Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 20-11-2013
Aflevering 13
TitelRaad van State, 31-07-2013, 201210332/1/A2
CiteertitelJB 2013/215
SamenvattingVergunning voor exploitatie van twee coffeeshops, Schadevergoeding, Maatschappelijk risico
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 2 december 2011 heeft de burgemeester aan [wederpartij a] 12.700,00 en aan [wederpartij b] 12.000,00, in beide gevallen te vermeerderen met de wettelijke rente, aan schadevergoeding toegekend.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-09-2013, 201207691/1/V6
CiteertitelJB 2013/216
SamenvattingWettelijke rente, vordering, Wettelijke grondslag
Samenvatting (Bron)Bij brief van 10 september 2010 heeft de minister van het [appellante] een bedrag van 361.182,05 gevorderd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-09-2013, 201205464/1/A2
CiteertitelJB 2013/217
SamenvattingNadeelcompensatie, Ondernemersrisico, normaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2008 heeft de minister aan [appellant] 29.500,00 aan nadeelcompensatie toegekend, verminderd met een voorschot, vermeerderd met de wettelijke rente en 3.860,00 voor vergoeding van deskundigenkosten.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-09-2013, 201301437/1/A4
CiteertitelJB 2013/218
SamenvattingBestuursdwang, spoedeisende, Overtreder, Kostenverhaal, Samenlevingsverband, Aansprakelijkheid, hoofdelijke
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2012 heeft het college zijn beslissing om op 8 december 2012 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het door [appellant] in strijd met de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 (hierna: de Afvalstoffenverordening) aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang (in totaal 115,00) voor rekening van [appellant] komen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-09-2013, 201301819/1/A3
CiteertitelJB 2013/219
SamenvattingGehandicaptenparkeerkaart, Compententie, absolute
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2011 heeft het dagelijks bestuur een aanvraag van [appellante] om een gehandicaptenparkeerkaart type passagier afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-09-2013, 201303689/1/R2
CiteertitelJB 2013/220
SamenvattingZienswijze, pro forma, indienen via gemeentelijke website
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2013, kenmerk SO12.0, heeft de raad het bestemmingsplan "Oudwijkerveldstraat 120, Oudwijk" (hierna: het plan) vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-10-2013, 201207857/1/A3
CiteertitelJB 2013/221
SamenvattingPersoonlijke levenssfeer reservemilitairen, Identificatie, Geanonimiseerd overzicht van toegekende oproepdagen en aanvragen, Bewijsregel aanwezigheid verzochte documenten, Computersysteem, Personeelsdossiers, Vergaringsplicht, anders dan met grote inspanning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2011 heeft de minister geweigerd de door [appellante] verzochte informatie aan haar te verstrekken.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-10-2013, 201209777/1/A2
CiteertitelJB 2013/222
SamenvattingBeroep, tijdig, Ontvankelijkheid, Ontvankelijkheid, verzending per post, Verzending, aannemelijk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2010 heeft de Belastingdienst de aan [appellant] over 2008 toegekende kinderopvangtoeslag herzien vastgesteld op nihil en de betaalde toeslag van hem teruggevorderd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-10-2013, 201301712/1/A2
CiteertitelJB 2013/223
SamenvattingPlanschadevergoeding, Besluit, niet tijdig nemen, Dwangsom, Ingebrekestelling, Beroep, prematuur
Samenvatting (Bron)[wederpartij] heeft bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn aanvraag om een tegemoetkoming in planschade.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-10-2013, 201205026/1/A3
CiteertitelJB 2013/224
SamenvattingBestuursdwang, preventief, overtreding, voorkoming herhaling
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-10-2013, 201300912/1/A1
CiteertitelJB 2013/225
