Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 23-12-2013
Aflevering 15
TitelRaad van State, 16-10-2013, 201211697/2/A1
CiteertitelJB 2013/252
SamenvattingAanwijzing van categorie gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, Besluit, karakter, Besluit van algemene strekking, Algemeen verbindend voorschrift
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2010 heeft de raad krachtens artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) een categorie gevallen aangewezen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist alvorens omgevingsvergunning wordt verleend.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-10-2013, 201203812/1/R2 en 201203820/1/R2
CiteertitelJB 2013/253
SamenvattingPassende beoordeling, Instandhoudingsmaatregelen, Mitigerende maatregelen, Directe samenhang, Uitvoering maatregelen voldoende verzekerd, Cumulatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college aan Electrabel Nederland N.V. (thans: GDF Suez Energie Nederland N.V. (hierna: GDF Suez)) vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Nbw 1998 verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte te Rotterdam.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-10-2013, 201208931/1/A3
CiteertitelJB 2013/254
SamenvattingVerplichte deelname aan alcoholslotprogramma, Toetsing, Exceptieve toetsing, Geen vereiste van onmiskenbare onverbindendheid bij voorlopige voorziening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2012 heeft het CBR het aan [appellant] afgegeven rijbewijs ongeldig verklaard en hem verplicht aan een alcoholslotprogramma (hierna: asp) deel te nemen.
AnnotatorR.J.B. Schutgens
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-11-2013, 201302547/2/A1
CiteertitelJB 2013/255
SamenvattingVerzoek om herziening, Indiener, Indiener, positie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-11-2013, 201112188/1/A4
CiteertitelJB 2013/256
SamenvattingAanvullen gronden na loutere verwijzing naar ingediende zienswijze, bezwaren of beroepsgronden, In stand laten rechtsgevolgen bij sanctiebesluit, Ex tunc oordelen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend optreden tegen de zonder bouwvergunning op het perceel [locatie A] te Oosthuizen opgerichte schuur van [partij] afgewezen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-11-2013, 201112256/1/A4
CiteertitelJB 2013/257
SamenvattingBeroepsgrond, verwijzing naar zienswijze, verwijzing naar bezwaar, hoger beroep, verwijzing naar beroep rechtbank
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2011 heeft het college aan [vergunninghouder] krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer vergunning verleend voor het in werking hebben van een zeugen- en vleesvarkenshouderij op het perceel [locatie 1] te Barneveld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-11-2013, 201207075/1/R2
CiteertitelJB 2013/258
SamenvattingOmvang geding, Besluitvorming, hernieuwde, Beroepsgronden, Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kleine Hoeven 2012" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-11-2013, 201210976/1/A3
CiteertitelJB 2013/259
SamenvattingVerkeersboete wegens snelheidsovertreding, Wob-verzoek onderliggende documenten, Dwangsom ex art. 4:17 en 4:18 Awb, Ingebrekestelling, Meerdere beslistermijnen, Openstelling elektronische weg, Kenbaarheid, Contactpagina op de website van een overheidsorgaan, Algemene en specifieke adresgegevens, Verzending per faxbericht, Bewijs van verzending, Verzuimherstel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2012 heeft de korpsbeheerder geweigerd een dwangsom vast te stellen.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-11-2013, 201301822/1/A1
CiteertitelJB 2013/260
SamenvattingStaken van detailhandel in eieren en verwijderen van kippen en hanen, Dwangsom, Dwangsom, verbeurte, Dwangsom, moment van verbeurte
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2011 heeft het college, voor zover thans van belang, [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen zes weken na verzending van dit besluit de detailhandel in eieren te staken en het aantal kippen en hanen op het perceel achter het woonperceel, kadastraal bekend gemeente [] sectie [], nummer [] terug te brengen tot 20 kippen en één haan. In het besluit is vermeld dat, als [appellant] niet aan de lastgeving voldoet, hij aan het college per week dat de overtredingen voortduren, het in het besluit vermelde geldbedrag is verschuldigd. Voorts heeft het college het verzoek om handhavend op te treden tegen het fokken en de groot- en detailhandel in pluimvee afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-11-2013, 201302706/1/A4 en 201302718/1/A4
CiteertitelJB 2013/261
SamenvattingBelanghebbende, Marktsegment, Verzorgingsgebied, Belangenorganisatie, Belang, collectief, Belang, afgeleid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2012 heeft de minister geweigerd in te stemmen met een mededeling als bedoeld in artikel 4 van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WEEE Nederland B.V.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-11-2013, 201205826/1/A2
CiteertitelJB 2013/262
SamenvattingPlanschadevergoeding, Bestuurlijke lus, Tussenuitspraak, ~ in gegeven oordeel, Omvang geding, Finale geschilbeslechting, Zelfs in de zaak voorzien
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2010 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1895
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-11-2013, 201207489/1/A3
CiteertitelJB 2013/263
SamenvattingOpenbaarmaking, Tussenuitspraak, Omvang van geding na tussenuitspraak, Ingebrekestelling, prematuur, Besluit, Dwangsom, verschuldigdheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2011 is namens de minister een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1924
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-10-2013, 12/5467 AOW
CiteertitelJB 2013/264
SamenvattingBeroep heeft mede betrekking op dwangsombesluit
Samenvatting (Bron)Intrekking partnertoeslag. De rechtbank heeft terecht het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaar van appellant niet-ontvankelijk verklaard. Dwangsom. In het midden kan blijven of juist is dat appellant en zijn echtgenote niet verzekerd zijn geweest in de periodes waarin zij in Suriname hebben gewoond. Het besluit van 22 februari 2012 is slechts gebaseerd op de omstandigheid dat de echtgenote de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. De Svb was - ingevolge artikel 8, eerste lid, van de AOW verplicht om de partnertoeslag te beëindigen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-11-2013, 11/1751 AOW
CiteertitelJB 2013/265
SamenvattingGeen gelijkstelling ongehuwd samenwonenden en gehuwden, Onderscheid tussen geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonenden is gerechtvaardigd
Samenvatting (Bron)Korting op AOW-pensioen en toeslag wegens niet verzekerde jaren. Vertrouwensbeginsel niet geschonden. De echtgenote van appellant kan aan Bijlage VI, Nederland, artikel 2, sub d, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 geen aanspraken krachtens de AOW ontlenen. De gelijkstelling van een ongehuwd samenwonende met een gehuwde of met een echtgenoot, geldt uitsluitend voor de AOW en daarop berustende bepalingen en dus niet voor Bijlage VI van Vo 1408/71. Vo 1408/71 ontbeert een bepaling waarin een gezamenlijke huishouding van ongehuwden wordt gelijkgesteld met een huwelijk. De Svb heeft voor de toepassing van Bijlage VI de gezamenlijke huishouding van appellant en zijn echtgenote terecht niet gelijkgesteld met een huwelijk. Dat de Svb in of na 1998 beleid heeft vastgesteld op grond waarvan onder huwelijk in artikel 2, sub d van Bijlage VI, Nederland wel een geregistreerd partnerschap wordt begrepen, kan daar niet aan afdoen. De, sinds 1 januari 1998 in het leven geroepen, rechtsfiguur van het geregistreerde partnerschap wordt in de AOW gelijkgesteld aan een huwelijk, evenals dat het geval is met een gezamenlijke huishouding van ongehuwden. Het verschil in behandeling wat betreft de toepassing van Bijlage VI tussen ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren en ongehuwden die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat een geregistreerd partnerschap op grond van het Burgerlijk Wetboek vrijwel dezelfde rechtsgevolgen heeft als een huwelijk.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2317
Artikel aanvragenVia Praktizijn