenvattingIn de annotatie van A. Snijders en de reactie daarop van Nijmeijer, is gewezen op het schorsingsbesluit met betrekking tot de beheersverordening Hellebeuk van de gemeente Voerendaal.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Pagina1135-1146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJuridische hindernissen en risico's die zich voordoen bij de uitoefening van het retentierecht door de (onder)aannemer: vier concrete aandachtspunten op basis van recente jurisprudentie.
CiteertitelTBR 2013/176, p. 1147-1155
SamenvattingIn de bouwpraktijk wordt veel gewerkt in meerpartijenverhoudingen, waarbij opdrachtgever(s), adviseur(s) hoofd-, onder- en nevenaannemers en installateurs in samenhang verschillende werkzaamheden (vaak in een snel opvolgend tijdsbestek) uitvoeren ten behoeve van de realisatie van een (bouwwerk).
Auteur(s)S. van Gulijk , L.H. Muller
Pagina1147-1155
LinkVolledige tekst artikel (constructadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDBFM(O), het effect van financiering
CiteertitelTBR 2013/177, p. 1156-1168
SamenvattingSinds de Wijkertunnel, in mei 1991, aanbesteed als een BOT contract met schaduwtol, heeft de Nederlandse overheid een ontwikkeling doorgemaakt als opdrachtgever van zogenaamde PPS-projecten.
Pagina1156-1168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelContractmanagement bij DBFMO-projecten: onderzoek van de Algemene Rekenkamer
CiteertitelTBR 2013/178, p. 1169-1171
SamenvattingOp 30 mei 2013 bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit over 'Contractsmanagement bij DBMO-projecten. DBFMO staat, zoals bekend, voor Design, Build, Finance, Maintenance en Operate.
Auteur(s)S. van Garsse
Pagina1169-1171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op naschrift van J.C.W. Gazendam c.s. bij: 'Waarom in de nieuwe Omgevingswet kan worden volstaan met het generieke schorsings- en vernietigingsrecht en specifieke interventie-instrumenten niet nodig zijn' TBR 2013/158
CiteertitelTBR 2013/179, p. 1172-1174
SamenvattingHet lijkt mij goed om mijn standpunt nog een toe te lichten. De op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) is een uitvloeisel van het rapport 'Van specifiek naar generiek' van de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, de zogenoemde Commissie-Oosting.
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina1172-1174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op 'De bescherming van karakteristieke panden in het bestemmingsplan', TBR 2013/95
CiteertitelTBR 2013/180, p. 1174-1175
SamenvattingIn het artikel 'De bescherming van karakteristieke panden in het bestemmingsplan' gaan auteurs, J. Poelstra en P.J. Woudstra in op deze interessante problematiek. Deze kwestie heb ik in mijn bijdrage 'Bestemmingsplan kan het slopen niet voorkomen, gepubliceerd in het decembernummer van 2010 van dit artikel eveneens behandeld.
Auteur(s)J. Hasper
Pagina1174-1175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelDe Algemene voorwaarden voor aanneming van funderingswerken 2009 - Een reactie
CiteertitelTBR 2013/181, p. 1175-1178
SamenvattingIn het decembernummer van TBR 2012 verscheen van de hand van M.A.B. Chao-Duivis een kritische bespreking van de door de NVAF opgestelde algemene voorwaarden. Met de opmerkingen van Chao-Duivis kan de vereniging haar voordeel doen bij de herziening van de voorwaarden die op stapel staat. Op twee belangrijke kritiekpunten wil ik hier echter kort reageren.
Auteur(s)G.J. Lantink
Pagina1175-1178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op C.E.C. Jansen, 'Bouwen met de nieuwe Aanbestedingswet: over het clusterverbod in de context van de aanbesteding van geïntegreerde bouworganisatievormen', TBR 2013/111
CiteertitelTBR 2013/182, p. 1179-1180
SamenvattingIn augustus verscheen in dit tijdschrift de jaarrede van Jansen over de relatie tussen het clusterverbod en de aanbesteding van geïntegreerde bouworganisatievormen, die eind vorig jaar tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht werd uitgesproken.