SamenvattingFamily life, Hoogspanningslijnen, Voorzorgbeleid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2011 heeft het college aan TenneT TSO B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen/verplaatsen van de 150 en 380 kV verbindingsmasten nabij de percelen de Voort, Brandevoortse Dreef, Kaldersedijk, Brandevoort en Broekstraat.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-09-2013, 13/793 AW, 13/794 AW en 13/1256 AW
CiteertitelJB 2013/226
SamenvattingZelf in de zaak voorzien, Voortijdig beŽindigen detachering en opleiding tot Officier van Justitie (OvJ), Onder herroeping van het primaire besluit wordt appellant voor een jaar benoemd tot plaatsvervangend OvJ
Samenvatting (Bron)Bij besluit 1 heeft verweerder appellant de toegang tot zijn werkplek ontzegd voor de duur van het onderzoek naar vermoedelijke integriteitsbreuk. Bij besluit 2 heeft verweerder het voornemen uitgesproken om appellant uit zijn functie te ontheffen door zijn detachering en opleiding voortijdig te beŽindigen en de benoeming tot plaatsvervangend OvJ in te trekken. Bij besluit 3 heeft verweerder de ontzegging van de toegang verder verlengd. Bij besluit 4 heeft verweerder appellant per direct ontheven uit zijn functie door de detachering en de opleiding tot OvJ voortijdig te beŽindigen. De Raad onderschrijft het uitgangspunt van verweerder dat van een OvJ een hoge mate van waarheidslievendheid en betrouwbaarheid mag worden verwacht. Desondanks was er onvoldoende aanleiding om de opleiding voortijdig af te breken en te verhinderen dat appellant nog als OvJ zou optreden. Dat ontzegging van de toegang een te zwaar middel was, staat tussen partijen vast. De daartoe strekkende besluiten zijn om die reden door verweerder zelf herroepen. Omzetting in buitengewoon verlof is echter geen adequate manier om deze onterechte ontzegging te repareren. Er is niets naar voren gekomen op grond waarvan het onverantwoord zou zijn om appellant als OvJ te laten optreden. Het primaire besluit zal worden herroepen. De Raad zal appellant voor bepaalde tijd benoemen tot plaatsvervangend OvJ, ter voortzetting van zijn opleiding tot OvJ.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-09-2013, 11/4225 WWB, 11/4342 WWB en 12/1112 WWB
CiteertitelJB 2013/227
SamenvattingRedelijke termijn, Termijn, Tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak
Samenvatting (Bron)Dubbel hoger beroep. Het hoger beroep van het college richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de Raad impliciet heeft geoordeeld dat het college niet bevoegd was het recht op bijstand te beŽindigen. Dit hoger beroep slaagt niet. De rechtbank heeft uit vaste rechtspraak op goede gronden afgeleid dat in het intrekkingsbesluit tevens de beŽindiging van de bijstand besloten ligt. Omdat de Raad het intrekkingsbesluit heeft herroepen voor zover dit ziet op de intrekking vanaf 1 september 2004 is daarmee tevens de in de intrekking besloten liggende beŽindiging van de bijstand teniet gedaan. Het hoger beroep van betrokkene richt zich tegen de afwijzing door de rechtbank van het verzoek om schadevergoeding i.v.m. de redelijke termijn. Dit hoger beroep slaagt wel, het college is gehouden de immateriŽle schade te vergoeden. Wel was het college bevoegd was om met toepassing van artikel 54, derde lid, aanhef en onder a, van de WWB de bijstand van betrokkene met ingang van 25 januari 2005 in te trekken. Het beroep tegen het nader besluit dient daarom ongegrond te worden verklaard. Het verzoek om het college te veroordelen tot schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente zal worden afgewezen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-09-2013, 12/1886 AW en 12/2052 AW
CiteertitelJB 2013/228
SamenvattingBeginsel van ťgalitť devant les charges publiques
Samenvatting (Bron)Betrokkene heeft bij brief aan het college verzocht haar op grond van het algemene rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten een vergoeding toe te kennen voor het door haar ten gevolge van het in rechte onaantastbaar geworden ontslagbesluit geleden pensioengemis. Bij bestreden besluit heeft het college dit verzoek afgewezen. Het door betrokkene als oorzaak van haar financiŽle nadeel ingeroepen ontslagbesluit heeft op betrokkene strikt persoonlijk betrekking, terwijl met dit besluit direct noch indirect een breder algemeen belang is gemoeid. Dit breng mee dat het college het verzoek van betrokkene terecht en, althans subsidiair, op juiste grond heeft afgewezen. Dit leidt tot het oordeel dat de rechtbank het beroep van betrokkene tegen het bestreden besluit ten onrechte gegrond heeft verklaard en dit besluit ten onrechte heeft vernietigd.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-09-2013, 09/5274 WIA-T, 11/1991 WIA-T en 11/4601 WIA-T
CiteertitelJB 2013/229
SamenvattingBenoeming van deskundige, Wensen kenbaar maken omtrent deskundigenonderzoek
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Bij nader besluit III is, gelet op arbeidskundig onderzoek, de resterende verdiencapaciteit nader vastgesteld op 789,31 per maand. De door de Raad benoemde deskundige, de psychiater/neuroloog Kemperman, is in zijn rapport tot de conclusie gekomen dat de belastbaarheid, voor zover die belastbaarheid betrekking heeft op psychiatrische aspecten, op juiste wijze is verwoord in de FML die mede ten grondslag ligt aan de theoretische schatting waarop bestreden besluit III berust. Geen grond om de geduide functies niet passend te achten. Het Uwv heeft te kennen gegeven dat het bestreden besluit III niet volledig juist is. Het Uwv heeft evenwel verzuimd om een gewijzigde beslissing op bezwaar te nemen, althans om daarvan aan de Raad mededeling te doen. De Raad draagt het Uwv op om een nieuw besluit op bezwaar te nemen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-10-2013, 12/29 AW
CiteertitelJB 2013/230
Samenvatting(Vaststelling) dwangsombeschikking
Samenvatting (Bron)De minister heeft besloten met ingang van 1 november 2010 de betaling van appellants bezoldiging stop te zetten (besluit 1). Na een daarop gericht voornemen heeft de minister appellant bij besluit eervol ontslag wegens ziekte verleend met ingang van 1 januari 2011 (besluit 2). Op 14 juni 2011 heeft appellant de minister in gebreke gesteld, gesommeerd binnen twee weken op de bezwaarschriften te beslissen en aanspraak gemaakt op de verbeurde dwangsom. Er ontbrak een wettelijke plicht om de dwangsombeschikking reeds op 21 juli 2011 te geven, hierdoor is er geen grond voor het oordeel dat het ontbreken van de dwangsombeschikking in of bij het bestreden besluit ertoe leidt dat dit besluit in zoverre onrechtmatig was. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het bezwaar tegen besluit 1 niet-ontvankelijk is verklaard, omdat appellant de bezoldiging over de maanden november en december 2010 alsnog heeft ontvangen en dus geen belang meer had bij zijn bezwaar. De minister heeft redelijkerwijs niet binnen redelijke termijn een mogelijkheid tot duurzame re-integratie in arbeid die aansluit bij de benutbare mogelijkheden van de ambtenaar mogen verwachten.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 12-09-2013, AWB 12/621
CiteertitelJB 2013/231
SamenvattingBestuurlijke boete, doelvoorschrift, beleidsregels bieden geen bevoegdheid boete op te leggen
Samenvatting (Bron)boetes kinderopvang; beleidsregels bieden geen bevoegdheid boete op te leggen; doelvoorschrift in wettelijke bepalingen evenmin
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 12-09-2013, AWB 12/928
CiteertitelJB 2013/232
SamenvattingBestuurlijke boete wegens niet nakomen van aanwijzing
Samenvatting (Bron)boetes kinderopvang, aanwijzing op grond van de wet kinderopvang rechtens onaantastbaar
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 15-10-2013, 200.106.071
CiteertitelJB 2013/233
SamenvattingOnjuiste implementatie EU-richtlijn, Onrechtmatige formele wetgeving, Francovich-aansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)overheidsaansprakelijkheid; vakantiedagen tijdens ziekte; wet in formele strijd met richtlijn; schade?
AnnotatorR.J.B. Schutgens
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2013:3791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 26-09-2013, 2013/130
CiteertitelJB 2013/234
SamenvattingKapvergunning, Vereiste van een goede informatieverstrekking
Artikel aanvragenVia Praktizijn