Auteur(s)A.J. van Heeswijck
Pagina1179-1180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 23-10-2013, 201301867/1/R4
CiteertitelTBR 2013/183, p. 1181-1184
SamenvattingAanvraag tot vaststelling bestemmingsplan. Aanvraag heeft betrekking op de realisering van een woon- en werk-leervoorziening ten behoeve van mensen met een beperking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2013 heeft de raad besloten het bestemmingsplan ["Woon- en werk-leervoorziening "] niet vast te stellen.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina1181-1184
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 23-10-2013, 201301807/1/R4
CiteertitelTBR 2013/184, p. 1184-1188
SamenvattingOntbreken voorwaardelijke verplichting. Bouwmogelijkheid 2 woningen in kader van ruimte oor ruimte (compensatiewoningen). Geen strijd met vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Abbekesdoel 58 en 59 Bleskensgraaf" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina1184-1188
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 09-10-2013, 201302047/1/A1
CiteertitelTBR 2013/185, p. 1188-1192
SamenvattingBeslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen. Reguliere voorbereidingsprocedure. Vergunning van rechtswege. Lex silencio positivo.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2012 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning en een bijgebouw en het verbouwen van een deel van de bestaande woning tot bijgebouw op het perceel [locatie] te Kootwijkerbroek (hierna: het perceel).
AnnotatorE.A. Minderhoud
Pagina1188-1192
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 16-10-2013, 201211488/1/A1
CiteertitelTBR 2013/186, p. 1192-1194
SamenvattingAchtererfgebied. Oorspronkelijk hoofdgebouw. Vergunningvrij bouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2011 heeft het college [appellant] gelast de bouwwerkzaamheden op het perceel [locatie] te Oegstgeest (hierna: het perceel) stil te leggen.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina1192-1194
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 28-08-2013, 201302265/1/R6
CiteertitelTBR 2013/187, p. 1194-1199
SamenvattingTen onrechte geen passende beoordeling vastgesteld. Gebruik van eerder voor een ander doel verzameld onderzoeksmateriaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "De Del" vastgesteld.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina1194-1199
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 18-09-2013, 201211480/1/A2
CiteertitelTBR 2013/188, p. 1199-1203
SamenvattingPlanschade. Actieve risicoaanvaarding. Voorzienbaarheid. Concrete beleidsvoornemens. Belanghebbenden waren bij koop op de hoogte van de plannen van verkoper voor de ontwikkeling van een nabijgelegen woonwijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2010 heeft het college een verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorH.P. Wiersema
Pagina1199-1203
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 28-03-2013, 32.994
CiteertitelTBR 2013/189, p. 1203-1213
SamenvattingOnjuiste informatie. Oorspronkelijke werkmethode niet langer uitvoerbaar. Noodzakelijkheidscriterium. Risico. Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging.
AnnotatorE.W.J. van Dijk
Pagina1203-1213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 13-02-2013, 33.613
CiteertitelTBR 2013/190, p. 1213-1218
SamenvattingHeeft curator een vordering op opdrachtgeefster? Kan opdrachtgeefster verrekenen en zo ja, wat is de omvang van de tegenvoordering?
AnnotatorH. Brouwer
Pagina1213-1218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 07-06-2013, 10/02888bis
CiteertitelTBR 2013/191, p. 1218-1223
SamenvattingWanneer is sprake van levering van een bouwterrein in de zin van de Wet OB?
Samenvatting (Bron)Overdrachtsbelasting; art. 15, lid 1, letter a, Wet BRV; art. 11, leden 1 en 4, Wet OB; art. 12, leden 1 en 3, BTW-richtlijn 2006. Begrip bouwterrein. De verkrijging van een terrein met het oog op nieuwbouw is belast met omzetbelasting en daarom vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Eindarrest HvJ 17 januari 2013, Woningstichting Maasdriel, C-543/11, BNB 2013/85.
AnnotatorM.A. Broekman , D.J.M. Westerhoff
Pagina1218-1223
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA2222
Artikel aanvragenVia Praktizijn